แนะนำศูนย์วิทยบริการปีการศึกษา 2556

Report
Academic Resources Center
ศูนย์วทิ ยบริการ
เป็ นศูนย์รวมสารสนเทศทาง
วิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน การค้นคว้าวิจยั ของ
มหาวิทยาลัย มีหน้าที่จดั หา/
รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศ
ทั้งหลายเพื่อให้บริการ แก่
อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร
และบริการแก่บุคคลทั ่วไปใน
ท้องถิ่น
หนังสือทัว่ ไป นวนิ ยาย เรื่องสัน้
งานวิจยั และวิทยานิ พนธ์
หนังสืออ้างอิง
วารสาร หนังสือพิมพ์ และ สิง่ พิมพ์ต่อเนื่ อง
ศูนย์วทิ ยบริการ นาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มาใช้ในในงานต่างๆ
ดังนี้
- บริการยืม-คืน ด้วยระบบอัตโนมัติ (Circulation)
- บริการลงทะเบียนผูใ้ ช้บริการ
- บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC)
ศูนย์วทิ ยบริการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
โดยแบ่งเป็ น
- ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ จาก สกอ. บอกรับ
ให้แก่มหาวิทยาลัย
- ฐานข้อมูลที่ศูนย์วทิ ยบริการเป็ นสมาชิก
ศูนย์วทิ ยบริการ มีคอมพิวเตอร์เพือ่ ให้บริการดังนี้
- สาหรับสืบค้นอินเตอร์เน็ ต บริเวณชัน้ 4
- สาหรับ Web OPAC ชัน้ 1 และ ชัน้ 2
- DVD,VCD,VDO
- ห้องฉายภาพยนตร์
- ห้องประชุม
- บริการ Truevisions
บริการในศูนย์วิทยบริการ ชัน้ 1
วารสารและสิง่ พิมพ์ต่อเนื่ อง
นิ ยาย นวนิ ยาย เรื่องสัน้
งานพัฒนาทรัพยากรฯ และเลขานุ การ
บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi )
บริการในศูนย์วิทยบริการ ชัน้ 2
บริการยืม - คืน
หนังสือภาษาอังกฤษ
หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
บริการในศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3
ฝ่ ายวิเคราะห์ทรัพยากรฯ
และซ่อมบารุง
มุมสบาย
มุมท้องถิ่นไทเลย
ห้องอ้างอิง
สิง่ พิมพ์ท่มี ีให้บริการในชัน้ 3 ได้แก่ หนังสือหมวด
500-900 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เกษตรศาสตร์,
การจัดการ, ธุรกิจ, กีฬา, วรรณคดี, ประวัติศาสตร์,
ภูมิศาสตร์, ดนตรี, ศิลปะ) มุมท้องถิ่นไทเลย,
ห้องหนังสืออ้างอิง
บริการในศูนย์วทิ ยบริการ ชัน้ 4
สิง่ พิมพ์รฐั บาล
บริการ Internet
คอมพิวเตอร์เพือ่ การสืบค้น
บริการ True Visions
ห้องชมภาพยนตร์
ห้องหนังสือเก่า
บริการโสตทัศนวัสดุ ชัน้ 4 (VDO, แถบ
บันทึกเสียง, CD, VCD, DVD) พร้อมเครื่อง
เล่น, ห้องฉายภาพยนตร์, ห้องประชุม, ห้อง
สิง่ พิมพ์รฐั บาล, ห้องหนังสือเก่า, ห้องหนังสือ
ภาษาต่างประเทศ
1. ควรแต่งกายให้สุภาพ ไม่ควร
สวมกางเกงขาสั้น (ยกเว้น
ชุดนักกีฬา) กางเกงขาสาม
ส่วน เสื้อกล้าม เสื้อสายเดี่ยว
เป็ นต้น
2. แสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตร
สมาชิกก่อนใช้บริการ
3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผูอ้ ื่น
4. ไม่รบั ประทานอาหาร ขนม
หรือเครื่องดื่มทุกชนิดในบริเวณ
ห้องสมุด (ยกเว้นมุมกาแฟ)
5. ห้ามสูบบุหรีท่ ้งั บริเวณภายใน
ห้องสมุดและห้องน้ า
6. ฝากกระเป๋าไว้ที่ตรู ้ บั ฝาก ส่วน
ของมีค่าให้นาติดตัวเข้าไปด้วย
ข้อปฏิบตั แิ ละมารยาทในการใช้บริการ
7. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุก
ชนิดในส่วนที่ให้บริการ
8. ห้ามนาทรัพยากรของศูนย์
วิทยบริการออกไปโดยไม่
ผ่านการยืมหรือไม่ได้รบั
อนุญาต
9. เมื่อออกจากห้องสมุดต้องให้
เจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋าทุก
ครั้ง
10. ไม่ตดั ฉีก ขีดเขียนหนังสือ
และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
11. หากไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
จะถูกตักเตือนหรือลงโทษตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
ผูฝ้ ่ าฝื นระเบียบจะได้รบั พิจารณาโทษ ดังนี้
1. ตักเตือน
2. เชิญออกนอกศูนย์วิทยบริการ
3. ตัดสิทธิการใช้บริการของ
ศูนย์วิทยบริการ
4. เสนอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ผูท้ ่สี ามารถสมัครสมาชิกได้
การสมัครสมาชิก สาหรับนักศึกษาใหม่
1. กรณีมีบตั รนักศึกษา แจ้งความ
ประสงค์ พร้อมกรอกข้อมูลประวัติ
กาหนด password แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อ
สามารถ login หน้า Web OPAC ในการ
ทารายการต่างๆ ด้วยตัวเองได้
2. กรณีไม่มีบตั รนักศึกษา ให้นาบัตร
ประจาตัวอื่นๆ ที่มีรูปถ่าย เพื่อทาบัตร
ชั ่วคราว เมื่อได้บตั รนักศึกษาแล้วให้
มานาเปลี่ยนภายหลัง
3. รอรับบัตรอย่างช้า 1 วันทาการ
กรณีไม่มีบตั รใดๆ สาหรับทาบัตร
ชั ่วคราว ให้เพิ่มเติมสาหรับทาบัตร
ชั ่วคราวดังนี้
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 แผ่น
2. รอรับบัตรภายหลังประมาณ 1
สัปดาห์
นักศึกษาใหม่ ติดต่อเพื่อเป็ นสมาชิก
ที่เคาน์เตอร์ช้นั 2 ศูนย์วิทยบริการ
สาหรับนักศึกษาเก่า
 การต่ออายุสมาชิก
1. นาหลักฐานการลงทะเบียนในปี การศึกษา
นั้นๆ แสดงแก่เจ้าหน้าที่
2. กาหนด password แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อ
สามารถ login หน้า Web OPAC ในการทา
รายการต่างๆ ด้วยตัวเองได้
สาหรับนักศึกษาเก่า
การสมัครสมาชิกใหม่
1. นาหลักฐานการลงทะเบียนในปี การศึกษานั้นๆ
แสดงแก่เจ้าหน้าที่
2. กรอกข้อมูลประวัติ กาหนด password แก่
เจ้าหน้าที่ เพื่อสามารถ login หน้า Web OPAC ใน
การทารายการต่างๆ ด้วยตัวเองได้
ระเบียบการยืม-คืน
1.ยืม-คืนหนังสือทุกครั้งต้องนาบัตรห้องสมุดยื่น
ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
2.ยืมหนังสือทุกครั้งต้องมายืมด้วย
ตนเอง ห้ามใช้บตั รผูอ้ ื่นมายืม
3.หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ผูแ้ ต่งคน เดียวกันจะ
ยืมได้ 1 เล่ม เท่านั้น
ระเบียบการยืม-คืน
4. หนังสืออ้างอิง วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ
บางประเภท ไม่สามารถยืมออกได้
5. กรณีมีรายการค้างส่ง จะไม่มีสิทธิยืม
จนกว่าจะนารายการค้างส่งมาคืน
6. การยืมต่อในรายการเดิม ติดต่อกันได้ไม่
เกิน 3 ครั้ง
สิทธิการยืม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
- หนังสือทั ่วไป ยืมได้ 10 รายการ/7 วัน
- วิจยั และวิทยานิพนธ์ ยืมได้ 3 รายการ/7 วัน
*ทรัพยากรทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 10 รายการ*
ค่าปรับ
ทรัพยากรทุกประเภทคืนเกินกาหนด
คิดค่าปรับวันละ 5 บาท / รายการ
ห้องสมุดข่าว Matichon E-Library บริการสืบค้นที่
ครอบคลุมฐานข้อมูลจากสือ่ สิง่ พิมพ์มากที่สดุ กว่า 30 ฉบับในเมืองไทย ใน
รูปแบบ ของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงานหรือ
ข้อเขียนอืน่ ๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทัง้ บุคคลสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท
http://www.matichonelibrary.com
เป็ นโครงการหนึ่ งของ เพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่ง
เป็ นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิ พนธ์ รายงานการวิจยั ของอาจารย์
รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากระบบเครือข่ายใน
มหาวิทยาลัย ที่เป็ นสมาชิก ได้แก่ มหาวิทยาลัย/ สถาบันประมาณ 80
แห่ง
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
ISI Web of Science
เป็ นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุม
สาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล
ย่อย ได้แก่ Science Citation Index Expanded, Social
Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation
Index ให้ขอ้ มูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบนั พร้อมกับ
เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่ งผูใ้ ช้จะสามารถเรี ยกอ่านเรื่ องเต็มได้เฉพาะ
วารสารจากแหล่งข้อมูลที่หอ้ ง สมุดบอกรับออนไลน์เท่านั้น นอกจากนี้ยงั ให้ขอ้ มูลการอ้าง
ถึง (Cited references) ทาให้ทราบว่าบทความแต่ละเรื่ องถูกนาไปอ้างอิงมาก
น้อยเพียงใด
http://apps.isiknowledge.com/
ACM Digital Library
http://portal.acm.org/dl.cfm
เป็ นฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ของ
Association for Computing
Machinery (ACM) ครอบคลุมสารสนเทศจากบทความ
วารสาร นิ ตยสาร รายงาน เอกสารการประชุมและข่าวสาร ให้ขอ้ มูล
บรรณานุ กรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ตัง้ แต่ปี 1985 –
ปัจจุบนั
ProQuest Dissertations & Theses
ครอบคลุมสาระสังเขปวิทยานิ พนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทของ
สหรัฐอเมริกา จานวกว่า 1.6 ล้านรายการ ( Entries) มี
Preview ของวิทยานิ พนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ตัง้ แต่ปี
1997 ถึงปัจจุบนั
http://proquest.umi.com/login/ipauto
เป็ นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้ อหาทางด้านบริหารธุรกิจไว้มากที่สดุ เนื้ อหาส่วนใหญ่
ครอบคลุมตัง้ แต่ปี 1971-ปัจจุบนั ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูลย่อย ดังนี้
- ABI/INFORM Global เป็ นฐานข้อมูลที่มีเนื้ อหาครอบคลุม
ทางด้านบริหารและการจัดการ จากสิง่ พิมพ์มากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง สามารถ
สืบค้นบทความฉบับเต็มจากวารสารได้มากกว่า 1,700 รายชื่อ
http://proquest.umi.com/login/ipauto
- ABI/INFORM Trade & Industry เป็ นฐานข้ อมูลทีม่ ี
เนือ้ หาครอบคลุมทางด้ านการค้าและอุตสาหกรรม
จากวารสารและสิ่ งพิมพ์จานวนไม่ น้อยกว่ า 1,200 รายชื่อ
- ABI/INFORM Dateline เป็ นฐานข้ อมูลทีม่ ีเนือ้ หา
ครอบคลุมทางด้ านธุรกิจ โดยรวบรวมจากสิ่ งพิมพ์
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา จานวนไม่ น้อยกว่ า 190 รายชื่อ
http://proquest.umi.com/login/ipauto
H.W.Wilson
ฐานข้อมูลบทความวารสารครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา ได้แก่
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีชีววิทยาและการเกษตร ศิลปะ
ธุรกิจ การศึกษา มนุ ษยศาสตร์ กฏหมาย บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอืน่ ๆ เช่น เคมี ชีวะ
ฟิ สิกส์ ดาราศาสตร์ สิง่ แวดล้อม สัตวศาสตร์ และสันทนาการ ฯลฯ
รายละเอียดข้อมูลมีบรรณานุ กรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1995 – ปัจจุบนั
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml
SpringerLink e-Journal
http://www.springerlink.com/
ครอบคลุมสาขาวิชาการแพทย์ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
วิทยาศาสตร์ เคมี คณิ ตศาสตร์ ฟิ สิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ ธรณี วทิ ยา วิศวกรรมศาสตร์ มี
บทความฉบับเต็ม (Full Text) ของวารสารไม่นอ้ ยกว่า
1,200 ชื่อเรื่อง
SciVerse ScienceDirect
ฐานข้ อมูลทีค่ ลอบคลุมสาขาวิชาทางด้ านวิทยาศาสตร์ ทกุ สาขา
เช่ น เกษตรศาสตร์ ชีววิทยา เคมี บริหารธุรกิจ วิศวกรรมเคมี
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ และการเงิน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม คณิตศาตร์ แพทยศาสตร์ การพยาบาลและสาธารณสุ ขศาสตร์
จิตวิทยา สั งคมศาสตร์ เป็ นต้ น ข้ อมูลทีจ่ ะจะอยู่ในรูปฉบับเต็ม
