فصل اول عمليات2 0نگارش 2

Report
‫عمليات واحد ‪2‬‬
‫علي آراسته نوده–‬
‫حجم مباحث مورد بحث ‪:‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ )1‬رطوبت ( تريبال)‬
‫‪ )2‬خشك كردن (تريبال)‬
‫‪ )3‬جذب سطحي (تريبال)‬
‫‪ )4‬تبخير (مك كيب)‬
‫‪ )5‬فيلتراسيون(مك كيب)‬
‫‪)6‬تبلور(مك كيب)‬
‫عمليات انتقال جرم‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪1‬‬
‫بسياري از عمليات مهندس ي شيمي با مسئله‬
‫تغيير غلظت در محلول ها و مخلوط ها سروكار‬
‫دارند ‪.‬‬
‫اين تغييرات الزاما توسط واكنش هاي‬
‫شيميايي صورت نمي گيرد ‪.‬‬
‫اين عمليات بيشتر به جداسازي مخلوط ها‬
‫به سازنده هاي آنها مربوط مي گردد ‪.‬‬
‫غالبا“ قسمت اعظم هزينه هاي يك فرايند‬
‫صرف عمليات جداسازي مي گردد ‪.‬‬
‫عمليات انتقال جرم بوسيله انتقال يك ماده‬
‫به داخل ديگر در مقياس مولكولي مشخص‬
‫ميشوند ‪.‬‬
‫در عمليات انتقال جرم هيچ يك از دو فاز در‬
‫حال تعادل حاوي تنها يك جز نخواهد بود ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫وقتي دو فاز بايكديگر تماس پيدا مي كنند ‪،‬‬
‫بالفاصله به تعادل نمي رسند ‪ .‬سيستم به‬
‫مرور زمان در اثر نفوذ سازنده ها از يك فاز به‬
‫فاز ديگر به تعادل نزديك ميشوند ‪ .‬لذا‬
‫جداسازي هرگز كامل نخواهد بود ‪.‬‬
‫وجود سه فاز مختلف يعني گاز – مايع –‬
‫جامد امكان مجاور شدن دو فاز با يكديگر را‬
‫در ‪ 6‬صورت فراهم ميسازد ‪:‬‬
‫• ‪ )1‬گاز – گاز ‪:‬‬
‫•‬
‫به جز در موارد استثنايي تمام گازها در اين‬
‫حالت با يكديگر مخلوط ميشوند و لذا فرايند‬
‫امكان پذير نيست ‪.‬‬
‫• ‪ ) 2‬گاز مايع ‪:‬‬
‫• ‪ ) 3‬گاز جامد ‪:‬‬
‫• تقطير ‪ :‬اگر كليه سازنده هاي يك سيستم در حال‬
‫تعادل بين دو فاز توزيع شوند عمل را تقطير‬
‫گويند ‪ .‬در تقطير فاز گاز در اثر حرارت دادن فاز‬
‫مايع توليد ميشود ‪.‬‬
‫اگر‬
‫‪Gas Absorption‬‬
‫• جذب گاز‬
‫هر دو فاز محلول بوده و يك سازنده بين دو فاز‬
‫توزيع گردد ‪ .‬چنانچه انتقال از گاز به مايع باشد‬
‫جذب گاز و در صورت انتقال از مايع به گاز دفع‬
‫گاز ‪ Stripping‬گويند ‪.‬‬
‫• رطوبت دادن ‪Humidification‬‬
‫اگر فاز مايع فقط از يك جزء تشكيل شده باشد ولي‬
‫فاز گاز دو يا چند سازنده اي باشد عمل را رطوبت‬
‫دادن گويند ‪.‬‬
‫•‬
‫تصعيد جزء به جزء ‪Fractional Sublimation‬‬
‫اگر يك مخلوط متشكل از چند سازنده بطور نسبي تبخير‬
‫شود ‪ ،‬بدون آنكه فاز مايعي پديد آيد ‪ ،‬بخارات حاصله و‬
‫جامد باقي مانده هريك حاوي كليه سازنده ها اما با غلظت‬
‫هاي متفاوت خواهد بود ‪.‬‬
‫‪Drying‬‬
‫خشك كردن‬
‫اگر جامد از يك مايع فرار مرطوب شده باشد و در مجاورت گاز‬
‫خشك قرار بگيرد ‪ ،‬رطوبت موجود در آن خارج شده و بدرون‬
‫گاز نفوذ مي نمايد ‪ .‬اين عمل را خشك كردن و يا گاهي دفع‬
‫‪Desorption‬گويند ‪.‬‬
‫‪Adsorption‬‬
‫جذب سطحي‬
‫اگر نفوذ از فاز گاز به جامد صورت گيرد اين عمل را جذب‬
‫سطحي گويند ‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ) 4‬مايع – مايع ‪:‬‬
‫‪Extraction‬‬
‫استخراج مايع‬
‫عمليات جداسازي كه در آنها دو فاز نامحلول مايع بايكديگر‬
