Halogeny

Report
Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_FrF114
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Ing. Eva Frýdová
Období tvorby VM
Březen 2014
Ročník
kvinta
Předmět
Chemie
Název, anotace
7. A Halogeny, charakterizace, reaktivita, sloučeniny
EU OP VK
Přehled citací a odkazů:
1)
2)
3)
4)
GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s.794-1635. ISBN 80854-2738-9.
REMY, Heinrich. Anorganická chemie. 2.české vydání. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1971.
KOVALČÍKOVÁ, Tatiana. Obecná a anorganická chemie: studijní text pro SPŠCH. 3., upr. vyd. Ostrava: Pavel
Klouda, 2004, 118 s. ISBN 80-863-6910-2.
ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc,
2000, 262 s. ISBN 80-718-2099-7.
Přehled citací a odkazů: pokračování
5)
OG59. Apatite crystals.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2006 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Apatite_crystals.jpg/800px-Apatite_crystals.jpg
6) DOZENIST. MandibularLeftFirstMolar08-15-06.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/MandibularLeftFirstMolar08-15-06.jpg/396pxMandibularLeftFirstMolar08-15-06.jpg
7) MAKSIM. Chlorofluorocarbons (space-filling representation).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Chlorofluorocarbons_%28spacefilling_representation%29.jpg
8) MATERIALSCIENTIST. Chlorine-sample-flip.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Chlorine-sample-flip.jpg/800px-Chlorinesample-flip.jpg
9) W.J.PILSAK. Halit-Kristalle.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2004 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Halit-Kristalle.jpg
10) MIŽOCH, Lukáš. PCB.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2006 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/PCB.svg/660px-PCB.svg.png
Přehled citací a odkazů: pokračování
11) MIŽOCH, Lukáš. DDT.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2006 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/DDT.svg/800px-DDT.svg.png
12) MIŽOCH, Lukáš. Vinylchlorid.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Vinylchlorid.svg/468px-Vinylchlorid.svg.png
13) ALCHEMIST-HP. Bromine vial in acrylic cube.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Bromine_vial_in_acrylic_cube.jpg/606pxBromine_vial_in_acrylic_cube.jpg
14) TOMIHAHNDORF. Iod kristall.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Iod_kristall.jpg
15) BENJAH-BMM27. Thyroxine-2D-skeletal.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Thyroxine-2D-skeletal.png/800px-Thyroxine2D-skeletal.png
16) FINBORUD, Martin. Kone med stor struma.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Kone_med_stor_struma.jpg
7. A = HALOGENY
Ing. Eva Frýdová
VII. A skupina → HALOGENY
→ F, Cl, Br, I + At
• VLASTNOSTI:
- Elektronová konfigurace valenční vrstvy: ns2 np5
- Z řečtiny halogen = solitvorný
- Preferují oxidační čísla: -I, druhou možností je zmenšování
elektronové hustoty atomu halogenu: ox. č. od I, V, VII
- Jsou velmi reaktivní – vyskytují se vázané ve sloučeninách
- F a Cl = g, Br = l, I = s
- Tvoří dvouatomové molekuly ve všech skupenstvích
- Nejdůležitějším prvky jsou FLUOR a CHLOR
Halogeny = 7 . A
-
→ FLUOR
chemická značka: F, latinsky: Fluorum
Nekovový prvek, zelenožlutý plyn,
Velmi reaktivní, vysoká elektronegativita
Nejlehčím prvkem ze skupiny halogenidů
- Vyskytuje se pouze ve sloučeninách = Výskyt na Zemi
- Nejvýznamnější minerál fluoru je KAZIVEC (CaF2) a
FLUORAPATIT (Ca5(PO4)3)
- Fluor se vyrábí elektrolýzou výše zmíněných minerálů
