Proeftuin Zuid Oost Friesland

Report
14-09-2012
Proeftuin
Geriatrische
Revalidatie
NVFG congres
‘Proeven van de proeftuinen’
14-09-2012
Hans Drenth, Mpt
(geriatrie) fysiotherapeut
De Marrewyk
Locatie voor geriatrische
revalidatie,
Drachten
Inhoud
• Situatieschets
• De Proeftuin
• Resultaten
• Succesfactoren & aandachtspunten
• Hoe nu verder ?
• Afsluiting en vragen
Locatie de Marrewyk
Situatie
schets
Drachten
Situatie
schets
Friesland
Situatie
schets
• Naast ziekenhuis
• Neurologie/CVA (17 bedden)
• Orthopedie/chirurgie (17 bedden)
• Indicatie obv:
- leeftijd (ouderen)
- aandoening (medisch ziektebeeld
centraal)
- ZZP 9
• Standaard SOG, VP en FT
• Landelijke en intramurale richtlijnen
• Overige disciplines na verwijzing SOG
• Therapeutisch klimaat
Situatie
schets
Situatie
schets
Situatie
schets
De Proeftuin
Keten partners
De
Proeftuin
Uitgangspunten
• Frailty = generiek
ziektebeeld (diagnosegroepen) = specifiek
• Triage UMCG, NPO/ouderen aan het roer
De
Proeftuin
Uitgangspunten
Frailty
(kwetsbaarheid)
•Vele definities (Fried et al , Bergman et al,
Schuurmans et al, Rockwood et al, Gobins et
al)
• Frailty ≠ ouderdom (1)
De
Proeftuin
Uitgangspunten
Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van
het opeenstapelen van lichamelijke,
psychische en/of sociale tekorten in het
functioneren dat de kans vergroot op
negatieve
gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen,
opname, overlijden).(2)
2. Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, februari 2011
TRIAGE UMCG
1. GFI (kwetsbaarheid)
2. INTERMED (complexiteit)
3. GWI (welbevinden) (3)
3. Slaets et al. (in prep)
De
Proeftuin
Uitgangspunten
Profielen
Niet
kwetsbaar
Niet
complex
Gemiddeld
complex
Hoog
complex
Kwetsbaar
De
Proeftuin
Uitgangspunten
De
Proeftuin
Uitgangspunten
Triage
Volledige
screeningsinstrument
Marrewyk
diagnose
cliënt
Profiel:
Frailty
Complexiteit
Welbevinden
diagnose
De
Proeftuin
Uitgangspunten
De
Proeftuin
Uitgangspunten
Zorgpad Frailty
De
Proeftuin
Uitgangspunten
Zorgpad Diagnose
Zorgpad Frailty
Doelen
• Gemiddelde ligduur verder omlaag brengen tot
het maximum aantal weken zoals benoemd in Nza
beleidsregel
• Tijdige herkenning van kwetsbaarheid
• Mate van kwetsbaarheid is afgenomen bij ontslag
• Producten worden volgens een modulair
zorgsysteem opgebouwd
• Stijging cliëntwaardering, kwaliteit van leven,
gezondheidswinst
• Efficiënt, effectief, kosten besparend
De
Proeftuin
Doelen
Zorgpad Frailty
Voeding
Fysieke
Capaciteit
Psycho
sociaal
De
Proeftuin
Zorgpad
Frailty
Fysiotherapie en
Frailty
Voeding
Psycho
sociaal
Fysieke
Capaciteit
De
Proeftuin
Zorgpad
Frailty
Fysieke Capaciteit
• Mobiliteit/activiteiten (lopen, transfers,
veiligheid etc.)
• Uithoudingsvermogen
• Spierkracht (4)
4. Fried et al, 2001
De
Proeftuin
Zorgpad
Frailty
Frailty en Fysiotherapie
Wat is anders ?
• Eerder nadruk op spierkracht /
uithoudingsvermogen screening en training
(dag 2, 3)
De
Proeftuin
Zorgpad
Frailty
Kracht en uithoudingsvermogen
Meten
Globaal
• Hand knijpkracht (<30 kg. ♂ / <18 kg. ♀)
• Zelf aangegeven vermoeidheid :
1. Kost alles wat u doet moeite?
2. Kost het u moeite op gang te komen ?
• Verminderd activiteiten patroon
• 4 m. loopsnelheid (> 6 sec) (4)
Specifiek
• 30 s RCT
• HDD
• TUG
• 6 MWT
4. Fried et al, 2001
De
Proeftuin
Zorgpad
Frailty
Kracht en
uithoudingsvermogen
Training
• Intensief (Borg 13-15, 60-70 % 1 RM)
• Functioneel :
- raise chair
- opstap oef.
- traplopen
- ..
