SKOP PEMBENTANGAN - Kementerian Kewangan Malaysia

Report
TAKLIMAT
SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN
BIL. 2 TAHUN 2011
(SPP 2/2011)
Peraturan Perolehan Perkhidmatan Perunding Bagi
Projek Pembanguna Fizikal Dan Kajian Kerajaan
Seksyen Khidmat Perundingan
Bahagian Perolehan Kerajaan
Kementerian Kewangan Malaysia
1
1.
Semua Kementerian, Jabatan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Badan Berkanun Persekutuan dan
Pihak Berkuasa Tempatan adalah tertakluk kepada pemakaian SPP ini.
2.
Agensi Kerajaan di luar Negara adalah tidak tertakluk kepada pemakaian SPP ini tetapi tertakluk
kepada SPP 5/95 – Peraturan Perolehan Bagi Jabatan/Agensi Kerajaan Yang Bertempat Di Luar
Negeri
3.
Selaras dengan surat MOF no. ruj. KK/BMKD(S)22/727/25 bertarikh 15 Februari 2008, pematuhan ke
atas peraturan perolehan perunding bagi Syarikat Kerajaan adalah seperti berikut :
a)
Bagi Syarikat-Syarikat MKD yang dimiliki melebihi 50% pegangan saham, syarikat-syarikat
tersebut adalah tidak tertakluk kepada pemakaian SPP ini melainkan jika terdapat arahan
sebaliknya di dalam Resolusi Lembaga Pengarah/Red Book/Standard Operating Procedure
syarikat tersebut;
b) Bagi syarikat-syarikat MKD yang dikawal melalui 1 saham Khas (Golden Share), syarikatsyarikat tersebut hendaklah menggunapakai SPP ini bagi semua projek syarikat yang dibiayai
oleh geran Kerajaan;
c)
Bagi syarikat-syarikat MKD yang dimiliki kurang daripada 51% pegangan saham, syarikatsyarikat tersebut hendaklah menggunapakai SPP ini bagi semua projek syarikat yang dibiayai
oleh geran Kerajaan; dan
d) Bagi Government Linked Companies/Government Linked Investment Companies, syarikatsyarikat tersebut tidak tertakluk kepada pemakaian SPP ini melainkan bagi perolehan bernilai
RM100 juta ke atas atau jika terdapat arahan di dalam Resolusi Lembaga Pengarah/Red
Book/Standard Operating Procedure syarikat tersebut;
2
SPP 2 TAHUN 2011
Memaklumkan peraturan baru perolehan perkhidmatan perunding bagi pelaksanaan
projek pembangunan fizikal dan kajian Kerajaan yang dibiayai oleh Kerajaan
Persekutuan sama ada melalui (SPP 2/2011 para 1 m.s. 1):
PERUNTUKAN
LANGSUNG
1. Pembiayaan
sepenuhnya kos
projek; atau
2. Pembiayaan
sebahagian kos
projek
PINJAMAN
GERAN
1. Kerajaan/
Kerajaan Asing;
atau
2. Institusi
kewangan
tempatan/asing
1. Kerajaan/
Kerajaan Asing;
atau
2. Institusi
kewangan
tempatan/asing
3
Perolehan Kerajaan
Kerja
Bekalan
Perkhidmatan
N o Sijil Pendaftaran M O F
: 357 - XXXXXXXX
N o Sijil Pendaftaran M O F
: 465 - XXXXXXXX
Perkhidmatan Bukan
Perunding
(Kod Bidang : 22000 0 )
Perkhidmatan Perunding
(Kod Bidang : 230000 &
2400 00)
Perunding Fizikal
(Kod Bidang : 230000 )
 Penyelenggaraan/
Pembaikan M esin &
Kenderaan
 Penyewaan &
pengurusan
 Pengawalan &
Pengawasan
 M encuci &
M embersih
 Gunatenaga
(termasuk Latihan)
 Khidmat U dara/
Laut/ Darat
 Perfileman, Rakaman
& Fotografi
 Pengindahan (Tidak
termasuk pelanskapan
& senitaman)
 M enjahit
 Percetakan
 Pengangkutan
 Insuran
 Barang Lusoh
 M embaik Pulih
 Pengiklanan
 Perkhidmatan Kapal
 Lain-Lain
Perkhidmatan
Perunding Bukan
Fizikal
(Kod Bidang : 240000 )
 Bidang Kejuruteraan
 Bidang Perancangan
 Bidang M ulti-Disiplin




(rujuk para 2 . 3 ( 1 ) ( a)
untuk
perincian
sub
bidang)
(rujuk para 2 . 3 ( 1 ) ( b)
untuk
perincian
sub
bidang)
Sosio Ekonomi
Kewangan
Pertanian
M ultimedia &
Perhubungan
(rujuk
laman
web
ePerolehan
untuk
perincian sub bidang)
Sambung….
