PowerPoint

Report
Statistik
Lektion 4
Variansanalyse
Modelkontrol
Eksempel

Spørgsmål: Er der sammenhæng mellem udetemperaturen og forbruget af gas?
Y : Forbrug af gas (gas)
X : Udetemperatur (temp)

Scatterplot →

SPSS:


R2 = 0.467



Estimerede model:
yˆ  5 , 486  0 . 290 x
Både skæring (a) og hældning (b1) er signifikante!
Fortolkning?
Eksempel – nu med isolering!



Y:
XTemp :
XIsolering:
Forbrug af gas, skala
Udetemperatur, skala
{Før, Efter}, kategorisk
(gas)
(temp)
(insulate)

Omkod XIsolering til binær dummy variabel XFør
 XFør = 1
hvis XIsolering = Før
 XFør = 0
hvis XIsolering = Efter

Model:
Y  b 0  b Temp x Temp  b Før x Før  
Fortolkning af model

Når XIsolering = Før
Y  a  b Temp x Temp  b Før 1  
 a  b Før  b Temp x Temp  

Når XIsolering = Efter
Y  a  b Temp x Temp  b Før 0  
 a  b Temp x Temp  


To linjer med forskellig skæringspunkter!
bFør angiver forskellen i skæringspunkt.
To regressionslinjer med forskellige
skæringer, men samme hældning
Y
Linje for XFør=1
a + bFør
Linje for XFør=0
a
X1
Eksempel og SPSS

SPSS: Som før, dog er ’Insulate’ tilføjet ’Fixed factor’

Som ventet er F-testet stadig signifikant.
Som ventet er R2 vokset – med nye variable kan
modellen aldrig forklare mindre end før.
Bemærk at R2 er meget større!


Eksempel og SPSS

Estimater

Estimeret model:
yˆ  4 ,986  0 ,337 x Temp  1,565 x Før

Prædikteret gas-forbrug for et hus før det isolering når
temperatur er 7o (xTemp = 7 og XFør=1):
4 ,986  0 ,337  7  1,565  1  4 ,192
Vekselvirkning / Interaktion

Vi kan introducere en vekselvirkning mellem
kvalitative og kvantitative variable.
Y, XTemp og XFør er som før.

Introducer: XTemp,Før = XTemp∙XFør

Model

Y  a  b Temp x Temp  b Før x Før  b Temp , Før x Temp , Før  
 ~ N (0,  )
2
Fortolkning

Når XIsolering = Før:
E Y | x   a  b Temp x Temp  b Før  1  b Temp
 a  b Før   b Temp  b Temp

, Før
, Før
x
x Temp  1
Temp
Når XIsolering = Efter:
E Y | x   a  b Temp x Temp  b Før  0  b Temp
, Før
x Temp  0
 a  b Temp x Temp

bTemp,Før beskriver forskellen i hældningen mellem de to
regressionslinjer.
SPSS




Hoved-effekt: ”Ensom” variabel
Interaktionsled: Produkt af to eller flere variable
I SPSS: Under ’Model’ angiv hoved-effekter og
interaktionsled.
Indsæt altid hoved-effekter først!

Scatterplot →
Estimater

Estimeret model:

yˆ  4 , 724   0 . 278 x Temp  2 ,130 x Før  0 ,115 x Temp , Før
Variansanalyse (ANOVA
Analysis of
Variance
)

Setup: Kun kategoriske forklarende variable

Eksempel:
 Y:
Månedlige forbrug (Amount spent - amtspend)
 X1:
Shoppestil (Shopping style - style)
 Hver anden uge:
Biweekly
(B)
 Hver uge:
Weekly
(W)
 Ofte:
Often
(O)

Spørgsmål: Påvirker ’style’ forbruget?
Grafisk overblik
Omkodning vha. Dummies


For at kunne anvende en MLR model må den kategoriske
style variabel omkodes til dummy variable:
To binære dummy variable: XB og XW
Style


XB
XW
Biweekly
1
0
Weekly
0
1
Often
0
0
Bemærk: k kategorier omkodes til k-1 dummy variable
Model:
Y  a  b B x B  b W xW  
Hypotesen





Model:
Y  a  b B x B  b W xW  
E[Y | Style = B] = a + bB
E[Y | Style = W] = a + bW
E[Y | Style = O] = a
Bemærk: bB og bW angiver hvordan Bi-weekly og Weekly
adskiller sig fra Often. Often er referencekategori.

Hypotese: Middelværdien er den samme for alle styles:
 H0: bB  bW  0
 H1: bB  0 og/eller bW  0

Afgøres vha. et F-test.
SPSS
a
bB
bW

Fortolkning?
To-sidet Variansanalyse

Ide: Tage højde for køn
X2: Køn (Mand/Kvinde) (Gender - gender)
Omkodes til dummy variabel: XM = 1 hvis X2 = Mand

Model:


Y  a  b B x B  b W xW  b M x M  

Tester to nul-hypoteser:
 H0: bB  bW  0 (Ingen effekt af style)
 H0: bM  0
(Ingen effekt af gender)
SPSS
Interaktion?

