2) آقای دکتر رهنما رودپشتی

Report
‫مدیریت هزینه و اقتصاد مقاومتی‬
‫استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی‬
‫موسس و رئیس انجمن حسابداری مدیریت ایران‬
‫موسس و دبیر کل انجمن مهندس ی مالی‬
‫تاریخ ‪ :‬خرداد ماه ‪1393‬‬
‫دومین کنفرانس حسابداری مدیریت ایران‬
‫سالن تورانی دانشگاه الزهراء‬
‫اقتصاد مقاومتی؛ چیستی و چرایی‬
‫•‬
‫راهبرد اقتصاد مقاومتی برای نخستین بار توسط مقام معظم رهبری در سال ‪ 1389‬در دیدار با جمعی از‬
‫کارآفرینان کشور مطرح گردید و در سالهای اخیر در بیانات و سخنرانی های ایشان ابعاد مختلف آن‬
‫مورد توجه و تأکید قرار گرفته است‪ .‬مقام معظم رهبری در ‪ 29‬بهمن ماه ‪ 1392‬سیاستهای کلی‬
‫«اقتصاد مقاومتی» را در ادامه و تكمیل سیاستهای ابالغی گذشته‪ ،‬خصوصا سیاستهای كلی اصل ‪44‬‬
‫قانون اساس ی و با هدف حفظ دستاوردهای كشور در زمینه های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق‬
‫آرمان ها و اصول قانون اساس ی و سند چشم انداز بیست ساله‪ ،‬و برای دستیابی به اقتصاد متكی به‬
‫دانش و فناوری‪ ،‬عدالت بنیان‪ ،‬درون زا و برون گرا‪ ،‬پویا و پیشرو و عینیت بخشیدن به الگوئی الهام‬
‫بخش از نظام اقتصادی اسالم‪ ،‬ابالغ فرمودند‪.‬‬
‫اقتصاد مقاومتی؛ چیستی و چرایی‬
‫•‬
‫در موضوع اقتصاد مقاومتي تعابیر متنوع و متفاوتي در ادبيات اقتصادي رايج شده است‪ .‬تعبیري كه معناي‬
‫اصطالحي (و نه لغوی) آن به تعريف مقام معظم رهبري نزدیک تر است‪ ،‬اصطالح «تاب آوری اقتصادی»‬
‫است‪ .‬این اصطالح به توان سیاست های اقتصادی یک نظام اقتصادی برای بهبود (یا انطباق با) آثار‬
‫شوکهای برون زای مخالف اشاره می کند و با تعریفی که از آن شده نزدیک ترین مفهوم به «اقتصاد‬
‫مقاومتی» در ادبیات رایج کشور است‪.‬‬
‫•‬
‫تاب آوری اقتصادی به دو مفهوم به کار می رود‪:‬‬
‫•‬
‫اول‪ ،‬توانايي اقتصاد براي بهبود سريع از شوك هاي اقتصادي تخريب كننده خارجي؛‬
‫•‬
‫دوم‪ ،‬توانايي اقتصاد براي ايستادگي در برابر آثار اين شوک ها‪.‬‬
‫الزامات اقتصاد مقاومتی‬
‫مدل توسعه و توانمندسازی اقتصاد در راستای تحقق اهداف‬
‫اقتصاد مقاومتی‬
‫بخش اول ‪ :‬اقتصاد‬
‫اقتصاد‪ :‬علم مبادله در کسب و کار‬
‫اقتصاد خرد ‪:‬‬
‫به ارتباط بین اشخاص و خانوارها می پردازد که با تمرکز بر مصرف‪ ،‬بر رفتار مصرف کننده در بخش‬
‫مصرف‪ ،‬پس انداز و سرمایه گذاری تمرکز دارد‪.‬‬
‫اقتصاد کالن ‪:‬‬
‫به ارتباط بین حاکمیت‪ ،‬دولت و نهادهای دولتی با اشخاص حقوقی ( شرکتها ) و خانوارها‬
‫می پردازد که موضوعاتی نظیر سیاست های مالی و پولی‪ ،‬حسابهای مالی و متغیر های با اهمیت از‬