4
Definisi Perunding di dalam perolehan Kerajaan hendaklah mengandungi
elemen-elemen berikut:
1
Memberikan perkhidmatan perundingan bagi pelaksanaan projek pembangunan
fizikal atau yang berbentuk kajian/penyelidikan
2
Berdaftar dengan MOF dengan no. sijil pendaftaran MOF 465-XXXXXXXX
3
Berdaftar di bawah kod bidang perunding iaitu 230000 atau 240000
Oleh itu, mana-mana perolehan yang tidak mengandungi elemen-elemen di atas
adalah dikategorikan sebagai perkhidmatan BUKAN PERUNDING
CONTOH
1.
Perolehan pengurusan acara (Event Management) adalah dikategorikan
sebagai perolehan perkhidmatan di bawah kod bidang pengurusan
pameran/pentas (220204). Manakala perolehan yang melibatkan kajian
strategi/keberkesanan/impak/hasil ke atas acara-acara Kerajaan adalah
dikategorikan sebagai perolehan perunding di bawah kod bidang
perhubungan awam (241700)
2.
Perolehan perkhidmatan penceramah/fasilitator/moderator bagi tujuan
latihan/seminar/kursus/bengkel dan seumpama adalah dikategorikan
perolehan perkhidmatan di bawah kod bidang guna tenaga (220502)
Sambung….
5
1. Agensi hendaklah memastikan perunding yang dilantik
hanya
dibenarkan
untuk
memberi
perkhidmatan
berdasarkan kod-kod bidang yang telah didaftarkan iaitu
sebagaimana dinyatakan di dalam sijil pendaftaran MOF
firma masing-masing
2. Perolehan perkhidmatan perunding yang tidak berdaftar
dengan MOF atau tidak berdaftar di bawah kod bidang
perunding yang berkaitan adalah tidak dibenarkan kecuali
mendapat kebenaran MOF.
6
FIZIKAL
Tiada
perubahan
ke atas
MPPP 2006
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arkitek
Kejuruteraan
Ukur Bahan
Perancang
Bandar & Desa
Hiasan Dalaman
Alam Sekitar
Ukur Tanah &
Lain-Lain KerjaKerja Ukur
Penilaian Harta
Kajian
Fizikal
yang melibatkan
bidang-bidang di
atas
BUKAN FIZIKAL
•
•
•
•
Sosio Ekonomi
Kewangan
Pertanian
Multimedia
&
Perhubungan
• Kajian
yang
melibatkan
bidang-bidang di
atas
7
FIZIKAL
BUKAN FIZIKAL
A. BIDANG KEJURUTERAAN
A. BIDANG SOSIO EKONOMI
B. BIDANG KEWANGAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 240200 – Pen. Organisasi
• 240300 – Pen. Penswastaan &
Korporat
• 240400 – Pen. Ekonomi
• 240500 – Pen. Sosio Ekonomi
• 240600 – Pen. Pemasaran &
Penyelidikan
• 241100 – Pen. Sumber Manusia
• 241400 – Pen. Guaman
• 241500 – Pen. Perhotelan
• 241600 – Pen. Pelancongan
• 241900 – Kebudayaan, Kesenian
& Kraftangan
• 242100 – Pen. Merin
• 242600 – Pen. Keselamatan
• 243400 – Pen. Trafik
• 243500 – Pen. Kualiti
• 243800 – Pen. Hospital
• 243900
– Pen.
