هپاتیت اتوایمیون

Report
‫هپاتیت اتوایمیون‬
‫دکتر مصطفی شفیعی‬
‫هپاتیت اتوایمیونا‬
‫اولین بار در اواخر دهه ‪ 1940‬مورد توجه کلینیکی قرار گرفت‪.‬‬
‫در توصیفات اولیه‌اا که‌ از بیمهارایی شه ی‌ به‌ ‪ AIH‬شهه‪ ،‬از ایهب بیمهار ا بها‬
‫ناماهایی مثل هپاتیت نیم‌ حاد و یا نکروز هپاتیتی نیم‌ حاد اسه بهرد‪ ،‬شده‬
‫است‪.‬‬
‫تفس ههیر ک ههی در ده هه‌ ‪ 1940‬ای ههب ب ههود ک هه‌ ای ههب بیم ههار ن ی هه‌ و دن ال هه‌ یه ه‬
‫هپاتیت مسر حاد بود‪ ،‬ک‌ درمان یشه‪ ،‬است‪.‬‬
‫ بارکه (‪ ،)Barker‬کپس (‪ ،)Capps‬و آلن (‪)Allen‬‬‫ ‪1945‬‬‫ عبارت "هپاتیت مزمن" را بهون هیچ اشار ‌ای به چگونگی رونه پاتولوژیک یا پیش‌آگهی‬‫احتمالی بیماری به کار بردنه‪.‬‬
‫ هپاتیت مزمن فعال‪ :‬در صورتی که عالئم بیماری مشهود باشه‪.‬‬‫ هپاتیت مزمن غیر فعال‪ :‬در صورتی که تنها اختالل در شاخص‌های آزمایشگاهی وجود‬‫داشته باشه‪.‬‬
‫ن ابت ‌ال به بیماری‌ حادی که نشانه‬
‫در آن فرد بهو ‌‬
‫“هپاتیت نیمه حاد به شکلی است که ‌‬
‫در این موارد زردی‬
‫ی را برو ‌ز می‌دهه‪‌ . . .‬‬
‫مشکالت کبهی باشه‪ ،‬ناگهان عالئم این بیمار ‌‬
‫منجر به تشخیص آن نخواهه شه‪ . . .‬این‬
‫‌‬
‫دیه نمی‌شود یا به قهری‌ ضعیف است که‬
‫ا‬
‫اثر یک‬
‫بر ‌‬
‫بیمار ممکن است ‌‬
‫‌‬
‫در زنان بیش ‌از مردان دیه می‌شود‪. . .‬‬
‫معمول ‌‬
‫‌‬
‫شرایط‬
‫عفونت حاد مثل عفونت مثانه یا برونشیت متوجه بیماری‌ خود شود که گاهی این‬
‫بیمار عنوان می‌کنه که ‌از آن‬
‫‌‬
‫مشکالت مربوط به یک یا د ‌و سال قبل هستنه‪ . . .‬ولی‬
‫ن‬
‫ن احساس بهبودی کامل نهاشته است‪ . . .‬دردهای روماتیسمی‪ ،‬بهو ‌‬
‫زمان تا کنو ‌‬
‫ا‬
‫بیمار ‌از مراجعه به‬
‫معمول دیه می‌شود‪ . . .‬یا ممکن است ‌‬
‫‌‬
‫نشانه‌ای ‌از تخریب مفاصل‬
‫پزشک خودداری‌ کنه تا وقتی که شرایط وی‌ وارد مرحله ‪post necrotic‬‬
‫ا‬
‫تقریبا تمام موارد‬
‫‌‬
‫در این موارد این است که چرا‬
‫‪scarring‬شود‪ . . .‬یک مشکل خاص ‌‬
‫نکرو ‌ز وسیع تحت حاد‪ ،‬به شکل غیرقابل اجتنابی پیشرفت می‌کننه‪. . .‬؟”‬
‫‪Himsworth HP. Lectures on the Liver and its Diseases. Oxford:‬‬
‫‪Blackwell; 1947. pp. 158–161.‬‬
‫”نکههروز هپههاتیتی تاههت حههاد در ی ه مههرد ‪ 36‬سههال‌ ‪ ...‬زرد در و بهه‌ ارامههی تیشههر ت کههرد‪ ،‬و‬
‫هیپرگامههاگبولولیی ی شهههیه (‪( 87 g/L‬در و دیههه‪ ،‬میاشهود ‪ ...‬اسههیا اباهههایی بایههد ای ههاد‬
