ธงนำทาง(งานPCU) - โรง พยาบาล ห้วย พลู

Report
นวัตกรรม
ธงนำทำง
ผลงานของ
ง า น P C U โ ร ง พ ย า บ า ล ห้ ว ย พ ลู
ความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบันผู้ป่วยเบาหวานเข้ ารั บบริการใน PCU มากขึน้ มีทัง้ ผู้ป่วยที่
ควบคุมระดับนา้ ตาลได้ ดี และไม่ ดี มีพยาบาลเวชปฏิบัตจิ ากัด จึงต้ องให้
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขประจา PCU ช่ วยตรวจผู้ป่วยด้ วย ให้ ทนั กับเวลา
และให้ เจ้ าหน้ าที่บันทึกข้ อมูลเรี ยกชื่อผู้ป่วยเข้ าห้ องตรวจ ซึ่งได้ รับการ
ฝึ กฝน รวมทัง้ จิตอาสาซึ่งมีอายุ เป็ นผู้เรี ยกผู้ป่วยเข้ าห้ องตรวจ โดยได้ มี
เกณฑ์ เดิมว่ าผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับนา้ ตาลสูงมากกว่ า 200 มก/ดลและ
ต่ากว่ า 70 มก/ดลให้ พยาบาลเวชปฏิบัตติ รวจ ซึ่งต้ องเปิ ดสมุดประจาตัว
ผู้ป่วยทุกครั ง้ เพื่อดูระดับนา้ ตาลว่ ามีค่าเท่ าไร ซึ่งต้ องใช้ เวลา ไม่ สามารถ
เรี ยกได้ ทันเวลา บางครั ง้ ผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกเรี ยกมานั่งรอตรวจที่หน้ า
ห้ องตรวจลังเลใจ ไม่ แน่ ใจว่ าจะเข้ าห้ องตรวจไหนดี จึงเกิดเป็ นแนวคิด
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสะดวก และลดระยะเวลารอคอยผู้ป่วยเพื่อเข้ า
ตรวจ โดยใช้ ธงนาทาง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ ูป่วยเบาหวานได้ รับการตรวจรวดเร็วขึน้
2. เพื่อให้ ผ้ ูป่วยทราบถึงผลการควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือด
ของตนเอง
ผลงานของ งานPCU โรงพยาบาลห้ วยพลู
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาธงสีแดง สาหรับผู้ป่วยที่มีระดับนา้ ตาลในเลือดสูง
มากกว่ า200 มก/ดล และต่ากว่ า 70 มก/ดล ธงสีเหลือง
สาหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับนา้ ตาลในเลือดช่ วง 141 199 มก/ดลและธงสีเขียวสาหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ
นา้ ตาลในเลือดช่ วง 71 -140 มก/ดล
2. เมื่อลงผลFBS ในสมุดประจาตัวผู้ป่วย ให้ แนบธงสีเขียว
เหลืองหรือแดงไว้ ด้วย
3. เรียงตามลาดับก่ อนหลังตามเวลาที่มารับบริการ และให้ น่ ัง
เป็ นแถวสาหรับธงแต่ ละสี
สัญลักษณ์ธงนำทำง
คือ
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน ้าตาลในเลือด
สูงมากกว่า200 มก/ดล
และต่ากว่า 70 มก/ดล
ผลงานของ งานPCU โรงพยาบาลห้ วยพลู
สัญลักษณ์ธงนำทำง
คือ
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน ้าตาลในเลือด
ช่วง 141 -199 มก/ดล
ผลงานของ งานPCU โรงพยาบาลห้ วยพลู
สัญลักษณ์ธงนำทำง
คือ
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน ้าตาลในเลือด
ช่วง 71 -140 มก/ดล
ผลงานของ งานPCU โรงพยาบาลห้ วยพลู
ผลลัพธ์
 ผู้ป่วยทราบลาดับการตรวจของตนเอง ได้ รับการตรวจเร็ วขึน้
 ผู้ป่วยทราบผลการควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือดของตนเอง
 ลดระยะเวลารอคอย ทาให้ ผ้ ูพงึ พอใจมากขึน้
ผลงานของ งานPCU โรงพยาบาลห้ วยพลู
ขอบคุณค่ะ

similar documents