การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Report
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์
และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดาวนภา สุยะนนท์
รุจริ ดา ระวีศรี
แสงเดือน คามีสว่าง
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาสภาพการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ของ
อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2.เพือ่ ศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะในการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
เครือ่ งมือการวิจยั และสถิติ
1. แบบสอบถาม
2. สถิตคิ ่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
ฐานข้อมูลออนไลน์ 17 ฐาน
แบ่งเป็ นประเภท
• ฐานข้อมูลจาก สกอ. จานวน 10 ฐานข้อมูล
• มฟล. จัดซื้อ
จานวน 7 ฐานข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ABI/INFORM
ACM Digital Library
Academic Search Premier
Annual Reviews
CINAHL Plus with Full Text
Education Research Complete
Environment Complete
ฐานข้อมูลออนไลน์ 17 ฐาน (ต่อ)
8. H.W. Wilson
9. IEEE/IEL
10. ISI Web of Science
11. Matichon E-Library
12. NetLibrary
13. Nursing Resources Center
14. ProQuest Digital Dissertation :A&I
15.ScienceDirect
16.SpringerLink
17. Dissertation & Theses Full Text
จานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
ทัง้ หมด 356 ตัวอย่าง จาแนกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
258
(72.47%)
300
250
200
71
150
100
50
0
27
(7.58%)
(19.95%)
การรับทราบการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
(ภาพรวม)
53.09
60
50
52.25
40.45
40
30
20
10
0
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
การรับทราบการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
(ตามกลุ่มตัวอย่าง)
40.45
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
35.67
11.80
5.26
ลำดับ 1
10.39
ลำดับ 2
4.21
1)เว็บไซต์
2)การประชาสัมพันธ์
1)เว็บไซต์ + เพือ่ น
2)อาจารย์ผูส้ อน
1)เพือ่ น
2)เว็บไซต์
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
การเรียนรูก้ ารใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
55.34
60
48.60
44.10
50
40
30
20
10
0
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
การเรียนรูก้ ารใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
(ตามกลุ่มตัวอย่าง)
45
40.17
40
38.20
35
30
25
ลำดับ1
20
ลำดับ2
15
10
5
10.39 10.11
5.34
3.65
0
อำจำรย์
น.ศ.บัณฑิต
1)เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
2)เอกสารแนะลา
1)เพือ่ น
2)เอกสารแนะนา
น.ศ.ป.ตรี ปี 3+
1)เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
2)เพือ่ น
วัตถุประสงค์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
(ภาพรวม)
79.21
80
70
60
41.81
50
40
21.63
30
20
10
0
ทารายงาน
วิทยานิพนธ์/IS
ทาวิจยั
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
วัตถุประสงค์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
(ตามกลุ่มตัวอย่าง)
70
66.29
60
50
40
ลำดับ1
30
23.03
17.70
20
10
11.80
6.74 6.18
0
อำจำรย์
1)ทาวิจยั
2)เตรียมการสอน
น.ศ.บัณฑิต
1)ทาวิทยานิพนธ์/IS
2)ทารายงานประกอบ
การศึกษา
น.ศ.ป.ตรี ปี 3+
1)ทารายงานประกอบ
การศึกษา
2)ทาวิทยานิพนธ์/IS
ลำดับ2
ความถีใ่ นการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
(ภาพรวม)
29.21
28.09
30
25
19.66
20
15
10
5
0