‫تغییر در تروتئین ک ه میاشود ک‌ ب‌ نول‌ خود باید تاری ای اد انتیاباد اهها دهه ک هه‬
‫خواهههه شههه‪ .‬ایههب انتیاباد اههها ‪،‬هیههه خههود بایههد اسههیا بیشههتر ک ههه میاشههونه و در ن ی هه‌‬
‫تههروتئین تغییههر یا اهه‌ ک ههه را بیشههتر ازاد میاکییههه کهه‌ م هههدا بهه‌ رخهه‌ م یههو نکههروز مهههاوم‬
‫می ر خواهه شه‪“.‬‬
‫‪Zimmerman HJ, Heller P, Hill RP. Extreme‬‬
‫‪hyperglobulinemia in subacute hepatic necrosis. N‬‬
‫‪Engl J Med. 1951;244:245–249.‬‬
‫”دامی‌ تغییرات سطح تروتئین تام خون بین ‪ 9‬تا ‪ 13‬درصه است‪ . . .‬ایب ا زایش ب‌ صورت ک ی‬
‫مرلوط ب‌ ا زایش گاما گبولین میاشود‪ 11 . . .‬نفر از ‪ 12‬بیمار را زنان تشکیل میادهیه‪ . . .‬باالتریب‬
‫سب در میان بیماران ‪ 32‬سال است‪ . . .‬بیمار خود را ب‌ شکل موذیان‌اا اشکار میاسازد‪ . . .‬دور‪،‬‬
‫بیمار طوالیی است ک‌ گاهی حالت ساکب داشا‌ و گاهی رو ب‌ ا ول میارود‪ . . .‬بیمار اغبا با‬
‫دور‪،‬اها مایاو تا شهیه ارترالژ و ارتریت همرا‪ ،‬است‪ . . .‬میزان قابل تو‪،‬هی از ارتشاح‬
‫تالسماسلاها در ک ه و‪،‬ود دارد ک‌ در طول دور‪ ،‬بیمار از میزان ان کاسا‌ میاشود‪ . . .‬یبت‬
‫سیهرم همچیان ناشیاخا‌ است‪“.‬‬
‫‪Kunkel HG, Ahrens EH, Eisenmenger WJ, Bongiovanni AM,‬‬
‫‪Slater RJ. Extreme hypergammaglobulinemia in young women‬‬
‫‪with liver disease. J Clin Invest. 1951;30:654.‬‬
‫”ایب بیمار دارا خصوصیات بالینی است ک‌ ب‌ خوبی توصیف شه‪،‬اانه ی الگو کامال‬
‫مشخص از ازمایشاها بیوشیمیایی شامل هیپرگاماگبولولیی ی و ی نما با ت شیاس ی ک‌ ب‌‬
‫نظر میارسه شامل تغییرات التهابی ال و مزمب باشه‪ . . .‬در بسیار از موارد سابق‌اا از تماس و‬
‫یا حتی شرح حالی از هپاتیت تیپی یفویی حاد و‪،‬ود نهارد‪ .‬با ایب حال تردیه نیست ک‌ بیمار‬
‫ک ه در اثر یفونت با ویروس ب‌ و‪،‬ود امه‪ ،‬است ‪ ...‬رونه بیماری به شکل پیشرونه ‌ای رو‌ به‬
‫بهتر شهن می‌رود‪ . . .‬زردی به یک تظاهر دائمی بهل می‌شود‪ . . .‬میزان وقوع اپیزودهای‬
‫خونریزی افزایش می‌یابه‪ . . .‬در نهایت‪ ،‬این بیماران در اثر تورمی که باعث ضعف و ناتوانی‬
‫شهیه آنها می‌شود‪ ،‬به طور کامل بستری شه و به مرور زمان به کما فرو می‌رونه‪ . . .‬دور بروز‬
‫بیماری تا زمان مرگ از ‪ 6‬ما تا ‪ 2‬سال متغیر است‪“.‬‬
