Muat Turun Power Point Slide

Report
STRATEGI PENGUMPULAN DATA
BAKI AWAL ASET DAN LIABILITI
KERAJAAN PERSEKUTUAN
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
SEMINAR KEWANGAN DAN PENGAUDITAN SEKTOR AWAM 2014
7 OGOS 2014
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
SKOP TAKLIMAT
1
STRUKTUR TADBIR URUS
2 STRATEGI PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
3 STRATEGI PENGUMPULAN DATA
4 STATUS PENGUMPULAN DATA
2
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
1
STRUKTUR TADBIR URUS
Steering Committee
PEMANDU Public Finance
[Pengerusi : YAB PM]
Jawatankuasa Pemandu
Pelaksanaan OBB
[Pengerusi : KSP]
Jawatankuasa Kerja Public
Finance
[Pengerusi : KSP]
Jawatankuasa Kerja
Pelaksanaan Perakaunan
Akruan untuk OBB
[Pengerusi : ANM]
Jawatankuasa Pemandu
Perakaunan Akruan
[Pengerusi : ANM]
Jawatankuasa
Penasihat Piawaian
Perakaunan
Kerajaan (GASAC)
Jawatankuasa Kerja
Pembangunan
Sistem
Jawatankuasa
Pelaksanaan
Perakaunan Akruan
Kementerian
Jawatankuasa Kerja
Pelaksanaan
Pekeliling Perbendaharaan Bil 4 Tahun 2013 – Pelaksanaan Perakaunan Akruan Kerajaan Persekutuan
3
PASUKAN PROJEK
PERAKAUNAN AKRUAN
CARTA PERBATUAN PERAKAUNAN AKRUAN
2011
Q2
Q3
2012
Q4
Q1
Q2
2013
Q3
Q4
Q1
Q2
2014
Q3
Q4
Q1
Q2
2015
Q3
Q4
Q1
Q2
2016
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Status aktiviti:
 11 aktiviti completed
 9 aktiviti in progress
Core Team Set Up
GASAC Set Up
Consultant Appointment
Awareness
Accounting Policies Approval
Review & Approve Amendment of FC, FPA 1957 And Relevant Act
Development of Accounting Standards
Core Team Training
SAD’s Set Up
Accrual Accounting Go Live !
Data Collection
New Biz Requirement
SI Appointment
System Documentation & Manuals
CFO Training
System Design
Data Collection Training (Assets)
System Development & Testing
TOT & EUT
Data Migration
Costing Go Live!
OBB Integration
Legend :
Work Completed
Progress On Track
Minor Delay
Delay
Go Live
4
PASUKAN PROJEK
PERAKAUNAN AKRUAN
2 STRATEGI PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
 Menggubal Piawaian
Perakaunan Akruan Sektor
Awam.
 Menggubal polisi
perakaunan akruan.
 Pengurusan Perubahan
 Pembangunan Modal Insan
 Penglibatan pegawai
kewangan dan akaun dalam
pelaksanaan Perakaunan
Akruan.
Piawaian
& Polisi
Sumber
Manusia
UndangUndang &
Peraturan
Proses &
Teknologi
 Mengkaji dan mencadang
pindaan Perlembagaan
Persekutuan, Akta
Prosedur Kewangan 1957
dan Akta berkaitan
bersama Jabatan Peguam
Negara.
 Melaksanakan analisis
jurang.
 Merekabentuk dan
membangunkan sistem
perakaunan yang
berasaskan Perakaunan
Akruan.
5
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
PENETAPAN PIAWAIAN MALAYSIA PUBLIC SECTOR
ACCOUNTING STANDARD (MPSAS) & POLISI
30
INTERNATIONAL
PUBLIC SECTOR
ACCOUNTING
STANDARAD
(IPSAS)
