Bodemsanering in de praktijk

Report
Studiedag Centrum voor
Milieurecht/ACELS
Milieukwaliteitseisen: Luchtkwaliteit
Mr. Elisabeth Schippers, advocaat en vennoot Pels Rijcken
& Droogleever Fortuijn
Hoe het begon
PM10 Europa 2005
NO2 Europa 2004
Turijn (Italië)
Nederland PM10 2006
De oplossing
Milieukwaliteitseisen
PM10/PM2,5
Stikstofdioxide
NSL
NSL
Van kracht geworden op 1 augustus 2009
Loopt af op 1 augustus 2014
Controle
Controle
Laatste monitoringsrapportage was in 2012
Gaf de resultaten over 2011
Verwachting bij start NSL PM10
2008
2010
2015
2020
Verwachting bij start NSL NO2
2008
2010
2015
2020
Het NSL heeft de toets der kritiek doorstaan
•
ABRvS 200900883/1/H1, 31 maart 2010 (24 Oktoberplein)
•
ABRvS 200908652/1/m2, 7 juli 2010, (Baksteenfabriek Lingewaard)
•
ABRvS 200901660/1/M3, 12 januari 2011 (Amstelkwartier Binnendijks)
•
ABRvS 201001393/1/R1, 23 februari 2011 (Stadsbrug Nijmegen)
•
ABRvS 201008134/1/M2, 27 april 2011 (Tracébesluit Rijksweg 74)
•
ABRvS 201003583/1/M2, 15 juni 2011 (Tracébesluit A50 Ewijk-Valburg)
•
ABRvS, 201104518/1/R4 en 201111577/1/R4, 4 januari 2012 (Tracébesluit
weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere)
•
ABRvS, 201104503/1/R4, 25 januari 2012 ( Tracébesluit A27 Lunetten-Rijnsweerd)
•
ABRvS, 201103533/1/R4, 14 maart 2012 (Tracébesluit A4 Dinteloord - Bergen op Zoom)
•
ABRvS, 201110075/1/R4 en 201201853/1/R4, 7 november 2012 (Tracébesluit A2 ’sHertogenbosch-Eindhoven)
Het zwaard van Damocles
De exceptieve toetsing!
Dat houdt in:
•Tegen het besluit tot vaststelling van het NSL kan geen
beroep ingesteld worden
•Wel is –indirecte- toetsing van het NSL aan art. 5.12 Wm
mogelijk
•Het NSL moet gericht zijn en blijven op het bereiken van
de grenswaarden uit bijlage 2 Wm
•De Wm voorziet in de mogelijkheid het programma aan te
passen om dit doel te halen
Stand van zaken
•Zolang bijsturing plaats kan vinden gaat het goed
•Maar er is een kantelpunt
•De vraag is wanneer dit komt
Voorlopig niet
Nederland PM10 2015
Nederland NO2 2015
Resterende probleem marginaal
Totale wegennet in Nederland: 136.135 km
Overschrijding PM10 (2011): 22 km
Overschrijding NO2 (2015): 11 km
De combinatie van milieukwaliteitseisen
en een programmatische aanpak heeft
succes
Inzet Kabinet: verlenging NSL tot
1 januari 2017
Waarom?
• De resultaten over 2015 voor NO2 zijn pas in 2016 bekend
• Er nog belangrijke knelpunten bestaan waar monitoring van
belang blijft
• Mochten de grenswaarden niet gehaald worden dan kan het
NSL gelden als plan van aanpak voor de Europese Commissie
• Continuering van het juridisch instrumentarium van het NSL
is gewenst
• Unieke samenwerking tussen overheden blijft behouden
• Voortzetting van het NSL biedt de mogelijkheid voor NSLpartners om te bezien hoe de verworvenheden van het NSL
te behouden
Maar niks is opgewassen tegen…
Nieuwe ontwikkelingen
En niet te vergeten een nieuwe richtlijn…

similar documents