Kees Blankman

Report
Levenstestament: mogelijkheden
valkuilen en alternatieven
Mr. Kees Blankman, 27 januari 2014 Amsterdam
Nadenken over levenstestamenten
en de mogelijkheden ervan
• Nadenken over wie uw belangen behartigt, als
u daartoe zelf niet meer in staat bent
• Levenstestament bevat naast volmacht(en)
ook wensen t.a.v. lijf, leven en vermogen
• Met een levenstestament is het mogelijk wil
en wensen vast te leggen met het oog op een
latere periode van wilsonbekwaamheid
• Notarissen en levenstestamenten
Aanbeveling v.h. Comité van Ministers
v.d. Raad van Europa d.d. 9-12-2009
• Dringt er bij de nationale wetgevers op aan
wetgeving aan te passen / te introduceren die
het mogelijk maakt om een levenstestament
op te stellen en formuleert 13 Principles
• Elders in Europa Vorsorgevollmacht (Duitsland
en Oostenrijk), mandat de protection future
(Frankrijk), continuing powers of attorney
(UK), lastgeving (België vanaf 1 juli 2014)
• In Nederland (nog) geen wetgeving
Voor- en nadelen bij toepassing
levenstestament 1
• Alleen mogelijk bij wilsbekwaamheid van de
volmachtgever en de aanwezigheid van
iemand in wie hij vertrouwen heeft
• Leidt niet tot handelingsonbekwaamheid of
onbevoegdheid zoals bij curatele enz.
• Voordeel is meer eigen regie maar begin en
einde volmacht soms onduidelijk en erkenning
volmacht door derden (banken) soms lastig
Voor- en nadelen bij toepassing
levenstestament 2
• Protocol voor notarissen i.v.m. vaststelling
wilsbekwaamheid t.t.v. verlenen volmacht
• Eventueel inschakeling VIA arts (Vereniging
van Indicerende en adviserende Artsen)
• Toezicht op functioneren gevolmachtigde
• Meer risico op misbruik volmachtgever?
• Moet overheid ingrijpen bij slechte
belangenbehartiging door gevolmachtigde ?
Twee vormen van onbekwaamheid
• Handelingsonbekwaamheid (curatele en
minderjarigheid) betekent iets niet mogen
evenals de onbevoegdheid die voortvloeit uit
instelling van mentorschap of bewind
• Wilsonbekwaamheid betekent iets niet
kunnen, de gevolgen niet overzien, niet
snappen enz. Een betere term zou zijn
besluitvaardigheid / oordeelsbekwaamheid
Vertegenwoordigers en rangorde;
levenstestament en alternatieven
Vertegenwoordigers kunnen zijn:
1. door de rechter benoemd; bij curatele,
beschermingsbewind en mentorschap
2. door de persoon zelf benoemd; bij volmacht
of levenstestament
3. onbenoemd; bij beslissingen over – medische
– zorg aan een wilsonbekwame patiënt zijn
partner of naaste familieleden bevoegd
Curatele, beschermingsbewind en
mentorschap (cbm)
Beschermingsbewind (Titel 19 boek 1 BW)
betreft de vermogensrechtelijke belangen van
de meerderjarige, mentorschap (Titel 20 Boek 1
BW) handelt over de niet-vermogensrechtelijke
belangen (verzorging, verpleging, behandeling
en begeleiding) en curatele (Titel 16 Boek 1 BW)
handelt over alle belangen van de meerderjarige
Overeenkomsten en verschillen
tussen de drie maatregelen
• Curatele leidt tot handelingsonbekwaamheid
(met uitzonderingen) en beschermt het
vermogen van de meerderjarige beter dan
beschermingsbewind dat tot onbevoegdheid
leidt; publicatie is niet doorslaggevend
• Mentorschap ꞊ halve curatele; binnen Wgbo
(art. 7:465 lid 2 BW) geen verschil tussen
curator en mentor (zie ook art. 1:381 lid 4 BW)
Wijziging wettelijke regeling curatele,
beschermingsbewind en mentorschap
• Curatele wegens verkwisting geschrapt
• Nieuwe grond bewind: wegens verkwisting of
het hebben van problematische schulden
• De instelling waar de meerderjarige wordt
verzorgd of die hem begeleidt, is bevoegd de
maatregel te verzoeken, de opheffing ervan,
en ook het ontslag van de vertegenwoordiger
Wijziging wettelijke regeling curatele,
beschermingsbewind en mentorschap
• Twee personen en rechtspersonen kunnen
worden benoemd (was al mogelijk bij bewind)
• Voor wie in 3 of meer zaken is benoemd, gaan
kwaliteitseisen gelden (geldt niet voor wie is
benoemd t.b.v. partner of naaste familieleden)
• Controle hierop door accountant/deskundige
• Na max. 5 jaar vraag naar voortzetting cbm
• Meer mogelijkheden voor toezicht door KTR
Maatwerk en proportionaliteit
• VN Verdrag inzake rechten van mensen met
een handicap (art. 12): ”… measures relating to
the exercise of legal capacity respect the rights, will
and preferences of the person, are free of conflict of
interest and undue influence, are proportional and
tailored to the person’s circumstances …”
• Voorkeur voor minst ingrijpende voorziening;
zie ook art. 1:378 lid 1 BW (nieuw)
• Voorkeur voor levenstestament boven cbm?!

similar documents