Sotsiaalsed oskused

Report
Sotsiaalsed oskused
Kai Karu 2014
...mitu nime
•
•
•
•
•
•
•
sotsiaalsed oskused;
sotsiaalne kompetentsus;
isikutevaheline intelligentsus;
isikutevahelised oskused;
sotsiaalne kompetentsus;
suhtlemiskompetentsus;
Suhtlemisoskused.
Muutunud vajadus
•
•
•
•
•
Ajalooline taust.
Vanavanemate rolli muutus.
Põlvkondade elukorralduse muutus.
Vanemate suur hõivatus.
Kommunikatiivseid oskusi vähe arendavad
mängud.
• Suurenenud meditsiinilist diagnoosi omavate
laste arv.
Erinevaid definitsioone
• Sotsiaalsed oskused sellised laste ja noorukite
käitumisviisid, mis tagavad heakskiidu ning on
populaarsed kaaslaste hulgas.
• Sotsiaalseid oskusi võime defineerida kui
oskusi suhelda teistega viisil, mis on kohane ja
tõhus.
• Kohane – st arvestab käitumisel sotsiaalseid
norme, väärtusi ja ootusi.
• Tõhus – st, et tegija saavutab oma käitumisega
sotsiaalsetes suhetes endale seatud eesmärke.
täpsemalt sisust...
• oskab luua, kujundada ja säilitada
sõprussuhteid eakaaslastega;
• oskab öelda ja vastu võtta komplimente;
• oskab teiste emotsioone märgata ning mõista,
on eakaaslaste suhtes heasoovlik;
• osaleb ühistes tegevustes ning algatab
tegevusi;
• oskab toime tulla tugevate emotsioonidega;
• oskab kirjeldada enda positiivseid omadusi;
• aktsepteerib reegleid ja piiranguid, järgib
instruktsioone;
• oskab toime tulla konfliktses olukorras;
• oskab töötada iseseisvalt;
• väikestes gruppides ja meeskondades;
• täidab ülesandeid oma individuaalsete
võimete tasemel;
• oskab vaba aega mõistlikult kasutada;
• on enesekindel;
• oskab abi küsida;
• teeb koostööd
täiskasvanutega;
• oskab nii alluda
kui ka juhtida;
• oskab vaidlustada
ebaõigeid reegleid
ja tegevusi
• on enesekindel.
• Myrna Shure välja töötatud ICPS
(Interpersonal Cognitive Problem Solving)
programm.
• „Suhtlemisprobleemide lahendamise oskused´
ehk SPLO, Ly Erg, mag töö 2004
• Uurimise tulemusena võib väita, et programm
sobib kasutamiseks algklassi lastele.
Katsegrupis paranesid oluliselt testidega
mõõdetud suhtlemisprobleemide
lahendamise eeloskused ja laste käitumine.
Programmi eesmärk
• Eldus, et sotsiaalsed oskused on õpetatavad.
• Arendada laste iseseisvat mõtemisoskust.
• Õpetab kuidas mõelda, mitte ei öelda mida on
õige mõelda.
• „Lõpeta mõtlemine ja kuula mida ma räägin!“
• Julgustab leidma erinevaid lahendusi.
• Oluline on õpitud oskuste kasutamine
väljaspool kooli.
Probleemilahendamise eeloskused
• Probleemide lahendamiseks vajaliku sõnavara
omandamine.
• Enda ja teiste inimeste tunnnete
määratlemine.
• Teiste inimeste seisukohtadega arvestamine.
• Sündmuste järjestamine ja ajastamise
õppimine.
Probleemide lahendamise oskused
• Mitmete erinevate sündmuste välja
mõtlemine.
• Lahenduste tagajärgedega arvestamine.
• Otsustamine- millist lahendust valida.
• Eesmärgi saavutamiseks järk-järgulise plaani
välja mõtlemine.
Tänan!

similar documents