- Nejvýznamnější sloučeninou je kyselina fluorovodíková
- Dále se využívá na výrobu teflonu a syntetických polymerů
- Biogenní prvek = KOSTI a ZUBY
Halogeny = 7 . A
→ FLUOR
Anorganické sloučeniny:
- Kyselina fluorovodíková = fluorovodík = HF
- Leptá a rozpouští sklo a uplatňuje se ve sklářském průmyslu, rozklad
odolných silikátových hornin
- Kryolit = Na3AlF6
- Snižuje bod tání oxidu hlinitého, přísada při elektrolytické výrobě hliníku
Organické sloučeniny
- Uhlovodíky
- Polymery
- Teflon = polytetrafluorethylen
- Freony
Halogeny = 7 . A
→ FLUOR
Freony
- Organické sloučeniny, které obsahují vždy nejméně 2 atomy fluoru a další atomy
jiného
- Využívaly se jako chladící medium do ledniček, výroba pěnových hmot, nebo jako
hnací náplň do sprujů
- Negativní vliv na ozonovou vrstvu
- Freony velmi ochotně reaguje s ozonem O3 za tvorby obyčejné molekuly O2
Halogeny = 7 . A
-
→ CHLOR
chemická značka: Cl, latinsky: Chlorum
Nekovový prvek, toxický světle zelený plyn,
Velmi reaktivní
Druhý prvkem ze skupiny halogenidů
Vyskytuje se pouze ve sloučeninách = Výskyt na Zemi
Většina sloučenin rozpuštěna v mořské vodě
Nejvýznamnějším minerálem je chlorid sodný = NaCl
V zemské kůře 20. nejrozšířenější prvek především v mořské
vodě
- Mikrobiogenní prvek = kompenzuje záporný náboj draslíku
Halogeny = 7 . A
→ CHLOR
Sloučeniny
- Oxidační čísla: -I, I, III, IV, V, VII
- Ochotně tvoří jak kyslíkaté tak i bezkyslíkaté kyseliny
Anorganické sloučeniny:
- Chlorid sodný
- Kyselina chlorovodíková
- Kyselina chlorná, chlornany
Cl2 + 2 NaOH → NaCl + NaClO + H2O
- Kyselina chlorečná a chloristá
- Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
Halogeny = 7 . A
→ CHLOR
Sloučeniny
- Oxidační čísla: -I, I, III, IV, V, VII
- Ochotně tvoří jak kyslíkaté tak i bezkyslíkaté kyseliny
Organické sloučeniny:
-
Chloroform = CHCl3
Tetrachlormethan = CCl4
PCB – polychlorované bifenyly
DDT – dichlordifenyltrichlorethan
PVC – plyvinylchlorid
Halogeny = 7 . A
-
→ BROM
chemická značka: Br, latinsky: Bromum
Nekovový prvek, toxická červenohnědá kapalina,
Velmi reaktivní
Třetíprvkem ze skupiny halogenidů
Vyskytuje se pouze ve sloučeninách = Výskyt na Zemi
Většina sloučenin rozpuštěna v mořské vodě
Elementární brom je velmi silné oxidační činidlo
Má nízký bod varu a rychle se odpařuje – páry Br2 mohou
způsobit ve vyšších koncentracích zadušení
- Tvoří analogicky stejné sloučeniny jako chlor
Halogeny = 7 . A
-
→ JOD
chemická značka: I, latinsky: Iodum
Nekovový prvek, tmavě fialové destičkové krystaly
Biogenní prvek důležitý pro správný vývoj organismu
Čtvrtý prvkem ze skupiny halogenidů
- Dobře sublimuje – páry mají fialovou barvu
- Ve vodě špatně rozpustný – nejlépe rozpustný v jodidu
draselném nebo v organických nepolárních rozpouštědlech
- SLOUČENINY
- JODID DRASELNÝ
- JODID STŘÍBRNÝ – fotografický průmysl
- JODOVÉ TINKTURY
Halogeny = 7 . A
→ JOD
ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE
- THYROXIN = HORMON štíné žlázy
- Ovlivňují vývoj pohybové soustavy a mozkuv ryných
fázích vývoje
- Nedostatek ovlivňuje inteligenci = kretenismus
- Nedostatek jodu se projevuje jako vole neboli STRUNA
Opakování:
1) Halogeny jsou
a)
b)
c)
d)
kovy
nekovy
polokovy
plyny
2) Chlor je?
a) Bezbarvá kapaliny
b) Zelený plyn
c) Plyn lehčí než vzduch
3) Obecná elektronová
konfigurace je?
a)
b)
c)
d)
ns2 np2
ns np
ns2 np3
ns2 np5
4) Jod :
a)
b)
c)
d)
Je červenohnědá kapalina
Rozpustný v ethanolu
Pevná látka kovového vzhledu
Má značku J
DĚKUJI ZA POZORNOST

similar documents