‫‪Saint EG, King WE, Joske RA, Finckh ES. The course of infectious‬‬
‫‪hepatitis with special reference to prognosis and the chronic‬‬
‫‪stage. Australas Ann Med. 1953;2:113–127.‬‬
‫‪ L.E. Cell‬به شکل تصادفی در دهه ‪ 1940‬توسط هارگریوز (‪ )Hargraves‬در‬
‫نمونه‌های مغز استخوان تهیه شه از مبتالیان به لوپوس اریتماتوس کشف و با چنه‬
‫سال تاخیر‪ ،‬در سال ‪ 1948‬به صورت رسمی در مایوکلینیک گزارش شه‪.‬‬
‫تأثیر ‪ L.E. Cell‬به یک فاکتور سرمی با ماهیت گاماگلوبین وابسته است‪ .‬این فاکتور‬
‫سرمی امروز به عنوان آنتی‌بادی ضه هسته‌ای (‪ )ANA‬شناخته می‌شود‪.‬‬
‫تست ‪ L.E. Cell‬به زودی به عنوان یک شاخص جایگزین برای بیماری‌هایی شه که‬
‫فرض می‌شه مبنای خودایمنی دارنه‪.‬‬
‫تست ‪ L.E. Cell‬در اوایل دهه ‪ 1950‬به عنوان تنها شیو آزمایشگاهی شاخص برای‬
‫بیماری‌های خودایمنی چنهسیستمی کاربرد پیها کرد و در نتیجه برای موارد ‪ CAH‬نیز به‬
‫کار برد شه‪.‬‬
‫دکتر یان مک‌کی ( ‪Ian R‬‬
‫‌‬
‫در سال ‪1955‬‬
‫در مهت زمان کوتاهی نمونه‌های‬
‫‪‌ )Mackay‬‬
‫در زنان جوان مبت ‌ال به‬
‫متعهدی از ‪ CAH‬را ‌‬
‫در‬
‫هیپرگاماگلوبولینمی ‌و ارتشاح لنفوپالسماسل‌ها ‌‬
‫در تمام موارد نتیجه آزمایش د ‌ر‬
‫کبه تشخیص داد ‌و ‌‬
‫در خون‌ مثبت بود‪ .‬پس ‌از‬
‫مورد وجود ‪‌ L.E. Cell‬‬
‫بیماری‌‬
‫‌‬
‫این‪ ،‬احتمال اینکه اختاللت ایمنی دلیل‬
‫ی گرفت‪.‬‬
‫باشه قوت بیشتر ‌‬
‫بیماران مبت ‌ال به ‪ CAH‬که ‌از نظر ‪L.E. Cell‬‬
‫نظر می‌رسیه که ‌از یک مجموعه‬
‫مثبت بودنه‪ ،‬به ‌‬
‫اکثر آن‌ها مشکالت دیگری‌ ‌از قبیل‬
‫باشنه چرا که ‌‬
‫سایر مشکالتی که‬
‫آرترالژی‪ ،‬راش‪ ،‬آنمی همولیتیک ‌و ‌‬
‫ا‬
‫در بیماران لوپوس ی که سرم‌های آن‌ها هم با‬
‫نوعا ‌‬
‫‌‬
‫تست ثبوت کمپلمان مثبت می‌شه‪ ،‬دیه می‌شود‪،‬‬
‫داشتنه‪.‬‬
‫ا‬
‫“می‌توان انواع مشخص ی از هپاتیت مزمن را با لوپوس مرتبط دانست‪ . . .‬احتمال فاکتورهای‬
‫ا‬
‫موقتا به عنوان هپاتیت‬
‫مشترکی از پاسخ‌های مختل شه ایمنی وجود دارد‪ . . .‬این موارد‬
‫لوپوئیه نامگذاری شه ‌انه چرا که در حال حاضر لوپوس اهمیتی بسیار بیش از چیزی پیها‬
‫کرد است که در ابتها این واژ به ذهن متبادر می‌کرد‪ . . .‬به نظر ما‪ ،‬تخریب ایمونولوژ‌یک‬
‫سلولهای کبه میزبان‪ ،‬بهترین توضیح برای دائمی بودن هپاتیت و پیشرفت آن به سمت سیروز‬