Perpustakaan
Buat
masa
ini tiada
• 244000 – Pen. Statistik
•
•
•
•
•
•
230100 – Kej. Awam
230200 – Kej. Struktur
230300 – Kej. Elektrik
230400 – Kej. Mekanikal
230500 – Kej. Elektronik
230600 – Kej. Kimia
231600 – Kej. Perlombongan
231700 – Kej. Marin
231800 – Kej. Geologi
231900 – Kej. Industri
232000 – Kej. Naval Architecture
232100 – Kej. Aeroangkasa
B. BIDANG PERANCANGAN
•
•
•
•
•
•
•
230700 – Arkitek
230800 – Ukur Bahan
230900 – Ukur Tanah
231000 – Penilaian Harta
231200 – Hiasan Dalaman
231300 – Arkitek Lanskap
231400 – Perancangan Bandar & Wilayah
C. BIDANG MULTI DISIPLIN
• 231500 – Kajian Alam Sekitar
Perubahan. Namun BPK
di dalam proses
menambahbaik kod
bidang sedia ada.
240700 – Pen.Kewangan
240800 – Pen. Percukaian
240900 – Pen. Perakaunan
241000 – Pen. Audit
242700 – Pen. Nilai
243100 – Pen. & Penilaian Harta
Benda
• 243300 – Penilaian Harta Tanah
C. BIDANG PERTANIAN
•
•
•
•
242200 – Pen. Perhutanan
242300 – Pen. Pertanian
242400 – Pemb. Pertanian
242800 – Pen. Sumber Asli &
Taman-Taman
• 243200 – Teknologi Makanan
• 243700 – Pen. Tenaga
D. BIDANG MULTIMEDIA &
PERHUBUNGAN
•
•
•
•
•
•
241700 – Perhubungan Awam
241800 – Rekacipta & Pengiklanan
242000 – Perfileman Dokumentari
242500 – Pen. Pengangkutan
242900 – Telekomunikasi
8
243000 – Pen. Komputer
Sebaik sahaja mendapat senarai projek fizikal atau bukan fizikal, sebelum
membuat pelantikan firma perunding, Agensi hendaklah terlebih dahulu
melaksanakan pekara berikut (MPPP 2011 m.ss 68-69):
1
Sekiranya projek adalah projek pembangunan fizikal (pembangunan
infra, road atau building), Agensi hendaklah merujuk kepada Jabatan
Teknik (JKR/JPS) untuk mendapatkan maklum balas
See
More
2
Sekiranya projek adalah kajian ICT, Agensi hendaklah merujuk kepada
MAMPU melalui JPICT Kementerian untuk mendapatkan maklum
balas
See
More
3
Mendapat persetujuan Pegawai Pengawal/Pegawai yang diturunkan
kuasa bagi pelantikan firma perunding
4
Bagi mana-mana kategori yang tidak dinyatakan di no.2 dan no. 3 di
atas, Agensi tidak perlu merujuk kepada Jabatan Teknik/MAMPU
NEXT
9
MPPP 2006
MPPP 2011
1. Bagi projek fizikal sehingga RM5j,
Agensi
boleh
melaksanakan
perolehan sendiri tanpa merujuk
kepada Jab. Teknik.
1. Semua projek fizikal tanpa had nilai
dirujuk kepada Jab. Teknik dahulu (first
right of refusal)
2. Bagi projek fizikal yang perlu dirujuk
kepada Jab. Teknik, sekiranya tiada
maklumbalas dpd Jab. Teknik dalam
tempoh 14 hari, Agensi boleh
melaksanakan perolehan tersebut
sendiri.
2. Bagi projek fizikal yang dirujuk kepada
Jab. Teknik, sekiranya tiada maklumbalas
dpd Jab. Teknik dalam tempoh 14 hari
drpd tarikh surat Agensi diterima di
pejabat Jab. Teknik, Agensi boleh
melaksanakan perolehan tersebut sendiri.
BACK
10
MPPP 2006
1. Tiada
MPPP 2011
1. Semua perolehan ICT tanpa had nilai yang
memerlukan
perkhidmatan
perunding
hendaklah mendapat kebenaran MAMPU.
