Media

Report
Mediaförsörjning
-
- Kartläggning och enkät
Magnus Velander
Presentation för Biblioteksrådet 2014-12-08
Nuvarande organisation
● Team Medier - ett av bibliotekets tre
team
● Databasansvarig
● Tidskriftsansvarig
● Akademikontakter
● Inköp av böcker
● Fjärrlån
Ny organisation 2015
●Utmärkt tillfälle för nystart och
förändrade arbetssätt
Inköpspolicy
● Användarcentrerat –
efterfråganbaserat
● Beståndet ska spegla högskolans
ämnesområden inom forskning och
undervisning
● Fokus på elektroniskt material
● Böcker köps i huvudsak på
efterfrågan
● Bibliotekets målgrupper –
MDH:s forskare och studenter
Typer av medier
Fördelning
mediakostnader
● Tidskrifter
● Böcker
● Referensdatabaser
Övrig e-resurser
5%
Referensdatabaser
15%
● Scopus, PubMed, PsycINFO
● Övriga e-resurser
Böcker
15%
● Rättsfallssamlingar, bolagsfakta,
standarder, uppslagsverk
Tidskrifter
65%
E-resurser ersätter tryckta
●Kostnader
● MDH 84% e-material
● Genomsnitt 83%
●Användning
●Volymer
E-resurser ersätter tryckta
●Kostnader
● MDH 84% e-material
● Genomsnitt 83%
MDH
350000
300000
250000
200000
●Användning
150000
100000
●Volymer
50000
0
Lån
Nedladdningar
E-resurser ersätter tryckta
●Kostnader
● MDH 84% e-material
● Genomsnitt 83%
●Användning
●Volymer
Tidskrifter i princip enbart e-format
Tryckta = 0,15%
E-boken ökar men fortfarande köper
vi betydligt färre e-böcker än tryckta
Tidskrifter
● Tidskriftspaket från förlag (13 000 titlar)
● ScienceDirect (Elsevier), SpringerLink, APA
● Tidskriftspacket från mellanhänder
(4275+1800 titlar)
● ABI/INFORM, EBSCO Academic Search, JSTOR
● Enskilda tidskrifter ca 75 (250 vetenskapliga)
● Open access
Tidskrifter
● Tidskriftspaket från förlag
ca 13 000 titlar
● ScienceDirect (Elsevier), SpringerLink, APA
● Upphandlade i konsortieform
● Avtal direkt med förlaget
● Oftast samtliga titlar från ett förlag med full täckning från mitten av
1990-talet
● Prenumerationsbaserat (men med arkivrättigheter)
● Komplement: Backfiles
● Äldre årgångar. Ger kompletta tidskriftssviter
● Oftast olika ämneskollektioner
● Engångsköp
Tidskrifter
● Tidskriftspaket från mellanhänder
● Aggregerade databaser (ABI inform, EBSCO)
●
●
●
●
Avtal med mellanhand
Olika förlag (ger bra bredd)
Överlappar med tidskriftspaket från förlag
Varierande täckning i tid. Ofta embargo (nyaste numren inte
tillgängliga)
● Prenumerationsbaserat
● Titlar försvinner / tillkommer
● Arkivdatabaser (JSTOR)
● Äldre årgångar (äldre än 5år)
● Lagrade från sina startår
● Överlappar med tidskriftspaket från förlag
Tidskrifter
● Tidskriftspaket från mellanhänder
Tidskrifter
● Enskilda tidskrifter ca 75 vetenskapliga (250
total)
● E-format (60)
● Pappersformat (15)
● Hög relevans för MDH
● Generellt dyra. Genomsnittspris MDH 7000 kr.
Många efterfrågade titlar betydligt dyrare
● Prisökning för MDH 2013-2014 15%
● Tidskriftsenkät 2010
● Uppsägningar och nyteckningar
● Efter det en in en ut
Prissättningsmodeller
● Tidskriftsdatabaser - Relativ prissättning
● Lund UB
●
●
Wiley 3 840 500 kr (7% av mediabudget)
ScienceDirect 12 000 000 (23% mediabudget)
● MDH
●
●
Wiley 440 000 kr (7% av mediabudget)
ScienceDirect 1 000 000 (16% mediabudget)
● Enskilda tidskriftsprenumerationer - Absolut prissättning
● Lund UB
●
Water Science & Technology 87 000 kr (0,17% av mediabudget)
● MDH
●
Water Science & Technology 87 000 kr (1,39% av mediabudget)
Tidskrifter
Enskilda
prenumerationer
15%
Paket
85%
Böcker
● Enskilda titlar
● Tryckta böcker
● Tillväxt:
● Enskilda e-böcker
ca 100 000
ca 4000 /år
ca 400
● Kurslistor
ca 100
● Fjärrlånebeställningar och inköpsförslag
● E-bokpaket
● Aggregerade, Ebrary, Ebsco (prenumeration)
● Förlagspaket, Springer
(Köp)
ca 140 000
ca 7000
● Patron-driven acquisition (under 2015)
● Samling av böcker görs sökbara i bibliotekets katalog och/eller Discovery-system.
