Erasmus - Dış İlişkiler Birimi

Report
İlyas Ülgür
Erasmus Program Koordintörü
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Küresel bir Üniversite Nasıl Olur?
Küresel bir üniversite olmak için:
Önemli olan bir marka olmaktır. Küresel bir marka. Japonya için İngiltere’de sadece iki üniversite
var: Oxford ve Cambridge.
2. Tüm üniversite içinde mükemmelik gerekir. Fakülte, yönetim, idare, liderlik gibi her alanda
mükemmellik gerekir.
3. Öğrencileri küresel dünya için hazırlamak gerekir. Sadece pedagoji için değil.
4. Üniversitenin bazı bölümlerinin mutlaka araştırma odaklı olması gerekir. Uluslararası bağlantılı
projelerde yer almak gerekir. Ayrıca disiplinlerarası ve toplumu ilgilendiren konularda projeler
geliştirilmelidir.
5. Tüm dünyadan öğrencileri olmak gerekir. Çok farklı altyapısı ve kültürleri olan öğrencilerin
üniversiteye kazandıracağı somut bakış açıları olacaktır.
6. Uluslarası akademik personelinin olması gerekir
7. Üniversitede ders veren çok farklı ülkelerden akademik personel bulunmalıdır
8. Üniversitenizin dünyanın önde gelen şirket veya kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapması
gerekir (örneğin Birleşmiş Milletler, UNESCO)
9. Dünyaca tanınmış şirketlere iş yapmak gerekir, akademik personelin veya mezunların bu tür
şirketlerde iş bulabilmesi gerekir
10. Her gün kaç tane ziyaretçiniz gelir, ne kadar sıklıkla ve nerelerden? Artık üniversiteler ziyaret
edilecek kadar değer addedmeli ve mutlaka ziyaretçi akınına uğramalıdır.
Prof Eric Thomas, Rektör, University of Bristol, UK
1.
Bologna Süreci
 Kalite Güvencesi ve Akreditasyon
 Tanınma, AKTS/DE, Europass, Hareketlilik
 Üç kademeli Akademik Derecelendirme,
Müfredat Yenileme, Ayarlama Süreçleri
BOLOGNA SÜRECİ
 Avrupa Yükseköğretim Alanı
 Öğrenci Merkezli eğitim/öğretim
 6111 sayılı Kanun – öğrenci işyüküne dayalı kredi
tanımı
 Ulusal Akreditasyon Ajansı...
BOLOGNA SÜRECİNİN YÜKSEKÖĞRETİME
NE FAYDASI OLACAK ?





Üniversitelerin kendilerini tanımaları sağlanacak (İç
değerlendirme >Dış değerlendirme, Stratejik Planlama),
Üniversiteler, ulusal ve uluslararası akademik dünya
tarafından daha iyi tanınacak,
Üniversitelerin, Avrupa’da ve dünyadaki rekabet gücü
artacak,
Üye ülkelerdeki bilimsel çalışmaları ulaşma, ağlarına
dahil olma ve başarılı çalışmaları örnek alabilme imkanı
sağlayacak,
Bu çalışmalar için AB’den finansal destek sağlanacak.