Semua
permohonan
kepada
MAMPU
hendaklah
dikemukakan
melalui
Jawatankuasa
Pemandu
ICT
(JPICT)
Kementerian
BACK
11
MPPP
2006
MPPP
2011
Kaedah Lantikan
Had Nilai (RM)
LT
Semua projek pembangunan fizikal dan ukur tanah
tanpa had nilai
CTK
Semua kajian
tanpa had nilai
Kaedah Lantikan
Had Nilai (RM)
Kos projek pembangunan fizikal sehingga RM5 juta
LTBKS
Kos kajian sehingga RM500 ribu
Kos kerja ukur sehingga RM500 ribu
Kos projek pembangunan fizikal sehingga RM50 juta
Rujuk MPPP 2011
m.s. 60-62
T.Terhad
Kos kajian sehingga RM2 juta
Kos kerja ukur melebihi RM500 ribu
Kos projek pembangunan fizikal melebihi RM50 juta
T.Terbuka
Kos kajian melebihi RM2 juta
12
Projek Pembangunan Fizikal
Kajian
Pengerusi
Ketua /Wakil Ketua Agensi
Ketua/Wakil Ketua Agensi
Ahli
Sekurang-kurangnya 3 ahli P&P yang terdiri Sekurang-kurangnya 3 ahli P&P yang terdiri
daripada semua kategori berikut:
daripada semua kategori berikut:
1. 1 atau lebih pegawai skim J daripada 1. 1 atau lebih pegawai berpengalaman
Jab. Teknik/Unit Teknikal Agensi (untuk
daripada Agensi Pelaksana/Agensi lain;
Agensi Bukan Teknik) atau Skim J
dan
daripada Cawangan/Bhgn berlainan
2. 1 atau lebih pegawai daripada bahagian
(untuk Jab. Teknik);
yang menguruskan perolehan tersebut
2. 1 atau lebih pegawai berpengalaman
daripada Agensi Pelaksana/Agensi lain;
dan
3. 1 atau lebih pegawai daripada bahagian
yang menguruskan perolehan tersebut
Korum
4 atau lebih pegawai yang terdiri daripada:
4 atau lebih pegawai yang terdiri daripada:
- Pengerusi; dan
- Pengerusi; dan
-Sekurang-kurangnya 1 ahli P&P drpd setiap - Sekurang-kurangnya 3 ahli P&P meliputi
kategori di atas.
setiap kategori di atas.
- Bagi kajian ICT, kehadiran MAMPU
13
diwajibkan
MPPP 2006
MPPP 2011
Dikenali sebagai J/K Teknikal & Kewangan
(JTKP)
Dikenali sebagai J/K Penilaian Perunding
(JPP)
1. Membuat penilaian teknikal dan kos
perunding
Kekal
2. Membuat
perakuan
kepada
Pihak
Berkuasa Melulus bagi pelantikan dan kos
perunding
3. Membuat
rundingan/pelarasan
dengan firma (sekiranya perlu)
Kekal
kos
Kekal
-
4. Meluluskan terma rujukan dan butiran-butiran
anggaran kos yang telah diperincikan oleh
Agensi
-
5. Meluluskan perakuan Agensi bagi senarai
pendek perunding (Tender Terhad sahaja)
14
MPPP
2006
MPPP
2011
PBM
Pelantikan Perunding
(Kos Projek)
Kos Perunding
LP ‘A’
Sehingga RM50j
Sehingga RM5j
MOF
Melebihi RM50j
Melebihi RM5j
PBM
Pelantikan Perunding & Kos Perunding
(Kos Projek)
JKSH
1. JKR/JPS – JKSH di
peringkat
HQ
&
Negeri
2. Agensi bukan teknik
– JKSH di peringkat
HQ
Sehingga RM5j
LP ‘B’
Sehingga RM20j
LP ‘A’
Sehingga RM200j
MOF
Melebihi RM200j
Ibu pejabat bermaksud Agensi/Jabatan yang telah diluluskan penubuhan LP ‘A’ nya. Oleh
itu hanya JKSH di bawah Agensi/Jabatan tersebut sahaja yang dibenar untuk memutuskan