‫تماس داده ميشوند تا يك جزء بين آنها انتقال يابند ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫• ‪ ) 5‬مايع – جامد ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تبلور جز به جز ‪Fractional Crystallization‬‬
‫وقتي كليه سازنده ها در دو فاز نامحلول در‬
‫تماس بايكديگذ قرار بگيرند عمل را تبلور‬
‫جزبه جز نامند ‪.‬‬
‫‪Leaching‬‬
‫استخراج با حالل‬
‫جداسازي انتخابي يك سازنده از يك مخلوط‬
‫جامد توسط يك حالل مايع استخراج با حالل‬
‫ناميده ميشود ‪.‬‬
‫‪Adsorption‬‬
‫جذب سطحي‬
‫نفوذ از مايع به سطح جامد را جذب سطحي‬
‫گويند ‪.‬‬
‫• جداسازي فازها با استفاده از غشا‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫• ‪ ) 6‬جامد – جامد ‪:‬‬
‫•‬
‫‪3‬‬
‫بدليل سرعت پايين انجام نمي شود ‪.‬‬
‫•‬
‫نقش غشا ها جلوگيري از مخلوط شدن دو فاز‬
‫محلول در يكديگر است ‪.‬‬
‫گاز – گاز ‪ :‬عبور سازنده ها با شدت گوناگون‬
‫بسته به جرم مولكولي از غشا‬
‫گاز ـ مايع ‪ :‬عبور از غشائي كه توانايي حل كردن‬
‫يك جز محلول را دارد ‪.‬‬
‫مايع – مايع ‪ :‬جدا سازي از حالل مايع و غشائئ‬
‫كه بتواند فقط بلورهاي حل شده در حالل فوق‬
‫را از خود عبور دهد (دياليز) جداسازي حالل از‬
‫محلول (اسمز)‬
‫عمليات مستقيم و غير مستقيم ‪:‬‬
‫در عمليات مستقيم در اثر افزايش يا كاهش‬
‫حرارت دو فاز از يك فاز اوليه بدست مي آيند‬
‫‪.‬مانند تقطير و‪....‬‬
‫در عمليات غير مستقيم يك جسم خارجي به‬
‫سيستم افزوده ميشود ‪ .‬مانند جذب گاز و‪...‬‬
‫اصول طراحي ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪4‬‬
‫در طراحي هر واحد مربوط به انتقال جرم چهار‬
‫عامل اصلي مي بايست تعيين گردد كه عبارتند از‬
‫تعداد مراحل ايده آل‬
‫زمان الزم براي تماس فازها‬
‫شدت جريانهاي مجاز‬
‫انرژي مورد نياز‬
‫براي تعيين تعداد مراحل ايده آل الزم جهت‬
‫جداسازي مشخص ي بطور عمليات مرحله اي و يا‬
‫معادل آنها در يك عمل تماس پيوسته دانستن‬
‫مشخصات تعادلي سيستم و موازنه هاي جرم‬
‫ضروري خواهد بود ‪.‬‬
‫در عمليات مرحله اي زمان الزم تماس دو فاز به‬
‫بازده مرحله اي مربوط ميشود ‪.‬‬
‫در عمليات پيوسته تعيين كننده حجم و يا طول‬
‫دستگاه خواهد بود ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫شدت جريانهاي مجاز ‪:‬‬
‫در اعمال نيمه پيوسته و پاياا پيش مي آيد كه‬
‫براساس آن سطح مقطع دستگاه محاسه مي‬
‫شود ‪.‬‬
‫انرژي هاي مورد نياز ‪:‬‬
‫انرژي حرارتي و مكانيكي در عمليات انتقال جرم‬
‫مورد استفاده قرار مي گيرد‬
‫• واحد ‪:‬‬
‫• يك واحد عبارت است از يك وسيله و يا‬
‫مجموعه اي از وسايل كه در آن دو فاز غير‬
‫محلول در يكديگر در تماس مستقيم با هم قرار‬
‫ميدهند و در نتيجه انتقال جرم بين فازها‬
‫بمنظور نزديك كردن آنها بحالت تعادل صورت‬
‫ميگيرد و سپس فازها بروش مكانيكي از هم جدا‬
‫ميشوند ‪.‬‬
‫رطوبت دهي و رطوبت زدايي‬
‫‪Humidification‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تعاريف‬
‫دماي اشباع آدياباتيك‬
‫آنتالپي‬
‫اختالط دو جريان گاز‬
‫نمودار نم سنجي‬
‫رطوبت دهي‬
‫رطوبت زدايي‬
‫برج هاي خنك كن آب‬
‫برج هاي رطوبت افزا‬
‫چند مسئله‬
‫•( فصل ‪ 7‬تريبال )‬
‫تعاريف ‪:‬‬
‫• مقدمه ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪1‬‬