Hayatboyu Öğrenme Programı:
Yapı
Comenius
Erasmus
Okul eğitimi
Yükseköğretim &
ileri düzeyde
eğitim
Leonardo da Vinci
Mesleki eğitim
Grundtvig
Yetişkin eğitimi
Ortak Konulu (Transversal) Program
4 ana faaliyet– Politik gelişmeler; Dil öğrenme; ICT; İyi uygulama örneklerini
yaygınlaştırma
Jean Monnet Programı
3 ana faaliyet – Jean Monnet Faaliyeti; Avrupa Kurumları;Avrupa birlikleri
1987 / 2011
Erasmus – Özel hedefleri
• Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın oluşmasına destek
• Yenilik sürecinde yükseköğretim ve mesleki eğitime
desteği artırma
Erasmus – Operasyonel hedefler
• Kaliteyi ve hacmi artırma:
Öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği
2012’ye kadar 3
milyon öğrenci
Yükseköğretimde çok taraflı işbirlikleri hedefine doğru
Yükseköğretim-işletme işbirliği
• Yükseköğretim ve mesleki eğitim arasındaki şeffaflığı
ve uygunluğu artırma
Erasmus Üniversite Beyannamesi
Tüm Erasmus faaliyetlerine giriş bileti ve kalite taahhüdü
Temel
Prensipler
Erasmus Politika
Beyanı
Ulusal mevzuatca tanınmış
kurumlar müracaat edebilirler
Mevcut 4000 civarında kurum
Erasmus Ülke Merkezli Faaliyetler
Ulusal Ajanslar tarafından yürütülen
Öğrenci Hareketliliği
- Öğrenme
- Staj (Placement)
Personel Hareketliliği
- Ders verme
- Eğitim alma
Yoğun Programlar (IP)
Hareketliliği destek
Hareketlilik Organizasyonu (HO/OM)
Erasmus Yoğun Dil Kursları (EYDK/EILC)
Erasmus Merkezi Faaliyetler
Komisyon Yürütme Ajansı tarafından yürütülmektedir
Çok taraflı projeler
- Müfredat Geliştirme
- Üniversite – işdünyası işbirlikleri
- Üniversitelerin Moderniasyon Faaliyetleri
(Bologna)
- Sanal Kampüsler
Temalı Ağlar
Destek Faaliyetleri
Ülke merkezli faaliyetler
Öğrenci
Hareketliliği
Öğrenme
Staj
Bütçe: appr. € 290 million 2007
Average mobility grant for studies
€ 200 per month (EU contribution)
Students are selected by
their HEI
Decentralised actions
HO/OM – Hareketlilik
Organizasyonu
Kurumlara verilen hibeler
Aşağıdaki harcamaları kapsar:
Dil hazırlığı, akademik tanınma hazırlığı, tutoring, bilgi ve
duyuru faaliyetleri, öğrenci hizmetleri
Performansa bağlı kişi başı hibe:
Hareketlilikten yararlanan öğrenci ve personel sayısına bağlı
Yaklaşık bütçe
Yıllık 28 milyon
Ülke Merkezli Faaliyetler
IP/YP – Yoğun Programlar
Kurumlara verilen hibeler
Proje bazlı müracaat ve seçim
 en az 3 farklı ülkeden katılan öğrenci ve öğretim üyelerinin vermiş olduğu
dersler
 başka türlü öğretilmesi düşünülmeyen ve müfredat içinde olmayan kurslar
 tanınma
Asgari 2 hafta
Azami 6 hafta
Yaklaşık bütçe
2008 için 8.5 milyon €
Ülke Merkezli Faaliyetler
EILC – Erasmus Yoğun Dil Kursları
Öğrencilere ve kurumlara verilen hibeler
• Daha az kullanılan ve öğretilen dilleri teşvik
• Misafir olunan ülkedeki Erasmus öğrencilerine
• akademik yılın veya sömestr’in başlangıcından önce
•3 ila 6 hafta arasında (asgari 60 ders verme saati)
Yaklaşık bütçe.
2008’de 1.5 milyon €
Erasmus 2:
Öğrenci Değişimi
 Bu program size bir veya iki dönem Avrupa




üniversitelerinden birinde öğrenim desteği veriyor
Zaman ve emek kaybı olmuyor
Gidilen üniversitede alınan dersler aynen kendi
üniversitesinde tanınıyor
Dil becerisi için ilave destek veriyor
Gidilen üniversiteye tek kuruş öğrenim harcı
ödenmiyor
Erasmus Öğrencisi Olmak İçin
 Ön lisans – Doktora öğrencisi olmak





(1. sınıf
hariç – staj hariç)
Başarı durumu
Lisan durumu
Ancak bir kez Erasmus öğrencisi olunabilir
Seçimler son derece şeffaf ve adil olacaktır.
Türkiye’de Erasmus’a dahil bir yükseköğretim
kurumunda kayıtlı olan öğrenciler faydalanabilir.