‫است‪ . . .‬در این حالت استفاد از معیارهای درمانی (مثل درمان با کورتیزون) برای اصالح این‬
‫رونه منطقی به نظر می‌رسه و تجربه ما نشان می‌دهه که کورتیزون در درمان این هپاتیت‬
‫خودایمنی مفیه فایه بود است”‪.‬‬
‫‪Mackay IR, Taft LI, Cowling DC. Lupoid hepatitis.‬‬
‫‪Lancet. 1956;271:1323–1326.‬‬
‫ا‬
‫در کبه‬
‫کامال مشخص شه بود که واکنش‌های خودایمنی ‌‬
‫‌‬
‫ تا اوایل دهه ‪1960‬‬‫در سال‬
‫در نتیجه ‌‬
‫در تمام اشکال مختلف آن هستنه ‌و ‌‬
‫مسؤول ایجاد این بیماری‌ ‌‬
‫دکتر یان مک‌کی ‌و همکارانش پیشنهاد کردنه که این بیماری‌ "هپاتیت‬
‫‌‬
‫‪1965‬‬
‫ن" نامیه شود‪.‬‬
‫اتوایمیو ‌‬
‫ این نام تا سال ‪ 1993‬به طور‌ رسمی پذیرفته نشه بود‪.‬‬‫‪ -‬نام هپاتیت لوپوئیه تا سال‌ها بعه همچنان کاربرد داشت‪.‬‬
‫هپاتیت اتوایمیون ی اخاالل با یبت ناشیاخا‌ است ک‌ با التها مزمب ک ه و‬‫مشاهه‪ ،‬نما ‪ Interface Hepatitis‬در نمون‌ با تاشیاس ی هیپرگاماگبولولیی ی‬
‫و و‪،‬ود برخی انواع خاص از اتوانتیاباد اها مشخص میاشود‪.‬‬
‫م یارها تشخیص هپاتیت اتوایمیون در سال ‪ 1992‬در ی یشست بینااملب ی تهویب و‬‫در ی همایش گسترد‪،‬اتر در سال ‪ 1999‬ب‌ روز شه‪ .‬در ایب یسخ‌ ب‌ روز شه‪ ،‬دمب ب‌‬
‫رسمیت شیاختن تمایل ب‌ تظاهر حاد و نهرتا وملییانت برا هپاتیت اتوایمیون از لزوم‬
‫گذشت ‪ 6‬ما‪ ،‬از بیمار برا اث ات مزمب بودن ان ش اتوش ی شه‪.‬‬
‫ تشخیص قطعی هپاتیت اتوایمیون ب‌ رد سایر بیمار اها مشاب‌؛ یا ا‌اها‬‫ازمایشگاهی ک‌ یشانگر واکنشاها قابل تو‪ ‌،‬ایمنی باشه؛ و مشاهه‪ ،‬نما‬
‫با تاشیاختی ‪ Interface Hepatitis‬نیازمیه است‪.‬‬
‫سیسا امایازدهی‬
‫بهر م یها ایهب سیسها امایهاز م هادل ‪ 10‬یهها بیشهتر ق هل از درمهان و ‪ 12‬یها بیشهتر ب ههه از‬
‫درمان ب‌ ییوان ‪ AIH‬احامالی ط ق‌ابیه میاشود‪.‬‬
‫امایههاز ‪ 10‬دارا حساسههیت ‪ 100‬درصههه اخاصاصههیت ‪ 73‬درصههه و دقههت تشخی ه ی ‪67‬‬
‫درصه است‪.‬‬
‫امایاز ‪ 15‬ب‌ باال ق ل از درمان ب‌ ییوان ‪ AIH‬قطعی ط ق‌ابیه میاشود‪.‬‬
‫حساس ههیت اخاصاص ههیت و دق ههت تشخی ه ی ان ب هرا‬
‫درصه است‪.‬‬
‫‪AIH‬ب هه‌ ترتی هها ‪ 97 95‬و ‪94‬‬
‫سیسا امایازدهی ساد‪ ،‬شه‪،‬‬
‫ی سیسا امایازدهی ساد‪ ،‬شه‪ ،‬برا اسان کردن کارلرد بالینی تهیه‌ شهه‪ ،‬اسهت‬
‫کهه‌ م یهها ان جههار ‪،‬ههزی کبینیکههی شههامل و‪،‬ههود و سههطح اتوانتیاباد اههها تشهخیص‬
