Gerard Gielen

Report
Mobiliteit en competentieontwikkeling in het werken met
doelgroepen
Gerard Gielen
 Lector Katholieke Hogeschool Limburg dept SAW
bachelor orthopedagogie 65% Hasselt
 ICT& Onderzoeksmethodologie
 Management
 Interculturele hulpverlening
 Lector CVO HIK SLO Geel (lerarenopleiding) 35%
 Lector Dca, Dcp, PPC, Beg
Training Against Racism for Integration and
Culture: Management and Strategies in Teaching
Reggio di Calabria, ITALY, 06– 11.02.2011
3
Keuze uit de gids
Study Visit No. 194
Specifics in education of Roma and other socially disadvantaged
children May 17 – 21, 2011 Bratislava, Slovakia
Organising institution: Research Institute for Child Psychology and Pathopsychology
(abb.: VUDPaP)
Competentie
 Competenties zijn een geïntegreerd geheel van
kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes, het
zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in
voorkomende situaties op adequate, doelbewuste
en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht
te handelen, dat wil zeggen passende procedures
te kiezen en toe te passen om de juiste resultaten
te bereiken.
Vlaanderen
Selectie van competenties
Nederland :Bekwaam en speciaal
Internationale competenties
 Openheid naar andere culturen,
breeddenkendheid en ondernemingszin
om te functioneren in de huidige
internationale en interculturele
maatschappij.
 Het internationaal toetsen en afstemmen
van de opleidingsdoelstellingen
(lerarenopleiding): curriculumontwikkeling
 Vergelijken van
orthopedagogische/vakdidactische
aanpak op Europees/internationaal niveau
 Leren van positieve en negatieve ervaringen uit het
buitenland inzake orthopedagogiek/orthodidactiek
 Het ontwikkelen van onderzoekssamenwerking en
onderzoeksnetwerken.
 Kennis- en technologietransfer genereren omtrent
werken met bijzondere doelgroepen
 Ontwikkelingssamenwerking als realisatie van een
maatschappelijk engagement.
 Samenwerking stimuleren, vertrouwen in andere
culturen creëren, verantwoordelijkheidsgevoel naar
elkaar toe,
 Reflecteren over eigen onderwijsgedrag
 Respect ontwikkelen voor landgebonden
problemen: Europees bewustzijn
 Breder intercultureel bewustzijn/respect voor
andere culturen, andere visies, andere opvattingen
 Groter bewustzijn van het anders maar daarom niet
minder zijn van andere culturen, gebruiken,
gewoonten, opvattingen, eetgewoonten,
omgangsvormen, enz.
Samenwerken inzake rapporteren
Disseminatie naar
collega’s/hogeschool
http://www.handboek-internationalisering.be

similar documents