‫فرايندهايي كه در اين فصل بررس ي ميشود در‬
‫باره انتقال جرم و انرژي بين فازهاست كه در‬
‫نتيجه تماس يك گاز با يك مايع خالص كه گاز‬
‫در آن نامحلول است روي مي دهد ‪.‬‬
‫رطوبت ‪Y :‬‬
‫جرم بخار همراه با واحد جرم گاز خشك ‪Y‬‬
‫رطوبت مطلق و رطوبت گراونر نيز به آن مي‬
‫گويند ‪.‬‬
‫)‪• Y= Ma.Pa / Mb(P – Pa‬‬
‫فشار‬
‫‪P‬‬
‫فشار كل‬
‫جزئي بخار در گاز ‪Pa‬‬
‫رطوبت اشباع ‪Ys :‬‬
‫رطوبت يك گاز وقتي از بخارآب سير شده باشد‬
‫‪.‬‬
‫•‬
‫رطوبت درصدي (درصد اشباع ‪ -‬درصد‬
‫رطوبت مطلق ) ‪:‬‬
‫‪• 100 Y / Ys‬‬
‫)‪• 100 Pa (P – Pas)/ Pas (P – Pa‬‬
‫• گرماي مرطوب ‪Cs :‬‬
‫• گرماي الزم براي اينكه دماي واحد جرم گاز‬
‫خشك و بخار همراه آن در فشار ثابت يك‬
‫درجه افزايش يابد ‪.‬‬
‫‪• Cs = Cb – YCa‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪Cs = 1 + 1.9 Y (Kj/KgK) W&A‬‬
‫گرماي ويژه گاز = ‪Cb‬‬
‫= ‪Ca‬‬
‫گرماي ويژه مايع‬
‫حجم مرطوب ‪Vh :‬‬
‫حجم اشغال شده توسط واحد جرم گاز خشك و‬
‫بخار همراه آن مي باشد ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تعاريف ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫نقطه شبنم ‪:‬‬
‫دمايي كه تا آن دما اگر گاز در رطوبت ثابت‬
‫خنك شود با بخاراشباع مي شود ‪.‬‬
‫رطوبت نسبي درصدي (اشباع نسبي)‬
‫‪• RH‬‬
‫‪• = ( P / Psat ) *100‬‬
‫فشار‬
‫فشار جزئئ بخار در گاز‬
‫=‬
‫بخار در گاز اشباع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪2‬‬
‫دماي حباب تر )‪:(Tw‬‬
‫دماي حباب خيس عبارتست از دماي غير تعادلي و‬
‫پايايي كه جرم كوچكي از مايعي كه در شرايط‬
‫آدياباتيك در معرض جريان پيوسته گازي قرار‬
‫دارد به آن مي رسد ‪.‬‬
‫وقتي جريان گاز سير نشده اي از روي سطح يك‬
‫مايع عبور كند رطوبت آن گاز در اثر تبخير مايع‬
‫افزايش مي يابد ‪ .‬دماي مايع كمتر از دماي گاز‬
‫ميشود و گرما از گاز به مايع منتقل ميشود ‪ .‬در‬
‫حالت تعادل انتقال گرما از گاز به مايع دقيقا با‬
‫سرعت جذب گرماي مايع برابري مي كند ‪.‬و گفته‬
‫ميشود مايع داراي دماي تر مخزن است ‪.‬‬
‫)‪• Tg – Tw = lw (Ys – Y )/ (hg/Ky‬‬
‫‪ : Ky‬ضريب انتقال جرم‬
‫‪ : Hg‬ضريب انتقال حرارت‬
‫دماي اشباع آدياباتيك ‪:‬‬
‫• اگر گاز از روي مايع طوري عبور كند كه زمان تماس‬
‫بين آنها كافي باشد يا بر روي گاز پاشيده شود تا‬
‫تعادل تثبيت گردد ‪ .‬گاز سير مي شود و هر دو فاز‬
‫داراي دماي يكسان ميشود ‪ .‬در سيستمي كه از نظر‬
‫گرمايي نا رسانا باشد مقدار كل گرماي محسوس به‬
‫اندازه گرماي نهان تبخير مايع تبخير شده كاهش مي‬
‫يابد ‪.‬در اثر تداوم عبور گاز ‪ ،‬دماي مايع به تدريج به‬
‫دماي تعادل مي رسد كه چنين دمايي را دمايي را‬
‫دماي سير شده آدياباتيك مي نامند ‪.‬‬
‫• مكانيسم تحول حباب مرطوب در اساس بتا مكانيسم‬
‫فرايند اشباع آدياباتيك يكي است بجز آنكه در تحول‬
‫حباب مرطوب رطوبت مخلوط گاز در حين تحول‬
‫تغيير نمي كند ‪.‬‬
‫)‪• Ys – Y = (lw / Cs)(T – Tas‬‬
‫‪3‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اگر رابطه ‪Cs = h/Ky‬بر قرار باشد ‪ ،‬دماي‬
‫سير شده آدياباتيك برابر با دماي تر مخزن‬
