Õppetöökorralduse Powerpoint esitlus

Report
Õppetöö korraldusest
Tallinna Tehnikaülikooli
Eesti Mereakadeemias
(TTÜ EMERA)
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Õppetöö korraldamise alusdokument on
Tallinna Tehnikaülikooli
õppekorralduse eeskiri.
Teised õppetegevusega seotud
dokumendid:
• Õpingute lõpetamise eeskiri;
• Varasemate õpingute ja töökogemuse
arvestamise tingimused ja kord;
• Õppekulude hüvitamise ning sellest
laekunud rahaliste vahendite jaotamise
kord
• Jt.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Mõisted
• IMMATRIKULEERIMINE - ülikooli
vastuvõtmine; üliõpilasregistrisse
kandmine
• EKSMATRIKULEERIMINE üliõpilasregistrist kustutamine
• ENNISTAMINE - reimmatrikuleerimine,
üliõpilase akadeemilise staatuse
taastamine
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Mõisted
• TÄISKOORMUS - üliõpilane täidab iga
õppeaasta lõpuks õppekava
arvestuslikust mahust kumulatiivselt
vähemalt 75%, s.o 45 EAP.
• OSAKOORMUS – üliõpilane peab
sooritama 1 õppeaasta jooksul vähemalt
30 EAP ja maksimaalselt 44,5 EAP.
Õppelaenu ja õppetoetust on võimalik
taotleda AINULT üliõpilastel, kes
õpivad täiskoormusega.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Mõisted
EAP (õppe maht) – Euroopa ainepunkt on
õppe mahu arvestamise ühik.
Ühe õppeaasta arvestuslik maht on 60
ainepunkti.
Õpingute lõpuks EMERA-s peab Sul olema
vähemalt 240 EAP-d.
1 EAP omandamine eeldab, et sa töötad
26 tundi.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
EAP
Kui sinu õppekavas on näiteks õppeaine:
Juhtimine 4 EAP
4x26=104 tundi
Igal nädalal 16 nädalat järjest on 3
auditoorset loengut
3x16 = 48 tundi oled auditooriumis
104 – 48 = 56 tundi on vaja töötada
iseseisvalt
Iseseisva tööna loed kirjandust, koostad
projekte, lahendad koduseid ülesandeid,
teed rühmatöid jms. Kui õppeainel on ekursus, siis on võimalik lahendada hindelisi
teste jne.
Mõisted
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
ÜLIÕPILASKOOD koosneb matrikli
numbrist ja õppekava tähisest, näiteks
140411VDLR.
Enda kood tuleb õppida pähe 
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Mõisted
• ÕPPEKAVA on dokument, kus on ära
toodud õppeainete loetelu, õppeainete
valikuvõimalused- ja tingimused,
lõpetamise tingimused jne.
• TÜÜPÕPINGUKAVA on õppekava
õppeainete soovituslik jaotus semestrite
kaupa nominaalse õppeajaga
lõpetamiseks
Tunniplaan koostatakse
tüüpõpingukava alusel!
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Mõisted
ÕPINGUKAVA ehk deklaratsioon on õppuri
poolt eelseisvaks semestriks valitud
õppeainete loend, mida ta kohustub õppima.
Õpingukava esitamise tähtaeg on
12. september 17:00.
Kõige lihtsam on õpingukava koostada
automaatselt tüüpõpingukava järgi. Abi
õpingukava koostamisel pakuvad
Merenduskeskuse õppespetsialist Kairi Raspel
(tuba 231) ning Laevanduskeskuse
õppespetsialist Sirje Lesnikowicz (tuba 238A).
Deklaratsioon kehtib ainult ühe semestri!
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Mõisted
ÕIS (õppeinfosüsteem) - ametlik
õppekorralduse infovahetuskeskkond.
Õppeinfosüsteemi sisenemiseks on
võimalik:
1) kasutada ID kaarti;
2) siseneda parooliga; parooli väljastab
TTÜ infosüsteemide talitus, selleks tuleb
minna Akadeemia tee 3, X-õppehoonesse,
ruumi 132. NB! Kaasa võtta isikut tõendav
dokument.
Kontrolli, et Su ID kaart, selle PIN,
töötab!!!
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Õppekorralduse üldised alused
Õppimine ainesüsteemis, kus õppur õpib
aineid enda poolt koostatud õpingukavade
alusel, arvestades eeldusõppeainete
nõudeid.
