CTR1CV prezentace MS PPoint 2010 19. 3. 2013

Report
Cenová tvorba v cestovním
ruchu
Ing. Josef Horák, Ph.D.
H8037 – 7. p.
KH: ÚT 12:30-14:00, ČT 10:40-12:10
Struktura cvičení:
Potřeby účastníka cestovního ruchu. Vztah poptávky a nabídky.
Analýza hospodářského výsledku a peněžních prostředků.
Finanční analýza v podniku cestovního ruchu.
Analýza parciálních výsledků podniku.
Využití specifických ukazatelů v cestovním ruchu.
Cenová politika podniků cestovního ruchu.
Tvorba kalkulací zájezdů cestovních kanceláří a autodopravců. Tvorba kalkulace u
tuzemského pobytu.
Tvorba kalkulace u zahraničního pobytu. Daň z přidané hodnoty a její uplatnění
v oblasti cestovního ruchu.
Výsledná kalkulace zájezdu, průběžná analýza nákladů a výnosů cestovní
kanceláře.
Cenová problematika u sociálního cestovního ruchu.
Literatura:
Povinná literatura:
KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management. Praha: Grada
Publishing, 2011. 200 s. ISBN 978-80-247-3868-0.
NĚMČANSKÝ, M. Analýza a kalkulace v cestovním ruchu. Karviná: SU OPF,
2001. 308 s. ISBN 80-7248-094-4.
NĚMČANSKÝ, M. Management cestovního ruchu 1, 2. Karviná: SU OPF,
1995. 226 s. ISBN 80-85879-18-2.
PALATKOVÁ, M., ZICHOVÁ, J. Ekonomika turismu. Praha: Grada Publishing,
2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3748-5.
Doporučená literatura:
KOTLER, P. Marketing management, analýza, plánování, využití, kontrola.
12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5.
Podmínky na zápočet a zkoušku:
Zápočet:
docházka – absence max. 2x
zápočtový test (praktický příklad + teorie) – limit 70 %
Zkouška:
- ústní, 1 otázka (teoretická)
Potřeby účastníka cestovního
ruchu. Vztah poptávky a
nabídky.
Aby mohl podnik působící v oblasti cestovního ruchu úspěšně fungovat, je
nezbytné znát potřeby účastníka cestovního ruchu a snažit se dané potřeby
uspokojovat prostřednictvím nabízených služeb.
základní podklad pro cenovou tvorbu v CR!!!!
základní
kulturní (duchovní a tělesná činnost)
potřeby
luxusní
skupinové potřeby
služby
Základní potřeby účastníka cestovního
ruchu
• stravování (stravování – plná penze/polopenze/snídaně/bez,
různé diety apod.)
• ubytování (hygiena, bezpečnost, ochrana před nepřízní počasí,
internet, televize, péče o oblečení apod.)
Základní služby podniku cestovního ruchu
• stravování (kvalita pokrmů včetně způsobu servírování,
využívání technického zázemí)
• ubytování (pronájem pokojů, vybavení pokojů, úklidové služby,
apod.)
Kulturní a luxusní potřeby účastníka
cestovního ruchu
• družnost, zábava, tanec, umění, fotografování, kreslení,
sportovní vyžití, sauna, léčebné pobyty, masáže
Kulturní a luxusní služby podniku
cestovního ruchu
• tenisové kurty, aqua parky, místnosti na masáže, golfová hřiště,
poradenství v oblasti výživy, lékařská péče (často zubaři),
animační programy, programy pro děti, trenéři, fitness apod.
Skupinové potřeby účastníka cestovního
ruchu
• doprava – parkování, příjezd, transfery z/na letiště, infrastruktura
• akce – konference, výstavy, přehlídky, přednášky
• nákupy – směnárna, kosmetika, květiny, suvenýry, péče o
zdraví
Skupinové služby podniku cestovního
ruchu
• parkoviště, garáže, servis, taxi služby, sekretářské služby,
tlumočnické služby, kongresové sály, kadeřník, masérské služby,
výstavní stánky apod.
Výrobní prostředky
• práce, půda, kapitál
• organizace využití výrobních prostředků!
Pro zajištění služeb je nezbytné, aby
podnikatelský subjekt využíval majetek podniku.
Z pohledu cenové tvorby v cestovním ruchu je
kromě detailní znalosti majetkové struktury
zároveň nezbytná i znalost zdrojů financování
majetku podniku.
Majetek podniku
Nemovitý
Hmotný
Movitý
Nehmotný
Patenty
Licence
Autorská práva
Pozemky
Budovy
Stavby
Stroje
Výrobní zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Dlouhodobý Majetek
Finanční
Finanční účasti
Dlouhodobé cenné papíry
Majetek podniku
Výrobní
Oběžný majetek
Ve věcné formě
Zásoby
Nedokončené výroby
Hotových výrobků
Zboží
V peněžní formě
Pohledávky (z obchodního styku aj.)
Finanční majetek
Přechodná aktiva
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné položky aktivní
Peníze
Na účtech
v bankách
Krátkodobé
cenné papíry
Základní kapitál
Emisní ážio
Kapitál podniku
Kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění
majetku
Vlastní kapitál
Fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond
Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Hospodářský výsledek minulých let
Hospodářský výsledek běžného účetního období
(zisk/ztráta)
Dluhopisy
Dlouhodobý
(dlouhodobé závazky)
Dlouhodobý úvěr
Dlouhodobé přijaté závazky
Kapitál
(=zdroje, krytí, pasiva)
Cizí kapitál
Krátkodobý
(krátkodobé závazky)
Obchodní úvěr
(závazky z obchodního styku)
Krátkodobý bankovní úvěr
Daňové závazky
Závazky k zaměstnancům
Rezervy
Přechodná pasiva
Zákonné
Ostatní
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné položky pasivní
NÁKLADY, VÝNOSY, VÝSLEDEK
HOSPODAŘENÍ
členění nákladů dle
• druhu (provozní, finanční, mimořádné)
• účelu (útvar, výkon)
• závislosti na změnách objemu výroby (variabilní,
fixní)
finanční účetnictví
nákladové účetnictví (sleduje vztahy NÁ a VÝ)
manažerské účetnictví
NÁKLADY, VÝNOSY, VÝSLEDEK
HOSPODAŘENÍ
členění výnosů dle
• druhu (provozní, finanční, mimořádné)
VH = VÝNOSY – NÁKLADY
-důležité rozlišovat:
výnosy x příjmy
náklady, výdaje
princip hospodárnosti = s co nejnižším množstvím
prostředků vyrobit maximální množství statků
3 zákony hospodárnosti:
• princip úspor
(použít co nejmenší množství prostředků)
• princip maximalizace
(snaha dosáhnout co nejvyššího výnosu s daným
množstvím)
• princip klesajícího výnosu
(hraniční výnos = VÝ na každou jednotku inputu
výrobního faktoru. Při rostoucím inputu hraniční
výnos nejdříve roste, potom klesá na nulu anebo
dokonce pod ni)

similar documents