1 fungování tr*ní ekonomiky

Report
EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
1/4 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ
1.6 Účtování
1.6.1 Směrná účtová osnova
Směrná účtová osnova je
součástí vyhlášky ministerstva
financí. Na jejím základě si
firma vyhotoví účtový rozvrh.
Účtová osnova se skládá z:
• účtových tříd
• účtových skupin
• syntetických účtů
• analytických účtů
Účtové třídy:
• 0 – dlouhodobý majetek
• 1 – zásoby
• 2 – finanční majetek
• 3 – zúčtovací vztahy
• 4 – kapitálové účty
• 5 - náklady
• 6 - výnosy
• 7 – závěrkové a
podrozvahové účty
• 8 a 9 – vnitropodnikové
účty
1.6.2 Účtování podle jednotlivých tříd
Účtová třída 1 - zásoby
Zásoby jsou složky oběžného
majetku získané nákupem nebo
vlastní výrobou určené k jednorázové
spotřebě.
Oceňování zásob:
1. při pořízení
• pořizovací cena
• vlastní náklady
2. při vyskladnění
• FIFO
• vážený aritmetický průměr
Způsoby účtování zásob:
• způsob A
• způsob B
19
20
Účtová třída 2 – finanční majetek
• skupina 21 – Peníze – hotovost
v pokladně
• skupina 22 – Účty v bankách –
peníze na běžném účtu
• skupina 26 – Peníze na cestě –
převody peněz mezi BÚ a
pokladnou
Pokladna – eviduje se zde stav a
pohyb peněz v hotovosti.
(příjmový pokladní doklad,
výdajový pokladní doklad,
pokladní knize, pokladní limit)
Běžný účet – je podnikatelský
účet u banky, který slouží
k bezhotovostnímu platebnímu
styku. (výpis z BÚ)
21-23
Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy
SUBJEKT
HOSPODÁŘSKÁ OP.
TYP ÚČTU
ODBĚRATELÉ
Pohledávky
AKTIVNÍ účty (31)
DODAVATELÉ
Závazky
PASIVNÍ účty (32)
ZAMĚSTNANCI
Firma dluží
zaměstnancům mzdy
Firma má pohledávku
vůči zaměstnancům
PASIVNÍ účty (33)
INSTITUCE SOC. Z.
Firma dluží pojistné
nebo nárokuje např.
nemocenské dávky
PASIVNÍ účty (33)
FINANČNÍ ÚŘAD
Firma dluží daně za
sebe
Firma dluží daně za
zaměstnance
PASIVNÍ účty (34)
AKTIVNÍ účty (33)
PASIVNÍ účty (34)
Účtová třída 4 – kapitálové účty
Vlastní zdroje:
• skupina 41 – základní kapitál, emisní ážio
• skupina 42 – rezervní fond
• skupina 43 – výsledek hospodaření
• skupina 49 – individuální podnikatel – vklady
do firmy a výběry z firmy
Cizí zdroje:
• skupina 45 - rezervy
• skupina 46 – dlouhodobé bankovní úvěry
Účetní třída 5 - náklady
Členění nákladů:
• provozní náklady –
náklady související
s předmětem činnosti
(spotřeba materiálu,
energie,…)
• finanční náklady –
náklady související
s financováním firmy
(úroky hrazené firmě)
• mimořádné náklady –
např. škody způsobené
živelnou událostí
24
Účetní třída 6 - výnosy
Členění výnosů:
• provozní výnosy –
souvisejí s předmětem
činnosti firmy (tržby)
• finanční výnosy –
souvisejí s financováním
firmy (přijaté úroky)
• mimořádné výnosy –
např. nároky na
náhradu škod
25
26
Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty
• Počáteční účet rozvážný – 701
• Konečný účet rozvážný – 702
• Účet zisků a ztrát – 710
Účet zisků a ztrát
VÝNOSY
NÁKLADY
PROVOZNÍ NÁKLADY
PROVOZNÍ
VH
PROVOZNÍ VÝNOSY
FINANČNÍ NÁKLADY
FINANČNÍ
VH
FINANČNÍ VÝNOSY
VH ZA BĚŽNOU ČINNOST (PVH + FVH)
MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY
MIMOŘÁDNÝ
VH
MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY
VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (VH za BČ + MVH)
Kontrolní otázky
1. Vyjmenuj jednotlivé účtové třídy.
2. Jaký je rozdíl mezi účtováním o zásobách A a B?
3. K jakém účelu slouží účet Pokladna?
4. Jaký je rozdíl mezi vlastními a cizími zdroji?
5. Definuj provozní náklady.
6. Definuj provozní výnosy.
7. Porovnáním provozních nákladů a provozních
výnosů vznikne… ?
Seznam obrázků
Obr. 19
Obr. 20
Obr. 21
8.10.2012
Obr. 22
Obr. 23
Obr. 24
Obr. 25
Obr. 26
http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up1b/images/12up1b_05_JPG.jpg 8.10.2012
http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up2bpila/images/12up2bpila_24_jpg.jpg 8.10.2012
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Huchacerdito1.jpg/800px-Huchacerdito1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Gnucash-account-summary.png 8.10.2012
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Chine_Yuan.jpg/800px-Chine_Yuan.jpg 8.10.2012
http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12tezba3c/images/12tezba3c_05_jpg.jpg 8.10.2012
http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/vyroba-stepky/6.jpg 8.10.2012
http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/plisen_bukova_na_semenaccich/2.jpg 8.10.2012
Literatura
• KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. Brno, Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 258 s. ISBN 80-7157734-0
• ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie – stručný přehled. Zlín: Nakladatelství
a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, PhD., CEED, 2012. 304 s. ISBN
978-80-87301-16-6
• KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O., CHROMÁ, D.: Ekonomika. Praha: Eduko,
2010. 180 s. ISBN 978-80-87204-21-4
• KUPČÁK, V.: Finanční účetnictví v lesním hospodářství. Brno,
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 103 s.
ISBN 80-7157-444-9
• KUPČÁK, V.: Základy účetnictví /návody do cvičení/. Brno,
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1995. 120 s.
ISBN 80-7157-144-X
• SAMUELSON, P., A., NORDHAUS, W., D.: Ekonomie. Praha, Svoboda,
1991. 1012 s. ISBN 80-205-0192-4

similar documents