‫داد‪ ،‬شه ههه‪ ،‬به هها ایمونو بورسه ههایل غیه ههر مسه ههاقی غبظه ههت ‪ IgG‬سه ههرمی یا ا ه ه‌اها‬
‫با تاشیاختی و یشاناگرها ویروس ی است‪.‬‬
‫سیس هها امای ههازدهی اصه ه ی یسه ه ت ب هه‌ سیس هها امای ههازدهی س ههاد‪ ،‬ش ههه‪ ،‬حساس ههیت‬
‫بیشتر بهرا تشهخیص بیمهار دارد (‪ ٪100‬در برابهر ‪ )٪95‬امها سیسها سهاد‪ ،‬شهه‪،‬‬
‫از اخاصاصیت (‪ ٪90‬در برابهر ‪ )٪73‬و قههرت تیشهگویی (‪ ٪92‬در برابهر ‪ )٪82‬بیشهتر‬
‫برخوردار است‪.‬‬
‫اپیهمیولوژی‬
‫شیوع هپاتیت اتوایمیون در اروپا در گزارشاها مخابف بین ‪ 10‬تا ‪ 17‬نفر در هر ‪ 100‬هزار نفر ذکر‬
‫شه‪ ،‬است‪.‬‬
‫در ایاالت مااه‪ ،‬هپاتیت اتوایمیون صه تا دویست هزار نفر را درگیر کرد‪ ،‬است‪.‬‬
‫شیوع ایب بیمار در م االیان ب‌ بیمار مزمب ک ه در امریکا شمالی بین ‪ 11‬تا ‪ 23‬درصه است‪.‬‬
‫در انگبیل از هر ‪ 121‬نفر ک‌ با زرد ب‌ بیمارسااناها مرا‪ ‌ ،‬میاکییه ‪ 2‬نفر ب‌ ‪AIH‬م اال‬
‫هس یه‪.‬‬
‫شیوع ‪ AIH‬در ساکیان بومی االسکا (‪ 43‬در ‪ 100‬هزار نفر) بیشتر از مورد گزارشاشه‪ ،‬در ‪،‬م یت‬
‫سفیهتوساان نروژ است (‪ 16.9‬در ‪ 100‬هزار نفر)‪.‬‬
‫شیوع ‪ AIH‬در نیوزیبیه ‪ 24.5‬در ‪ 100‬هزار نفر گزارش شه‪ ،‬است‪.‬‬
‫اپیهمیولوژی‬
‫‪ AIH‬یامل ‪ 2.6‬درصه از موارد تیونه ک ه ث ت شه‪ ،‬در «مرکز ث ت تیونه ک ه اروپا» او نیز‬
‫‪ 5.9‬درصه از موارد ث ت شه‪ ،‬تیونه ک ه در «بایگایی تیونه ک ه ایسایاو م ی سالمت امریکا»‬
‫است‪.‬‬
‫بر اساس گزارش دکتر صابر ا یروز و همکارایش در سال ‪ 2006‬از میان ‪ 480‬بیمار ک‌ در‬
‫اصب‌ سالاها ‪ 1994‬تا ‪ 2004‬در لیست تیونه ک ه در بیمارساان نماز شیراز قرار‬
‫داشا‌اانه ‪ 13.6‬درصهشان ب‌ ‪ AIH‬م اال بود‪،‬اانه‪.‬‬
‫زنان ‪ 3‬تا ‪ 4‬بار بیشتر از مردان ب‌ هپاتیت اتوایمیون م اال میاشونه‪.‬‬
‫زمیی‌ هورمویی ساد‪،‬اتریب و ن‌ الزاما صحیحاتریب تودیح رایی مسا ه بودن زنان برا اباال‬
‫ب‌ هپاتیت اتوایمیون است‪.‬‬
‫تظاهرات کبسااتی ممکب است و‪،‬ود داشا‌ باشیه اما ایب تظاهرات‬
‫تأثیر قر اار ن یادهیه‪.‬‬
‫نما بالینی بیمار ا را تات ا‬
‫در شروع بیمار ا سیروتی هس یه او‬
‫حهود ‪ 30‬درصه ااز بیماران ا‬
‫بیابرایب ب ض ی ااز بیماران او ب‌ خصوص ساملیهان ممکب است با‬
‫خونریز ا واریل و‪/‬یا اسیت مرا‪ ‌ ،‬کییه‪.‬‬
‫شایعاتریب یشان‌ بیمار خساگیاتذیر ا زودرس است (ک‌ در ‪ 86‬درصه‬