Er der en vekselvirkning mellem gender og style?
Model med Interaktion

Model:
Y  a  b B x B  b W xW  b M x M  b BM x B x M  b WM xW x M  




Hypotese: Ingen interaktion
 H0: bBM  bWM  0
Hypotese: Ingen hovedeffekt af style
 H0: bB  bW  0
Hypotese: Ingen hovedeffekt af gender
 H0: bM  0
Det hierarkiske princip:
 Det giver ikke mening at teste hovedeffekter, når de indgår
i en interaktion.
SPSS

Bemærk: Hoved-effekter før
interaktioner!
SPSS


Ifølge det hierarkiske princip er det kun test af interaktionen,
der giver mening.
Konklusion?
Estimerede model

Estimerede model er:
ˆ = 405,727 + 2,048 XM
 y
61,751 XB 44,006 XW +
67,042 XBM + 77,196 XWM
Modelform

Modellen for forbrug forklaret ved shoppe-stil og køn kan
altså skrives som
Y  a  b B x B  b W xW  b M x M  b BM x B x M  b WM xW x M  

Her er xB, xW og xM dummy variable.

At skrive formlen op kan hurtigt blive uoverskueligt.
Modellens modelform kan skrives som
Forbrug = Stil + Køn + Stil*Køn


I forbindelse med analyse eller fortolkning af modelparametre er det stadig nyttigt at skrive den matematiske
formel op.
Modelkontrol - Motivation

Vores konklusioner om variables vigtighed baseres på pværdi.
 p-værdien er en ”halesandsynlighed” i en fordeling, fx Ffordelingen.
 F-fordelingen baserer sig på antagelser om at fejlleddet
 er normalfordelt og har konstant varians
(homoskedastisk).

Med andre ord: For at kunne stole på vores konklusioner, skal
vi checke at antagelserne om normalfordelte og
homoskedasktiske fejlled passer!
Residual

I den sande model har vi
Y  a  b 1 x1    b k x k  
 E [Y | X ]  

Det kan vi skrive om til
  Y  E [Y | X ]

Residualet, ei, er derfor et estimat af fejlleddet:
e i  y i  yˆ i

Da i’erne er normalfordelte bør ei’erne også være det (hvis
modellen da ellers er korrekt).
Modelkontrol

For at kunne stole på test og estimater skal vi sikre os, at
modellens antagelser er overholdt!

Antagelse: Middelværdi-strukturen i modellen er
E (Y | X )  a  b 1 x1    b k x k



Kan være svært at checke direkte, hvis vi har mange
forklarende variable.
Hvis middelværdi-strukturen i modellen er korrekt, så bør
middelværdien af ei’erne være ca. nul uanset værdien af
.yˆ i ’erne eller x’erne.
Grafisk check: plot af af ei mod yˆ i .
Modelkontrol



Antagelse: Fejlleddene 1,…, n uafhænige?
 Der må ikke vær nogen systematisk sammenhæng
mellem ei’erne og yˆ i ’erne eller x’erne.
Grafisk check: Et plot at ei mod yˆ i eller x.
Antagelse: Fejlleddene 1,…, n ~ N(0,2)?
 Hvis sandt regner vi med at ei’erne er cirka
normalfordelte.
ˆ i kan afsløre om variansen er konstant
 Et plot at ei mod y
(homoskedatiske fejlled).
 Et histogram eller QQ-plot kan afsløre om ei’erne er
normalfordelte
Residualplot
Residualer
Residualer
√
٪
0
0
x eller yˆ
x eller yˆ
Homoskedastisk: Residualerne ser ud til at
variere ufahængigt af hinanden og x (eller yˆ ).
Residualer
Heteroskedastisk: Variansen for residualerne
ændrer sig når x ændrer sig.
Residualer
٪
0
٪
0
Tid
Residualerne udviser lineær trend med tiden
(eller en anden variabel vi ikke har brugt). Dette
indikerer at tid skulle inkluderes i modellen.
x eller yˆ
Det buede mønster indikerer en underlæggende
ikke-lineær sammenhæng.
Eksempel: Kriminalitet og Urbanisering

Data for n = 67 distrikter i Florida.
 yi = Crime rate
 xi = Urbanisering

Model:
y i  a  b xi  

Hvor i ~N(0,2)
Residualer i SPSS


I ’Univariate’ vinduet vælges ’Save…’
I ’Save’ vinduet vælges ’Unstandardized’ både under
 ’Reresiduals’ (ei’erne) og
 ’Predicted Values’ ( y
ˆ i ’erne) .

Efter endt regression skaber
SPSS to nye søjler i ’Data
Editor’, der indeholder
 residualer (’RES_1’)
 prædiktioner (’PRE_1’) .

Derefter kan man fx lave
scatter plots.

Scatter plot af



residualer (ei’erne) mod
’urbanisering’ (xi’erne).
residualer (ei’erne) mod
prædiktionerne ( yˆ i ’erne) .
Ser jo ganske usystematisk ud
med jævn variation!
Histogram af residualer
Histogrammet burde ligne en normalfordeling.
Det gør det ikke helt… men det er ikke katestrofalt.

similar documents