130416 SI forum mts - Software Innovation

Report
Agendapunkter
• UKE - aktuelt
•Ny driftsavtale og organisasjonsendringer
•Hovedfokus forbedringsområder
• Drifts- vs. Vedlikehold
• Lisenser
• Driftsprosjekter
•Databaseoppgraderingsprogram
•Webcruiter – integrasjon
• SvarUT –Program for elektroniske tjenester
Ny driftskontrakt med EVRY og
organisasjonendringer i UKE
• Fra åtte til én driftsavtale – akseptansetest,
driftsovertagelse, godkjenningsperiode
• Nytt internt Service Management verktøy – BOKS
• Organisasjonsendringer
–USS
–KKO
–SST
– forvaltningsorganisasjon
• Forsterket Kundefront og Spesialisering av
tjenester innenfor avdelinger
Viktige forbedringsområder
• Tuning av prosesser
–Forespørsel
–Change
• Tuning av BOKS
–Skjemaforbedringer
– omfang og design
EVRYS driftsleveranse
Service Management og oppfølging av
totalleveransen
IKT - arbeidsplass
Applikasjonsdrift
SLA - applikasjoner
Kapasitetsapplikasjoner
Basisdrift og tekniske leveranser
Overordnet bilde
Ansvar:
Systemeier/Virksomheter
• Forvaltningsmodell
• Samhandlingsportalen
Vedlikeholdsavtaler o Servicehåndboken
o Driftshåndbøker
• Bestillingskatalog / Skjema
• Endringshåndtering
Systemspesifikke
rutiner
• Request Fulfillment
Grensesnitt
Ansvar:
UKE / Evry
Driftsrutiner
Driftsavtaler
Konsernovergripende
drift
Virksomhetsspesifikt
vedlikehold
Felles driftsavtaler for
Oslofelles
Sentral DL
8 bydeler
VirksomhetsVirksomhetsspesifikk
Virksomhetsspesifikk
DL
/V
spesifikk
DL
/ VirksomhetsePhorte/360
DL
DL
//
ePhorte/360
spesifikke
ePhorte/360
ePhorte/360
DL /ePhorte/
360/K2000
VH avtaler inngås av
hver enkelt virksomhet
Virksomhetsspesifikke VH
avtaler av varierende
format og dato
7 (8) virksomheter
Sentral ePhorte
4 bydeler
1 virksomhet
Registrering av saker
•Anvendelse – Registrer direkte hos
http://supportweb.software-innovation.com/
•Tvilstilfeller - BOKS
•Driftsteknisk– BOKS
..for å oppnå mer effektiv problemløsning!
Lisenser
• UKE drifter sentrale databasehotell
• Foretar regelmessig telling av brukere i
databasene for kapasitetsapplikasjonene
• Volum gir grunnlag for fakturering, for drift og
vedlikehold
Driftsprosjekter - database
• Oppgradering av alle databaser på sentrale db-hotell
• Databasehotellet - felleskomponent i Oslofelles /
Oslofelles 2.0
• UKE må derfor ivareta
–Sikkerhet
–Driftsstabilitet
–Kostnad
• Oppgradering vil sette krav til oppgradering av system
der applikasjonsversjon ikke støtter supportert dbversjon
Driftsprosjekter – fellesfunksjonalitet
webcruiter
• Fellesfunksjonalitet/felleskomponenter Webcruiter for Doculive / 360
–Tilpasninger
for ITAS
–Tilpasninger for KS 4 NOARK webservice
–Hvordan «plugge seg på»
• Lokale komponenter
–Oppsett
og tilpasning for den enkelte virksomhet
Driftsprosjekter – felles integrasjoner
• UKE samarbeider med Software Innovation og om
en felles løsningsbeskrivelse for Webcruiter
integrasjon
• Løsningsbeskrivelsen vil legge føringer for
fremdriftsplan og finansieringsmodell
Program for elektroniske tjenester
Byrådet og bystyret ønsker å styrke arbeidet med utvikling av
elektroniske tjenester for kommunens innbyggere og næringsliv
FIN har etablert et arbeid for å sikre helhetlig utvikling av
elektroniske tjenester
Fokus på utvikling av fellesfunksjonalitet og bruk av piloter fra
virksomhetene
Trinnvis gjennomføringsstrategi
Ambisjonsnivå
Fase III, 2015 –
Flere tjenester og
gevinstrealisering
 Samhandling med
innbyggere og næringsliv
– enklere og raskere
 Brukerfokus - evne til å
effektivisere og fornye seg
 Flere innbyggere - økt
tjenesteytelse til lavere
kost
Fase II, 2014
Produksjon- og
utprøvingsfase
(pilotering
Fase I, 2012-2013
Strategi- og
utformingsfase
(design)
NÅ-SITUASJONEN
■ LAV DIGITAL MODENHET
■ FÅ ELEK. TJENESTER
■ VIRKSOMHETSFOKUS
Leveranser:
-Flere nye tjenester
-Gevinstrealisering
-Justere og videreutvikle metode mv
Leveranser:
-Utvikling og produksjon byggesak,
barnehage, SvarUt
-Pilotere og evaluere funksjonalitet,
tekniske forhold, arbeidsprosesser,
metodikk mv
- Plan for fase III
Leveranser:
-Design
- Anskaffelser
-Styringsdokument
-Metodikk og rutiner
-Informasjon og kompetanseutvikling
- Starte pilotering av ”Svarut”
-Plan for fase II

similar documents