1-2 ครัง้ ต่อเดือน
1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
มากกว่า 3 ครัง้ ต่อเดือน
ความถีใ่ นการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
(ตามกลุ่มตัวอย่าง)
25
20.22 19.46
20
15
ลำดับ1
10
5
ลำดับ2
8.15
4.78
3.09
1.40
0
อำจำรย์
1)1-2 ครัง้ /สัปดาห์
2)ทุกวัน
น.ศ.บัณฑิต
1)1-2 ครัง้ /เดือน
2)1-2 ครัง้ /สัปดาห์
น.ศ.ป.ตรี ปี 3+
1)1-2 ครัง้ /สัปดาห์
2)1-2 ครัง้ /เดือน
จานวนร้อยละผูเ้ คยใช้และไม่เคยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
(ภาพรวม)
51.62
52
51
48.38
50
49
48
47
46
เคยใช้
ไม่เคยใช้
เหตุผลที่เคยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
33.14
35
30
25
24.57
24.57
17.71
20
15
10
5
0
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
เหตุผลที่ไม่เคยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
50
40
30
43.29
33.45
18.9o
20
10
4.27
0
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ฐานข้อมูลที่เคยใช้มากที่สดุ 3 ลาดับ
44.94
45
44
43
40.73
42
40.00
41
40
39
38
37
Academic Search
Premier
ABI/INFORM
ScienceDirect
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ฐานข้อมูลที่เคยใช้นอ้ ยที่สดุ 3 ลาดับ
84.83
86
84
82
80
78
75.56
75.56
76
74
72
70
Nursing Resources ISI Web of Science
Center
IEEE/IEL
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ฐานข้อมูลที่เคยใช้มากที่สดุ จาก
แยกตามกลุ่มสานักวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
Academic Search
Premier
(69.38)
ACM Digital Library
(23.83)
ScienceDirect
(35.92)
ABI/Infrom
(66.90)
ScienceDirect
(23.13)
Dissertation & Theses
Full Text
(27.87)
Education Research
Complete
(65.71)
IEEE/IEL
(29.89)
SpringerLink
(21.70)
ปั ญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ด้านผูใ้ ช้บริการ
ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล ทักษะ ความรู ้ เวลา
ข้อจากัดด้านภาษาอังกฤษ
ด้านผูใ้ ห้บริการ
มีบรรณารักษ์พร้อมบริการ ให้คาแนะนาถูกต้อง มี
ความรู ้ เอาใจใส่ต่อการให้บริการ
ด้านฐานข้อมูล
มีจานวนเพียงพอ ตรงความต้องการ ความยากของ
วิธีคน้ ไม่มี Full Text
ด้านระบบเครือข่ายและ ความเร็วในการดาวน์โหลดเอกสาร ประสิทธิภาพ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งคอมฯบริการ จานวน การเข้าสืบค้นจาก
ภายนอก การขัดข้องของระบบเครือข่าย
ระดับปั ญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์แต่ละด้าน
3.30
3.30
3.27
3.23
3.25
3.20
3.15
3.10
3.05
3.16
ปั ญหาด้านฐานข้อมูลออนไลน์
ค่าเฉลีย่ / ระดับความพึงพอใจ
X
SD
แปลความ
ฐานข้อมูลมีเนื้อหาฉบับเต็มไม่ครบทุก
รายการตามที่ตอ้ งการ
3.41 0.84
ปานกลาง
ฐานข้อมูลที่มีให้บริการมีจานวนเพียงพอ
3.28 0.92
ปานกลาง
ฐานข้อมูลที่ให้บริการตรงกับความต้องการ
3.28 0.91
ปานกลาง
ฐานข้อมูลแต่ละฐานมีความยุ่งยากในวิธีการ
สืบค้น
3.23 0.84
ปานกลาง
จาแนกตามประเด็นข้อปั ญหา
3.6
3.5
3.53
3.39
3.34
3.4
3.3
3.2
การนาผลการวิจยั ไปพัฒนางาน
ศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา ได้จดั กิจกรรมส่งเสริมการใช้ และการ
ประชาสัมพันธ์ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพิม่ มากขึ้น ดังนี้
1. จัดนิทรรศการ e-Resources
2. จัดทาคู่มือและ PowerPoint แนะนาฐานข้อมูลใหม่
3. เตรียมความพร้อมบรรณารักษ์เฉพาะฐานข้อมูล
4. กาหนดแผนการอบรมให้ครอบทุกสานักวิชา
5. จัดทาโครงการ “บรรณารักษ์พบอาจารย์” ทุกภาคการศึกษา
ถาม-ตอบ

similar documents