(Fulltext) โดยเป็ น บทความวารสาร จากวารสารมากกว่ า 2,500
ชื่อเรื่อง และ จากหนังสื อสานักพิมพ์ Elsevier มากกว่ า 11,000
เล่ม
http://www.sciencedirect.com/
Acedemic Search Premier
ฐานข้อมูลสหวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์
มนุ ษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิ ตศิ าสตร์
บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
https://search.ebscohost.com
Education Research Complete
เป็ นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้ อหาครอบคลุมการศึกษา
ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยให้ขอ้ มูลวารสารทัง้ หมดมากกว่า 1870 ชื่อ
เรื่อง เป็ นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสาร
หลัก (Core Journal) ตัง้ แต่ระดับอนุ บาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขัน้ สูง และรวมถึงหนังสือ และงานวิจยั เฉพาะทางต่างๆ อีก
มากมาย
https://search.ebscohost.com
Computers & Applied Science Complete
เป็ นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจยั และพัฒนาในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ มีการจัดดรรชนี และสาระสังเขปเชิง
วิชาการ และแหล่งอ้างอิงอืน่ ๆ จากรายการทรัพยากรมากกว่า 2,000
รายการ และบริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสาร 950 ฉบับ
https://search.ebscohost.com
ฐานข้อมูล Bioone เป็ นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารด้านชีวภาพ
ระบบนิ เวศและวิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล้อม จานวน 167 ชื่อเรื่อง จาก
สานักพิมพ์ท่เี ป็ นสมาคมและและสานักพิมพ์ทวั ่ ไปกว่า 125
สานักพิมพ์เข้าไว้ดว้ ยกัน
http://www.bioone.org/
ฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินการบัญชี
กฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
เศรษฐศาสตร์การศึกษา การจัดการ บรรณารักษศาสตร์ การเมือง
ฯลฯ โดยมีสาระสังเขปบทความวารสาร และเอกสารฉบับเต็ม
บทความวารสาร จานวน 175 ชื่อเรื่ อง
http://www.emeraldinsight.com/index.htm
ฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินการบัญชี
กฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
เศรษฐศาสตร์การศึกษา การจัดการ บรรณารักษศาสตร์ การเมือง
ฯลฯ โดยมีสาระสังเขปบทความวารสาร และเอกสารฉบับเต็ม
บทความวารสาร จานวน 175 ชื่อเรื่ อง
http://www.emeraldinsight.com/index.htm
ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจยั จากวารสารทางด้าน
เคมีและวิทยาศาสตร์ ทีเกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่
พิมพ์เป็ นรู ปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่จากการสื บค้น
เป็ นข้อมูลฉบับเต็ม
http://pubs.acs.org
เวลาเปิ ดทาการ
เปิ ดให้บริการทุกวัน
จันทร์ - ศุกร์
07.30 – 16.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 08.00 – 16.30 น.
**การเปิ ดบริการ 16.30 – 20.00 น.เปิ ดตามประกาศจาก
ศูนย์วทิ ยบริการ (สิงหาคม – กันยายน และ มกราคม –
กุมภาพันธ์)
ปิ ดบริการ ตามวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของมหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
042-835-234
042-835-224
ต่อ 48111 - 5
โทรสาร
042-835-234
Email: [email protected]
Website: http://www.library.lru.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/lrulibrary
website ศูนย์ วทิ ยบริการ
http://www.library.lru.ac.th
บริการสื บค้ น ผ่ าน Web OPAC
บริการผ่ าน Facebook
https://www.facebook.com/lrulibrary

similar documents