perolehan perkhidmatan perunding
15
MPPP
2006
MPPP
2011
PBM
Pelantikan Perunding & Kos Perunding
(Kos Kajian)
LP ‘A’
Sehingga RM1j
MOF
Melebihi RM1j
PBM
Pelantikan Perunding & Kos Perunding
(Kos Kajian)
JKSH
1. JKR/JPS – JKSH di
peringkat
HQ
&
Negeri
2. Agensi bukan teknik
– JKSH di peringkat
HQ
Sehingga RM500k
LP ‘B’
Sehingga RM2j
LP ‘A’
Sehingga RM5j
MOF
Melebihi RM5j
Ibu pejabat bermaksud Agensi/Jabatan yang telah diluluskan penubuhan LP ‘A’ nya. Oleh
itu hanya JKSH di bawah Agensi/Jabatan tersebut sahaja yang dibenar untuk memutuskan
perolehan perkhidmatan perunding
16
MPPP
2006
MPPP
2011
PBM
Pelantikan Perunding & Kos Perunding
(Kos Kajian)
LP ‘A’
Sehingga RM300k
MOF
Melebihi RM300k
PBM
Pelantikan Perunding & Kos Perunding
(Kos Kajian)
JKSH
1. JKR/JPS – JKSH di
peringkat
HQ
&
Negeri
2. Agensi bukan teknik
– JKSH di peringkat
HQ
Sehingga RM500k
LP ‘B’
Sehingga RM2j
LP ‘A’
Sehingga RM5j
MOF
Melebihi RM5j
Ibu pejabat bermaksud Agensi/Jabatan yang telah diluluskan penubuhan LP ‘A’ nya. Oleh
itu hanya JKSH di bawah Agensi/Jabatan tersebut sahaja yang dibenar untuk memutuskan
perolehan perkhidmatan perunding
17
0
50ribu
PROJEK FIZIKAL
KAJIAN
TERMASUK EIA
UKUR TANAH
>50ribu
200ribu
Kaedah
Lantikan &
Pihak
Berkuasa
Melulus
(Kos Ukur)
>500ribu
1juta
>1juta
2juta
>2juta
5juta
>5juta
20juta
>20juta
50juta
LP 'B'
LP 'A'
>50juta
100juta
>100juta
200juta
>200juta
L.T Beserta Kos Siling
JKSH
Kaedah
Lantikan &
Pihak
Berkuasa
Melulus
(Kos
Projek)
Kaedah
Lantikan &
Pihak
Berkuasa
Melulus
(Kos
Kajian)
>200ribu
500ribu
Tender Terhad
JKSH
Tender Terbuka
JKSH
LP 'B'
LP 'A'
MOF
L.T Beserta Kos Siling
JKSH
Tender Terhad
JKSH
LP 'B'
JKSH
LP 'B'
Tender Terbuka
LP 'A'
MOF
L.T Beserta Kos Siling
JKSH
Tender Terhad
JKSH
LP 'B'
LP 'A'
MOF
Rujuk muka surat 24 di MPPP 2011
18
MPPP 2006
MPPP 2011
LP ‘A’ membuat keputusan secara bermesyuarat.
Kekal. Tanggungjawab turut diberikan kepada JKSH dan LP
‘B’ tertakluk kepada had kuasa masing-masing.
LP ‘A’ meluluskan senarai pendek perunding bagi
kaedah CTK
Dikeluarkan. JPP yang meluluskan senarai pendek
perunding bagi kaedah tender terhad (dahulu dikenali
sebagai CTK)
LP ‘A’ meluluskan pelantikan dan kos perunding
Kekal. Tanggungjawab turut diberikan kepada JKSH dan LP
‘B’ tertakluk kepada had kuasa masing-masing
LP ‘A’ meluluskan perubahan kepada skop
kerja/terma rujukan tanpa melibatkan perubahan kos
Kekal. Tanggungjawab turut diberikan kepada JKSH dan LP
‘B’ tertakluk kepada had kuasa masing-masing
LP ‘A’ meluluskan tambahan kos perunding tidak
melebihi 30% daripada kos asal perunding tertakluk
tidak melebihi had kuasa LP ‘A’
LP ‘A’ meluluskan tambahan kos perunding tidak melebihi
60% daripada kos asal perunding (tidak tertakluk kepada
had nilai kuasa LP’A’)
Sambung….