Siiski on meil rahvusvaheliselt kinnitatud
programm, mis tuleb läbida. Seega peavad
Meresõiduohutuse seadusega reguleeritud
õppekavadel õppivad üliõpilased järgima
tüüpõpingukava.
ÕIS-is tuleb iga semestri alguses
deklareerida ained, mida hakkate sel
semestril õppima.
Videojuhendid ÕIS-is toimetamise kohta
leiate
www.ttu.ee/tudengile/oppeinfo/oppekorral
dus/ois-videojuhendid/
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
ÕIS
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Õppekorralduse üldised alused
Õppetöö toimub kontaktõppe, tööpraktika
ja iseseisva töö vormis.
Üliõpilaste osalemine seminarides,
harjutustundides, praktikumides ja
õppepraktikal on kohustuslik. Lisaks on
rakenduskõrgharidusõppe üliõpilastele
esimesel õppetööst osavõtu semestril
loengutes osalemine kohustuslik.
Meresõiduohutuse seadusega reguleeritud
õppekavadel õppivatele üliõpilasetel on
loengutes osalemine kohustuslik kogu
õppeperioodi vältel.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Akadeemiline kalender
Õppekorralduse ajaliseks aluseks on
akadeemiline kalender. Selles
näidatakse muu hulgas kuupäevaliselt
õppeaasta ning iga semestri algus ja lõpp
ning iga semestri punase joone päev.
Punase joone päev on ajaline piir,
milleni võib toimuda õppetegevusega
seotud liikumine (õppekava vahetamine,
akadeemilisele puhkusele jäämine omal
soovil jne).
Akadeemilise kalendri leiab kodulehelt.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Õppekoormus
• Täiskoormusega õppes peab üliõpilane iga
õppeaasta lõpuks koguma kumulatiivselt oma
õppekava ainetest vähemalt 22,5 EAP iga
õppetööst osa võetud semestri kohta alates
viimasest immatrikuleerimisest.
• Osakoormusega õppes peab üliõpilane iga
õppeaasta lõpuks koguma kumulatiivselt oma
õppekava ainetest 15–22 EAP, iga õppetööst osa
võetud semestri kohta alates viimasest
immatrikuleerimisest.
Iga õppeaasta lõpul määrab ülikool üliõpilase
õppekoormuse järgmiseks õppeaastaks
eelneva õpiaja tulemuste alusel.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Koormusnõude täitmisest
Rakenduskõrgharidusõppe üliõpilane peab
esimesel õppetööst osavõtu semestril
deklareerima ja õppima kõiki
tüüpõpingukavas ette nähtud esimese
semestri kohustuslikke õppeaineid, välja
arvatud juhul, kui ta on need õppeained
varem läbinud.
Semestrikoormuse täitmisel ei arvestata
varasemate õpingute ja töökogemuse
kaudu arvesse võetud ainepunkte.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Koormusnõude täitmisest
Meresõiduohutuse seadusega
reguleeritud õppekava alusel õppiv
üliõpilane peab sooritama aastase
meresõidupraktika alguseks kõik
eelnenud semestrite tüüpõpingukava
õppeained ja praktikad.
Tüüpõpingukava järgsete õppeainete ja
praktikate sooritamata jätmisel üliõpilast
meresõidupraktikale ei lubata.
Õppekulude hüvitamine
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Õppimine on tasuta täiskoormusega
õppimise korral.
Osakoormusega õppimine on tasuline ja
üliõpilane hüvitab õppekulu vastavalt
deklareeritud õppeainete mahule ja
ülikooli kehtestatud tasumääradele.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Õppetöö
Õppeained jagunevad kohustuslikeks,
valik- ja vabaaineteks.
 Kohustuslik õppeaine tuleb õppekava
täitmiseks läbida.
 Valikaine on üliõpilase poolt
õppekavaga määratud valikainete
hulgast valitav õppeaine.
 Vabaaine (B-registri aine) on TTÜ-s
õpetatav õppeaine, mis ei kuulu
ühessegi TTÜ õppekavasse.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Õppetöö
Loogilise õppimisjärjestuse tagamiseks
võib igale õppeainele kehtestada kuni kaks
eeldusõppeainet, mis peavad üldjuhul
olema läbitud enne antud õppeaine
õppimist.
Õppeaine lühikirjeldus, eesmärgid,
õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid,
õppekirjandus ja eeldusõppeained on
märgitud ainekavas, mis on kättesaadav
ÕIS-s.