18 MPSAS
telah
diluluskan
Jawatankuasa
Pemandu
ADAPTASI
KEPADA
25 DERAF
DEDAHAN
MPSAS telah
diperakukan
oleh GASAC
7 Deraf
Dedahan
dalam proses
kelulusan
Polisi Perakaunan
Akruan telah diluluskan
oleh Jawatankuasa
Pemandu Perakaunan
Akruan JANM pada
9 Februari 2012.
Pindaan Polisi
Perakaunan Akruan telah
diluluskan oleh
Jawatankuasa Pemandu
Perakaunan Akruan
JANM pada 10 Jun 2014
Polisi Peralihan
Perakaunan Akruan telah
diluluskan oleh
Jawatankuasa Pemandu
Perakaunan Akruan
JANM pada 3 April 2014
6
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
3
STRATEGI PENGUMPULAN DATA
‘Roll out’ kepada Kementerian Bukan Perintis –
Aset tetap lain, pemiutang dan penghutang
Oktober
2013
Jumlah data
Kerumitan tugasan
Jumlah pihak berkepentingan
Jun/Julai
2013
‘Roll out’ kepada Kementerian Bukan Perintis – Tanah dan
Bangunan
Jumlah data
Kerumitan tugasan
Jumlah pihak berkepentingan
April
2013
Kementerian Perintis – Tanah dan Bangunan, aset tetap lain,
pemiutang dan penghutang
Jumlah data
Kerumitan tugasan
Jumlah pihak berkepentingan
Mac
2013
Menguji templat kepada PTJ Kementerian Perintis yang terpilih
Jumlah data
Kerumitan tugasan
Jumlah pihak berkepentingan
Rendah
Medium
Tinggi
7
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
KAEDAH PENGUMPULAN DATA
LANGKAH-LANGKAH KESELURUHAN BAGI PENGUMPULAN DATA BAKI AWAL
1
Mengenalpasti
aset/liabiliti
daripada sumber
yang sedia ada:
 mySPATA (Aset
Tak Alih)
 SPA (Aset alih)
 SPPII (Aset
dalam
Pembinaan)
 Rekod manual
bagi ABT dan
ABB/ In house
system
2
Menilai
kecukupan
maklumat untuk
penilaian baki
awal:
 Kos asal,
tahun
pembelian,
jangka hayat
penggunaan,
sumber
pembiayaan
3
Sumber alternatif
bagi mendapatkan
maklumat untuk
menentukan nilai
baki awal jika
sumber sedia ada
tidak mencukupi:
 Fail manual projek
 Kad KEW.PA
 SKALA
 eTaPP
 Invois
4
Pengiraan nilai baki
awal pada tarikh cut
off yang telah
ditetapkan:
 Nilai baki awal
perlu direkod
pada kos
disusutnilai atau
nilai saksama
(fair value)
 Penukaran data
(data conversion)
selaras dengan
keperluan sistem
5
Memastikan
kelengkapan rekod
melalui proses:
 Semakan
menyeluruh
malalui
perbandingan
dengan
Perbelanjaan
Pembangunan/
Mengurus
 Pengesahan
fizikal bagi aset
utama
 Mengenalpasti
risiko bagi baki
awal aset dan
liabiliti yang
tidak direkod
6
Memantau dan
mengemaskini
rekod-rekod,
contohnya
mengemaskini
penambahan/pe
lupusan dan
menyediakan fail
yang seragam
bagi penukaran
data (data
conversion):
 mySPATA
dan SPA;
atau
 Kemaskini
secara
manual
melalui MS
Excel/MS
Access
8
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
KOS SEJARAH DIUTAMAKAN UNTUK PENILAIAN
NILAI PASARAN DAPAT
DIUKUR?
YA
KOS SEJARAH DAPAT
DIUKUR?
YA
KOS SEJARAH LEBIH
TEPAT DARIPADA NILAI
PASARAN?
TIDAK
YA
TIDAK
KOS SEJARAH LEBIH
TEPAT DARIPADA NILAI
GANTIAN?
YA
KOS SEJARAH
Ini merupakan jumlah tunai
atau bersamaan dengan
tunai yang dibayar untuk
mendapatkan aset pada
masa ia dibeli atau dibina,
dan boleh didapati daripada
sumber data yang sedia ada
TIDAK
NILAI PASARAN LEBIH
TEPAT DARIPADA NILAI
GANTIAN?
TIDAK
TIDAK
NILAI GANTIAN
Nilai saksama dapat dianggarkan sebagai
penggunaan kos gantian setelah susutnilai
(merujuk kepada harga belian bagi
perolehan aset yang serupa dan
mempunyai potensi khidmat yang sama)
atau kos pembinaan semula aset tersebut.