Enbart böcker som någon läser/laddar ner köps
● Fritt tillgängliga via internet (avhandlingar, rapporter m.m)
E-böcker
● Användningen är stigande från en låg nivå
● Kursböcker står för stor del användningen
● Ökat intresse, fler frågor
● Exponeringen viktig för användningen
● steg 2010 (?) när e-böckerna blev tillgängliga i
bibliotekskatalogen
● Steg i år när vi börjat länka direkt från kurslistor
till bibliotekets e-böcker
E-böcker
● Fördelar:
●
●
●
●
●
●
Tar mindre plats
Går inte sönder/blir inte stulna
Måste inte fysiskt hanteras
Nåbara på båda orter
Fler kan läsa samtidigt
Paket kan ge bredare täckning än vad enskilda köp skulle göra
● Nackdelar
●
●
●
●
●
●
Upplevs av många som svårare att läsa
Olika regler tex för nedladdning, samtidiga användare, utskrifter m.m
Olika tekniska plattformar
Olika inköpsmodeller
Begränsat utbud
Enbart tillgängliga för studenter/forskare vid MDH
Övrig E-media
●Referensdatabaser
● Tex Scopus, PuMed, PsycINFO
●Övriga e-resurser
● Standarder, rättsfallsamlingar, uppslagsverk
Orosmoln inför 2015
● Risk för stigande mediautgifter
● Enskilda tidskriftsprenumerationerna steg 2013-2014
15%
● Databaserna steg 2013-2014 4%
● 2014-2015 väntas priserna enbart pga. valutakursen
öka 10-15% utöver den årliga prisökningen
Behovsinventering av
e-resurser
Uppdrag från bibliotekschef hösten
2014
Behovsinventering av
e-resurser hösten 2014
Uppdragsbeskrivning:
Skapa underlag för framtida förvärv samt
eventuella uppsägningar av befintliga resurser
● Sammanställning av bibliotekets nuvarande e-resurser
samt statistik på användning
● Analys av eventuell områden som saknas eller är
underrepresenterade
● Jämförelser med andra lärosäten
● Beakta inköpsförslag och kontakter med akademierna
Behovsinventering av
e-resurser hösten 2014
Vi arbetade med målet att ta
fram ett underlag för:
●Nya inköp på årets budget
●Nya e-resurser från 2015
”Biblioteket saknar det jag
behöver”
1. Biblioteket äger inte publikationen
2. Biblioteket äger publikationen men den är
svår/omöjlig att hitta
 Felaktiga beståndsuppgifter
 Brister i bibliotekets tekniska system
 Brister i tekniska system som ligger utanför bibliotekets
kontroll
3. Bibliotekets användare saknar kunskap om hur
biblioteket och dess system fungerar
Behovsinventering 2014
- genomförande
● Enkät till akademierna.
● Användningsstatistik
● Jämförelse med andra lärosäten
● Citeringar och referenslistor
● Artikelbeställningar (fjärrlån)
Enkät till akademierna
● Enkla frågor:
Vilka databaser använder ni?
Vilka databaser saknar ni?
Vilka tidskrifter saknar ni?
Vilka övriga e-resurser saknar ni?
Övriga kommentarer
● Antal svar: 233
● Jämnt fördelade på alla akademier
Enkät till akademierna
● Många förslag på nya tidskrifter. Titlar inom alla
högskolans forskningsämnen, men speciellt inom
matematik
● 50% av förslagen var på titlar biblioteket redan
prenumererar på. Möjliga förklaringar:
● Tekniska problem, tex länkserver
● Sökt på fel ställe
●
●
PubMed direkt via Google
APA-tidskrifter inte tillgängliga via APA:s hemsida
● Negativa förväntningar
●
●
●
●
Stor efterfrågan på äldre tidskrifter
E-böcker från Springer
Irritation över embargon
Bekräftade bibliotekets bild av vilka som är de viktigaste
resurserna, men även positiva kommentarer om några
låganvända resurser
Hur används våra resurser?