‫بیماران دیه‪ ،‬میاشود)‪ .‬کاهش وزن شایع نیست او خارش شهیه ب‌ دررا‬
‫تشخیص است‪.‬‬
‫در م اییات یزیکی (‪ )%78‬است‪ 50 .‬تا ‪69‬‬
‫هپاتومگالی شایعاتریب یا ا‌ ا‬
‫درصه ااز بیماران حتی اناهایی ک‌ بیمار اشان ب‌ صورت ناگجایی شروع‬
‫کر‬
‫در گذشا‌ ذ ا‬
‫شه‪ ،‬ایکتری هس یه او یا سابق‌ اتیزودها زرد را ا‬
‫میاکییه‪.‬‬
‫در بیماران با او بهونا سیرواز یا ت میاشود (ب‌ ترتیا ‪ 56‬و‬
‫اسپبیومگالی ا‬
‫‪ 32‬درصه)‪.‬‬
‫در مرا‪ ،‬ات اولی‌ بهونا یالمت هس یه و‬
‫جار درصه ااز بیماران ا‬
‫س ی او ا‬
‫‪ 25‬درصه ااز بالغین م ایی‌ یزیکی نرمال دارنه‪.‬‬
‫سابق‌ برخی ااز ایب یالئ ممکب است ب‌ یه سال ه برسه ‪.‬‬
‫بیماران بهون عالمت‬
‫در ‪ 25‬تهها ‪ 45‬درصههه از بیمههاران هپاتیههت اتوایمیههون میاتوانههه بهههون یالئ ه بههالینی تظههاهر یابههه‬
‫ک‌ در میان ایب گرو‪ ،‬حتی بیماران سیروتی نیز دیه‪ ،‬میاشونه‪.‬‬
‫ی ههین بیم ههارایی اغب هها م ههرد هسه ه یه و یسه ه ت ب هه‌ بیم ههاران یالمه هتادار س ههطوح ‪ALT‬ش ههان در‬
‫مرا‪ ،‬ات اباهایی ب‌ شکل شمگیر تاییناتر است‪.‬‬
‫یا ا‌اها با تاشیاختی و از ‪،‬مب‌ میزان شیوع سیروز در بیماران یالمتادار و به اون یالمهت‬
‫یکسههان اسههت و بههال بههر ‪ 70‬درصههه بیمههاران بهههون یالمههت در طههول دور‪ ،‬بیمار اشههان یالمههت‬
‫دار میاشونه‪ .‬بی‬
‫مههار بهههون یالمههت در صههورتی کهه‌ سههایر تظههاهرات بیرویههی کهه‌ یشههانادهیه‪ ،‬الیههت بیمههار‬
‫هس ه یه و‪،‬ههود داشهها‌ باشههیه مههایع از درمههان بهها گبوکوکورتیکوئیهههها نخواهههه بههود و مراق ههت‬
‫دقیق از ایب بیماران از نظر بهتر شهن ود یت التهابیاشان الزامی است‪.‬‬
‫بیماری‌های همرا‬
‫به ه ههال به ه ههر ‪ 38‬درصه ه ههه از م االیه ه ههان به ه هه‌ هپاتیه ه ههت اتوایمیه ه ههون بیمه ه ههار‬
‫اتوایمیههون ه ازمههان دیگههر نیههز دارنههه کهه‌ ممکههب اسههت بایههد مخف هی‬
‫مانهن بیمار ک ه زمیی‌اا شان شود‪.‬‬
‫تیروئیهیت اتوایمیون بیمار گریوز سییوویت و کولیهت اولسهراتیو‬
‫ش ه ههایعاتریب اخ ه ههاالالت خ ه ههودایمنی م ه ههرت ب ه هها هپاتی ه ههت اتوایمیه ه هون در‬
‫بزرگساالن امریکا شمالی هس یه‪.‬‬
‫دیابه ه ههت وابس ه ه هها‌ به ه هه‌ ایس ه ه ههولین وی یبیگه ه ههو و تیروئی ه ه هههیت ات اوایمی ه ه ههون‬