• Model kos (contohnya jalan)
• Analisa kontrak pembelian (contohnya
pembinaan aset militari)
• Penilaian pakar, harga katalog
(contohnya, bangunan pengurusan am)
YA
NILAI PASARAN
Ini merupakan jumlah bagi
aset jika ia boleh ditukar. Ia
selalunya berdasarkan nilai
pasaran dan ditentukan oleh
penilaian
9
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
PENUBUHAN KUMPULAN KERJA
Komponen Utama
Hartanah, loji dan peralatan, kerja dalam pembinaan, aset pajakan
Penghutang dan pemiutang (ABT, ABB, wang pendahuluan
kontraktor, pencen dan ganjaran jangka pendek)
Aset Lain (Aset Tidak Ketara, Aset Hidup, Investment Property)
Inventori
Peruntukan dan liabiliti luar jangka
Aset/liabiliti jangka panjang (kewangan, pencen dan ganjaran
jangka panjang)
Pendedahan dan nota-nota kepada penyata kewangan
10
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
KUMPULAN KERJA KEMENTERIAN
• Melapor kepada Jawatankuasa Pelaksanaan Perakaunan Akruan
• Diketuai oleh Akauntan
• Mesti mempunyai anggota yang mencukupi untuk melaksanakan
pengumpulan data mengikut strategi yang diluluskan
• Kumpulan Kerja perlu mempunyai pasukan mengikuti komponen
Penyata Kewangan:
• Pasukan 1: Aset Tak Alih (MYSPATA)
• Pasukan 2: Aset Alih (SPA)
• Pasukan 3: ABB dan ABT
• Setiap Kumpulan Kerja perlu menyediakan pelan pelaksanaan
pengumpulan data
11
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
KAWALAN DALAMAN UNTUK PENGESAHAN DATA
Barisan Pertahanan Pertama
Barisan Pertahanan Kedua
Barisan Pertahanan Ketiga
Kementerian
Jabatan pengawasan dan kawalan
Penilaian Bebas
Pengurusan
Kanan
Pusat
Tanggung
Jawab
Audit
Dalaman
Operasi
Budaya Akauntabiliti Sebagai Alat
Pengurusan Kawalan Risiko Utama
JANM
Jawatankuasa
Memperluaskan Peranan Pengawasan
Risiko
Jabatan Audit Negara
Jaminan Bebas
•
•
Kementerian adalah
bertanggungjawab bagi penyata
kewangan sendiri
•
Prosedur kawalan baru perlu
dipertimbangkan - peranan
pelaksana dan pemeriksa
•
Audit Dalaman akan diperlukan untuk
memantau kawalan dalaman sekitar
proses pengumpulan dan
pengemaskinian data
•
Jabatan Akauntan Negara perlu
memantau dan menilai
kemunasabahan secara keseluruhan
•
Jawatankuasa seperti Jawatankuasa
Audit perlu menyediakan pengawasan
Pengesahan pada data
akan dilakukan oleh
Jabatan Audit Negara
12
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
Perintis
Komponen
2014
2015
Mac
Jun
Oktober
Januari
Tanah dan
Bangunan
September
2013
Januari
2014
Mei
2014
September
2014
Disember
2014
Aset tetap lain
September
2013
Januari
2014
Mei
2014
September
2014
Disember
2014
September
2013
Januari
2014
September
2013
Januari
2014
Mei
2014
September
2014
Disember
2014
Januari
2014
Mei
2014
September
2014
Disember
2014
September
2014
Disember
2014
Penghutang dan
Pemiutang
Tanah dan
Bangunan
Bukan
Perintis
2013
Disember
Aset tetap lain
Penghutang dan
Pemiutang
Data “Cut-Off Date” Yang Disemak
Kumpulan
Tempoh
Semakan
TEMPOH PENGESAHAN DATA BAKI AWAL
Januari
2014
Disember
2014
13
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
MATRIKS RASCI –
PECAHAN TANGGUNGJAWAB BAGI TUGASAN UTAMA
Istilah
Bertanggungjawab
(Responsible)
Definisi
Pihak yang merupakan pemilik kerja atau projek.
Pemegang
Akauntabiliti
(Accountable)
Pihak yang menandatangani (meluluskan) kerja yang disediakan oleh pihak yang
bertanggungjawab (Responsible). Pihak yang bertanggungjawab juga akan melapor
kepada pihak pemegang akauntabiliti. Hanya satu peranan ‘Pemegang Akauntabiliti’
boleh dinyatakan bagi setiap tugasan atau pelaksanaan.
Sokongan
(Supporting)
Sumber yang diperuntukkan kepada yang bertanggungjawab (Responsible) untuk
melaksanakan kerja.
Memberi Pendapat
(Consulted)
Mereka yang memberi pendapat dan komunikasi dua hala untuk menyempurnakan
kerja.
Diberitahu
(Informed)
Mereka yang perlu diberitahu mengenai kemajuan, dan sering hanya pada tahap
penyiapan tugas dan pelaksanaan. Dengan ini, kebiasaannya komunikasi bersama
pihak yang diberitahu (Informed) adalah satu hala.