Användningsstatistik
Syfte 1: Har vi resurser som inte används? Om inte, styra över
resurserna till mer efterfrågade resurser
● Svagheter:
●
●
●
●
●
●
Svårt att få ut statistik på enskilda tidskriftstitlar
Problem att tolka
Felaktigheter
Olika sätt att mäta
Hur viktiga var de artiklar som laddades ner?
Hög användning pga. hög kvalité eller lätthet att hitta?
● Discovery inte neutralt
Hur används våra resurser?
Användningsstatistik
Syfte 1: Har vi resurser som inte används? Om inte, styra över
resurserna till mer efterfrågade resurser.
● Bibliotekets dyra tidskriftspaket används bra i jämförelse med
liknande lärosäten
● Några e-resurser har låg användning men bör ändå behållas, pga.
unikt innehåll
● Tidskriftspaket med låg användning totalt, men några få höganvända
titlar gör den värd att behålla
● Sammanställt ytterligare resurser med låg användning som är möjliga
att säga upp om ekonomin kräver det
● E-böcker – Användningen stiger, men från en låg nivå
Hur används våra resurser?
Användningsstatistik
Syfte 2: Tilläggsköp
Statistik från förlagen på försök att nå resurser som vi i dagsläget
inte har tillgång till
Resultat:
Stöd vid prioritering av Backfiles och e-bokspaket
 Backfiles med bl.a. sociologi, hälsa och ekonomitidskrifter från
Wiley
 E-böcker från Springer inom data, miljöteknik och ekonomi
Vad har andra jämförbara
lärosäten?
● Tidskriftspaket - I stora drag samma som
andra
● Undantag: saknar några paket som är ämnesspecifika,
tex inom kemi, humaniora och medicin.
● Referensdatabaser
● Bedömer att vi har de viktigaste. Dessutom tvekar vi till
att prioritera fler referensdatabaser
● E-bokspaket
● Svårt att jämföra men vi har få köpta e-bokspaket.
● Aggregerade tidskriftsdatabaser
● Tex CINAHL Plus. Osäkra på hur ska förhålla oss till
aggregerade databaser
● Dessutom några övriga e-resurser, tex
Landguiden
Citeringar och referenslistor
Web of Science och Scopus
Referenslistor från artiklar publicerade av MDHforskare.
● Vilka tidskrifter citerar MDH:s forskare till?
● I vilka tidskrifter publicerar sig MDH:s forskare?
Svaghet: vissa forskningsområden har dålig
täckning i WoS och Scopus
Artikelbeställningar (fjärrlån)
● Från vilka tidskrifter MDH:s forskare har
beställt artiklar
● Många beställningar från tidskrifter inom
Hälsa
● Böcker – köps redan i första hand
Svaghet:
● Vissa forskare har egna login kvar hos andra
lärosäten.
● Finns artikeln inte online väljes denna bort
Sammanfattning
Biblioteket har i grova drag ett brett och bra utbud genom
tidskriftspaketen. Ett välfungerande urval och uppföljning av
tidskriftspaketen
Bristerna finns i de enskilda tidskriftsprenumerationerna.
Tidskrifter som saknas i paketen kan ofta vara de viktigaste.
Biblioteket behöver satsa på fler enskilda
tidskriftsprenumerationer
● Kräver resurser
●
●
●
●
Kostsamt, enskilda prenumerationer är ofta dyra
Tid och ämneskompetens
Utvidgad kontakt med akademierna krävs
Svårt att träffa rätt. Svårt att säga upp. Hur ska biblioteket
skaffa sig kunskap om att en tidskrift inte längre är relevant?
● Biblioteket skulle utifrån kartläggningen utan problem
kunna skaffa nya prenumerationer för 900 000
Vad händer nu?
● Köp på budget 2014
● E-bokspaket från Springer
● Backfiels
● 2015. Biblioteket har fått ett ökat mediaanslag
● Fler enskilda prenumerationer inom flera ämnesområden
● Fortsatt utvärdering av vilka tidskrifter som ska
prioriteras
● Förändringar i arbetssätt
●
●
●
●
Utarbeta nya rutiner för kontakter med akademierna
Utarbeta bättre rutiner för löpande uppföljning av e-resurser
Se över vår inköpspolicy, tex aggregerade databaser
Starta med PDA
● Jobba med tillgängliggörandet av bibliotekets resurser
genom upphandling av nya systemlösningar

similar documents