K(S,r)

Report
Obsah
Kružnica a kruh
Vzájomná
poloha kružnice
a priamky
Vzájomná
poloha dvoch
kružníc
Kružnica opísaná
a vpísaná
trojuholníku
Dĺžka kružnice
Obsah kruhu
Oblúk kružnice
a kruhový výsek
Stredový uhol a
Talesova
kružnica
Ako si to
zvládol?
Kružnica a kruh
Kružnica k so stredom S
a polomerom r
D
C
r
A
Kruh K so stredom S a
polomerom r
d
D
C
r
r
B
S
k
X
Označenie: k(S,r)
SC=SD=r – polomer kružnice
AB=d – priemer kružnice d=2r
Pre všetky body X kružnice platí:
SX  r
A
d
K
r
B
S
X
Označenie: K(S,r)
SC=SD=r – polmer kruhu
AB=d – priemer kruhu
d=2r
Pre všetky body X kruhu platí:
SX  r
Vzájomná poloha kružnice a priamky
1. NESEČNICA kružnice
p
k
v
S
P
r
SP=v – vzdialenosť priamky od
kružnice
Ak platí v>r, tak priamka
kružnicu nepretína – nemajú
žiadne spoločné body.
pk 
2. DOTYČNICA kružnice
p=t
k
v>r
v
S r
.
P=T
v=r
Ak platí v=r, tak má priamka s
kružicou jeden spoločný bod,
ktorý nazývame bod dotyku.
p  k  T 
Dotyčnica kružnice je vždy kolmá
na polomer.
Vzájomná poloha kružnice a priamky
3. SEČNICA kružnice
k
A
A
v
S
v<r
.
TETIVA kružnice
r
B
r
r
S
o
k
B
p
Ak platí v<r, tak má priamka s
kružnicou dva spoločné body,
ktoré nazývame priesečníky.
p  k  A, B
Úsečka AB sa nazýva tetiva
kružnice.
Os tetivy kružnice prechádza
stredom kružnice.
Vzájomná poloha dvoch kružníc
Kružnice ležia mimo seba
k1
r1
S1
k2
r2
c
S2
Kružnice majú vonkajší
dotyk
k1
c
S1 r1
k2
T
r2 S2
c>r1+r2
Ak pre dve kružnice platí c>r1+r2,
tak tieto dve kružnice nemajú
žiadny spoločný bod.
k1  k2  
c=r1+r2
Ak pre dve kružnice platí c=r1+r2,
tak tieto dve kružnice majú jeden
spoločný dotykový bod T.
k1  k2  T
Vzájomná poloha dvoch kružníc
Kružnice sa pretínajú v
dvoch bodoch
k2
A
k1
r2
r1
S1
S2
c
Kružnice majú vnútorný
dotyk
k1
k2
S1
c S2 r1 T
r2
B
r1-r2<c<r1+r2
Ak pre dve kružnice platí
r1-r2<c<r1+r2, tak sa tieto kružnice
pretínajú v dvoch rôznych bodoch.
k1  k2  A, B
c=r1-r2
Ak pre dve kružnice platí c=r1-r2,
majú tieto kružnice jeden spoločný
dotykový bod T (jedna kružnica leží
vnútri druhej.
k1  k2  T
Vzájomná poloha dvoch kružníc
Jedna kružnica leží vnútri
druhej
k2
k1
r2
r2
k1
Sústredné kružnice
r1
c S2 r1
S1
S1=S2
c<r1-r2
Ak pre dve kružnice platí c<r1-r2, tak
jedna kružnica leží vnútri druhej a
nemajú žiadny spoločný bod.
k1  k2  θ
c=0
k2
Dve kružnice, pre ktoré platí c=0,
nazývame sústredné kružnice (majú
spoločný stred). Oblasť medzi
sústrednými kružnicami sa nazýva
medzikružie.
Dve sústredné kružnice, ktoré majú
rovnaký polomer, sú totožné.
Kružnica opísaná a vpísaná trojuholníku
Kružnica opísaná trojuholníku
C
Kružnica vpísaná
trojuholníku
C
ko
kv
O
S
A
r
r
B
Priesečník osí strán trojuholníka je
stred kružnice trojuholníku opísanej.
Polomer takej kružnice je
vzdialenosť priesečníka osí strán a
ľubovoľného vrcholu trojuholníka.
A
.
B
Priesečník osí uhlov trojuholníka je
stred kružnice trojuholníku vpísanej.
Polomer takej kružnice je vzdialenosť
priesečníka osí uhlov a päty kolmice
spustenej zo stredu kružnice k
ľubovoľnej strane trojuholníka.
Dĺžka kružnice
Pr. Na kruhových predmetoch sme
odmerali ich dĺžku o a ich priemer d.
Odmerané hodnoty sú uvedené v
tabuľke.
Dĺžka kružnice o
37,2cm
35,7cm
19,2cm
Priemer d
12cm
11,5cm
6,2cm
Podiel o:d
3,1
3,1
3,1
Podiel o:d je pre všetky kružnice rovnaký.
Označujeme ho gréckym písmenom  a
nazývame aj Ludolfovo číslo.
 