‫است ‪ .‬اين در حاليستكه براي بيشتر سيستم‬
‫هاي آب و هوا وجود دارد ‪.‬‬
‫نسبت ‪ h / (Ky . Cs) = b‬به نسبت نم‬
‫سنجي معروف است و براي سيستم آب و هوا‬
‫‪ b = 1‬رابطه لوئيس گفته ميشود ‪.‬‬
‫مقدار تقريبي ‪hg/Ky = 950 j/kg‬‬
‫آنتالپي‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪4‬‬
‫انرژي داخلي يك ماده ‪ ،‬عبارت است از كل انرژي موجود‬
‫در ماده است كه در اثر جنبش و ااستقرار نسبي اتمها و‬
‫مولكولهاي سازنده آن ماده حاصل ميشود ‪ .‬مقدار آنتالپي‬
‫يك ماده نا معلوم است اما با انتخاب يك مرجع مناسب‬
‫و با فرض آنكه آنتالپي سيستم در آن حالت برلبر صفر‬
‫باشد آنتالپي نسبي در شرايط ديگر را ميتوان محاسبه‬
‫كرد ‪ .‬براي مشخص كردن حالت مرجع بايد دما و فشار و‬
‫حالت ماده تعيين شود ‪.‬‬
‫در جدول بخار آب آنتالپي هاي نسبي در مقايسه با آنتالپي‬
‫اين ماده به حالت مايه از صفر درجه سليسيوس ودر‬
‫تحت فشار بخار آن در دماي مذكور داده شده است ‪.‬‬
‫فاصله عمودي بين منحنيهاي نشانگر گرماي تبخير‬
‫ميباشد‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫*‬
‫*‬
‫‪H‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Tg‬‬
‫‪T0‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تغيير آنتالپي بين دو حالت مانند نقاط ‪ A,D‬را‬
‫ميتوان برابر تفاضل عرض هاي نقاط مذكور در‬
‫نظر گرفت ‪:‬‬
‫گرماي ملموس مايع = ‪• Hd – Hc‬‬
‫گرماي نهان تبخير = ‪• Hc – Hb‬‬
‫گرماي ملموس بخار = ‪• Hb – Ha‬‬
‫آنتالپي يك مخلوط گاز و بخار برابر با مجموع آنتالپي‬
‫هاي گازو بخار موجود در مخلوط است ‪.‬‬
‫مخلوطي از گاز خشك به جرم واحد و بخار همراه آن‬
‫به جرم ‪ Y‬را در دماي حباب خشك ‪ Tg‬در نظر مي‬
‫گيريم ‪.‬‬
‫‪• Ha = Hg + Yhv‬‬
‫)‪• Hg = Cb(Tg – T0‬‬
‫‪• Hv = Ca(Tg – Tb) + Cal(Tc – T0 ) + l‬‬
‫‪bc‬‬
‫‪5‬‬
‫در فشار پايين كه معموال عمل مرطوب سازي‬
‫صورت ميگيرد ‪ ،‬بجاي عمل بر روي خط فشار‬
‫ثابت ‪ A‬مي توان بر روي خط فشار ثابت ’‪A‬‬
‫با تقريب عمل نمود ‪.‬‬
‫‪Hv = Ca ( Tg – T0) + l ed‬‬
‫‪H = Cb (Tg – T0) +Y [ Ca (Tg – T0) +l ] +‬‬
‫‪Cs(Tg – T0) + Y l‬‬
‫آنتالپي يك مخلوط را ميتوان با افزايش دما در‬
‫رطوبت ثابت يا افزايش رطوبت در دماي ثابت‬
‫باالبرد ‪.‬‬
‫اختالط دو جريان گاز مرطوب ‪:‬‬
‫• اختالط دو گاز با رطوبت هاي ‪Y1,Y2‬‬
‫دماهاي ‪ T1,T2‬آنتالپي هاي ‪ H1,H2‬را در نظر‬
‫ميگيريم ‪.‬‬
‫• گاز مخلوط داراي دماي ‪ T‬آنتالپي ‪ H‬و رطوبت ‪Y‬‬
‫ميباشد ‪.‬‬
‫• جرم گاز خشك گازهاي مورد نظر به ترتيب‬
‫‪ m1,m2,m‬ميباشند ‪.‬‬
‫•‬
‫‪• M = m1+m2‬‬
‫‪• m1Y1+m2Y2 = mY‬‬
‫)‪• M1(Y – Y1) = m2(Y-Y2‬‬
‫نقطه ‪ m‬روي خط مستقيمي است كه دو‬
‫نقطه)‪ )T1,Y1) , (T2,Y2‬را به هم متصل مي‬
‫سازد ‪ .‬و داراي رطوبت ‪ Y‬ميباشد ‪.‬‬
‫)‪Y = (m1Y1+m2Y2)/(m1+m2‬‬
‫‪6‬‬
7
‫رطوبت دهي ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫روشهاي زير را مي توان براي افزايش رطوبت گاز‬
‫بكار برد ‪:‬‬
‫بخار زنده ممكن است مستقيما به مقدار الزم‬
‫اضافه شود (كمي دما باال مي رود )‬
‫آب را ميتوان با سرعت جريان كافي در گاز پخش‬
‫كرد تا تبخير آن رطوبت الزم را بدهد ‪( .‬دماي گاز‬
