Kompetencia

Report
Kompetenciák; OKM
PPK - 2013. november 07.
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Diagnózis – Nagy József rendszerezése
mentén
Az expanzió lehetőségei kimerültek, a folyamatos
(gazdasági, technológiai, tudományos) fejlődés
egyre növekvő szükségleteit (a szellemi potenciál
további növekedését) csak a képzés
eredményességének és hatékonyságának
növekedésével lehet kielégíteni.
Mitől remélhető a szellemi potenciál növekedése?
- További ismeret- és érintettség növekedés
- Tevékenység központú modellek
- Kompetenciafejlesztő vezérelv
Az oktatás expanziója: kik járnak
iskolába
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Normál
eloszlás
A népesség
%-a
Szórás
Kumulatív %
IQ (TK)
70
85
általános (8)
közép (12)
alap szint (15)
Iskolafokozat
mester szint (17)
(év)
PhD (20)
100
115
130
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
A kompetencia-modell
A kompetencia:
meghatározott funkció teljesítésére való
alkalmasság, amely döntések és kivitelezések
által érvényesül. A kompetencia valamely
funkciót szolgáló motívum- és
képességrendszer, döntésre és
kivitelezésre való alkalmasság.
- a döntések feltétele a motiváltság
- A kivitelezések feltétele a képesség
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Kompetencia hierarchia
(pedagógiai tevékenység → elérendő szint)
• Személyes kompetencia
• Szociális kompetencia
• Kognitív kompetencia
• Speciális kompetenciák
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Személyes (perszonális) kompetencia
A személyes kompetencia egy adott helyzetben a
döntésekhez motívumokat aktiválva, a
kivitelezéshez mozgósítva és viszonyítási
alapként használva a szokásokat, mintákat,
rutinokat, készségeket, ismereteket – segíti az
egyént.
Aktiválható motívumok:
- Önvédelmi
- Önellátási
- Önszabályozási
- Önfejlesztési
- Speciális motívumok
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Személyes (perszonális) kompetencia
- Önvédelmi
- Szabadságvágy, önállósulási-, öntevékenységi vágy,
egészségvédő, identitásvédő motívumok
- Önellátási
- Biológiai-, komfortszükségletek, mozgás- és
élményszükséglet, stb.
- Önszabályozási
- Önbizalom, önbecsülés, ambíció, életcélok, stb.
- Önfejlesztési
- Önértékelés, önmegismerés, önfejlődés, stb. vágya
És a hozzájuk tartozó szokások, minták, attitűdök,
meggyőződések, normák, értékek
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Szociális kompetencia
• Közérdek – proszociális kompetenciák,
• Közös érdek – kooperatív kompetenciák,
• Eltérő érdek – vezetési kompetenciák,
• Érdekütközés – versengési kompetenciák
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Kognitív kompetencia
Az információfeldolgozást (vétel, kódolás,
átalakítás, létrehozás, közlés, tárolás, stb.)
megvalósító rendszer.
Fontosabb kognitív motívumok:
Megismerési-, felfedezési vágy, játékszeretet,
alkotásvágy, tanulási sikervágy,
kudarckerülés, elismerésvágy,
kötelességtudat, ambíció.
Fontosabb kognitív képességek:
Tudásszerzés, kommunikáció, gondolkodás,
tanulás.
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Kompetenciafejlesztés
A kompetenciák a döntés és kivitelezés megvalósulását szolgáló motívum- és képesség
rendszerek.
A kompetenciák fejlesztése motívumrendszereik
és képességrendszereik fejlesztésével
valósítható meg.
Ennek feltétele, hogy ismerjük a fejlesztendő
kompetencia motívumainak fajtáit, készletét,
és fejlesztendő képességeinek fajtáit,
készletét.
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Kulcskompetenciák
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anyanyelvi kommunikáció
Idegen nyelvi kommunikáció
Matematikai kompetencia
Alapvető kompetenciák a természettudományok
és azok alkalmazása terén
Digitális kompetencia
Hatékony, önálló tanulás képessége
Szociális és állampolgári kompetenciák
Kezdeményezőképesség és vállalkozó
kompetencia
Esztétikai és művészeti tudatosság és
kifejezőkészség
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Kognitív kompetencia
• Kognitív kompetencia
– Komplex kognitív képességek
• Egyszerű kognitív képességek
– Kognitív komponensek (rutinok, készségek,
ismeretek)
– Pl. komplex kommunikációs képesség
• Beszéd és beszédértés
– hangképzés,
– hangsorfelismerés, stb.