14
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
PERANAN SETIAP ANGGOTA PROJEK - MATRIKS RASCI
KSU
0. Analisa jurang IPSAS
Pegwai
hubungan
utama
C
0.1 Lawatan tapak
0.2 Diagnostik dan kemas kini jurang data
Warga
Perintis
Warga Bukan
Perintis
S
C
1. Analisa Pengkalan data
JANM
PwC
A
A
R
R
S
R
A
A
R
R
I
R
I
I
A
S
R
R
C
R
1.1 Kaedah untuk Mengumpul Data
I
1.1.1 Garis panduan untuk mengumpul data
1.1.2 Pembangunan Template / Kaedah
1.2 Ujian templat pada PTJ khusus yang terpilih
1.2.1 Mesyuarat kerja dengan pegawai hubungan utama
C
1.2.2 Pengumpulan data yang berkaitan yang dipilih
1.2.3 Ulasan ringkas – Maklumbalas kaedah
1.2.4 Pelarasan kaedah
A
A
R
S
C
1.3 ‘Roll out’ ke Kementerian – Perintis
1.3.1 Perintis - Mesyuarat Kick-off
I
S
S
I
1.3.2 Perintis – Pelaksanaan mengumpul data
A
R
S
I
S
1.3.3 Perintis – Semakan kualiti data
1.3.4 Ulasan ringkas dengan Perintis– Maklumbalas
A
R
S
C
S
C
S
I
R
1.4.1 Bukan Perintis - Bengkel
I
S
S
C
R
1.4.2 Bukan Perintis – Pelaksanaan mengumpul data
A
R
S
I
C
1.4.3 Bukan Perintis – Semakan kualiti data
A
R
S
C
S
1.4 ‘Roll out’ ke Kementerian – Bukan Perintis
Legend:
Responsible
Accountable
Supporting
Consulted
Nota: Setiap tugas yang PwC bertanggungjawab disign-off oleh JANM
Informed
15
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
DEFINISI SETIAP ANGGOTA PROJEK - MATRIK RASCI
Istilah
KSU
Pegawai
hubungan utama
Warga Perintis
Warga Bukan
Perintis
JANM
PwC
Definisi
•Ketua Setiausaha (KSU) adalah orang yang bertanggungjawab sepenuhnya
dan secara mutakhir ke atas penyata kewangan di setiap Kementerian
• Perhubungan utama bagi setiap Kementerian
• Pegawai hubungan utama juga boleh menjadi sebahagian daripada Pasukan
Petugas Khas di setiap kementerian untuk pengumpulan data (masa
pelaksanaan)
• Mereka juga pemilik sistem / pangkalan data, sistem yang diguna pakai
dalam aktiviti pengumpulan data
•Warga Kementerian yang terlibat dalam Perintis
•Warga Kementerian yang terlibat dalam Bukan Perintis
•Pasukan pelaksanaan projek perakaunan akruan (Agensi peneraju)
•Perunding yang dilantik untuk membantu JANM dalam aktiviti
pengumpulan data
16
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
STRATEGI PENGUMPULAN DATA
ASET SECARA BERFASA
ASET
2015
2016
2017
Hartanah, Loji &
Peralatan
Aset Kewangan
Inventori
Bayaran Pendahuluan
Aset Pajakan / Konsesi
Hartanah Pelaburan
Agrikultur
Aset Warisan
Aset Kontinjen
Aset Tak Ketara
17
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
STRATEGI PENGUMPULAN DATA
LIABILITI SECARA BERFASA
LIABILITI
2015
2016
2017
Pinjaman (Dalam & Luar Negeri)
Akaun Belum Bayar
Nota Kena Bayar
Cukai Belum Bayar
Deposit
Peruntukan
Liabiliti Pencen
Pajakan/Konsesi
Liabiliti Kontinjen
18
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
4 STATUS PENGUMPULAN DATA KERAJAAN PERSEKUTUAN
PERANAN UAD
KEMENTERIAN
Verifikasi Data Baki Awal Aset dan
Liabiliti
Status sehingga 25 Jun 2014
( ) Prestasi bulan Mei 2014
19
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
VERIFIKASI DATA BAKI AWAL ASET DAN LIABILITI
KSU menandatangi maklumat data baki awal aset
dan liabiliti
UNIT
AUDIT DALAM
KEMENTERIAN
KETUA
AKAUNTAN
KSU
KEMENTERIAN
Verifikasi dan menyemak kawalan dalam data baki
awal aset dan liabiliti dengan dokumen sokongan
aset/liabiliti
Memastikan senarai baki awal aset dan liabiliti yang
dikumpul oleh Kementerian adalah tepat dan betul
VERIFIKASI
DATA
20
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
TERIMA KASIH
21
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
KEAHLIAN JKKPA KEMENTERIAN
Pengerusi
Ahli-ahli
Urusetia
Pegawai Pengawal
1)
2)
3)
4)
5)
Timbalan Ketua Setiausaha – Pengerusi Gantian
Ketua Akauntan
Setiausaha Bahagian Kewangan
Setiausaha Bahagian Pengurusan / Sumber Manusia
Setiausaha Bahagian ICT
Bahagian Akaun Kementerian
Nota: Pelantikan ahli tambahan adalah bergantung kepada keperluan Kementerian.
22
PASUKAN PELAKSANAAN
PERAKAUNAN AKRUAN
TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL
Memastikan daftar aset, Akaun Belum Terima,
Akaun Belum Bayar, deposit, wang pendahuluan
kontraktor dan lain-lain rekod aset dan liabiliti
dikemaskini.
23

similar documents