vsepr

Report
Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_FrF115
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Ing. Eva Frýdová
Období tvorby VM
Březen 2014
Ročník
kvinta
Předmět
Chemie
Název, anotace
VSEPR
EU OP VK
Přehled citací a odkazů:
1)
2)
3)
4)
GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s.794-1635. ISBN 80854-2738-9.
REMY, Heinrich. Anorganická chemie. 2.české vydání. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1971.
KOVALČÍKOVÁ, Tatiana. Obecná a anorganická chemie: studijní text pro SPŠCH. 3., upr. vyd. Ostrava: Pavel
Klouda, 2004, 118 s. ISBN 80-863-6910-2.
ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc,
2000, 262 s. ISBN 80-718-2099-7.
Přehled citací a odkazů: pokračování
KLIKORKA, DRSC., Jiří, Prof. Ing. Bohumil HÁJEK, DRSC. a Doc. Ing. Jiří VOTINSKÝ, CSC. Obená a
anorganická chemie. 2. nezměněné vydání. Praha: SNTL- nakladatelství technické literatury, 1989.
Dostupné z: http://www.chesapeake.cz/chemie/download/skripta/vs/obecna_a_anorg_chemie.pdf
6) BENJAH-BMM27. Water-2D.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2006- [cit. 2014-03-30]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Water-2D.png
7) DAMATO, Alessio. Carbon-dioxide-2D-dimensions.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Carbon-dioxide-2D-dimensions.svg/740pxCarbon-dioxide-2D-dimensions.svg.png
8) BENJI9072. Carbon dioxide structure.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2010 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Carbon_dioxide_structure.png
9) BENJAH-BMM27. Sulfuric-acid-2D-dimensions.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Sulfuric-acid-2D-dimensions.svg/228pxSulfuric-acid-2D-dimensions.svg.png
10) BENJAH-BMM27. Sulfuric-acid-3D-vdW.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Sulfuric-acid-3D-vdW.png/699px-Sulfuric-acid3D-vdW.png
5)
VSEPR
Ing. Eva Frýdová
VSEPR
• TEORIE
- Umožňuje určit tvar neiontových molekul sloučenin nepřechodných prvků na základě
odpuzování mezi elektronovými páry centrálního atomu
- Tvar molekuly ovlivňují pouze valenční elektrony
- O tvaru molekuly tedy rozhoduje počet vazebných elektronových párů a počet volných
elektronových párů
VSEPR
• TEORIE
- Umožňuje určit tvar neiontových molekul sloučenin nepřechodných prvků na základě
odpuzování mezi elektronovými páry centrálního atomu
• PRAVIDLA PRO UČOVÁNÍ TVARU MOLEKUL
- Určíme centrální atom molekuly
- Uvědomíme si v jaké skupině se nachází a kolik má tedy valenčních
elektronů
- Centrální atom označujeme A; postranní atom B; a volný elektronový
pár E
- Určíme tvar molekuly
VSEPR
• TVARY MOLEKUL
 Lineární: - ABE
- AB2
 Rovnostranný trojúhelník: - ABE2 = lineární
- AB2E = lomený
- AB3 = trojúhelník
 Tetraedr: - ABE3 = lineární
- AB2E2 = lomený
- AB3E = trigonální pyramida
- AB4 = tetraedr
 Trigonální bipyramida - ABE4 = lineární
- AB2E3 = lineární
- AB3E2 = tvar T
- AB4E = deformovaný tetraedr
- AB5 = trigonální bipyramida
VSEPR
• TVARY MOLEKUL
 Otaedr: - ABE5 = lineární
- AB2E4 lineární
- AB3E3 = tvar T
- AB4E2 = čtverec
- AB5E = tetragonální pyramida
- AB6 = oktaedr
VSEPR
• TVARY MOLEKUL
VSEPR
• TVARY MOLEKUL
VSEPR
• Praktické příklady
- Voda: H2O
AB2E2
- Oxid uhličitý: CO2
AB2
- Kyselina sírová: H2SO4
AB4
Opakování:
1) Zakreslete strukturu
kyseliny dusičné a
určete tvar
2) Zakreslete oxid dusný
a určete tvar
3) Zakreslete oxid sírový a
určete tvar
4) Zakreslete kyselinu
siřičitou a určete tvar
DĚKUJI ZA POZORNOST

similar documents