‫شه ههایعاتریب اخه ههاالالت هم ه هرا‪ ،‬در در کودکه ههان اروپه ههایی م ه ههاال به هه‌ ‪AIH‬‬
‫هس یه‪.‬‬
‫بیمار ه ازمان اتوایمیون م موال بر تیشااگهی ‪AIH‬تأثیر ن یاگذارد‬
‫مگر اناک‌ بیمار ک ه زمیی‌اا تشخیص داد‪ ،‬یشه‪ ،‬باشه و یا بها‬
‫تغییرات م ار صفراو همرا‪ ،‬باشه‪.‬‬
‫ا هراد م ههاال بهه‌ بیمار اههها روماتیسه ی خههودایمنی بیمههار سهبیاک و‬
‫یا بیمار التهابی رود‪ ،‬بایه از نظر ‪AIH‬ارزیابی شونه‪.‬‬
‫بیماری خفیف و شهیه‬
‫بیماری خفیف اغلب با رد شهن تظاهرات مرتبط با بیماری عالمت‌داری که تههیه کننده فدوری حیدات باشده‪ ،‬تعریدف‬
‫می‌شود‪ .‬وجود عالئدم [سدطح سدرمی آسدپارتات آمینوترانسدفراز (‪ )AST‬بیشدتر از ‪ 10‬برابدر حدهاکثر مقدهار نرمدال (‪)ULN‬‬
‫ید ددا بیشد ددتر از ‪ 5‬برابد ددر ‪ ULN‬همد ددرا بد ددا سد ددطح سد ددرمی ‪-γ‬گلوبد ددولین بیشد ددتر از ‪ 2‬برابد ددر ‪ ]ULN‬و دس د دت‌کم مشد دداهه نمد ددای‬
‫‪ interface hepatitis‬در نموندده بافت‌شناس د ی کبدده بددا پیشددرفت بیمدداری بدده سددمت سددیروز و مددرگ و میددر زودهنگ دام‬
‫ارتباط داد شه ‌انه‪ .‬بیماری‌ای که معیارهای فوق را کامل کنه به عندوان بیمداری شدهیه طبقه‌بندهی خواهنده شده‪ ،‬در‬
‫حالی‌که بیماران فاقه این تغییرات در دسته بیماری خفیف قرار می‌گیرنه‪.‬‬
‫ن حاد ‌و فوملینانت‬
‫هپاتیت اتوایمیو ‌‬
‫حهود ‪ 40‬درصه ااز موارد ‪ AIH‬اناهایی هس یه ک‌ بیمار اشان ب‌ صورت "هپاتیت حاد" همرا‪ ،‬با زرد او ب‌ دن ال ان‬
‫تظاهر میایابه‪.‬‬
‫ا‬
‫بیااشتهایی حالت تهوع او یالئ ش ‌اانفبوانزا‬
‫در ایب موارد سطح ‪ AST‬ممکب است ب‌ یه هز اار ه برسه‪.‬‬
‫ا‬
‫در صورتی ک‌ درمان شونه یاق ت بالینی خوبی خواهیه داشت‪.‬‬
‫ایب بیماران ا‬
‫در ایب حالت میاتوانه یشان‌ ی‬
‫هپاتیت اتوایمیونا میاتوانه ب‌ شکل حاد شهیه ‌و یا فوملینانت ه خود را یشان دهه ک‌ ا‬
‫التها ‪،‬هیه (‪ )de novo‬یا ش ب‌اورا شهن خودب‌اخود ی بیمار ا مزمب قهی ی تشخیص داد‪ ،‬یشه‪ ،‬باشه‪.‬‬
‫تظاهر حاد شهیه یا وملییانت بیمار ا ب‌ نهرت دیه‪ ،‬میاشود‪.‬‬
‫ا‬
‫در برخی موارد با نارسایی حاد ک ه خود را یشان میادهه‪.‬‬
‫هپاتیت اتوایمیو ان ا‬
‫برخی ااز بیمارایی ک‌ تشخیص هپاتیت کریپاوژنی‬
‫تظاهر حاد یا وملییانت‪ AIH‬باشیه ‪.‬‬
‫ا‬
‫بیمارایی با‬
‫یا هپاتیت وملیانت سرونگاتی او برا اشان مطرح شه‪ ،‬احامال دارد ک‌‬

similar documents