Angelas bilder 130611

Report
Angeles Bermudez-Svankvist
Generaldirektör
Pressträff 11 juni 2013
När fler står längre från arbetsmarknaden
• Arbetsförmedlaren allt viktigare
– Personalresurser
– Utsatta grupper behöver stärkas och stödjas av Arbetsförmedlare
• Att jobba med flera aktörer
– Privat och offentligt näringsliv
– Kommuner och landsting
– Utbildningsväsendet
• Inkluderande arbetsmarknadspolitik
– Unga utanför arbetsmarknaden
– Skapandet av nya arbeten
Jobben finns hos arbetsgivarna
• Arbetsgivarkontakter har hög prioritet - över tre miljoner
kontakter med arbetsgivare 2012
• Goda arbetsgivarrelationer ger ökade chanser för
arbetssökande att komma ut i arbete eller praktik
• Kontinuitet i kontakterna med enskilda arbetsgivare.
• Öka arbetsgivarnas kännedom om Arbetsförmedlingens
service inom bland annat rekryteringstjänster och
arbetsgivarstöd
Nationella Kunder erbjuder ca 20 000 platser under 2013
Samarbetspartners
Regeringskansliet
Försvarsmakten
Nordjobb
Skogsstyrelsen
Fritidsresor
Swedbank
LKAB
ABB
VOLVO
WSP-group
Keolis
Swedavia
Arriva,
Nobina
Atkins
Rejlers
STRI,
Rejlers
Anpassade
aktiviteter
ICA
Max Hamburgare
Sparbankerna
Svensk Travsport
Mekonomen
Apoteket AB
Clarion Hotel
Nordic Choice
Arbetsförmedlingen
H&M, IKEA
Coca-Cola
Relacom (El-tele)
Empower
Folktandvården
Teknikföretagen
Svensk Bilprovning
Carspekt
Försäkringskassan
Resultat
Verifiering av
kunskap
Instegsjobb
Yrkeskompetens
Bedömning/Arbetsförlagd
kartläggning
Praktik
Kompletterande
utbildning
Yrkessvenska
Arbete
Nystartsjobb
Lönebidrag
”Social inklusion”
• Det sociala kontraktet - en förutsättningen för
välfärdssamhället
• Välfärdsfaktorerna: Arbete, Bostad, Utbildning,
Hälsa och Socialt nätverk
• Skapandet av framtidstro leder till dämpad social
oro
• Samhällsintroduktion
Unga in – en del av Arbetsförmedlingen
Ungdomar 16-24 år som inte arbetar, studerar eller
har annan känd planering (Neet*).
•
•
•
•
Nära samarbete med arbetsgivare och andra aktörer
Möta unga på deras arenor - marknadsförare
Multikompetenta team - professionella eldsjälar
Anpassade parallella insatser efter individuella behov och
förutsättningar
• Värdighet - respekt - bli sedd och bekräftad - holistiskt
• Vidga myndighetsrollen
• Mervärde och resultat
* Not in Education, Employment or Training
Förhindra och bryta långvarig arbetslöshet
• Personer med behov av tidiga insatser ska
ha täta kontakter med Arbetsförmedlingen.
Insatser ska planeras och påbörjas inom
två veckor efter att en arbetssökande fått
bedömningen; behov av tidiga insatser.
• Arbetsförmedlingen ska öka aktivitetsnivån
inom garantierna. Aktiviteterna ska i större
utsträckning styras mot arbetsplatsförlagda
aktiviteter.
Sysselsättningsgrad 20-64 år, 2012
Heldragen linje = EU 27
Makedonien
Grekland
Spanien
Italien
Ungern
Bulgarien
Irland
Rumänien
Polan
Slovakien
Portugal
Belgien
Lettland
Litauen
Frankrike
USA
Tjeckien
Estland
Finland
Storbritannien
Japan
Danmark
Österrike
Tyskland
Nederländerna
Sverige
Norge
Island
Schweiz
0
20
40
Källa: Macrobond
60
80
Procent
Offentliga tjänster
Pensionsavgångar
2012-2020
Mycket över rikssnittet
Över rikssnittet
Under rikssnittet
Avslutningsvis
• Stärka individen – att komma närmare
arbetsmarknaden
• Kedja av insatser
• Ökad sysselssättning
• Fortsatt ökning av arbetskraften

similar documents