‫پايين مي آيد )‬
‫گاز را مي توان با جريان گازي كه داراي رطوبت‬
‫بيشتر است مخلوط كرد ‪.‬‬
‫گاز را ميتوان ا آبدر تماس قرار داد كه فقط‬
‫قسمتي از مايع تبخير گردد ‪.‬‬
‫(عمل تبخير وقتي صورت مي گيرد كه دماي آب‬
‫باالتر از شبنم هوا باشد )‪.‬‬
‫براي حركت از نقطه ‪ a‬به نقطه ‪: b‬‬
‫گرم كردن با هيتر تا نقطه ‪ c‬يا ‪f‬‬
‫مرطوب كردن با كولر آب تا نقطه ‪ d‬يا ‪h‬‬
‫گرم كردن با هيتر تا نقطه ‪b‬‬
‫راه ‪) 2‬‬
‫گرم كردن تا نقطه ‪ e‬با هيتر‬
‫سرد كردن با كولر تا نقطه ‪b‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪b‬‬
‫‪h‬‬
‫‪d‬‬
‫‪a‬‬
‫‪e‬‬
‫‪8‬‬
‫‪c‬‬
‫‪F‬‬
‫‪T‬‬
‫رطوبت زدايي ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪9‬‬
‫روشهاي زير را مي توان براي كاهش رطوبت گاز‬
‫بكار برد ‪:‬‬
‫هوا را ميتوان با يك سطح سرد كه ممكن است‬
‫مايع و يا جامد باشد در تماس قرار داد و رطوبت‬
‫زدايي كرد ‪ .‬اگر دماس سطح پايين تر از نقطه‬
‫شبنم گاز باشد ميعان صورت ميگيرد و دماي گاز‬
‫پايين مي آيد ‪ .‬دماي سطح شروع به باال رفتن مي‬
‫كند زيرا گرماي نهان و محسوس از هوا به سطح‬
‫منتقل ميشود ‪ .‬معموال دما و رطوبت در مدت‬
‫وقوع فرايند با هم همزمان كاهش مي يابد ‪.‬‬
‫هواي مجاور و در تماس با سطح تا پايينتر از‬
‫نقطه شبنم سرد ميشود و بنابراين پيش از اين‬
‫كه هواي دورتر فرصت سرد شدن داشته باشد‬
‫ميعان بخار صورت ميگيرد ‪.‬‬
‫رطوبت را با متراكم كردن هوا نيز مي توان كاهش‬
‫داد ‪ .‬در مدت تراكم فشار جزئئ بخار افزايش مي‬
‫يابد و به محض اينكه به فشار بخار اشباع‬
‫رسيد ميعان صورت مي گيرد ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫براي حركت از نقطه ‪ b‬به نقطه ‪: a‬‬
‫سرد كردن با كندانسور از مسير ‪d, c‬‬
‫گرم كردن با هيتر تا نقطه ‪a‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪b‬‬
‫‪d‬‬
‫‪a‬‬
‫‪T‬‬
‫‪C‬‬
‫برج هاي خنك كن آب ‪Cooling Tower:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪10‬‬
‫عمل خنك كردن با انتقال گرما ي محسوس و‬
‫همچنين سرمايش تبخيري صورت ميگيرد كه‬
‫گرماي محسوس آب مقدار گرماي نهان تبخير را‬
‫تا مين مي كند‬
‫در مقياس بزرگ هوا و آب در برج خنك كن به‬
‫طور ناهمسو در تماس با يكديگر قرار مي گيرند ‪،‬‬
‫ممكن است در برج از وزش طبيعي يا وزش‬
‫مكانيكي استفاده شود ‪ .‬آب از باال به پايين روي‬
‫يك سري تخته هاي چوبي كه سطح تماس بزرگي‬
‫ايجاد مي كند مي ريزد و آشفتگي بيشتري در مايع‬
‫ايجاد ميشود ‪ .‬هوا در حين باال رفتن گرما و‬
‫رطوبت مي گيرد ‪.‬‬
‫در برج خنك كن دماي مايع پايين مي آيد و دما و‬
‫رطوبت گاز افزايش مي يابد و عمل آن شبيه يك‬
‫دستگاه رطوبت افزايي به هوا است ‪.‬‬
‫آنتالپي جريان هوا ثابت نمي ماند زيرا دماي مايع‬
‫در باالي برج سريع عوض مي شود ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫حد دمايي كه آب مي تواند سردشود دماي حباب‬
‫مرطوب هوا در هنگام ورود است‬
‫در پايين برج ‪:‬‬
‫‪ ) 1‬دما هوا ميتواند بيشتر از دماي آب باشد ‪ ،‬اما‬
‫آب خنك ميشود زيرا دماي سطح مشترك بيشتر از‬
‫رطوبت در توده گاز است و در نتيجه نيروي محركي‬
