Karin Hanga, EPIKoja tegevjuht

Report
EPIKoja tegevused 2012.a II
kvartalis
Karin Hanga
EPIKoja tegevjuht
17.august 2012.a
Tegevused aprill, mai, juuni 2012
Arvamuse avaldused eelnõudele, kirjad, pöördumised:
• Sotsiaalministri määruste osas, mis puudutasid puude
raskusastme ja lisakulude tuvastamise tingimusi,
(tasakaaluhäired, valu hindamine) ning puude
raskusastme ja püsiva töövõimetuse tuvastamiseks
vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja
päringute perioode; puudega inimese kaardi
väljastamine pensionitunnistust mitteomavatele
puudega inimestele.
• Arvamuse esitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi
poolt koostatud Hariduslike erivajadustega õpilaste
õppekorralduse kontseptsiooni osas.
• Pöördumine Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkomisjoni
poole seoses puuetega inimeste õiguste rikkumisega
hoolekandeasutustes PIKonventsiooni raames.
Läbiviidud seminarid, koolitused jm:
• Konverents “Koostöö jõud!” 26.aprill. Osalejate arv 80.
• Tuleohutuse ja esma-abi alane koolitus 21.mai.2012,
osalejate arv 15.
• EPIKoja liikmesorganisatsioonide rahastuspõhimõtete
arutelu, 2 koosolekut - 24. mai. Osalejate arv 28.
• Rehabilitatsiooniteenuse teemaline teabeseminar 31.
mai. Osalejate arv 20.
• Konverents “Sotsiaal- ning haridusvaldkonna
spetsialistide ettevalmistus kui võtmetegur
erivajadusega inimeste kaasamisel” 06.06.2012.
Osalejate arv 150.
• E-tervise teemaline seminar, 11.juuni. Osalejate arv 20
Seminarid piirkondlikes Kodades
• Puudetemaatiline seminar Tartus, 10. aprill.
Osalejate arv 40.
• Puudetemaatiline seminar Pärnus 30.mail.
Osalejate arv 100.
• PLAANIS MINNA: Kärdla, Kuressaare –
september, Rapla – okt? nov?
Osalemine mitmetes erinevates
algatustes:
• Rahvusvaheline koostööprojekt “Teiste sõnadega”, mis keskendus
meediaanalüüsile – kuidas kajastatakse erinevaid vähemus, sh
puudega inimesi, meedias. Toimusid erinevad koolitused ja
konverents.
• 12.mai - Euroopa päeva tähistamiseks osalemine Vabaduse väljakul
vabatahtliku tegevuse telgis, et tutvustada EPIKoda ja puuetega
inimeste võimalusi.
• Panustamine “Kaasava noorsootöötaja käsiraamatu” koostamisse,
kus on eraldi peatükk puudega noorte kaasamise osas.
• Koostöö MTÜ-ga “Kollane Maasikas”, Euroopa Noored, PÖFF;
Erinevus rikastab, jpt.
• Eesti Inimõiguste Keskuse poolt välja antud aastaaruanne
„Inimõigused Eestis 2011“ esitlus BNS-i ruumides. 2011.a. aruanne
sisaldab esmakordselt eraldi peatükki puuetega inimeste olukorrast
Eestis.
• Eesti Taastusarstide Seltsi ning Eesti Reumaliidu korraldatud
Taastusravi Konverents 2012 “Töö ja tervis”.
Välissuhted II kvartal:
• Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee alarühma
Euroopa Majandusruumi Lepingu konsultatiivkomitee
koosolekud.
• Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee juhatuse
koosolekud ja plenaaristungid.
• Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee töörühmade
koosolekud (sh Haavatavate rühmade olukord tööturul
– analüüs ja ettepanekud).
• 25. - 27 mai - Toimus EDF juhatuse koosolek ja üldkogu
Taanis.
• Ettevalmistused koostöös Läti PI
esindusorganisatsiooniga rahvusvahelise seminari
läbiviimiseks IV kvartalis.
Lõpetatud projektid, koolitused
võrgustikule:
• “Koostöö jõud!”
• Puudetemaatiline täiendkoolitus sotsiaal- ja
haridustöötajatele:
• loengud,
• õppekäigud,
• e-õppematerjalid, õppefilm,
• konverents ja teabematerjalid.
• Koolituse jätkamine Tallinna Ülikooli Avatud
Ülikooli kaudu.
PLAANIS:
• ÜRO PIK ellurakendamiseks järelevalvemehhanismi
loomine (komisjon, töökord ja protsess, seminarid,
teabematerjalid jm);
• EDF koostöövõimekuse arendamine
• Koostöö projekti “Erinevus rikastab” raames, kus
Tallinnas ja Tartus on toimumas puudega inimeste
teemalised filmiõhtud ning asutuste külastused.
• Muuseumitöötajate, noorsöötöötajate jt spetsialistide
puudetemaatiline koolitus
• ...
• ...

similar documents