‫جمله صادرات‪ ،‬واردات‪ ،‬ارز‪ ،‬یارانه ها‪ ،‬تولید و سرمایه گذاری‪ ،‬تورم‪ ... ،‬تمرکز دارد‪.‬‬
‫اهداف و کارکردها ‪:‬‬
‫رشد ‪ ←GROWTH‬کمیت گرایی‬
‫توسعه ‪ ←DEVELOPMENT‬پایدار مداری‬
‫پیشرفت ‪ ← PROGRESS‬اقتدار محوری و کمال گرایی‬
‫اقتصاد مقاومتی‬
‫ناظر بر اقتصادی است که کارکرد در حوزه اقتصاد و بستر سازی در این عرصه متناسب با‬
‫هویت کشور باشد که نتیجه آن اقتدار ملی خواهد بود‪.‬‬
‫منظومه اقتصاد مقاومتی‬
‫مبتنی بر بیانیه های حاکمیتی توسط مقام معظم رهبری که در نامگذاری آغاز سالها ابالغ‬
‫شده است‬
‫منظومه اقتصاد مقاوتی‬
‫وجدان کار و‬
‫انضباط‬
‫اجتماعی‬
‫اقتدار علمی‬
‫تولید ملی و‬
‫حمایت از کار و‬
‫سرمایه ایرانی‬
‫جهاد‬
‫اقتصادی‬
‫امنیت‬
‫نوآوری و‬
‫خالقیت‬
‫جهاد علمی‬
‫اصالح الگوی‬
‫مصرف‬
‫بخش دوم‪ :‬مدیریت هزینه‬
‫‪ ‬مفهوم مخارج و هزینه‬
‫‪ ‬مدیریت هزینه و کارکردهای آن‬
‫‪ ‬استراتژی های مدیریت هزینه‬
‫‪ ‬مدل های مدیریت هزینه‬
‫‪ ‬ابزارهای مدیریت هزینه‬
‫مدیریت هزینه‬
‫هدف بنگاهها‪:‬‬
‫کمک به حداکثر رساندن سود و ارزش شرکت در حال و آینده است‪ .‬تحقق‬
‫هدف مذکور به ایجاد نظام مدیریت هزینهایی مرتبط است که به بقاء در‬
‫رقابت جهانی و توسعه مستمر منجر گردد‪.‬‬
‫تعریف‪:‬‬
‫‪ -1‬مجموعهای از تکنیکها و شیوهها برای کنترل و توسعه فعالیتها‪ ،‬فرایندها‪،‬‬
‫تولیدات و خدمات آن (برنکه ‪)1998‬‬
‫‪ -2‬مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تامین رضایت مشتریان‪ ،‬همراه با کنترل و‬
‫کاهش مستمر هزینهها‪ ،‬با رعایت کیفیت مورد انتظار (رهنمای ‪)1387‬‬
‫‪1391/3/7‬‬
‫نظام اصلی مدیریت هزینه‬
‫ضمن بستگی مستقیم بر تعهد و اعتقاد تغییرناپذیر مدیریت عالی‬
‫سازمان به بهبود مستمر‪ ،‬رضایت مشتری و برنامهریزی راهبردی‬
‫در بکارگیری کارکنان در همه سطوح و سازماندهی دارد که به‬
‫بهبود و توسعه فعالیتهای ارزش زا و حذف فعالیتهای فاقد‬
‫ارزش منتهی شود‪.‬‬
‫ارکان مدیریت هزینه‬
‫برنامهریزی راهبردی‬
‫رضایتمندی مشتریان‬
‫تعهدات مدیریت‬
‫عالی‬
‫مشارکت کارکنان‬
‫تقویت قدرت سازمانی‬
‫سنجش عملکرد‬
‫الگوبرداری‬
‫بهبود مستمر‬
‫نظام پاداش‬
‫آموزش و یادگیری‬
‫رقابت جهانی و بهبود مستمر‬
‫نظام خودارزیابی مستمر با تمرکز بر‬
‫هزینهیابی بر مبنای فعالیت‬
‫مدیریت بر مبنای فعالیت‬
‫مدیریت کیفیت جامع‬
‫نظام تولید به موقع‬
‫بهبود فرآیند‬
‫هدف نظام مدیریت هزینه‬
‫‪ -1‬شناسایی تاثیر بهای تمام شده بر تصمیمات مدیریت از طریق‬
‫الف‪ :‬ارزیابی منابع مصرف شده در انجام فعالیتهای سازمان‬
‫ب‪ :‬ارزیابی تاثیر تغییر فعالیتها بر بهای تمام شده‬
