Presentatie tussenstand financiën

Report
Tussenstand
Financien
Decentralisaties
NAAR DE SITUATIE 10 JUNI 2014
Algemene Risico’s
•
•
Proces
•
is de continuïteit naar de cliënten toe vanaf 1 jan 2015 geborgd?
•
is de pentekening geïmplementeerd?
•
Zijn de beleidsuitgangspunten uitgewerkt (bijv.: ondersteuning en waardering
mantelzorg en de individuele financiële tegemoetkomingen)
Juridisch
•
•
zijn de contracten met de zorgaanbieders geregeld voor 1 jan 2015 ?
Organisatorisch
•
zijn de front- en backoffice operationeel per 1 jan 2015?
•
Is de ICT organisatie operationeel ?
•
Is de P&C cyclus/ registratie en verantwoording ingericht ?
Financiële risico’s (1)

Kosten

Front- en backoffice


gebaseerd op de eerste opzet van de businesscase Porthos: veel aannames door gebrek
aan ervaringsgegevens en de nieuwe opzet van de klantbenadering
Uitvoeringskosten

Inschatting van verwachte kosten o.b.v. historische gegevens 2012/2013 waarbij de
gegevens onvolledig zijn.

Actualisatie naar 2015 o.b.v. gegevens uit 2012 vraagt om inschattingen qua groei van
volume en prijzen, rekening houdende met beleidsmaatregelen die in 2013 zijn doorgevoerd.
Vooralsnog op 5% groei t.o.v. 2012 gesteld

Interpretatie van historische gegevens (herkomst/woonplaatsbeginsel)

Door gebrek aan informatie vanuit het ministerie toepassen van een mogelijke
berekeningswijze over de verschillende onderdelen
Financiële risico’s (2)

Specificatie van de historische gegevens per aanbieder wordt (vooralsnog) niet
vrijgegeven door ministerie VWS => is wel nodig om adequaat aan te kunnen
besteden

Gevolgen van inzet BJZ en MEE is een schatting

Inschatting van de gevolgen van nog te maken beleidskeuzes t.a.v.
inkomensondersteunende maatregelen en mantelzorg

Kosten Jeugdzorg gebaseerd op berekeningen Zeeuws Transitieteam waarbij ook veel
vraagtekens zijn m.b.t. historische gegevens.

Voorlopige berekening van de gevolgen van invoering Participatiewet door Orionis
laat zien dat de maatregelen per saldo budgettair neutraal uitpakken.

Financiële gevolgen voor passend onderwijs wordt verondersteld binnen het
onderwijsdomein opgevangen te kunnen worden
Financiële risico’s (3)

Inkomsten

Inkomsten Wmo en Jeugdzorg voor 2015 zijn bekend o.b.v. meicirculaire. Inkomsten voor de
Participatiewet is eind juni bekend (nu nog een aanname o.b.v. voorlopige gegevens)

Meicirculaire roept de nodige vragen op: kan eventueel nog tot aanpassingen leiden?

Toerekening van het budget beschermd wonen (via centrumgemeente) aan
uitvoeringsorganisaties en gemeenten nog onbekend. Vooralsnog budgettair neutraal.

Eigen bijdrage: is een inschatting voor Zorg in Natura. PGB niet meegenomen in berekening
eigen bijdrage. Onduidelijk is de relatie tot de eigen bijdrage bij langdurige zorg.

Inkomsten voor 2016 kunnen (fors) afwijken van de rijksbijdrage over 2015: overgang van
historisch bepaalde kosten naar objectief bepaalde kosten.
Financieel overzicht Walcheren 2015
KOSTEN
Nieuwe WMO (begeleiding c.s.)
DEKKING
SALDO
19.613
9.873
-9.740
pm
pm
pm
1.729
1.729
0
560
560
0
0
1.148
1.148
29.962
27.110
-2.852
Participatiewet
5.842
5.842
0
Eigen bijdragen
0
500
500
4.001
3.392
-609
61,707
50.154
-11,553
Beschermd wonen (centrumgem.)
Inkomensondersteuning (vh Wtcg/CER)
Ondersteuning/waardering mantelzorgers
Zorgvuldige overgang
Jeugdzorg
Porthos(front en backoffice)
Totaal
Maatregelen

Aandachtsvelden om het tekort van € 11. 5 miljoen zo veel mogelijk te
dichten:

Inzetten op een optimaal gebruik van de algemene voorzieningen

Bijstelling meicirculaire (afhankelijk van medewerking ministerie)

Inrichting van de uitvoering van de jeugdzorg en verlaging van de
inkoopkosten

Invulling van beleid t.a.v. inkomensondersteunende maatregelen en mantelzorg

Inrichting van de front- en backoffice en het klantproces

Verlaging van de inkoopkosten

Aandeel gemeenten in budget beschermd wonen
Opmerkingen

Deze tussenrapportage kenmerkt zich door zijn zeer voorlopige karakter
waarbij de nodige voorzichtigheid bij de inschattingen is betracht.

Op de bestaande WMO taken dient ook bezuinigd te worden. Dit is
aandachtspunt van elke gemeente

De huidige tekorten van Orionis staan los van de Decentralisatie operatie

Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat bij het
inregelen van de nieuwe taken in 2015 een extra beroep op financiële
middelen gedaan zal worden

similar documents