Õppetöö
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Õppeainet saab deklareerida eeskirjas
sätestatud alusel üks kord. Tasuta õppiva
üliõpilase poolt õppeaine korduv
deklareerimine toimub
täiendusõppurina teisisõnu on
tasuline.
Õppeaine loetakse läbituks või lõputöö
kaitstuks pärast positiivse tulemuse
saamist hindamisel. Kõik tulemused
peavad kajastuma ÕIS-s.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Tunniplaan
Tunniplaan koostatakse 8-ks nädalaks ehk
poolsemestrite kaupa. Väga oluline on
kontrollida tunniplaani tihti, eriti
poolsemestri alguses.
Tunniplaani leiab kodulehelt
tudengile=>õppekorraldus=>tunniplaanid
www.ttu.ee/index.php?id=86657
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Tunniplaani lugemine
Tunniplaan kuvab paaris ja paaritud
õppenädalad koos. (Õppenädal ei ole sama
kalendrinädalaga).
Kohtades, kus õppeaine kast on
poolitatult, on ülemine tund paaritul
nädalal ja alumine tund paaris nädalal. Kas
tegemist on paaris või paaritu nädalaga,
on tunniplaani peal kirjas.
paaritu
paaris
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Õpisooritused
Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
määratakse ainekavas, mis on üliõpilasele
kättesaadavad enne õppetöö algust ning neid ei
muudeta õpetamissemestril.
Hindamismeetod on teadmiste ja oskuste
omandatuse tõendamise viis (näiteks suuline või
kirjalik eksam, essee, aruanne, rühmatöö, raport,
küsimustik). Õppeaine õpiväljundite mitme
meetodiga hindamise puhul kirjeldatakse ainekavas
ka vastavad osakaalud lõpphinde kujunemisel.
Hindamiskriteerium kirjeldab hindamismeetodiga
tõendatavate teadmiste ja oskuste oodatavat taset
ning ulatust.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Õpisooritused
Hindamine võib olla eristav või
mitteeristav.
Mitteeristava hindamise puhul määratakse
lävendikriteerium, millele vastaval või
mida ületaval õpiväljundite saavutamisel
hinnatakse tulemus piisavaks sõnaga
«arvestatud» (A) ning millest madalamal
tasemel tulemus hinnatakse ebapiisavaks
sõnaga «mittearvestatud» (M).
Õpisooritused
Eristava hindamise puhul eristatakse õppurite õpiväljundite
saavutatuse taset järgmise skaala alusel:
• «5» («A») – «suurepärane» – silmapaistev ja eriti laiapõhjaline
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
õpiväljundite saavutamise tase, mida iseloomustab väga head taset ületav
teadmiste ja oskuste vaba ning loov kasutamine;
•
«4» («B») – «väga hea» –
•
«3» («C») – «hea» –
•
«2» («D») – «rahuldav» –
•
«1» («E») – «kasin» –
•
«0» («F») – «puudulik» –
väga heal tasemel õpiväljundite
saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane ja loov
kasutamine. Spetsiifilisemate ja detailsemate teadmiste ja oskuste osas võivad
ilmneda mittesisulised ja mittepõhimõttelised eksimused;
heal tasemel õpiväljundite saavutamine, mida
iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane kasutamine. Spetsiifilisemate
ja detailsemate teadmiste ja oskuste osas avaldub ebakindlus ja ebatäpsus;
piisaval tasemel õpiväljundite saavutamine,
mida iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine tüüpolukordades, erandlikes
olukordades avalduvad puudujäägid ja ebakindlus;
minimaalselt lubataval tasemel olulisemate
õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine
tüüpolukordades piiratud viisidel, erandlikes olukordades avalduvad märgatavad
puudujäägid ning ebakindlus;
õppur on omandanud teadmised ja oskused
miinimumtasemest madalamal tasemel.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Õpisooritused
Üliõpilase üldise edukuse iseloomustamiseks
kasutatakse kaalutud keskhinnet (KKH), mis
arvutatakse kõigi läbitud eksami ja hindelise
arvestusega lõppenud õppeainete hinnete ja
ainepunktide korrutiste summa jagamisel
vastavate õppeainete ainepunktide
kogusummaga.
Kaalutud keskhinnete arvutamisel käsitatakse
hindelise arvestuse hinnet eksamihindega
samaväärsena.