‫‪ -2‬کمک به مدیران از طریق شناسایی فعالیتهای ارزشزا و‬
‫فعالیتهای فاقد ارزش‬
‫‪ -3‬مشارکت با مدیریت جهت تدوین استراتژی ارزشآفرین کسب و کار و‬
‫نهادینه نمودن تفکر مدیریت استراتژیک ارزشآفرین از طریق‬
‫پیادهسازی مدیریت هزینه استراتژیک ارزشآفرین‬
‫استراتژی مدیریت هزینه‬
‫ماورا و نایابوکا (‪ ،)2005‬استراتژی مدیریت هزینه را برای ایجاد مزیت رقابتی مورد‬
‫مطالعه قرار دادند‪ ،‬آنها معتقدند‪:‬‬
‫مدیریت هزینه بهصورت دقیق مجموعهایی از راهکارها و روشها برای مدیریت‬
‫کارآمد و اتخاذ تصمیمات اثربخش‪ ،‬در معنای گسترده بهصورت یک حلقه و‬
‫نگرش و مجموعهایی از سازکارها جهت ایجاد ارزش بیشتر و هزینه کمتر‪.‬‬
‫وایک راماسینگه و آل واتیج (‪ ،)2007‬عوامل کلیدی روشهای ژاپنی در تحقق‬
‫استراتژی مدیریت هزینه را به شرح زیر ارائه داده است‪:‬‬
‫‪ -1‬نگاه به بازار‬
‫‪ -2‬تمرکز بر کیفیت‬
‫‪ -3‬ثبات و پایداری سهم ضایعات در افزایش بهای تمام شده‬
‫‪ -4‬بهبود مستمر‬
‫‪ -5‬یکپارچگی از طریق ارتباطات‬
‫مدیریت استراتژیک‬
‫و مدیریت هزینه استراتژیک‬
‫مدیریت استراتژیک‪ ،‬عبارت از توسعه وضعیت رقابتی قابل دستیابی بنگاه اقتصادی است که وظایف اصلی آن و سودمندی‬
‫اطالعات مدیریت هزینه در جدول زیر براساس دیدگاه )‪Blocher and et. al (2005‬ارائه شده است‪.‬‬
‫ساختار و وظایف مدیریت استراتژیک‬
‫مدیریت استراتژیک‬
‫برنامه ریزی و تصمیمگیری‬
‫کنترل عملیاتی و مدیریتی‬
‫تهیه و تدارک گزارشهای مالی‬
‫کاربرد اطالعات مدیریت هزینه‬
‫مورد نیاز اتخاذ تصمیمات استراتژیک با انتخاب محصوالت‬
‫روشهای تولید‪ ،‬تکنیکها و کانالهای بازاریابی و دیگر تصمیمات‬
‫بلندمدت‬
‫مورد نیاز جهت تصمیمات پشتیبانی نظیر جایگزینی تجهیزات‪،‬‬
‫مدیریت جریان نقد‪ ،‬بودجه بندی خرید مواد و خدمات‪ ،‬برنامهریزی‬
‫تولید و قیمتگذاری‬
‫مورد نیاز جهت تدارک و بکارگیری مبنای اثربخش در شناسایی‬
‫عملیات غیرکارا و روشهای مناسب اعطای پاداش و ایجاد انگیزه‬
‫برای مدیران مؤثر‬
‫مورد نیاز جهت تدارک اطالعات حسابداری مرتبط با موجودیها و‬
‫دیگر داراییها و ارائه گزارشهای مالی موردنیاز و استفاده از آن جهت‬
‫سه وظیفه دیگر مدیریت استراتژیک است‪.‬‬
‫بنابراین نظام مدیریت هزینه استراتژیک‪ ،‬مسئولیت تهیه اطالعات‬
‫مدیریت هزینه که جهت انجام وظایف مدیریت استراتژیک اثربخش‬
‫نیازمند است را برعهده گرفته و حسابداران مدیریت در توسعه و‬
‫بهبود اطالعات مدیریت هزینه نقش مؤثری ایفاء مینمایند‪.‬‬
‫استراتژیهای مدیریت هزینه‬
‫استراتژی‪ ،‬مجموعهایی از سیاستها‪ ،‬رویهها‪ ،‬روشهای تجاری است که‬
‫موفقیت بلندمدت تحقق میبخشد‪.‬‬
‫استراتژیها‬