• Írás és olvasás (szövegértés)
• Ábrázolás és ábraolvasás
• Tapasztalati és értelmező nyelvtudás
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Országos kompetenciamérés
Célok:
- Információszerzés a tanulók néhány
kulcskompetenciájának szintjéről
- összehasonlíthatóság
- Iskola, iskolahasználó, fenntartó számára
- Mérési-értékelési kultúra fejlesztése
- Iskola, fenntartó
- Radikális és rapid kimeneti szabályozó
- Kompetenciamérés + érettségi > > NAT + helyi
tanterv
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Keresztmetszeti vagy longitudinális mérés?
Időpont
„Mért” évfolyamok
Mért kompetenciák
2001. nov. 5. és 9.
Mat. és szövegértés
2003. máj. 6. és 10.
Mat. és szövegértés
2004. máj. 6., 8. és 10.
Mat. és szövegértés
2006. máj. 6., 8. és 10.
Mat. és szövegértés
2007. máj. 6., 8. és 10.
Mat. és szövegértés
2008. máj. 4., 6., 8. és 10.
Mat. és szövegértés
2009. máj. 4., 6., 8. és 10.
Mat. és szövegértés
2010. máj. 4., 6., 8. és 10.
Mat. és szövegértés
2011. máj. 4., 6., 8. és 10.
Mat. és szövegértés
2012. máj. 4., 6., 8. és 10.
Mat. és szövegértés
2013. máj. 4., 6., 8. és 10.
Mat. és szövegértés
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
A szövegértésről
• Az országos mérés tartalma – szövegértés,
szövegalkotás:
– Írott nyelvi szövegek megértése, használata, az arra való
reflektálás képessége
– Új tudás megszerzésének eszköze
– A mindennapos kommunikáció eszköze
• Tartalmi területek:
– Elbeszélő
– Magyarázó
– Dokumentum szövegek
• Gondolkodási műveletek:
– Információ visszakeresés
– Kapcsolatok, összefüggések felismerése
– Értelmezés
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
A matematikai eszközhasználat tesztje
• Tantervfüggés: figyelembe veszi a tantervet, de
nem annak követelményeit kéri számon (contra
PISA)
• Mérési célja: a matematikai eszközhasználat
szintje
– A matematikai eszközök használatának
felismerése és képessége életszerű
helyzetekben
– Megértési, elemzési képesség
– A matematikai eszköztár készségszintű
használata
– A matematikai eszközök használata a
társadalmi kommunikációban
(praktikus háztartási ügyek, pénzügyek, közélet,
utazás, stb.)
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Tartalmi területek–gondolkodási műveletek
• Tartalmi területek:
–
–
–
–
Mennyiségek és műveletek
Hozzárendelések és összefüggések
Alakzatok síkban és térben
Események statisztikai jellemzői és valószínűségük
• Gondolkodási műveletek:
– Tényismeret és rutinműveletek
– Modellalkotás , integráció
– Komplex megoldások és kommunikáció
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Mennyiségek és műveletek
• Számok, számítások, műveletek, műveleti
tulajdonságok,
• Számhalmazok,
• Oszthatóság, oszthatósági szabályok,
számrendszerek,
• Mérés, mértékegységek, mérési pontosság,
átváltások.
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Hozzárendelések és összefüggések
• Mennyiségek egymáshoz rendelése, összefüggések
felismerése, ábrázolása, adatleolvasás, sorozatok,
stb.
• Arányosságok
• Egyenletmegoldás, algebrai kifejezések
összehasonlítása
• Szöveges egyenletek, egyenlőtlenségek kezelése,
matematizálása
• Szabályosság felismerése, szabálykövetés
• Halmazok, halmazműveletek, tulajdonságaik
• Logika
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Alakzatok síkban és térben
• Alakzatok tulajdonságai, felismerése,
komponensekre bontása
• Geometriai transzformációk, szimmetriák,
egybevágóság, hasonlóság
• Dimenziók, testek és hálóik, nézeteik,
vetületeik ábrázolása
• Tájékozódás síkban és térben, koordináta
rendszerek, térelemek helyzete
• Trigonometrikus összefüggések alkalmazása
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Események statisztikai jellemzői és
valószínűségük
•
•
•
•
•
•
Adatgyűjtés, adatok megjelenítése
Statisztikai számítások
Statisztikai mutatók értelmezése, elemzése
Valószínüségszámítás
Kombinatorika
Gráfok, modellként alkalmazásuk
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Tartalmi területek – tantervi területek
Tartalmi terület
Tantervi terület
Mennyiségek és műveletek Számolás
Mérés
Hozzárendelések és
összefüggések
Algebra
Függvények
Sorozatok
Halmazok
Logika
Alakzatok síkban és térben
Geometria
Események statisztikai
jellemzői és valószínűsége
Kombinatorika
Valószínűség-számítás
Leíró statisztika, gráfok
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Gondolkodási műveletek
– Tényismeret és rutinműveletek
• Felidézés, azonosítás, számítások elvégzése, mért
érték leolvasása, adatgyűjtés, osztályozás, halmazba
sorolás, rutinproblémák megoldása begyakorolt
algoritmusok alapján.
