Slaid 1

Report
Hindamine ja õpilase areng
Viimsi 05. november 2010
Leelo Tiisvelt
Ühiskonna ootused tuleviku
põlvkonnale
IBM uuring 2010 www.juhtimine.ee
Mis on loovus?
Uute seoste leidmine
Terviku mõistmine
Olemasoleva mudeli muutmine
Mõttemallidest ja stereotüüpidest
väljatulemine
Kui hindamine on hästi paika pandud, võib
see kaasa aidata õppimisele ja
teadlikkusele; tegelikult on õppimist ja
teadlikkust ilma selleta palju raskem
saavutada.
Bena Kallick
Kujundav hindamine
Definitsioonid
Tagasiside andmine, et edendada ja
kiirendada õpilaste õppimist (Sadler, 1998)
Protsess, millesse on kaasatud nii õpilane kui
õpetaja (Brookhart 2009)
Kujundav hindamine
Põhiküsimused
Kuhu ma lähen? (mida mul on vaja teada,
osata, suuta?)
Kus ma olen? (mida ma praegu tean, oskan
ja suudan?)
Kuidas ma saan täita tühimiku? ( mida ma
pean selleks tegema, et teada, osata ja
suuta?)
(Brookhart 2009)
Strateegia (1)
Eesmärkide jagamine
Õpiülesande ja eesmärkide mõistmine
Küsimused
Plaan
Eelteadmised
Oodatavast õpitulemusest arusaamine
Teiste õpilaste tööde kasutamine
mudelina
Hindamismudel
Strateegia (2)
Õpilaste kuulamine, märkamine ja
juhendamine
Väärarusaamade (misconceptions)
väljaselgitamine
Mõistmine, kui kaugel õpilased on
Aidata püsida ajagraafikus
Strateegia (3)
Mõjus tagasiside
AJASTUS: Millal ?
KOGUS: Kui palju korraga?
FOOKUS: Millele pöörata tähelepanu?
MUDEL: Millel tugineb tagasiside?
SELGUS: Kuidas anda mõistetavat
tagasisidet?
PÕHJALIKKUS: Kui kaugele on mõistlik
minna?
Strateegia (4)
Küsimused õppimise käivitajana
Avatud küsimused
Mõtlemisaeg
Kaaslaste kuulamine, küsitlemine, arutelu
Strateegia (5)
Õpilaset eneseregulatsiooni toetamine
Õpimapp
Enesehindamine mudeli järgi
Eneserefleksioon: õppimine vigadest,
õpetaja tagasisidest ja oma pingutuse
hindamine
Strateegia (6)
Saadud informatsiooni kasutamine
Õpilaste tugevuste ja nõrkuste
väljaselgitamine
Toetumine mitte üksnes nõrkustele, vaid ka
tugevustele ja huvidele
Uue etapi kavandamine
Paindlike taseme- või tasandusgruppide
moodustamine
Mis kasu saab õpilane?
õpitulemused paranevad
suureneb arusaamine sellest, kuidas õppida
kasvab enesekontroll ning koos sellega
motivatsioon
Õpilane võtab vastutuse oma õppimise
eest
Kujundav hindamine
• jutustab õpilasele,
missugune tema
õppimine on
• keskendub sellel,
kuidas õpilane õpib
• on protsess
Traditsiooniline
hindamine
• annab õpilasele teada,
missugune tema
õppimine oli
• keskendub sellele, mida
õpilane õpib
• on produkt
Professionaalne õpikogukond
Professionaalne õpikogukond (1)
Vabal tahtel kokku tulnud 4 või 6 õpetajast
koosnev grupp, kes tegutseb teadlikult
õpetamispraktika uurimise ja täiustamisega.
Mida teevad?
Kohtuvad kord kuus sessioonidel
Püstitavad koos eesmärgid
Rakendavad koostöös partneriga tegevusi
praktikas (eesmärkide teostamine)
Loevad ja analüüsivad kujundavat hindamist
käsitlevaid materjale
Jagavad oma kogemust
Professionaalne õpikogukond (2)
Kui kaua? Üks õppeaasta
Miks just õpikogukonnas?
Õpetajad valdavad erinevaid teadmisi ja
kasutavad erinevaid meetodeid
Koos õppimine ja tegutsemine tugevdab
koolikultuuri
Koos õppimine annab õppimisele uue
väärtuse
(Brookhart 2009)
Professionaalne õpikogukond (3)
Peamised reeglid
Jagamise eetika (ma jagan nii oma head kui
halba kogemust ja leian mõistmist)
Küsimuste esitamise eetika (võin alati
küsida ja abi paluda)
Partneri klassiruumis olemise eetika (olen
oodatud ja kutsutud)
Õppimise eetika (austan oma kaaslaste
õppimist)
Lõpumõtted
ROHELINE KOOL
www.ascd.org (the Association for Supervision
and Curriculum Development )
www.eyeoneducation.com
TÄNAN KAASA MÕTLEMAST!

similar documents