HEV-koordineerijate töökorraldus Võrumaa koolides

Report
HARIDUSLIKU ERIVAJADUSEGA ÕPILASE
ÕPPE KOORDINEERIJATE
TÖÖKORRALDUS VÕRUMAA KOOLIDES
Liis Sarapuu
21.10.2014

Alates 1. septembrist 2010 on tulenevalt Põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusest kõikides koolides kohustus
määrata direktori käskkirjaga haridusliku erivajadusega
õpilase õppe korraldaja ehk HEV koordineerija
PGS § 47. Haridusliku erivajadusega
õpilase õppe korraldamine


(3) Direktor määrab isiku, kelle ülesandeks on haridusliku
erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku
koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste
juhendajate ja õpetajate vahel.
(4) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija
toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse
väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja
direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks
tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate
meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute
läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja
tugispetsialistidega.
Uurimisprobleem

HEV koordineerijate konkreetselt
määratlemata roll, tööülesanded ja positsioon
Eesti muutuvas haridussüsteemis ning kooli
kollektiivis
Valim

Võru maakonna 16 HEV koordineerijat

123 klassijuhatajat 16st koolist

nõustamiskomisjoni esimees

Walesi eripedagoog
Olulisemad tulemused:
Vastanute arv
HEV koordineerijate põhitöökoht
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
5
2
Eripedagoog/logopeed
Sotsiaalpedagoog
Põhitöökoht
(n=16)
Õppealajuhataja
(osakoormusega)
HEV koordineerijate haridus
9
8
Vastanute arv
7
6
Eripedagoogika MA/5a
5
Sotsiaalpedagoogika
MA/5a
Eripedagoogika MA
omandamisel
Muu
4
8
3
2
1
4
2
0
Haridus
(n=16)
2
Vastanute arv
Ametijuhendi ja töötasu olemasolu
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
10
7
Ei
Jah
6
Ametijuhend
9
Töötasu
Nii rumal olen ma selle koha pealt. No ta ei ole 100 eurot
kuus miinus maksud, mingid kümned tulevad kontole.
HEV koordineerija ametikoha identifitseerimine
14
Vastanute arv
12
10
8
6
13
Töölepingus kirjas
4
2
0
Kuulub lisaülesannete
hulka
Kohamäär ja tundide arv
2
1
Identifitseerimine
(n=16)
Vastanute arv
Muudatused tööülesannetes
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
5
Ümarlaudade
korraldamine
5
Individuaalse
Võrgustikutöö
arengu jälgimise
kaardi täitmine
Ülesanded
(n=16)
3
Midagi ei
muutunud
Ootused HEV koordineerijatele
7
Vastanute arv
6
5
4
3
6
2
1
0
5
Pean teadma kõike, mis
puudutab HEV õpilasi
Dokumentatsioon peab
korras olema
Nõustamine
2
Ootused
(n=16)
Lapsevanemad on toredad. Isegi siis, kui nad karjuvad.
Sest nad karjuvad siis, kui neil pole teadmisi, kui nad on
segaduses. Ükski vanem pole olnud minu jaoks vastik.
HEV koordineerijate rõõmud
Rõõmud
Meeldiv tagasiside
Lapsevanematega suhtlemine
Laps saab abi
Lapsed on toredad
0
1
2
3
4
5
6
Vastamiskordade arv
(n=16)
Lastega on nii tore. Ma võin tunni ette valmistada ja
see ei lähe iialgi nii. Neil on nii palju mõtteid ja nad on
nii vahetud.
7
HEV koordineerijate mured
Tugispetsialistide puudus
Ajapuudus
Töö andekatega
Mured
Edusammud väikesed
HEVKO positsioon
Tugisüsteemide rahastamine
IAK täitmine
Rahulolematus võrgustikuliikmetega
LÕK laps tavaklassis
Rollijaotus
0
1
2
3
4
Vastamiskordade arv
5