-
LP ‘A diberi kuasa tanpa had nilai bagi meluluskan
tambahan kos yang disebabkan oleh VO atau EOT daripada
Kontraktor
-
JKSH diberi kuasa meluluskan pelantikan Lead Consultant
bagi projek pembangunan fizikal di mana kos projek tidak
melebihi RM1 juta
-
JKSH, LP ‘B’ dan LP ‘A’ diberi kuasa untuk meluluskan
pelantikan perunding individu Asing yang dioutsource oleh
firma tempatan yang dilantik oleh Agensi. MOF
meluluskan pelantikan Firma Asing/Tidak Berdaftar 19
MPPP 2006
MPPP 2011
-
LP ‘B’ diberi kuasa untuk meluluskan pelantikan dan kos
perkhidmatan perunding individu tempatan yang diperaku
terus oleh Agensi
-
LP ‘A’ diberi kuasa untuk meluluskan pelantikan dan kos
perkhidmatan perunding individu asing yang diperaku
terus oleh Agensi
-
JKSH, LP ‘B’ dan LP ‘A’ diberi kuasa untuk meluluskan
pelanjutan tempoh perjanjian perkhidmatan perunding
yang tidak melibatkan perubahan kos
20
YURAN
SOF
IMBUHAN BALIK
IM
YP = GP x FP x IM
1.
2.
3.
4.
Arkitek
Kejuruteraan
Ukur Bahan
Ukur Tanah
Kadar berubah
1. Kos Pengangkutan &
Perjalanan
2. Elaun Penginapan &
Sara Hidup
3. Kos Perhubungan
4. Kos Dokumentasi
5. Aset Projek
6. Ujian Teknikal
7. Kos Sewaan Pejabat &
Utiliti
8. Kos Menjalankan Kaji
Selidik
Tiada
Perubahan
Item tidak berubah
tetapi kadar berubah
21
MPPP 2006
• Kakitangan tetap yang berkhidmat 1 tahun
dan ke atas, gaji pokok adalah berdasarkan
Slip Gaji Sebenar
MPPP 2011
Kekal
Sambung….
22
MPPP 2006
• Bagi kakitangan tetap firma yang berkhidmat
kurang daripada 1 tahun & kakitangan
sementara adalah berdasarkan skala gaji
perunding yang ditetapkan di dalam Manual
MPPP 2011
•
Kekal. Bagi mengelakkan salah faham, BPK
telah menambahbaik jadual skala gaji sedia
ada
dengan
meletakkan
perkataan
‘Maksimum’. Dengan perkataan ‘Maksimum’
tersebut, Kakitangan Tetap Firma yang
berkhidmat kurang drp 1 tahun &
Kakitangan Sementara yang diambil oleh
firma, gaji pokok mereka adalah
berdasarkan Slip Gaji Sebenar kakitangan
tersebut
tertakluk
hendaklah
tidak
melebihi Skala Gaji yang ditetapkan di
dalam MPPP 2011.
•
Bagi Kakitangan Sementara yang diambil
dikalangan Tenaga Pengajar IPTA pula, gaji
pokok adalah berdasarkan Slip Gaji Sebenar
•
Kakitangan
Sementara
yang
diambil
dikalangan Pegawai Kerajaan yang telah
bersara, gaji pokok adalah berdasarkan
pengesahan/penyata/slip gaji terakhir.
Sambung….
23
MPPP
2006
MPPP
2011
K/T Ikhtisas
2.2
≤ 2.7
K/T Separa Ikhtisas
1.8
≤ 2.1
K/T Sokongan Teknikal
1.4
≤ 2.1
Tenaga Pengajar IPTA
1.1
≤ 2.2
Tenaga Pengajar IPTS
2.2
≤ 2.2
Perunding Asing
(Menetap Di Luar Negara)
1.0
≤ 1.0
Perunding Asing
(Menetap Di Malaysia)
2.2
≤ 2.7
1.
Agensi diberi fleksibiliti
dalam menetapkan kadar
FP tetapi hendaklah tidak
melebihi kadar maksimum
yang ditetapkan
2.
Semua
komponen
di
dalam Faktor Pengganda
(Component for Multiplier)
adalah tetap (fixed), tetapi
Component Ratio bagi
item-item tersebut boleh
diubah untuk diselaraskan
dengan kadar FP yang
ditetapkan oleh Agensi.
Rujuk muka surat 39-42 di
dalam MPPP 2011
24
SURAT SETUJU TERIMA
•
•
Dikeluarkan
selepas
kos
dimuktamadkan
Dilampirkan sebahagian daripada
perjanjian
PERJANJIAN
•
•
•
Dikeluarkan
selepas
kos
dimuktamadkan.
Semua pelantikan perunding bagi
projek fizikal/kajian tanpa had nilai
hendaklah diadakan perjanjian.