Uluslararasılaşma
Stratejik Plan
 Zayıf ve Güçlü yönler
 Uluslararasılaşma Misyon ve Vizyonu
 Güçlü bir yönetim ve sahiplenme
 Uluslarasılaşma Hedefleri ve Kontrol Mekanizması
 İç Denetim
 Tüm bölümlerin hareketliliğe katılımı
Tanıtım
 Üniversitelerin tanıtımı
 Güzel web sayfaları – özellikle EN
 Güncel info pack
 Fuarlar (EAIE, ERACON, IEFT, NAFSA, vb)
 Yurtdışındaki üniversitelerin «international days»
programlarına katılım
 Ortak olunan kurumlara seyahat ve tanıtım
 Misafir öğrencilerden faydalanma
 Ortak bulma seminerlerine katılım
 Personel hareketliliği
 Gelen öğrencilerin mutlu dönmesi – çarpan etki
Yabancı Dil
 Üniversitede yabancı dilde verilen derslerin ve
programların artırılması
 Akademik personelin yabancı dille ders vermesi teşvik
edilmelidir
 Öğrenci ve akademik personelin yabancı dil
seviyelerinin yükseltilmesi için altyapı
 Dil çeşitliliğinin sağlanması
İş Dünyası ile işbirliği
 Öğrencilerin staj yapabilecekleri uluslararası
firmalarla irtibat kurulmalı
 Yurtdışındaki işletmelerden nitelikli ve müfredat
içerisinde yer alacak katkılar yapacak personel
çağrılmalı ve ders anlatması sağlanmalıdır
 Personel yurtdışındaki işletmelere eğitim almak üzere
gönderilerek öğrencilerin gelecek yıllara hazırlamaları
için bilgilerini ve tecrübelerini güncellemeleri
sağlanmalıdır
 Ortak projeler geliştirilmelidir
Erasmus dışı hareketlilik
 Erasmus kapsamı dışında öğrenci ve personel
hareketliliği teşvik edilmeli ve bu hareketliliği
desteklemek için kaynak bulunmalıdır (YÖK, (Mevlana)
TÜBİTAK vb)
 Hareketlilikte ülke farklılığına önem verilmelidir
 Hareketliliğin ülke içinde de gerçekleştirilmesi teşvik
edilmelidir
Ülke içi Uluslararasılaşma
 Hareketlilikten faydalanmayan öğrencilerin gelen
öğrencilerin üniversitenin kendi öğrenci hayatına
entegre olmasında faydalanılmaldır
 Bu yolla kendi öğrencilerimiz de yabancı dil öğrenmeye
teşvik edilebilir
 Öğrencilerin öğrenme sonrası yaz etkinlikleri
düzenlenerek ülkede daha fazla vakit geçirmeleri teşvik
edilebilir
Uluslararası İlişkiler/Erasmus Ofisi
 Personel sayısı ve nitelikleri
 Daimi statüde olmaları
 Kurumsallaşma
 Görev tanımları
 Organizasyon şeması ve ilişkilendirilme
 Hesap verebilirlik
 Altyapıya bağlı hibe tahsisi
Bologna Süreci ve Araçları
 AKTS kredileri – artık kanuni zorunluluk
 Ulusal krediler tarihe karıştı – Lütfen Torba yasayı
okuyun (6111 nolu kanun)!
 DE – 2005/06 döneminden itibaren zorunlu olarak





verilmesi gerekir
Information Catalogue
Öğrenme Kazanımları
Kalite Güvence çalışmaları ile ilişkilendirme
Krediler ve notların tanınması – nasıl olmalı?
Mevzuatın Bologna ile uyumlu hale getirilmesi
Kalite Güvence Çalışmaları
 Avrupa Yeterlikler Çerçevesi (EHEA & LLL)
 Ulusal Yükseköğretim Yeterlikleri
 Alana özgü yeterlikler
 Program yeterlikleri
 Öğrenme kazanımları
Programın adı ve faaliyetleri
 2013-2020 arası dönem için «EDUCATION EUROPE»
çatısı altında Hayatboyu Öğrenme, Gençlik, Tempus
ve Erasmus Mundus birleşiyor. Bu çatı altında
Erasmus isim olarak yine yer alacak. Bu program
içinde şu faaliyet alanları bulunacak:
 1) trans-national learning mobility
 2) co-operation between education institutions and the
world of work
 3) policy support to gather evidence on the effectiveness
of education investments
 Bütçe teklifi: 15.2 milyar Avro
20,000
15,000
10,000
5,000
11,613
8,053
8,016
5,358
5,338
4,677
4,234
3,529
3,421
3,129
2,979
2,790
2,728
2,290
2,277
1,798
1,794
1,600
1,451
1,269
1,262
1,118
725
445
215
199
122
19
25,000
27,448
24,029
22,426
19,118
30,000
Spain
Germany
France
Italy
Poland
United Kingdom
Turkey
Netherlands
Czech Republic
Portugal
Austria
Finland
Hungary
Romania
Belgium NL
Greece
Sweden
Belgium FR
Lithuania
Slovak Republic
Denmark
Ireland
Bulgaria
Latvia
Norway
Slovenia
Estonia
Luxembourg
Iceland
Cyprus
Malta
Lihtenstein
Student Mobility for Studies
0
Öğrenci Hareketliliğinde Durum
7th
2,000
