Tegevuspohine eelarvestamine ja teised alternatiivid

Report
Eve Marima
On juhtimisvahend, mis lähtub põhjus,
tagajärg seostest Sisendite ja Väljundite
sidumisel mõõtes tegevusi mida tehakse
väljundite pakkumiseks organisatsiooni poolt
Eve Marima


Traditsiooniline
Iga toode tarbib
ressurssi,
ressursid
kulutatakse toote
valmistamiseks


Tegevuspõhine
Iga toote
tegemisega
tarbitakse
ressurssi, seega
toote
valmistamiseks
vajalik ressurss
jaotatakse
tegevuste vahel
Eve Marima







Strateegiline otsus, mida teha:
Väärtusahel;
Tooted;
Tarneahel;
Kliendisuhe;
Ettevõtte väärtuse juhtimine;
Tehnoloogia
Eve Marima





Taktikalised otsused, kuidas teha:
Kasumlikkuse analüüs;
Protsesside efektiivsus;
Tegevuste juhtimine;
Tegevuspõhine eelarvestamine (ABB)
Eve Marima




Tuvastada ning elimineerida dubleerivaid
tegevusi;
Eristada väärtust loovad tegevused mitte
väärtust loovatest tegevustest;
Analüüsida tegevuste efektiivsust- kas tegevusi
saab asendada alternatiivsete odavamate
tegevustega,
Toote või teenuse sortiment ja hinnakujundus:
asendamine, parandamine, kõrvaldamine;
Eve Marima



Kliendisuhetes: kasumlike klientide
kaitsmine, hoidmine , allahindluste tegemine
ja kahjumlike klientide kaotamine;
Hankijate valimisel madalate
hindadegahankijate asemel madalate
kuludega hankijate leidmine;
Toodete arenduse tegevuse juhtimise
tõhustamist
Eve Marima





Eelarve perioodi kulukandjate ( väljundite)
müügimahu prognoos
Müügimahu saavutamiseks vajalike tegevuste
kindlaks määramine
Leitakse tegevuste kulukäiturid
Hinnatakse iga kulukandja vajadust tegevuste
järele
Moodustatakse tegevuse kulukogumid
Eve Marima




Hinnatakse iga tegevuse ressursivajadust
arvestatakse ressursivajadus ja kulud
Eelarvestatakse kulukogumid ja täpsustatakse
tegevuste eelarved
Tehakse tegevuste efektiivsuse analüüs ja
täpsustatakse kulukandjate eelarved
Eve Marima


Kulukäitur – mõõdik, mille abil mõõdetakse
kui palju tegevusi seoses kulukandjaga
( toote valmistamisega) tehakse
Ressursi kulukäitur on mõõdik, mille abil
seostatakse ressursside kulud tegevustega ja
jaootatakse erinevate ressursside kulud
tegevustele
Eve Marima



Tegevuste kulukogumi kulukäituri määr
võrdub tegevuste kulukogumi kulu jagatud
tegevuste arvuga
Kui kulu seostamine kulukandjaga ei ole
otstarbekas, siis eelarvestatakse kulu
traditsioonilisel meetodil
Tegevuspõhise eelarvestamise juurutamine
on kulukas ja aeganõudev
Eve Marima



Toodetakse laia valikut tooteid või osutatakse
teenuseid laias valikus (näiteks tervishoid:
operatsioonid, ambulatoorne ravi, taastusravi,
perearstiabi)
Toote või teenusegruppidel on erinevad
vajadused tegevuste järele
Toote või teenusegruppide materjali vajadus
on erinev
Eve Marima



Kõrged kaudsed kulud, madalad otsesed
kulud;
Suure kasumiga keerulised tooted/teenused
ja kahjumis lihtsad tooted/ teenused
Olemasolev kuluarvestus on juhtimiseks vähe
informatiivne
Eve Marima



Kaizen kuluarvestus on kuluarvestuse portsess
mille eesmärgiks on pidev kulude vähendamine
igas tegevuse faasis
Kaizen eelarvestamisel keskendutakse rohkem
baasperioodi tulemustele, ning
toodete/teenuste protsesside täiustamisel
rohkem üksikutele segmentidele
Eesmärgiks on väärtust mittelisavate tegevuste
ellimineerimine
Eve Marima



Paindlik eelarve võimaldab palaneerida tulusid
ja kulusid erinevatel tegevustasemetel
Paindlikul eelarvestamisel kasutatakse
jääktuluarvestust, mis jagab kulud
muutuvateks ja püsivateks ja selle meetodi
rakendamisel jagatakse ainult muutuvad kulud
tooteühikule
Jääktulu võrdub müügitulu miinus muutuvad
kulud
Eve Marima




Sihtkuluarvestuse eemärgiks on pakkuda teatud
omadustega tooteid prognoositud nõudlusest,
turuhindadest ja sihtkasumist lähtuva sihtkuluga
Keskendutakse sihtkulu leidmisele ja selle võrdlemisele
eelarvestatud kuludega
Sihtkasum on perioodi prognoositud müügitulude ja
kulude vahe
Sihtkulu on suurim võimalik kulu, mis võimaldab
rahuldada kliendi vajadusi ja võimaldada organisatsioonil
saada prognoositud sihtkasumit
Eve Marima




Toote sihthinna kindlakstegemine (NB! hind
kujuneb vabal turul)
Sihtkasumi eelarvestamine
Sihtkulu eelarvestamine toote ühiku kohta ja
kogu planeeritud müügimahu kohta
Sihtkulu võrdlemine kogukuluga, et otsustada
kui palju on vaja kulusid vähendada, protsesse
ümber korraldada, et kulud oleksid sihtkulust
väiksemad
Eve Marima


Pideveelarvestamine on eelarvestamise meetod,
mille käigus erinevate perioodide eelarveid
uuendatakse pidevalt, lisades uue ajaperioodi
jättes kõrvale just lõpetatud perioodi
Pideveelarvestamise eesmärgiks on
eelarvestamise kui ühekordse aktsiooni
muutmine pidevaks tegevuseks, kus
planeerimine toimub teatud periood ettepoole
ja eelarve on vaid üks ajaliselt määratletud
vaheetapp eesmärgi saavutamisel
Eve Marima

similar documents