Dua Jenis perjanjian iaitu :
A. Perjanjian Piawai
1. Disediakan oleh MOF
2. Sebarang perubahan ke atas
klausa-klausa tidak dibenarkan
3. Penambahan klausa baru untuk
menjaga kepentingan Kerajaan
adalah dibenarkan
4. Setakat ini, ada 4 perjanjian
piawai (Arkitek, Kejuruteraan,
Ukur Bahan & Input Masa)
B. Perjanjian yang dirangka oleh
Agensi
25
DEFINISI
Individu yang sedang
berkhidmat dengan
sesuatu firma dan
/atau yang
memberikan
perkhidmatan secara
freelance
Pegawai Kerajaan
yang telah bersara
dari perkhidmatan
Pegawai di
kalangan tenaga
pengajar universiti
(IPTA/IPTS)
Rujuk muka surat 168 di MPPP 2011
26
Pelantikan perunding secara individu adalah tidak digalakkan, walau
bagaimanapun adalah dibenarkan tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
1
Hanya bagi Kajian yang memerlukan kepakaran khusus daripada perunding individu
(perseorangan) dan kepakaran tersebut diyakini tidak ditawarkan oleh mana-mana
Firma Perunding sedia ada
2
Terhad kepada Kos Kajian yang tidak melebihi RM500 ribu sahaja dan tempoh
perkhidmatan tidak melebihi satu tahun
3
Penetapan yuran perunding individu tempatan adalah secara kaedah Input Masa/
perunding individu asing adalah secara input masa berdasarkan Charge Rate
4
FP bagi perunding individu seperti berikut:
• Perunding Individu tempatan : 1.6
• Perunding individu Asing : 1.0
5
Kelulusan pelantikan dan kos perunding individu tempatan yang dilantik terus oleh
Agensi adalah di LP ‘B’. Manakala perunding individu asing yang dilantik terus oleh
Agensi adalah di LP ‘A’.
27
PIHAK KUASA MELULUS
PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING ASING
Firma di luar Negara yang
dioutsource oleh firma
tempatan yang dilantik oleh
Agensi
Individu Asing yang
bekerja dengan firma
di luar Negara yang
dilantik
terus
oleh
Agensi
Warga Tempatan yang
bekerja dengan firma
Asing di luar Negara
yang dilantik terus
oleh Agensi
Individu Asing yang
tidak bermastautin di
Malaysia dan bekerja
dengan firma tempatan
yang dilantik terus
oleh Agensi
Individu Asing yang
bekerja dengan firma
di luar Negara yang
dioutsource oleh firma
tempatan yang dilantik
oleh Agensi
MOF
LP ‘A’
sahaja
PBM
masingmasing
mengikut
had nilai
kuasa
Warga Tempatan yang
bekerja dengan firma
Asing di luar Negara
yang dioutsource oleh
firma tempatan yang
dilantik oleh Agensi
Individu Asing yang
tidak bermastautin di
Malaysia dan bekerja
dengan firma tempatan
yang dioutsource oleh
firma tempatan yang
dilantik oleh Agensi
28
Siapa yang tidak diklasifikasikan sebagai Perunding Asing?
1.
Semua Perunding Tempatan.
2.
Firma Asing yang berdaftar dengan Syarikat Suruhanjaya Malaysia adalah diklasifikasikan sebagai
Perunding Tempatan.
3.
Individu Asing yang bermastautin di Malaysia dan bekerja dengan firma tempatan adalah diklasifikasikan
sebagai Perunding Tempatan.
4.
Warga Tempatan yang bekerja dengan Firma Tempatan yang berpejabat di luar Negara adalah
diklasifikasikan sebagai Perunding Tempatan.
Apakah syarat-syarat pelantikan Perunding Asing?
1.
Mendapat kelulusan tapisan keselamatan daripada MKN dengan mengemukakan seperti berikut:
• Surat kelulusan pelantikan perunding Asing oleh PBM beserta Cover Letter Agensi;
• Skop kerja perunding Asing tersebut dalam projek/kajian Kerajaan;
• Salinan passport perunding Asing tersebut; dan
• CV atau Profail perunding Asing tersebut.
2.
