ช่องทางจ่ายยาด่วนพิเศษ(งานเภสัชกรรม)

Report
การนาเสนอนวัตกรรม
งานเภสัชกรรม
ชือ่ ผลงาน
ช่องทางจ่ายยาด่วนพิเศษ
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
รอนานแล้ วเฟ้ ย
หิวข้ าวง่ะ
ชื่อไม่มาห้ องยา!
วัตถุประสงค์และผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
เพื่อให้ ผ้ ูป่วย
ได้ รับบริการ
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อเพิ่มความ
พึงพอใจของ
ผู้ป่วย
วิธกี ารดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ให้ เจ้ าหน้ าที่
และผู้ป่วยทราบ
จัดเตรียมช่องทาง
ด่วนพิเศษ
แยกใบสั่งยาที่มียา
ไม่เกิน 3 รายการ
มีเจ้ าหน้ าที่จ่ายยา
เฉพาะช่องทาง
ช่องทางปกติ
จ่ายยาและให้
คาแนะนา
ผลการดาเนินการ
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
ลดระยะเวลารอยา
ผู้รับบริการได้ รับความสะดวก รวดเร็ว

similar documents