– Modellalkotás , integráció
• A problémát leképező egyenletrendszer;
grafikonkészítés; a probléma algebrai kifejezésekkel,
ezek közötti összefüggésekkel való megragadása;
ismert módszerek, műveletek, információk
kombinálása.
– Komplex megoldások és kommunikáció
• Újszerű problémák, melyek megoldásához összetett
matematikai modellalkotás, önálló megoldási stratégia
kidolgozása, világos, pontos fogalmazás és érvelés
szükséges;
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Gondolkodási
Tényism,
műveletek
rutinműv.
Tartalmi területek
Modellalk.,
integráció
Komplex Tartalmi
megoldá- terület
sok
aránya
Mennyiségek és
műveletek
10-15
5-10
15-20
10-15
5-10
3-5
35-40
20-25
Hozzárendelések
és
összefüggések
5-10
5-10
10-15
10-15
5-10
5-10
25-30
25-30
Alakzatok síkban
és térben
5-10
5-10
5-10
10-15
3-5
5-10
15-20
25-30
események stat.
jellemzői és
valószínűsége
3-5
5-10
5-10
10-15
3-5
3-5
10-15
20-25
45-55
45-55
20-25
20-25
100
100
Gondolkodási
25-30
műveletek aránya 25-30
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Feladattípusok
Feladattípus
Arány
Egyszerű választás
Feleletválasztós
Nyilt végű
Alternatív (i v. h.)
60%
Rövid válasz
20%
Többlépéses
számolás, hosszú
válasz
20%
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Alkalmazási,
műveleti szint
Tevékenység
Feladattípus
Többszörös
választás
Felismerés
(reproduktív)
Azonosítás, kiválasztás,
sorképzés,
Zárt- Alternatív vál.,illesz.
összehasonlítás
végű Összehasonlítás
Soralkotás
Kapcsolás, aktív Leírás, jellemzés,
felidézés
megnevezés, felsorolás,
(reproduktív)
feliratozás, ábrázolás
Kivitelezés,
szabálykövetés
(integratív)
Számítások elvégzése,
szerkesztés,
algoritmuskövetés
Értelmezés,
elemzés
Összefüggés kifejtése,
bizonyítás, diszkusszió
Rövid válasz
Hosszú válasz
Nyílt
végű
Hosszú válasz
Összefüggő válasz
Összefüggő válasz
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
1. képességszint
• egyszerű, ismerős kontextusú feladatok
• a szükséges információ könnyen
kinyerhető a feladatból
• a megoldáshoz szükséges, többnyire
egyetlen lépés a feladat szövegéből
következik.
• jól begyakorolt számítások elvégzése,
műveletek végrehajtása
• a legalapvetőbb matematikai tények,
tulajdonságok felidézése
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
2. képességszint
• egyszerűbb szituációban megjelenő
problémák átlátása
• az ismerős eljárások, algoritmusok,
képletek megfelelő alkalmazása
• adatok egyszerű megjelenítése,
ábrázolása
• egyszerű műveletek végrehajtása
különbözőképpen (pl. táblázatosan,
grafikonon) megjelenített adatokkal.
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
3. képességszint
• bizonyos szituációk matematikai
értelmezése
• a probléma megoldásához a megfelelő
stratégia kiválasztása és alkalmazása
• modellek alkalmazása és ezek
alkalmazhatósági feltételeinek
meghatározása
• különböző reprezentációk alkalmazása és
értelmezése
• gondolatmenet, értelmezés
megfogalmazása, leírása
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
4. képességszint
• fejlett matematikai gondolkodás, érvelés
és önálló matematikai modell megalkotása
• általánosítási képesség, az ismeretek
magabiztos alkalmazása újszerű probléma
megoldásakor
• a különböző reprezentációk kezelése és
értelmezése
• logikus érvelés
• A problémamegoldással kapcsolatos
gondolatok megfelelő kommunikálása
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
szövegértés
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Elemzési, fejlesztési lehetőségek
• Vezetői döntés:
– „Elég” az iskola, az évfolyam országos
összemérhetősége, megítélhetősége
– Osztály- és egyéni szintű értékelés, fejlesztés a cél
(saját forrást igényel)
• Keresztmetszeti mérés
– Évfolyam szinten - vállalható v.sz.-gel működik
– Osztályszint (mintavétellel)
– Az egyén szintjén (teljes körű feldolgozás)
• Longitudinális mérés
– 6., 8., 10. megoldott, kérdés:a 12. évf.-on van mérés?