22 .
 3,14
7
Vieme: =o:d
Odtiaľ: o= d
alebo o=2r
obvod
(dĺžka)
kružnice
Pr. Vypočítaj dĺžku kružnice s
polomerom 10cm.
k
r=10cm
r=10cm
S
o=?cm
–––––––
o=2r
o=2.3,14.10
o=62,8cm.
Obsah kruhu
Pr. Vypočítajte obsah kruhu s
priemerom 20cm.
Kruh K(S,r) rozdelíme na 12 zhodných
častí a potom usporiadame do útvaru
na obrázku:
r
r
Vzniknutý útvar je približne
rovnobežník, preto:
S=.r.r
Obsah kruhu s polomerom r
vypočítame podľa vzorca
S=r2
d=20cm
r=d:2=10cm
S=?cm2
–––––––––S=r2
S=3,14.102
S=3,14.100
S=314cm2
K
d=20cm
S
Oblúk kružnice a kruhový výsek
Oblúk kružnice
A
Kruhový výsek
A
X
X
B
B
k
K
S
Y
Body A, B delia kružnicu na dve časti,
ktoré nazývame kružnicové oblúky.
AXB je oblúk kružnice s krajnými
bodmi A, B, ktorý obsahuje bod X.
AYB je oblúk kružnice s krajnými
bodmi A, B, ktorý obsahuje bod Y.
S
Y
Polomery SA a SB delia kruh na dve
časti, ktoré nazývame kruhové
výseky.
ASB(X) – kruhový výsek, ktorý
obsahuje bod X
ASB(Y) – kruhový výsek, ktorý
obsahuje bod Y
Stredový uhol a Talesova kružnica
Stredový uhol
k1
k2
2 1
S
Kružnicovému oblúku k1 prislúcha
stredový uhol 1.
Kružnicovému oblúku k2 prislúcha
stredový uhol 2.
Dĺžka kružnicového oblúka
a obsah kruhového výseku
Dĺžka kružnice: o=2r
Celej kružnici prislúcha stredový
uhol 360º.
Dĺžka kružnicového oblúka a1 prislúchajúcemu
k stredovému uhlu 1º je a1  2r
360
Všeobecne:
a
2r
.
360 
Analogicky pre obsah kruhového výseku:
S
r 2

360
.
Stredový uhol a Talesova kružnica
Talesova kružnica
C1
X
k
C2
A
S
B
A

 
r
r
S
r

C3
V trojuholníku ABX:
++(+)=180º
+=90º => /AXB/=90º
B
Talesova veta: Vrcholmi pravých
uhlov AXB sú body X kružnice k s
priemerom AB a nijaké iné.
Množinou vrcholov pravých uhlov
všetkých pravouhlých trojuholníkov s
preponou AB je kružnica k s
priemerom AB okrem bodov A, B.
Kružnicu k nazývame Talesova
kružnica.
Využitie:
 v konštrukčných úlohách
 pri konštrukcii dotyčníc ku
kružnici

similar documents