HEVKO võib tantsida, laulda, trummi lüüa, olla nii
haritud kui võimalik, lõppkokkuvõttes sõltub ikka
kõik juhtkonnast. Siit tulenevalt võikski olla eraldi
ametikoht ja pädevus otsustada teatud asju.
Kitsaskohtadeks on see, et me ei saa pakkuda
kõike, mida võimalik. Praegune rahastamise
süsteem hoiab käed seotuna ning isegi väikeklassi
on ressursi vähesuse tõttu keeruline luua.
Põhiline küsimus õpetajate poolt on see,
kuidas õpetada klassis kahte õppekava.
Me kasvatame seda harju keskmist, tippe me üldse
ei märka, me paneme kogu auru sellele, et sellest
„kahest“ saaks „kolm“.
See, kuidas mind siin majas positsioneeritud on,
sellega ma rahul pole. Mul pole näiteks
juurdepääsugi kõikide õpilaste hinnetele...
HEV koordineerija ametikoha vajalikkus

HEVKO peaks olema üks ametikoht, et HEVKO
saaks teha tööd, mida ta peaks tegema:
nõustama õpetajaid, lapsevanemaid, lapsi,
jälgima arengukaartide täitmist, toimetama
dokumente nõustamiskomisjoni. Kui lapsed on
meil tavakoolis ja järjest raskemad ülesanded
tulevad, siis peab seda tööd koordineerima.
HEV koordineerijate ülesanded
klassijuhatajate arvamustes
koostöö koordineerimine lasteaia ja kooli…
koostöö korraldamine huvigruppide vahel
HEV-õpilaste õppekorralduse tõhususe…
eriarstidega suhtlemine
alaealiste komisjoni iseloomustusega
dokumentide ettevalmistamine…
IAK täitmine
HEV õpilaste identifitseerimine
lastevanemate nõustamine
õpetajate nõustamine ja toeatamine
0
10
20
30 40 50 60 70 80
vastamiskordade arv
(n=123)
90 100
Klassijuhatajate hinnangud
HEV-koordineerija toetus
klassijuhatajatele HEV lastega
töötamisel
4.06
Teadlikkus HEV-koordineerija
ülesannetest
3.90
HEV-koordineerija ametikoha
vajalikkus
4.71
4.64
4.14
kuni 150
150 ja rohkem
4.67
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
Keskmine
Ettepanekud edaspidisteks uuringuteks

Kaasata valimisse koolide juhtkond ning uurida nende
nägemust ja teadlikkust HEV koordineerimisest.

Laiendada valimit üle-Eestiliselt ning analüüsida, kas ka
mujal on sarnased kitsaskohad.
Ettepanekud kooli tasandil

Soodustada ja võimaldada HEV koordineerijate
osalemist neile mõeldud koolitustel, mis puudutab
konkreetselt HEV koordineerimist;

Töötada koolides välja motivatsioonisüsteem, et
pedagoogid, kelle töös on sõltuvalt
õpilaskontingendist edasiminekud raskesti märgatavad,
saaksid juhtkonnapoolset toetust ning motivatsiooni;
Ettepanekud kooli tasandil (2)

Määrata HEV koordineerija juhtkonna liikmeks, kellel on
pädevus teha HEV õpilasi puudutavaid otsuseid ning
ettepanekuid õpetajatele;

Pöörata koolides tähelepanu ka andekatele lastele ning
töötada nendega süsteemselt ja läbimõeldult;

Arendada koostööd lasteaiaga, et varajase sekkumise ja
kaasava hariduse põhimõtteid rakendada töös nii
aeglasemalt edasijõudvate kui ka andekate lastega.
Ettepanekud maakondlikul tasandil

Jätkata maakondlike koostööpäevade korraldamist;

Ühtlustada nõuded kõikidele HEV koordineerijatele
(ametijuhend, töökoormus, tasu) arvestades siiski ka
kooli eripära ja HEV õpilaste arvu;

Koolitada koolide juhtkonda HEV koordineerimise
valdkonnas, et kõik mõistaksid selle töö sisu ning
seeläbi suudaksid paremini toetada ka tugispetsialiste
ning muuta teadlikumaks kogu koolikollektiivi.
Ettepanek riiklikul tasandil

Korraldada koolide tugispetsialistide ja tugisüsteemide
rahastussüsteem selliselt, et võrdsed võimalused
oleksid tagatud kõikidele õpilastele, mitte sõltuvalt
kohaliku omavalitsuse ning kooli finantsvõimekusest,
prioriteetidest, teadmistest.
Tänan!

similar documents