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Teljes körű feldolgozás
-
Tanulói képességszintek vizsgálata
Feladatnehézség szerinti vizsgálat
Gondolkodási műveletek szerinti vizsgálat
Tartalmi területek szerinti vizsgálat
Feladattípusok szerinti vizsgálat
Összefüggésvizsgálatok:
- Teszteredmény – dolgozatjegyek - évvégi jegy
- Teszteredmény – érettségi írásbeli
(Deklaráltan mást mérnek!)
- Tényleges és elvárható érték
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
PISA 2006: A tanulók természettudományos tudáskülönbségének
az iskolák közötti különbségből fakadó hányada (%)
60
50
40
30
20
10
0
51
41 41 38
36
27 22
29
17 14 12
4
g
ág zág
ág orea ákia zág USA zág zág ánia zág
tla
z
z
á
s
s
s
s
s
s
s
v
D
r
r
r
r
r
K
r
to
lo
lor
zlo ögo
no ECD
ro eho
e
e
o
a
n
S
i
y
y
r
y
m
F
O
Cs
an eng
Né Mag
Gö
p
L
S
Illyés
ésteljesítő
KSZKI diákok százalékos aránya nemek szerint
Az 1.Gyula
és azGimnázium
alatti szinten
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Fiúk
%
Lányok
80
Matematika teljesítmény
70
60
50
40
30
20
Mexikó
Törökország
Görögország
Olaszország
Portugália
Egyesült Államok
Lengyelország
Spanyolország
Magyarország
Németország
Norvégia
Luxemburg
Ausztria
Izland
Szlovákia
Belgium
Franciaország
Svédország
Írország
Ausztrália
Új-Zéland
Japán
Svájc
Dánia
Kanada
Hollandia
Korea
Finnország
0
Csehország
10
0
10
20
30
40
50
Szövegértés teljesítmény
60
70
80
OECD (2004), Learning for tomorrow’s world: First results from PISA 2003, Tables 2.5b, 6.5, pp.355, 447.
0%
1. szint alatt
Hazai rétegadatok nemzetközi
összehasonlításban
Szakiskola
Mexikó (29-29)
Általános iskola
Törökország (28-28)
Görögország (27-27)
Portugália (25-26)
Olaszország (25-26)
Egyesült Államok (22-24)
9. Évfolyam
Spanyolország (22-24)
Lengyelország (19-23)
Magyarország (19-23)
Szakközépiskola
Luxemburg (19-21)
Norvégia (18-21)
Szlovákia (16-21)
Németország (14-18)
Írország (15-18)
Ausztria (13-18)
Svédország (12-16)
Franciaország (11-15)
Csehország (9-14)
Dánia (10-14)
Izland (10-13)
Új-Zéland (7-10)
10. Évfolyam
Ausztrália (7-9)
Belgium (4-8)
Svájc (4-9)
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
Japán (2-7)
Hollandia (1-5)
Kanada (4-7)
Korea (2-5)
Finland (1-3)
Gimnázium
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
6. szint
5. szint
20%
4. szint
40%
60%
3. szint
80%
2. szint
1. szint
100%
OECD
p 354.
OECD(2004),
(2004),Learning
Learningfor
fortomorrow’s
tomorrow’sworld:
world:First
Firstresults
resultsfrom
fromPISA
PISA2003
2003, ,Tables
Table 2.5a, p.354.
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
6 vagy 8 osztályos
gimnáziumba járó
tanulók
591
4 osztályos
gimnáziumba járó
tanulók
561
szakközépiskolai
tanulók
szakiskolai
tanulók
493
408
A 10. évf. tanulók átlagos olvasási-szövegértési teszteredményei,
iskolatípus szerint (+- 50% szórás); 2006. évi országos kompetenciamérés
N = kb. 44 ezer fő
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
2040 Budaörs, Szabadság út 162.
www.illyes-bors.sulinet.hu
egyetemi diploma
580
főiskolai diploma
551
érettségi
515
Szakiskola, szakmunkásképző
470
8 osztály
0-7 osztály
426
373
A 8. évfolyamos tanulók átlagos olvasási-szövegértési teszteredményei, társadalmi
hovatartozásuk (édesanyjuk legmagasabb befejezett iskolai végzettsége) szerint
Forrás: 2006. évi országos kompetenciamérés (90 ezer gyerek egyéni adatai alapján)

similar documents