Hindeta arvestusega lõppenud õppeaineid kaalutud keskhinde arvutamisel ei arvestata.
Õppeainele võib kehtestada eksamile
pääsemise eeldused, mis on
kättesaadavad laiendatud ainekavas ÕISs õppeaine kodulehel ning neid ei muudeta
õpetamissemestril. Üheks eksamile
lubamise eelduseks on õppeteenustasu
võlgnevuse puudumine.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Eksamid
Eksamite ajad määrab õppejõud
kokkuleppel üliõpilastega.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Eksamid
Üliõpilasel on õigus ühe deklaratsiooni
alusel sooritada eksamit antud õppeaines
mitte enam kui kahel korral.
Lisaeksamisessiooni lõpuks sooritamata
õppeaine peab üliõpilane uuesti
deklareerima või loobuma selle õppeaine
sooritamisest (valikaine ja vabaõppe
mooduli õppeaine puhul).
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Arvestused
Arvestus on teadmiste kontrolli või sooritatud
praktilise töö hindamise vorm. Arvestus võib olla
ka hindeline.
Arvestuse sooritamise võimalus tuleb üliõpilastele
tagada auditoorse töö perioodil.
Arvestuse sooritamise õigus kehtib semestri lõpupäevani. Semestri lõpupäevaks arvestust
mittesooritanud üliõpilasele märgitakse
hindamislehele „M” (mittearvestatud).
Kui hindamislehele on kantud tulemus „M”, tuleb
arvestuse sooritamiseks õppeaine uuesti
deklareerida.
VÕTA
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Üliõpilane võib taotleda varasemate
õpingute ja töökogemuse arvestamist
(VÕTA) õppekava täitmisel.
Küsimustega palun pöörduda oma keskuse
õppespetsialisti või VÕTA nõustaja poole.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Akadeemiline puhkus
Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine
tema soovil õppe- ja teadustööst üheks või
mitmeks täissemestriks.
Üliõpilane võib omal soovil akadeemilisel puhkusel
viibida igas kõrgharidusastmes kuni kaks semestrit.
Sellele lisaks võib akadeemilisel puhkusel viibida
järgmiselt:
• tervislikel põhjustel kuni neli semestrit;
• kaitseväeteenistuse korral kuni kaks
semestrit;
• lapse hooldamiseks kuni lapse
kolmeaastaseks saamiseni.
• Akadeemilist puhkust ja selle katkestamist
taotletakse ÕIS-i kaudu avalduse esitamisega.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Akadeemiline puhkus
Akadeemilisele puhkusele omal soovil võivad kõigi
kõrgharidusastmete üliõpilased minna alates teisest
õppetööst osavõtu semestrist. Avaldust saab
esitada ainult kuni semestri punase joone
päevani.
Akadeemilisel puhkusel viibides ei ole üliõpilasel
õigust täita õppekava, sh esitada õpingukava,
sooritada eksameid ja arvestusi, välja arvatud
juhul, kui ta on:
 keskmise, raske või sügava puudega isik;
 alla 3-aastase lapse või puudega lapse vanem
või eestkostja;
 akadeemilisel puhkusel seoses
kaitseväeteenistuse läbimisega.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Õppimine külalisüliõpilasena
teistes kõrgkoolides
Üliõpilane võib osa õppetööd sooritada
välisõppes samaaegselt õppetööga TTÜ-s
või selleks eraldi planeeritud semestritel.
Suurepärane võimalus seda teha on
Erasmus+ programmi abil
partnerkoolides.
Kui on huvi võib lisada end
välisstipendiumite listi. Selleks tuleb võtta
ühendust Erasmus koordinaatoriga.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Akadeemilised tavad
Akadeemiliste tavade rikkumiseks ja väärituks
käitumiseks loetakse järgmisi tegevusi:
 eksamil abimaterjalide kasutamine, mida
õppejõud pole selgesõnaliselt lubanud kasutada;
 igasugune teadmiste lubamatu vahetamine
(etteütlemine, mahakirjutamine, kodutööde
mahakirjutamine jms) üliõpilaste poolt
õpiväljundite hindamise puhul;
 kellegi teise kirjaliku töö esitamine oma nime all;
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Akadeemilised tavad
 plagieerimine ehk kellegi teise töö ulatuslik
ümbersõnastatus, refereering või tsiteerimine,
ilma nõuetekohase akadeemilise viitamiseta;
 iseenda töö uuesti esitamine, kui selle eest on
juba ainepunkte saadud;
 teise üliõpilase eest hindamisel osalemine või
teisel isikul enda nimel hindamisel osalemise
võimaldamine;
 tegelikkusele mittevastavate andmete
(valeandmete) teadlik esitamine oma töödes,
taotlustes (sh VÕTA) jm;
 ülikooli maine kahjustamine.