Jika perunding asing tersebut dioutsource oleh firma termpatan, Agensi hendaklah memastikan firma yng
dilantik hendaklah mengenakan Cukai Pegangan ke atas perunding asing tersebut. Namun, jika
perunding asing adalah dilantik terus oleh Agensi, Agensi hendalah mengenakan terus cukai tersebut ke
atas perunding asing yang dilantik dengan membuat pemotongan ke atas yuran perunding asing
tersebut.
3.
Agensi memastikan perunding Asing dalam bidang profesional masih sah pendaftarannya dengan
Lembaga Profesional masing-masing di luar Negara.
4.
Agensi memastikan perunding Asing dalam bidang profesional iaitu Arkitek, Kejuruteraan & Ukur Bahan
29
turut berdaftar secara sementara dengan Lembaga Profesional di Malaysia.
1. Cukai Perkhidmatan adalah cukai yang dikenakan oleh pihak
Kerajaan di atas penggunaan sesuatu perkhidmatan termasuk
perkhidmatan perunding
2. Penentuan kadar cukai perkhidmatan yang perlu dibayar kepada
Jabatan Kastam adalah sebanyak 6% daripada Yuran Perunding
(untuk penerangan lanjut mengenai pegenaan cukai perkhidmatan sama
ada 5% atau 6%, sila rujuk Warta yang dikeluarkan oleh Jabatan Kastam
DiRaja Malaysia seperti dilampirkan untuk melihat senario-senario yang
berbeza).
3. Agensi tidak boleh membuat pemotongan ke atas yuran
perunding bagi tujuan pembayaran cukai perkhidmatan. Agensi
dikehendaki menyediakan sejumlah peruntukan tambahan
untuk bayaran Cukai Perkhidmatan yang akan dibayar oleh
perunding berlesen kepada Jabatan Kastam
30
1
Kegagalan perunding mematuhi obligasi perjanjian boleh dikenakan tindakan selaras
dengan syarat-syarat perjanjian dan dilaporkan ke MOF untuk tindakan tatatertib
(MPPP 2011 m.s. 173 di para 21.1.8)
2
Agensi boleh mengenakan LAD ke atas perunding sekiranya terdapat kelewatan
daripada jadual pelaksanaan yang telah dipersetujui di dalam perjanjian.
Pemotongan LAD adalah dibuat melalui bayaran kemajuan berdasarkan formula
berikut (rujuk MPPP 2011 m.s. 166 para 18.4.5):
( Base Lending Rate / 100 ) X ( Consultancy Fees / 365 )
3
Agensi membuat pemantauan dan penilaian prestasi perunding pada setiap bulan
sehingga tempoh perunding tamat dan merekodkan penilaian ke dalam ePerunding
(MPPP 2011 m.s 172 di para 21.1.4)
4
Agensi melaporkan kepada Lembaga Profesional berkaitan sekiranya terdapat
kecuaian oleh pihak perunding di dalam melaksanakan projek Kerajaan (MPPP 2011
m.s. 173 para 21.1.8)
5
Bagi projek pembangunan fizikal, sekiranya berlaku kegagalan selepas projek siap,
Agensi hendaklah mengeluarkan arahan bertulis kepada perunding berkaitan untuk
menyediakan Laporan Tunjuk Sebab dan kaedah mengatasi masalah tersebut kepada
Agensi. Sekiranya daripada laporan tersebut terdapat kecuaian di pihak perunding,
Agensi hendaklah melaporkan perkara tersebut ke MOF dan Lembaga Profesional
untuk tindakan sewajarnya) (MPPP 2011 m.s. 173 di para 21.1.9)
31
1. SPP Bil. 4/2011 telah dikeluarkan pada 4 Mei 2011 yang
mengkehendaki semua Agensi Kerajaan untuk menggunapakai
Sistem ePerunding bagi tujuan pelantikan perunding secara
Kaedah Lantikan Terus Berserta Kos Siling mulai 6 Jun 2011 dan
mana-mana permohonan secara offline adalah tidak dibenarkan
kecuali bagi kaedah Tender Terhad dan Tender Terbuka.
2. Pelantikan perunding bagi semua jenis tender buat masa ini
adalah dilaksanakan secara offline sehingga arahan pelantikan
secara online dikeluarkan.
3. Semua perolehan perunding yang dilaksanakan secara offline
hendaklah direkodkan di dalam ePerunding.
32
SEKIAN, TERIMA KASIH
33

similar documents