PowerPoint-presentatie

Report
De beweging in het Sociaal Domein: kans of ramp?
8 oktober 2014
Doel
Beweging maken in het Sociaal Domein !
Aanleiding
- Praktisch: we worden als
gemeente voor meer
verantwoordelijk
- Financieel: het kan en (moet)
efficiënter, passen binnen
krimpende budgetten
- Inhoudelijk: we doen het niet
altijd even effectief
Wat komt er op ons af? Jeugd
•
Alle Jeugdzorg bij Rijk, provincies, AWBZ en ZvW naar gemeenten.
•
Financieel en uitvoeringstechnisch eindverantwoordelijk.
•
Budgetten en aantallen/aard cliënten nog niet definitief, maar:
•
Schatting 6-8% van de jongeren  Amersfoort 2500 cliënten
•
Budget met korting
Wat komt er op ons af? Wmo/Awbz
 Wmo, Awbz en Ziektekostenverzekering
 Begeleiding uit de AWBZ
• 1000 mensen individuele begeleiding
500 dagbesteding
• Budget met korting
 Meer mensen blijven zelfstandig wonen
 Hulp bij het Huishouden
• Budget met korting
Wat komt er op ons af? Werk en
inkomen
• Eén regime voor iedereen met arbeidsvermogen
(vh. WSW, Wajong en WWB)
• Nieuwe doelgroep Amersfoort ± 50 per jaar,
huidig bestand = circa 3000 personen
• Betreft vrnl. voortzetting huidig reintegratiebeleid
• Regionale samenwerking gemeenten en sociale
partners in Werkbedrijf
• Afbouw WSW (efficiencykorting Rijk) is groot
financieel risico gemeente
Besluitvorming
•
•
•
Dec ‘13: Raadsbesluit “Organiseren van de
beweging in het sociaal domein”
Juni ‘13: Raadsbesluit “Visie en
uitgangspunten beweging sociaal domein”
Sept/okt’14: Beleidskader beweging in het
Sociaal Domein
http://www.amersfoort.nl/4/sociaaldomein/Beweging-inhet-sociaal-domein/Belangrijke-besluiten-sociaaldomein.html
Visie
• “Deze transformatie, ofwel beweging in
het sociaal domein, kenmerkt zich door
trefwoorden als nabije zorg, eigen
verantwoordelijkheid, participatie en
het tegengaan van versnippering,
problematisering, medicalisering en
bureaucratisering”.
Bron: visie en uitgangspunten in het
sociaal domein
Uitgangspunten van de
beweging
• Zelfredzaamheid voorop
• De omgeving doet mee
• Voorkomen is beter dan genezen
• Oplossingen per persoon, soms samen
• We laten niemand vallen
• Hulp dichtbij huis
• Één huishouden, één plan, één regisseur
• Inzet van middelen ontschotten
Waar staan we nu?
• Bezig met de inkoop van zorg en ondersteuning
• 8 wijkteams draaien er al; op 1 januari
stadsdekkend aanbod van wijkteams en
uitvoeringsorganisatie draait
• Samen met de partners aan de slag met het
versterken van de basisinfrastructuur
• Invlechten van WMO taken in het stedelijk loket
• Samenwerking met de regiogemeenten
• ….
Waar moeten we mee aan de slag ?
• 2015 transitie- en leerjaar, transformatie neemt aantal jaar
• Monitoren van de ontwikkelingen
• Doorontwikkelen van het nieuwe stelsel
› Versterken basisinfrastructuur
› Innovatie van zorg, nieuwe concepten van zorg en
ondersteuning
› Optimaliseren rol van de wijkteams
› Samenwerking met vele nieuwe partijen verder
vormgeven en verdiepen
› Investeren in clutuuromslag/ gedragsverandering
› Etc.
Beweging: kans of ramp?
• Kans:
› Betere zorg en ondersteuning
› Financieel duurzaam
• Ramp? Beter: oog voor zorgen en risico’s
› Veel verandering, ervaren als bedreiging en
ontnemen van vertrouwde zaken en relaties
› Snelheid die gemaakt moet worden; veranderen
van gedrag en vormgeven van nieuwe relaties
gaat langzaam!
› Complexiteit

similar documents