Üliõpilaste teavitamine ja
nõustamine
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
TTÜ Eesti Mereakadeemia edastab teated
ja korraldused õppetöö kohta ÕIS-i
kaudu. ÕIS-i kaudu edastatud teated
loetakse ametlikult edastatuks.
Üliõpilasel on kohustus
kontaktandmete muutumisel muuta
neid viivitamatult ÕIS-s.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Üliõpilaste teavitamine ja
nõustamine
Üliõpilasel on õigus pöörduda
teaduskonna/õppeasutuse, õppeosakonna
ja muude üliõpilaste nõustamisega
tegelevate töötajate või üliõpilasesinduse
poole, et saada informatsiooni ja nõu
tekkinud probleemide ja küsimuste
lahendamiseks.
Rühmavanem
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Iga õppeaasta alguses valitakse igale rühmale
ka rühmavanemad. See tuleb teha esimese
koolinädala jooksul.
Miks on hea olla rühmavanem:
• on kursis alati olulise infoga;
• tihe koostöö Üliõpilasnõukoguga;
• uued kontaktid, mis on head nii õppetööks
kui ka tudengielus.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Rühmavanem
Rühmavanema peamised ülesanded on:
• info edastamine rühmale;
• rühmakaaslaste abistamine - rühmavanem
teab ja oskab suunata tudengeid vastavate
ülikooli töötajate poole küsimustega;
• rühma ettepanekute, murede ja ideede
esindamine Üliõpilasnõukogus ning samuti
teavitamine ülikooli vastavatele
struktuuriüksustele;
• rühmapäeviku esitamine õppejõule.
• Sadamamajandamine ja meretranspordi
juhtimine (VDSR);
• Veeteede ohutuse korraldamine ja
haldamine (VDVR);
• Kalapüügi ja –käitlemise tehnoloogia
(VDFR).
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Merenduskeskus
Küsimustega pöörduda:
õppespetsialist Kairi Raspel
Tuba 231, telefon 6135554
Laevanduskeskus
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
• Tüürimees (VDLR);
• Laeva jõuseadmed (VDMR);
• Külmutusseadmed (VDKR).
Küsimustega pöörduda:
õppespetsialist Sirje Lesnikowicz,
Tuba 238A, telefon 6135561
Õppekeskus
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Õppetöökorraldaja Tiina Lesnikowicz,
tuba 220, telefon 6135532 - kõik õppetöö
korraldust puudutavad küsimused
Õppekvaliteedispetsialist Heili Kangust,
tuba 220, telefon 6135511- VÕTA,
Erasmus, õppetoetused, tagasiside.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Õppetoetused
Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng, kes
vastab kõigile kolmele alljärgnevale tingimusele:
• … kes on kõrgkooli sisse astunud 2013/14. õa või
hiljem;
• … kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta
on alla 299 euro.
• … kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid
täies mahus (100%), kusjuures õppe mahu arvestus on
semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril
õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse
nõude täitmine.
Taotlemine käib läbi www.eesti.ee keskkonna.
Rohkem informatsiooni saab Haridus- ja
Teadusministeeriumi koduleheküljelt: www.hm.ee
Stipendiumid
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Tulemusstipendium - määratakse üheks
semestriks õppetulemuste põhjal ja selle
suurus on 100 EUR.
Johan Pitka stipendium - Stipendium
määratakse kuni kümnele EMERA
üliõpilasele.
Põhjalikum info kodulehel!
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Toitlustamine ja vorm
Tüürimehe, laeva jõuseadmete ja
külmutusseadmete eriala üliõpilastele on
toitlustamine kolm korda päevas tasuta.
Söömisajad on kirjas söökla uksel.
Kõigil teistel on võimalus keha kinnitada
puhvetis.
Samad tudengid saavad ka vormiriided.
Teie mõõdud võetakse esimese õppetöö
nädala jooksul.
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
AITÄHH!
EDUKAT KOOLIAASTAT!
EESTI MEREAKADEEMIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

similar documents