‫براي انتقال جرم بخار آب وجود دارد ‪.‬‬
‫‪ ) 2‬اگر دماي هواي ورودي كمتر از دماي آب خروجي‬
‫باشد ‪ .‬شيب ها هم شكلند اما انتقال گرماي‬
‫محسوس كمتري در فيلم گاز وجود دارد ‪.‬‬
‫در تمام حالت ها دما در فصل مشترك بايد بيشتر از‬
‫دما ي حباب خيس باشد زيرا اگر برابر باشد تمام‬
‫گرماي تبخير از گاز گرفته ميشود و شيب دمايي در‬
‫آب وجود ندارد و آب خنك نمي شود ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫در باالي برج ‪:‬‬
‫گرماي انتقال يافته از آب به فصل مشترك براي‬
‫گرمايش هوا و تامين گرماي تبخير بكار مي رود ‪.‬‬
‫گرچه سرمايش آب بر اثر تبخير خيلي بيشتر از‬
‫سرمايش ناش ي از انتقال گرماي محسوس به‬
‫هواست ولي دماي گاز خروجي معموال چند درجه‬
‫كمتر از دماي آب ورودي است ‪.‬‬
‫منحني تعادل ‪:‬‬
‫منحني تعادل در برج هاي خنك كن آب منحني‬
‫‪ RH = 100‬در منحني نم سنجي آب است ‪ .‬كه‬
‫داده هاي تعادلي آن به شرح مقابل وبصورت‬
‫ثابت در فشار نرمال داده شده است ‪:‬‬
‫‪• Hg(sat) = Cs.Tg+Ys.l0‬‬
‫‪• Cs = (1005+1884Y) J/Kg‬‬
‫‪11‬‬
‫•‬
‫دما ‪C‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪30‬‬
‫‪35‬‬
‫‪40‬‬
‫‪45‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫خط كاركرد برج ‪:‬‬
‫خط كاركرد برج خطي است با شيب ‪LCl/G‬كه‬
‫از (‪ )Tl1,Hg1‬مي گذرد و خط افقي ‪ Tl2‬را‬
‫قطع ميكند ‪.‬‬
‫آنتالپي (‪(KJ/Kg‬‬
‫‪30‬‬
‫‪40‬‬
‫‪60‬‬
‫‪80‬‬
‫‪100‬‬
‫‪130‬‬
‫‪170‬‬
‫‪220‬‬
‫‪280‬‬
‫‪470‬‬
‫• ارتفاع برج خنك كن ‪:‬‬
‫•‬
‫‪dH‬‬
‫‪Ky a Z‬‬
‫‪Z‬‬
‫=‬
‫‪• Ntg = Hi – H‬‬
‫‪G‬‬
‫= ‪htg‬‬
‫اگر بتوان تمام مقاومت در مقابل انتقال گرما و‬
‫جرم را در فاز گاز حساب كرد ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪Hg‬‬
‫‪‬‬
‫‪12‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫=‪Z‬‬
‫‪Ntog = dH‬‬
‫‪=Ky.a.Z‬‬
‫•‬
‫‪H* - H‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Htog‬‬
‫‪ G‬سرعت جرمي گاز‬
‫‪ Ky‬ضريب انتقال جرم‬
‫سطح مشترك در واحد حجم ستون‬
‫‪.a‬‬
‫آنتالپي گاز در سطح مشترك‬
‫‪Hi‬‬
‫آنتالپي گاز در حال تعادل‬
‫*‪H‬‬
‫‪ Ntg‬تعداد واحدهاي انتقال‬
‫‪ Htg‬ارتفاع هر واحد انتقال‬
‫سرعت جرمي مايع‬
‫‪L‬‬
‫‪Tl2,Hg2‬‬
‫‪Tl1,Hg1‬‬
‫‪Tl‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫روش كار ‪:‬‬
‫در دماهاي مختلف بين ‪ Tl1,Tl2‬خطوط‬
‫عمودي رسم مينماييم هر كجا خط تبادل را قطع‬
‫كرد ‪ H‬و هر كجا خط تعادل را قطع نمود *‪H‬‬
‫خواهد بود ‪ .‬سپس ‪ H*-H‬را محاسبه و عكس‬
‫آن را نيز محاسبه ميكنيم ‪ .‬منحني را بر حسب ‪H‬‬
‫رسم كرده و سطح زير منحني را محاسبه ميكنيم ‪.‬‬
‫)‪T H H* 1/(H*-H‬‬
‫*‪H‬‬
‫‪H‬‬
‫‪T‬‬
‫‪13‬‬
‫برج هاي رطوبت افزا ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫اگر كار اصلي برج اين باشد كه جرياني از هواي‬
‫مرطوب توليد نمايد ‪ ،‬الزم نيست دماي نهايي مايع‬
‫مشخص باشد ‪ ،‬اما رطوبت گاز خروجي از باالي برج‬
‫بايد به جاي آن داده شود ‪ .‬بنابراين در طراحي يك‬
‫برج رطوبت افزايي الزم است دما و آنتالپي و‬
‫سرانجام رطوبت گاز خروجي از برج محاسبه مي‬
‫شوند ‪.‬‬
