Northland IFS EAM.ppt

Report
Ny systemlösning för Northland –
Införande av IFS Applications
Patrick Harlin, IT-manager
Northland Resources
Östen Westman, Projektledare
Novacura
Agenda




Northland Resources – kort bakgrund
Bakgrund och mål för ny systemlösning
Införande av ny systemlösning
Erfarenheter och lärdomar
Northland Resources – Ett bolag under
snabb förändring
 Kanadensisk idé som tog svensk myr till
gruva på 24 månader
 Totala investeringar på ca 1,2 miljard US$
(årsslut 2012 ca: 700 miljoner US$)
 Från 70 till 250 personer anställda på 12
månader (På sikt kommer 400-500 personer sysselsättas)
Europas nya järnmalmsproducent
Från blöt myr till gruva
Logistiken
Logistiken
Första leveransen
25 feb 2013
Northland Terminal
LKAB Terminal
8
17
Kina
Något lägre tillväxt
Omställning från produktion till konsumtion
Fortsatt urbanisering
Infrastruktursatsningar
9
Historik systemlösning Northland

SAP infördes 2010 för att ersätta befintlig ekonomilösning som Northland
hade växt ur


Northland genomförde en upphandling av underhållssystem under hösten
2011



Lösningen omfattade Ekonomi och Inköp
Omfattade Anläggning, Förebyggande Underhåll, Arbetsorder och Förråd
IFS blev vald som leverantör av sin lösning IFS Applications, ver. 8
Under våren 2012 initierade Northlands ledning en utvärdering av
Northlands övergripande affärsprocesser

Målet var att synkronisera hela bolagets behov och att förbättra områden med brister:
 Övergången från ”projektläge” till ”driftläge”
 Förbättrad inköpsprocess
 Införande av tvärfunktionella processer i gemensam lösning t.ex.:



Inköspsanmodan – Inköpsorder – Ankomst – Faktura – Betalning
Felanmälan – Bered Arbetsorder – Utföra Arbetsorder – Avrapportera Arbetsorder
En kostnadsanalys gjordes på befintliga lösning jämfört med nytt IFS Applications
 Över 5 år uppskattades kostnaden att vara ca 7 miljoner lägre genom att byta ut SAP istället
för att integrerar mellan SAP och IFS

I slutet av maj gav styrelsen klartecken att sluta ett nytt avtal med IFS

Avtalet klart i slutet av juni och projektet startades direkt med installationer mm.
Systemöversikt Northland – beslutad
efter processgenomgång maj 2012
Produktionsprocess
Brytning
Avtal
Anrikning
Logistik
Process system
Logistik
Business Performance
Ekonomi
Inköp
Förråd
Projekt
Dokument
SHEQ
HR
Underhåll
& Max OEE
Faktura
Kritiska faktorer för att utföra ett
”hjärtbyte” i ett sent skede…
 Omställningen från ”Project” till
”Operation”
 IFS Applications erbjöd den flexibilitet som
krävs för nystartad verksamhet
 Användbarhet
 Olika typer av klienter, åtkomst till information,
rollbaserade gränssnitt mm
 ”Total Cost of Ownership” – TCO
 Ca 7 milj. SEK lägre kostnad över 5 år
Mål för projektet
 Gemensam affärssystemslösning för Northland
 Gemensamma processer i hela koncernen
 Ekonomi – Inköp – Förråd – Underhåll – Projekt
 På sikt integrerat med andra kritiska systemlösningar





SURPAC – Gruvplanering
ABB 800xa – Kross och verk
Savage – Logistik
Intelex – Hälsa, miljö och säkerhet
Trix – Dokumenthantering
 Stöd för olika typer av mobila klienter
 Touch applikationer
 Streckkodsläsare
 Framtagning av långsiktig strategi för utveckling av nya
systemlösningen
 IT och verksamheten jobbar tätt tillsammans
Övergripande projektplan


Avtal tecknat
Installation


Förstudie Ekonom


Leverantörer, anläggningsobjekt,
artiklar mm
Test
Per område och tvärfunktionellt
Utbildning baserat på
arbetsinstruktioner



Migrering
Slutliga lösningstester


WS & konfigurering
Konfigurering av processer samt
framtagning av arbetsinstruktioner
Migrering av data till IFS


Förstudie
Ekonomi
Genomgång av hur bytet från
SAP till IFS skulle genomföras
Workshops och konfigurering av
lösning


Inst
Databas TEST och PROD
Utb.
Nyckelanvändare Northland
Driftsättning - Måndag 3/12
Driftstöd

Driftstöd
Justeringar av konfigureringar
Jun
Jul
Aug
Sep Okt
Nov
Dec
Jan
Förutsättningar – resurser

Projektorganisation

IFS (4 personer)





Northland (7 personer)







Lösningsansvarig/Projektledare/UH (extern)
Ekonomi (2 personer)
Inköp (1 person)
Förråd (1 person)
Underhåll (1 person)
Projekt (1 person)
Genomförande tid


Projektledare/Förråd/Inköp
Ekonomi
Projekt
Teknik
Juli - januari
Total kostnad externa konsultinsatser juli 2012 – jan 2013 (exkl.
resekostnader)

2,5 milj SEK
Resultat
 160 användare driftsatta
 Ca 15 personer i den gamla lösningen
 Ny ekonomilösning
 Tufft läge för ”hjärtbytet”
 Ny integrerad inköpsprocess inklusive scanning/tolkning
 Fokus på operativt läge
 Ny underhållslösning
 Fokus på anläggningens livscykel
 Ny förrådslösning
 Ordning och reda från start
 Integration QlickView uppdaterad
 Ny budgetprocess och uppföljning för 2013
Hur ser det ut?




8 företag
63 projekt
>1000 objekt och artiklar
Full historik från produktionen
Erfarenheter

En erfaren projektledare är en kritisk framgångsfaktor om organisationen är
under uppbyggnad

Viktigt att egna verksamheten har förmåga att fatta snabba beslut kring
arbetsprocesserna

Arbeta med bred förankring och ta hänsyn till olika delar av organisationen som
har existerande arbetssätt som skiljer sig

Viktigt med “nära” styrning av projektet under ett snabbt införande

Prioritera användarna och förberedande utbildningsinsatser i nära anslutning
och I nära anslutning till driftsättningen

IFS är ett flexibelt affärssystem som snabbt kan tillgodose grundläggande behov
Tack för ordet!!
www
www.northland.eu
30

similar documents