20 - Gymnázium Tanvald

Report
ŠKOLA:
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.5.00/34.0434
NÁZEV PROJEKTU:
Šablony – Gymnázium Tanvald
ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
AUTOR:
Jan KOHOUTEK
TEMATICKÁ OBLAST:
Fyzická geografie
NÁZEV DUMu:
Vznik pevnin a oceánů
POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu:
20
KÓD DUMu:
JK_FYZ_GEO_20
DATUM TVORBY:
20.12.2012
ANOTACE (ROČNÍK):
Kvinta – DUM seznamuje žáky s vědní disciplínou
geomorfologie a svrchní částí zemské kůry – georeliéfem.
METODICKÝ POKYN:
Geomorfologie
• je věda zabývající se studiem tvarů, vznikem a
stářím zemského povrchu
• Termín geomorfologie v dnešním smyslu poprvé v
literatuře použil americký geolog W. J. McGee v
roce 1893
• Objektem geomorfologie je reliéf povrchu planety
Země – reliéf
• Předmětem geomorfologie je pak řešení vztahů v
rámci objektu tj. vazeb mezi složkami reliéfu
• Podle Farského (2008) je geomorfologie „vědní
disciplinou, která se z pohledu objektu a předmětu
zabývá georeliéfem, jeho jednotlivými tvary a
způsoby jejich vzniku, tedy procesy vedoucími ke
změně materiálního základu těchto tvarů“
Georeliéf
• Svrchní plocha zemské kůry
• Sám o sobě je nehmotný, hmotným nositelem jsou
horniny zemské kůry
• Reliéf zemského povrchu ovšem úzce souvisí s
vlastnostmi hornin zemské kůry, jejich uložením, stářím
apod.
• Reliéf vzniká v důsledku působení endogenních a
exogenních geomorfologických pochodů
• Endogenní pochody vedou zejména k vytváření
nerovností povrchu, exogenní pochody směřují k
zarovnávání povrchu a zmenšování výškových rozdílů
Georeliéf
• Podmořský georeliéf – georeliéf pod úrovní mořské
hladiny
• Pevninský georeliéf - je tvořen podle nadmořské výšky:
nížinami do 200 m n.m. – vysočinami nad 200 m n.m.
• Nížiny zaujímají ¼ souše, vysočiny ¾
• Území pod 0 m n.m. – proláklina (deprese)
• Skrytá proláklina (kryptodeprese) – jestliže je dno jezera
pod úrovní hladiny světového oceánu a jezerní hladina
leží v nadmořské výšce
Bajkalské jezero
• Nejhlubší skrytá proláklina
• Průměrná nadmořská výška hladiny jezera je 456 m
• Bajkal je tvořen hlubokou příkopovou propadlinou
na rozhraní dvou tektonických desek (eurasijské a
amurské), které se každým rokem rozestupují zhruba
o 2 cm
• Jde o nejstarší jezero na Zemi, jeho stáří se
odhaduje na 25 až 30 milionů let
• Průměrnou hloubku má 730 m a maximální 1680 m
(ve střední části, kotliny)
• Dno je tak v nadmořské výšce -1182 m
Bajkalské jezero
Mrtvé moře
• Nachází se 420
metrů pod hladinou
světového oceánu
a je nejníže
položeným
odkrytým místem na
zemském povrchu,
nejníže položeným
slaným jezerem na
světě
Vysoká hustota vody umožňuje
pohodlné sezení na hladině
Mrtvého moře
Vstup do hotelu Dead sea resort (Jordánsko)
Mrtvé moře
Izrael
Řeka Jordán
Jordánsko
Řeka Jordán
Nížina
• je část zemského povrchu o nadmořské výšce 0 –
200 m, tvořená nezpevněnými nebo málo
zpevněnými sedimentárními horninami, plochá nebo
jen málo zvlněná, s relativní výškovou členitostí do
75 m
Existuje řada typů s charakteristickými tvary:
• Nížina pobřežní je bývalá část mořského dna s mírně
zvlněným reliéfem, který se od mořské hladiny zvolna
zvedá
• Na plážích je výskyt mysů, kos a přesypů (např.
nížina na Floridě, na východním pobřeží Brazílie,
Kaspická nížina)
Nížina
• Nížina jezerní je tvořena vynořeným dnem jezera
• Nížina deltová představuje rovinu při ústí řeky do
moře s četnými rameny a lagunami (např. nížina
deltová řeky Amazonky, 100 000 km2)
• Nížina piedmontová vzniká spojením říčních
náplavových kuželů při vyústění toku z pohoří do
nížiny
• Nížina říční je tvořena sedimenty vodních toků,
údolními nivami a říčními terasami; výskyt meandrů,
mrtvých ramen, břehových valů
Zemědělská výroba v Polabí
Vysočina
• je území v nadmořské výšce nad 200 m se zvlněným
až členitým reliéfem, tvořeným různými typy hornin
(sedimentární, metamorfované, vyvřelé)
Podle výškové členitosti se dělí na:
• pahorkatiny
• vrchoviny
• hornatiny
• velehornatiny
Morfologické typy reliéfu
• Se určují podle relativního výškového rozdílu mezi
nejvýše a nejníže položenými částmi georeliéfu v
metrech na určité ploše (zpravidla 16 km²)
•
•
•
•
•
Roviny – území s výškovou členitostí do 30 m
Pahorkatiny - území s výškovou členitostí 30 – 150 m
Vrchoviny - území s výškovou členitostí 150 – 300 m
Hornatiny - území s výškovou členitostí 300 – 600 m
Velehornatiny - území s výškovou členitostí nad 600
m
Gerlachovský štít - 2 655 m n.m.
Použité zdroje a literatura
Literatura:
Bičík, I. et al. (2001): Příroda a lidé Země. Praha: Nakladatelství ČGS.
Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment.
Kašparovský, K. (2008): Zeměpis I v kostce. Praha: Fragment.
Internetové zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bajkal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mrtv%C3%A9_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%AD%C5%BEina
Použité zdroje a literatura
Obrazové materiály:
Fotografické materiály autora.
SANSCULOTTE. wikipedia [online]. [cit. 20.12.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:-26_swiatoinos.JPG.JPG
NASA. wikipedia [online]. [cit. 20.12.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Baikal-S1998162044804.jpg
NASA. wikipedia [online]. [cit. 20.12.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dead_Sea_1920px.jpg
PETE. wikipedia [online]. [cit. 20.12.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dead_sea_newspaper.jpg
VILGUS, Petr. wikipedia [online]. [cit. 20.12.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polabi_zemedelstvi.JPG
GSOUTHFACE. wikipedia [online]. [cit. 20.12.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gerlach_south_face_B.jpg

similar documents