5. de Vreede, 2006
De
Proeftuin
Zorgpad
Frailty
De
Proeftuin
Zorgpad
Frailty
Voeding
Fysieke
Capaciteit
Psycho
sociaal
De
Proeftuin
Zorgpad
Frailty
• Gewichtsverlies
• Verlies aan spiermassa, verlies aan kracht
De
Proeftuin
Zorgpad
Frailty
• Behandelplan groen
- normale dagvoeding
- 1 x per 3 maanden screening herhalen
• Behandelplan oranje door de verpleging!
- 2 – 3 x per dag extra tussentijdse verstrekking
- informeren bewoner (reden + info geven)
- maandelijks screening herhalen
• Behandelplan rood
- 2 – 3 x per dag extra tussentijdse verstrekking
- bijhouden dagelijkse inname voeding
(voedingslijst)
- arts inschakelen
- diëtist inschakelen (dag 3-4)
- maandelijks screening herhalen
De
Proeftuin
Zorgpad
Frailty
De
Proeftuin
Zorgpad
Frailty
Voeding
Fysieke
Capaciteit
Psycho
sociaal
De
Proeftuin
Zorgpad
Frailty
• Eerder in kaart brengen van het
psychosociale functioneren
• Samenwerking ET en MW
Aandachtspunten bij screening:
Gestandaardiseerde lijsten:
-Zelfredzaamheid (ADL/HDL)
-Geheugen
-Stemming
Interview:
-(woon)situatie
-Sociaal netwerk
-Verwerking/acceptatie
De
Proeftuin
Zorgpad
Frailty
Resultaten
Resultaten
Resultaten
• Verkorte ligduur
• Cliënt tevredenheid (94 % obv enquête)
• Tijdig herkennen en volgen (info uitwisselen)
kwetsbaarheid door de keten
• Verbeterde samenwerking ketenpartners
• Verbeterde samenwerking medewerkers
Marrewyk
Resultaten
Periode 1-1-2011 – 12 nov.2011
Gem. aantal ligdagen*
CVA
El.orth.
Fracturen
Amputatie
Overig
NZa
56
21
49
70
49
Marrewyk
53,7
21,5
38,1
36,4
n
31
97
60
2
48
Periode 1 jan 2012 – 1 mei 2012
Gem. aantal ligdagen*
CVA
El.orth.
Fracturen
Amputatie
Overig
NZa
56
21
49
70
49
Marrewyk
25,2
19,9
30,6
26,7
* ligdagen kan langer zijn dan de behandelduur
n
15
36
16
22
Resultaten
Periode 1-1-2011 – 12 nov.2011
% cliënten binnen norm
CVA
61,3
El.orth.
62,2
Fracturen
62,7
Amputatie
-
Overig
62,5
Periode 1 jan 2012 – 1 mei 2012
% cliënten binnen norm
CVA
93,3
El.orth.
63,9
Fracturen
81,3
Amputatie
-
Overig
90,9
Resultaten
Kritische kanttekeningen
• Confounders
• Selectie bias
• Triage instrument geen evaluatief
instrument
Resultaten
Succesfactoren
• Veel enthousiasme en inzet bij het
verpleeghuis.
• Stevige inzet van menskracht en tijd voor de
proeftuin
• Samenwerking met UMCG/NPO waardoor
wetenschappelijke inzichten en praktijk
gekoppeld worden.
• Een locatie annex aan het ziekenhuis, waardoor
de logistieke samenwerking met het ziekenhuis
goed loopt.
• Een locatie waar alleen revalidatie
(therapeutisch klimaat) geboden wordt en geen
mix met woon-zorg afdelingen.
Succesfactoren
Aandachtspunten
• Tijd (projectgroepen, registreren)
• Nog meer lijstjes invullen
• Terugval “oude” gewoontes
• Onderregistratie ?
Aandachtspunten
Hoe nu verder ?
• Eind 2012 evalueren team Marrewyk
• Herhalingsmeting Triage instr. cohort 2012
• Zorgpad frailty transmuraal doorontwikkelen !
• Interventiemodules voor cliëntprofielen*
• Zoeken naar geschikt evaluatief instrument*
* met UMCG/RUG
Hoe nu
verder ?
Afsluiting
Afsluiting
Referenties
1.
2.
3.
4.
5.
Schuurmans H, Steverink N, Lindenberg S, Frieswyk N, Slaets JPJ. Old or
Frail: What tells us more ?. JournalofGerontology:MEDICALSCIENCES
2004,Vol.59A,No.9,962–965
Kwetsbaarheid. Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, februari 2011
Slaets JPJ. Transitieproject Analyse van zorgbehoefte en organiseren van
zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de oudere. In prep.
http://www.umcg.nl/NL/Zorg/Professionals/Nationaal_Programma_Ouderen
zorg/projecten/transitieproject/Pages/default.aspx
Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J,
SeemanT, Tracy R, Kop WJ, Burke G, McBurnie MA,.Frailty in Older Adults:
Evidence for a Phenotype. Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES
2001, Vol. 56A, No. 3, M146–M156
De Vreede PL. Functional tasks exercise improves daily function in older
women. Proefschrift, Faculteit der Geneeskunde Universiteit Utrecht, 2006

similar documents