1,000
1,020
878
865
743
725
719
713
637
622
542
528
525
467
389
353
269
250
214
157
94
67
23
17
10
6
3,000
2,408
2,320
1,921
4,000
3,710
3,670
5,000
5,787
4,825
6,000
France
Germany
Spain
United Kingdom
Poland
Netherlands
Italy
Finland
Austria
Romania
Turkey
Lithuania
Hungary
Portugal
Czech Republic
Denmark
Belgium NL
Ireland
Belgium FR
Latvia
Greece
Slovak Republic
Sweden
Slovenia
Estonia
Bulgaria
Norway
Malta
Luxembourg
Cyprus
Iceland
Lihtenstein
Student Mobility for Placement
0
Öğrenci Staj Hareketliliği
Muğla Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Cumhuriyet Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
11
11
12
12
13
14
14
15
15
17
18
19
20
22
24
25
25
26
26
49
56
0
10
20
30
40
50
60
Öğrenci Hareketliliği - Cinsiyet
47.89%
52.11%
Kadın
Erkek
1,500
1,000
500
1,810
1,646
1,488
1,233
1,151
1,040
999
892
778
777
755
688
646
635
514
427
390
363
319
296
285
265
185
60
59
48
5
2
2,000
2,974
2,899
2,837
2,542
3,000
Poland
Spain
Germany
France
Czech Republic
Italy
United Kingdom
Turkey
Romania
Finland
Lithuania
Hungary
Portugal
Belgium NL
Austria
Netherlands
Bulgaria
Slovak Republic
Sweden
Greece
Latvia
Norway
Denmark
Estonia
Slovenia
Belgium FR
Ireland
Iceland
Cyprus
Malta
Lihtenstein
Luxembourg
Staff Mobility for Teaching Assignment
2,500
0
Personel Ders Verme Hareketliliği
Yaşar Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
15
16
17
18
18
19
20
20
22
23
23
26
28
28
32
35
36
38
44
45
53
83
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Personel Ders Verme - Cinsiyet
36.49%
63.51%
Kadın
Erkek
400
200
535
504
491
456
416
409
393
291
284
197
182
180
167
150
150
146
145
117
114
79
61
56
44
44
38
34
18
4
0
600
656
800
883
1,000
1,476
1,600
Poland
Spain
Finland
Germany
Turkey
Romania
France
Italy
Czech Republic
Latvia
United Kingdom
Hungary
Norway
Austria
Lithuania
Estonia
Portugal
Sweden
Slovak Republic
Greece
Bulgaria
Netherlands
Slovenia
Denmark
Belgium FR
Belgium NL
Cyprus
Ireland
Iceland
Malta
Lihtenstein
Luxembourg
Staff Mobility for Training
1,400
1,200
0
Personel Eğitim Alma Hareketliliği
Yıldız Teknik Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
8
8
8
8
10
10
10
10
11
12
14
15
16
19
19
19
24
0
5
10
15
20
25
30
Personel Eğitim Alma - Cinsiyet
50.99%
49.01%
Kadın
Erkek
Hibe Kullanımı
385,810
453,857
456,905
462,611
463,003
534,096
551,180
616,995
628,873
632,930
707,117
739,500
831,009
857,623
1,009,935
1,032,260
1,037,439
1,097,252
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ege Üniversitesi
1,309,570
1,361,073
Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
Hibe Kullanım Oranı
Dicle Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
97.49%
97.57%
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
97.70%
İstanbul Bilgi Üniversitesi
97.91%
Boğaziçi Üniversitesi
97.96%
Başkent Üniversitesi
98.00%
Artvin Çoruh Üniversitesi
98.01%
Uludağ Üniversitesi
98.08%
Pamukkale Üniversitesi
98.37%
Fatih Üniversitesi
98.47%
Galatasaray Üniversitesi
98.52%
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
98.56%
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
99.10%
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
99.15%
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
99.46%
Balıkesir Üniversitesi
99.52%
Yıldız Teknik Üniversitesi
99.67%
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
99.81%
Karadeniz Teknik Üniversitesi
99.85%
Cumhuriyet Üniversitesi
96.00%
96.50%
97.00%
99.97%
97.50%
98.00%
98.50%
99.00%
99.50%
100.00%
100.50%
BOLOGNA HEDEFİ
 Mevcut öğrenci sayısı dikkate alındığında
Türkiye’nin yıllık 80.000 civarında öğrenci
göndermesi gerekir ki AB2020 hedefini yakalasın
 Şu anda yaklaşık yıllık 10.000 öğrenci gidiyor;
toplam talep 18.000 civarında
 Bologna hedefini yakalamak için yıllık artışımız
yaklaşık % 22 olmalıdır
AB Hedefi
2020 yılına kadar
Tüm mezunların % 20 si
hareketlilikten faydalanmış
olmalıdır!