‫الف‪ :‬کوتاه مدت و تاکتیکی مبتنی بر اهداف کوتاه مدت‬
‫ب‪ :‬بلندمدت و استراتژیک مبتنی بر تغییر نگرش در فرهنگ سازمانی و کسب‬
‫و کار از جمله فرهنگ ارتقاء کیفیت و کارایی عملیاتی و حضور در رقابت‬
‫جهانی‬
‫انواع استراتژی کوتاه مدت‬
‫‪ -1‬کاهش ظرفیت‬
‫‪ -2‬تعلیق استخدام‬
‫‪ -3‬غیبت داوطلبانه‬
‫‪ -4‬کار مشترک‬
‫‪ -5‬انتقال‬
‫‪ -6‬بازخرید‬
‫‪ -7‬خرید سنوات‬
‫‪ -8‬برکناری و اخراج‬
‫‪ -9‬تعطیل کارخانه ‪ /‬شعب‪ /‬نمایندگیها ‪ /‬تغییر مکان‬
‫‪ -10‬کاهش اندازه‬
‫انواع استراتژی بلندمدت‬
‫‪ -1‬تولید به موقع یا دیگر سیستمهای تولیدی مناسب نظیر تولید‬
‫ناب‪ ،‬چابک‪ ،‬نابچابک‬
‫‪ -2‬تامین کال و خدمات از خارج‬
‫‪ -3‬انتقال خدمات مستقیم‬
‫‪ -4‬انتقال خدمات تدارکاتی‬
‫‪ -5‬مدیریت زنجیره تولید و عرضه‬
‫‪ -6‬مدیریت هزینههای مربوط به خدمات مشتری و ارتباط با‬
‫مشتریان )‪(CRM‬‬
‫‪ -7‬به روزرسانی فن آوری و بهره گیری از روشهای نوین‬
‫‪ -8‬مدیریت برنامه ریزی منابع اقتصادی )‪(ERP‬‬
‫مراحل تدوین‬
‫استراتژیهای مدیریت هزینه‬
‫الف‪ :‬مرحله شروع مبتنی بر طرح یا پروژه که هزینهبر است (مدل مبتنی بر طرح)‬
‫ب‪ :‬مرحله رشد مبتنی بر تمایز محصول (مدل راهحلها)‬
‫ج‪ :‬مرحله رشد مبتنی بر ظهور بازاریابی تودهای و گسترش بازار با رقابت محصولت‬
‫عمومی شده (مدل محصول)‬
‫د‪ :‬مرحله رشد متمرکز بر توسعه بازار مشتریان (مدل خدمات‬
‫مصرفی ‪ /‬پرداختی)‬
‫ﻫ‪ :‬مرحله نگهداری یا ته انباشت هزینهها (مدل حفظ مشتریان مبتنی بر کاهش‪،‬‬
‫ثابت نگهداشتن و کنترل هزینهها‬
‫تکنیکها‬
‫و ابزارهای مدیریت هزینه‬
‫‪ -1‬الگوبرداری (محک زدن رقبا)‬
‫‪ -2‬مدیریت کیفیت جامع ‪TQM‬‬
‫‪ -3‬بهبود مستمر و هزینهیابی کایزن‬
‫‪Kaizen‬‬
‫‪ -4‬مدیریت‪ ،‬هزینهیابی و بودجهریزی بر مبنای فعالیت ‪ABM/ABC/ABB‬‬
‫‪Reengineering‬‬
‫‪ -5‬مهندس ی مجدد‬
‫‪ -6‬تئوری محدودیتها و عملکرد سیستم ‪TOC/Troughput‬‬
‫‪ -7‬تولید مشتری مداری انبوه ‪Mass Customization‬‬
‫‪ -8‬نظام تولید به موقع‪ ،‬نظام کانبان و نظام نابچابک ‪JIT, Kanban, LeAgile‬‬
‫‪CAD / CAM‬‬
‫‪ -9‬تولید و طراحی به کمک رایانه‬
‫‪Automation, FMS, CIM‬‬
‫‪ -10‬اتوماسیون‪ ،‬نظام تولید منعطف و نظام تولید یکپارچه رایانه‬
‫‪Target Costing‬‬
‫‪ -11‬هزینه یابی هدف‬
‫‪Life-Cycle Costing‬‬
‫‪ -12‬هزینه عمر کال‬
‫‪Quality Costing‬‬
‫‪ -13‬هزینه کیفیت‬
‫‪Value Chain‬‬
‫‪ -14‬زنجیره ارزش‬
‫‪ -15‬ارزیابی متوازن‬
‫‪BSC‬‬
‫‪Lean, Value, Back flash, Process, and Product Costing‬‬
‫‪ -16‬سایر روشهای هزینهیابی‬
‫‪Benchmarking‬‬
‫از توجه شما متشکرم‬

similar documents