Vem blir skyddsombud?

Report
Vem blir skyddsombud?
• Engagerad och intresserad av sin arbetsplats
• Utses av den lokala fackföreningen. Som är bunden
av kollektivavtal gentemot arbetsgivaren.
• Ett eller flera kan utses på samma arbetsställe.
Behovet avgör.
• På KTH har vi gemensamma skyddsombud oavsett
facklig tillhörighet. (Detta bör vara skriftligt.)
• Beslutet skall meddelas arbetsgivaren för
registrering. Först då är man formellt skyddsombud.
Anmälan
• De som utser skyddsombudet skall snarast anmälan
det till arbetsgivaren.
• Anmälan skall vara skriftlig och innehålla namn,
adress, skyddsområde och mandattid.
• Arbetsgivaren skall sätta upp ett anslag om
skyddsombudets namn på arbetsstället.
• Blankett för anmälan finns
http://intra.kth.se/blankettermallar/blanketter/personalutveckling-arbetsmiljo
Aira Saarelainen
ABE
Anneli Fredriksson
ITM
Almir Draganovic
ABE
Dennis Andersson
ITM
Eva Pettersson
ABE
Elisabeth Stolt Wahlman
ITM
Henrik Axelsson
ABE
Lars Bexius
ITM
Inga Britt Werner
ABE
Malin Vennertun
ITM
Katrin Grunfeld
ABE
Per Olof Persson
ITM
Inez Ezcurra
BIO
Robert Romejko
ITM
Catharina Silfwerbrand Lindh CHE
Ann-Britt Öhman
SCI
Ingemar Jerling
CHE
Göran Rådberg
SCI
Jinshan Pan
CHE
Andreas Höglund
SciLife
Johnny Slätt
CHE
Otto Manneberg
SciLife
Pontus Olin
CHE
Björn Johannesson
STH
Yohannes Kiros
CHE
Anita Sandkulla
UF
Caroline Nordquist
CSC
Jelena Shafic
UF
Chris Druid
ECE
Penn Grill
UF
Håkan Ferm
EES
Rose-Marie Lövenstig
UF
Gunnar Johansson
ICT
Per Wehlin
ICT
Skyddsområde
• SKO företräder alla arbetstagare inom skyddsområdet
• Området skall vara lokalt avgränsat område
• Inom sitt skyddsområdet skall SKO vaka skyddet över
ohälsa och olycksfall samt att arbetsgivaren uppfyller
kraven i 3 kap 2a § AML (att arbetsmiljön uppfyller
föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.)
• Arbetsgivaren skall underrätta SKO om förändringar av
betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom SKO:s
område.
Skyddsombudets skyldigheter
• Tystnadsplikt. För ej röja vad man fått reda på i
uppdraget.
• Undantag. Får vidarebefordra till ledamot i facket.
Rättigheter för skyddsombudet
• Rätt till omfattande information från arbetsgivaren.
• Bli underrättad, få upplysningar, ta del av handlingar.
• Har en stark rättslig ställning
• Delta i planering
Delta i planering av…
• Lokaler
• Anordningar
• Arbetsprocesser
• Arbetsmetoder
• Arbetsorganisation
• Ämnen
• ”i varje stadium i planeringen som är av betydelse för
arbetsmiljön”
Skyddsombudets rättighet vid brister i
arbetsmiljön
• Rätt till samverkan
• Bevaka att systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs
• Begära åtgärd eller undersökning genomförs OBS!
• Kontakta skyddskommittén (Tema arbetsmiljö)
• Överklaga Arbetsmiljöverkets beslut till
Förvaltningsrätten
• Stoppa ett arbete OBS!
Det är förbjudet att hindra skyddsombudet.
Rätt att begära åtgärd/undersökning
(Hänvändelseordningen 6 kap 6a§ AML)
• Genast få skriftligt kvitto av arbetsgivaren
• Få besked utan dröjsmål
• Åtgärd/undersökning inom skälig tid
• Begära Arbetsmiljöverkets beslut
• Kan överklaga AV:s beslut
• Omfattar även inhyrda eller entreprenadanställda
Skyddsombudsstopp
• Skyddsombudet har rätt att stoppa ett arbete:
Vid omedelbar och allvarlig fara
Om arbetsgivaren brutit mot ett förbud
• Skall först vända sig till arbetsgivaren
• Vid skada till följd av åtgärden är skyddsombudet fritt
från ersättningsskyldighet.
• Arbetsgivaren kan häva stoppet genom att; åtgärda,
komma överens med SKO eller kontakta Arbetsmiljöverket.
Skyddsombudet har rätt till …
• Ledighet för sitt uppdrag och behåller sina
anställningsförmåner. Detta kan vara: ledighet för
utbildning, delta i skyddsrond, läsa in handlingar,
delta i möten, samtala med arbetstagare etc
• Rätt till samma lön
• Rätt till utbildning. Arbetsgivaren och fack svarar
gemensamt för att SKO får erforderlig ut bildning.
Huvudskyddsombud
• Finns mer än ett skyddsombud så skall en av dem
vara huvudskyddsombud
• HSKO skall samordna SKO:s verksamhet
• Företräder skyddsombuden utåt fr a i frågor som inte
är begränsade till skyddsområden.
• HSKO ingår i skyddskommittén (Tema arbetsmiljö)
• Har viss ersättning för sitt uppdrag
Tema arbetsmiljö (skyddskommitté)
• Leds av förvaltningschefen
• Sekreterare utses av arbetsgivaren (Leif S)
• HSKO ingår
• Fackliga ordföranden ingår
• Personalchefen
• Företagshälsovården inbjuds regelbundet
• Frågor som behandlas är företagshälsovård,
arbetsanpassningsverksamhet, utbildning om
arbetsmiljön, handlingsplaner, olycksstatistik,
planering av lokaler och organisation etc
Skyddsombuden är i allas intresse
• Arbetsgivarens stöd i arbetsmiljöarbetet
• Kunskapsspridare
• Facket och arbetstagarnas företrädare på
arbetsplatsen
• Skyddsombudet företräder alla arbetstagare
• 2011 27600 anmälda arbetsskador som för medfört
sjukfrånvaro. 9 700 anmälda arbetssjukdomar.

similar documents