Erasmus / Toplam öğrenciler
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yaşar Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Işık Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Galatasaray Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
1.00%
1.01%
1.06%
1.18%
1.21%
1.21%
1.21%
1.29%
1.30%
1.34%
1.39%
1.47%
1.49%
1.56%
1.58%
1.98%
2.50%
3.39%
3.48%
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50%
Gelen Giden Öğrenci Hareketliliği
Selçuk Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Bahçesehir Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Ege Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
311
52
54 72
5057
59
61
62
51 64
67
68
68
72
75
259
119
137
205
262
112
160
90
99
100
102112
367
320
346
133
137
131 148
119
153
159
160
402
230
342
185
212
294
207
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2011/12 Erasmus Hareketlilik Bütçesi
Student Mobility - Studies
Student Mobility - Placement
Staff Mobility - Teaching assignment
Staff Mobility - Training
Organisation of Mobility
Intensive Programmes
Erasmus Intensive Language Courses
Preparatory Visits
Konsorsiyum
Rezerv
Toplam Bütçe
26,121,931
2,360,350
2,386,100
1,080,300
2,021,650
745,000
156,000
20,000
79,890
24,679
34,995,900
AB Bütçesi
% 10 «Overcommitment»
TR Katkısı
Toplam Hibe
29,769,000
2,976,900
2,250,000
34,995,900
74.64%
6.74%
6.82%
3.09%
5.78%
2.13%
0.45%
0.06%
0.23%
0.07%
100.00%
Mevcut İmkanlar ve Zorluklar
•
Erasmus öğrenci hareketliliğinde hala bir artış
sözkonusu
•
Hareketliliğin önünde engellerden birisi öğrencilerin
yabancı dil seviyelerindeki düşüklük
•
Bologna ülkelerinin de hedeflerinde olan
hareketlilikteki dengeyi sağlamak – biz en alttayız!
• Tüm bunlarla ilişkili yükseköğretim kurumlarımızın
çekiciliğini artırmak gerekir
• Üniversitelerimizde yabancı dilde verilen derslerin
sayılarının artırılması önerilmektedir
Hareketlilikte Çeşitlilik
• Erasmus tecrübesine dayalı olarak LLP dışındaki
ülkelerle hareketlilik faaliyeti gerçekleştirilmesi
gerekir ve bunun için Ulusal Ajans tecrübesinden
yararlanılabilir
Üniversitelere Kazandırdıkları
Uluslararası tecrübe ve Prestij
Çok Kültürlü ve milletli ortamda eğitim
Tolerans ve Kültürler arası diyalog
Cazibe Merkezi & üniversitenin tanıtımı
Araştırma ve bilimin oluşumuna katkı
Projelere ve Değişime Ek kaynak temini
Ekip Ruhunu Kazandırmak
Üniversiteler arası rekabet
Öğrencilere Kazandırdıkları
Yabancı dile teşvik ve motivasyon
Çok kültürlü ortamda ders işleme
3-12 ay arasında yurt dışı eğitim
Eğitim sonrası iş/mesleki bağlantılar
Derslerin verimli, tartışmalı geçmesi
Değişik kültürleri tanıma
Daha renkli ve kaliteli ders
Akademisyenlere Kazandırdıkları
Yurt dışında kısa süreli, çok kültürlü ortamda
ders verme imkanı
Avrupalı meslektaşlarla çok uluslu ortamda
işbirliği ve ortak projede rol alma imkanı
Derslere daha ciddi ve hazırlıklı gelinmesi
İddialı bir ortamda ders verme imkanı
Dil öğrenimine katkı ve teşvik
Uluslararası bağlantı kurma imkanı
Topluma Kazandırdıkları
AB ile Entegrasyon
Eğitimde Kalitenin Artırılması
Üniversite Şehrine Canlılık Kazandırması
(Turizm, ekonomiye, kültür tanıtımına katkı)
Üniversite+Vatandaş+İş dünyası
yakınlaşması
Türkçenin yaygınlaştırılması
Kültürlerin Etkileşimi
Türkiye’nin tanıtımı
Teşekkürler!

similar documents