Sunnaas rehabilitation register SunREG

Report
Sunnaas rehabiliteringsregister
SunREG
FysMed-undervisning
08.04.2013
Jan Egil Nordvik
Psykolog, PhD
Leder Regional Kompetansetjeneste
Rehabilitering (RKR) - HSØ
Hvorfor etablere registre?
• Behov for store datasett for bedre forståelse
av sentrale kliniske problemstillinger
• Nasjonale diagnosespesifikke kvalitetsregistre
Stort antall pasienter – begrenset datasett
Bedre representativitet
• Tematiske registre
Mindre omfang – større bredde/dybde
Sunnaas rehabiliteringsregister
•
•
•
•
•
Et tematisk forskning- og kvalitetsregister
Etter modell fra Personvernombudet ved OUS
Konsesjon fra Datatilsynet
Etablert i desember 2012
2013/14 – pilot år: Utprøving av prosedyrer og
vurdering av måleverktøy
• Prosjektdeltakere: Pasienter innlagt for
primærrehabilitering ved Sunnaas
Formål
• Økt kunnskap om videre rehabiliteringsforløp
– Mer nøyaktig informasjon til pasienter og
pårørende
– Bedre planlegging av rehabiliteringstilbudet
• Helseøkonomi: Kartlegging av videre bruk av
helse- og sosialtjenester
• Forskning
Organisasjonen
?
?
Sunnaas rehabiliteringsregister
Månedlig rapport – Desember 2013
2013
Antall inkluderte fordelt på diagnoser
TBI Slag Andre ABI
RMS MT
Total
Jan.
0
10
4
0
0
14
Feb.
0
8
0
2
0
10
Mars
3
4
1
3
0
11
April
1
4
1
3
2
11
Mai
3
9
0
2
1
15
Juni
3
9
2
1
0
15
Juli
0
1
0
1
1
3
Aug.
0
5
4
2
0
11
Sept.
5
14
2
2
1
24
Okt.
3
4
2
1
1
11
Nov.
6
5
1
0
0
12
Des.
1
16
1
0
0
18
Total
25
89
18
17
6
155
Andel som har
samtykket til
deltakelse i
registeret pr. 20.12
Ja
Nei
17%
83%
Baseline
Korrelasjon mellom ulike
selvrapporteringsmål
EQ5D 6 m FU
Mobility
EQ5D Baseline
Mobility
Self-care
Activities
Pain
Dep./Anx.
Self-care
Activities
Pain
Dep./Anx.
0,14
-0,08
,563**
,585**
-0,24
41
18
42
43
41
0,11
.
,482**
,454**
-0,27
41
18
42
43
41
-0,24
-0,26
0,23
0,20
0,18
40
0,25
41
18
0,14
18
41
,351*
42
42
0,22
43
40
0,10
41
-0,03
0,17
0,05
-0,08
0,01
41
18
42
43
41
Felles datasett innen
rehabilitering for HSØ?
Oppdrag delegert til
Regional Kompetansetjeneste
Rehabilitering
Et kjernedatasett for alle diagnoser?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Amputasjoner
Arbeidsrettet rehabilitering
Barn, ungdom og yngre voksne
Brudd og slitasjeskader i skjelettet/ortopedi
Diabetes
Fysisk rehabiliteringsbehov med psykiske
tilleggsproblemer
Følgetilstander etter operasjoner
Hjerneslag
Hjertesykdommer
Kreftsykdommer
Langvarige muskel- og bløtdelssmerte og
utmattelsestilstander (CFS/ME)
Lungesykdommer
Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer
Revmatologiske sykdommer
Sammensatte lidelser
Sanseforstyrrelser
Sykelig overvekt
Traumatisk hjerneskade
Hva bør registreres?
• Grunnleggende ADL?
Eks.: FIM og Barthel
• Symptomtrykk?
Fatigue, smerter, psykologisk stress?
• Aktiviteter og deltakelse jf ICF?
John Whyte,
Moss Rehabilitation
Research Institute,
Philadelphia
Ulike måleverktøy for ulike
pasienter og ulike faser?
• Lav funksjon / tidlig fase?
Eks.: FIM og Barthel
• Moderate til høy funksjon / senere fase?
Fokus på aktivitet, deltakelse og
pasientrapporterte symptomer?
Utviklingen i USA
Diskusjon:
Hva trenger rehabiliteringsfeltet?
• Lokale registre?
• Regionale registre?
• Nasjonale registre?

similar documents