‫در يك دستگاه رطوبت افزا كه در آن كمبود آب‬
‫فقط بخش كوچكي از كل مايع در گردش را تشكيل‬
‫ميدهد ‪ .‬دماي آن به طرف دماي سير شده‬
‫آدياباتيك ‪ Tas‬نزديك ميشود و ثابت باقي مي ماند و‬
‫بنابراين گراديان دما وجود ندارد ‪ .‬گاز در تماس با‬
‫سطح مايع تقريبا سير شده و داراي رطوبت ‪Hs‬‬
‫است ‪.‬‬
‫)‪-G.dY = Ky.a.dZ(Y – Yas‬‬
‫‪Ln[(Yas – Y1)/(Yas – Y2)]= Ky.a.Z/G‬‬
‫‪14‬‬
‫=])‪[(Y2-Y1)/(Yas-Y1‬‬
‫)‪1 – e (-Ky.a.z/G‬‬
‫‪Yas‬‬
‫‪Tg2‬‬
‫‪Y2‬‬
‫‪Tas‬‬
‫•‪Y1‬‬
‫‪Tas Tg2 Tg1‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪Y1‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Tg1‬‬
‫‪Tas‬‬
‫‪L‬‬
‫چند مسئله ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪15‬‬
‫‪ )1‬در مخلوط بخار بنزن و گاز نيتروژن در فشار‬
‫كل ‪ 800mmHg‬و دماي ‪ 60F‬فشار جزئئ‬
‫بنزن برابر ‪ 100mmHg‬مي باشد ‪ .‬رطوبت‬
‫بنزن را حساب كنيد ‪.‬‬
‫‪ )2‬مخلوطي از گاز ‪ b‬و بنزن در فشار اتمسفر و‬
‫دماي ‪50C‬بصورت اشباع ميباشد ‪.‬رطوبت‬
‫مطلق را بدست آوريد در صورتيكه گاز ‪B‬‬
‫نيتروژن باشد ؟ درصورتيكه دي اكسيد كربن‬
‫باشد ؟‬
‫‪ )3‬براي مخلوطي از هوا و بخار آب به دماي‬
‫حباب خشك ‪ 65C‬دماي حباب مرطوب ‪35C‬‬
‫بدست آورده اند ‪ .‬فشار كل ‪ 1atm‬رطوبت‬
‫هوا را محاسبه كنيد ‪.‬‬
‫‪)4‬هواي نم دار ‪ 310K‬داراي دماي ترمخزن‬
‫‪ 300K‬است ‪ .‬اگر درفشاركل ‪305 KN/m2‬‬
‫گرماي نهان تبخير آب در ‪300‬كلوين برلبر‬
‫‪ 2440Kj/Kg‬باشد رطوبت هوا و رطوبت‬
‫نسبي درصدي را تخمين بزنيد ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪) 5‬هوا در‪ 83‬درجه ‪ C‬و رطوبت مطلق ‪ 0.03‬و فشار‬
‫اتمسفر با آب در دماي اشباع آدياباتيك مجاور‬
‫ميشود ‪ .‬در نتيجه مخلوط مرطوب و سرد شده و‬
‫به ‪ %90‬اشباع مي رسد ‪ .‬دما و رطوبت نهايي هوا‬
‫چيست ؟‬
‫‪ )6‬در يك خشك كن به هواي محتوي ‪0.005Kg‬‬
‫بخار آب در هر كيلو گرم هواي خشك تا دماي‬
‫‪ 325k‬گرما داده ميشود و سپس هوا به سيني‬
‫هاي پايين فرستاده ميشود و از سيني هاي مذكور با‬
‫‪ 60%‬رطوبت نسبي خارج مي گردد و دوباره تا‬
‫‪ 325K‬گرم و از روي سيني هاي ديگري عبور داده‬
‫ميشود و دوباره با ‪ 60 %‬رطوبت نسبي خارج‬
‫ميشود ‪ .‬اين عمل دوباره براي سيني هاي سوم و‬
‫چهارم تكرار ميشود و هوا از خشك كن خارج‬
‫ميشود ‪ .‬به فرض اينكه مواد روي هر سيني به‬
‫دماي تر مخزن برسد و از گرماي تلف شده خشك‬
‫كن صرف نظر شود تعيين نماييد ‪:‬‬
‫الف ) دماي مواد روي هر سيني‬
‫ب ) مقدار آب گرفته شده بر حسب ‪ Kg/S‬در‬
‫صورتيكه ‪ 5m3/s‬هواي مرطوب از خشك كن‬
‫خارج شود ؟‬
‫ج)دمايي كه هواي ورودي بايد داشته باشد تا‬
‫خشك كن در يك مرحله كار كند ؟‬
‫• ‪ )7‬در يك سيستم تهويه مطبوع ‪ 1Kg/s‬هواي‬
‫‪ 350K‬با ‪10‬درصد رطوبت نسبي با ‪5Kg/s‬‬
‫هواي ‪ 300‬كلوين با ‪ 30‬درصد رطوبت نسبس‬
‫مخلوط ميشوند رطوبت و دماي مخلوط چقدر‬
‫است ؟‬
‫• ‪ )8‬هواي ‪ 300‬كلوين با رطوبت نسبي‬
‫‪ %20‬را در دو مرحله حرارت ميدهند و دربين دو‬
‫مرحله آن را سير ميكنند تا به رطوبت نسبي ‪90‬‬
‫درصد برسد ‪ ،‬باالخره جريان نهايي داراي دماي‬
‫‪320‬كلوين و رطوبت نسبي ‪ 20‬درصد ميشود ‪.‬‬
‫رطوبت جريان خروجي و شرايط در انتهاي هر‬
‫مرحله راتعيين كنيد ؟‬
‫• ‪ )9‬قرار است آب به كمك جريان نا همسوي‬
‫هواي ‪ 293‬كلوين با رطوبت نسبي ‪ 20‬درصد از‬
‫‪ 328‬كلوين تا ‪293‬كلوين خنك شود ‪ .‬سرعت‬
‫جريان هوا ‪ 0.68m3/m2.s‬و سرعت جريان‬
‫آب‬
‫‪16‬‬
‫• ‪ 0.26Kg/m2.s‬است ‪ .‬تمام مقومت در مقابل‬
‫انتقال گرما و جرم را ممكن است در فاز گاز فرض‬
‫كرد و حاصلضرب ‪ Ky.a‬را برابر‬
‫‪ 0.24Kg/m3.s‬در نظر گرفت ‪ .‬ارتفاع مواد‬
‫پركننده چقدر خواهد بود ؟‬
‫• ‪ )10‬يك مخزن پاشش ي افقي همرا ه با گردش آب‬
‫را جهت مرطوب ساختن و سرد كردن آدياباتيك‬
‫هوا بكار مي برند ‪ .‬قسمت فعال مخزن ‪ 2m2‬طول‬
‫و سطح مقطع آن نيز ‪ 2m2‬ميباشد ‪ .‬هوا با شدت‬
‫جريان ‪ 3.5m3/s‬در دماي حباب خشك ‪ 65C‬و‬
‫رطوبت ‪ 0.017‬سرد و مرطوب شده و به دماي‬
‫‪ 42C‬مي رسد ‪ .‬اگر يك مخزن پاشش ي ديگر راكه‬
‫مطابق مخزن اول عمل ميكند به دنبال آن قرار‬
‫دهيم شرايط هواي خروجي چه خواهد شد ؟‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪17‬‬
‫‪ )11‬هوا باشرايط‪ RH:20%, T=13C‬را مي‬
‫خواهيم به هوايي با شرايط = ‪RH:40% , T‬‬
‫‪ 21C‬تبديل نماييم شرايط كار به چه نحو‬
‫خواهد بود ؟‬
‫‪)12‬چنانچه ‪ 1416m3/hr‬هواي ‪T=60C ,‬‬
‫‪ Rh=30%‬را با ‪ 850m3/hr‬هوا با شرايط‬
‫‪ T=32C , Tw = 21‬مخلوط نماييم ‪.‬‬
‫مشخصات نهايي هوا چه خواهد بود ؟‬
‫‪I 1000 m3/s )13‬هوايي كه داراي شرايط‬
‫‪ Rh=80%,T=40C‬مي باشد ‪ .‬در درجه حرارت‬
‫ثابت آنقدر فشرده ميشود كه ‪ %35‬آب خود را از‬
‫دست بدهد ‪ .‬فشار نهايي چقدر است ؟‬
‫‪ )14‬درجه حرارت آب يك كولر آبي ‪ 24C‬است و‬
‫درجه حرارت روز هوا ‪ 36C‬است اين كولر اگر‬
‫هواي خروجي از آن ‪ %70‬باشد‪.‬تا چه ميزان مي‬
‫تواند هوا را خنك كند ؟‬
‫• حل ‪:‬‬
‫================= )‪1‬‬
‫‪Pa =100 , Pb=700 mmHg‬‬
‫)‪Y = (100*78.05)/(700*28.08‬‬
‫‪Y = 0.398‬‬
‫================= )‪2‬‬
‫‪Pa(sat)at 50 = 275 mmHg‬‬
‫]‪Y1 = (275*78)/[(760-275)*28‬‬
‫‪Y1 = 1.579‬‬
‫]‪Y2 = (275*78)/[(760-275)*44‬‬
‫‪Y2 = 1.005‬‬
‫================= )‪3‬‬
‫‪lw at 35C = 2419300 J‬‬
‫‪Y = 0.0365‬‬
‫‪Hg/Ky= 950 J/Kg‬‬
‫)‪Tg – Tw = (lw(Ys – Y))/(hg/Kt\y‬‬
‫‪65-35 = 2419300(0.0365-Y)/950‬‬
‫‪Y = 0.0247‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫)‪4‬‬
‫‪Psat at 300K = 3.6 KN/m2‬‬
‫‪Psat at 310K = 6.33 KN/m2‬‬
‫‪Ys = 3.6*18/[(105-3.6)*29]= 0.022‬‬
‫)‪Ys – Y = (1/l)(T – Tas‬‬
‫)‪0.022 – Y = (1/2440)*(310-300‬‬
‫‪Y = 0.018‬‬
‫]‪Y= [P/(Pt – P)]*[Mw/Ma‬‬
‫]‪0.018 = [P/(105 – P)]*[18/29‬‬
‫‪P = 2.959 KN/m2‬‬
‫‪RH =( 2.959/6.33 )*100 = 46%‬‬
‫================== ) ‪5‬‬
‫خط اشباع آدياباتيك كه از اين نقطه مي گذرد داراي دما‬
‫اشباع ‪ 40‬درجه سلسيوس ميباشد كه همان دما آب مي‬
‫باشد ‪ .‬در روي اين منحني ‪ %90‬اشباع در دماي ‪41.5‬درجه‬
‫و رطوبت مطلق ‪ 0.0485‬حاصل ميشود ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫)‪6‬‬
‫•‬
‫•‬
‫شرايط هواي اوليه ‪T=325K,Y=0.005‬‬
‫‪Raw1)T = 301K , Y=0.015 ,Ts=296K‬‬
‫‪Raw2)T = 308K , Y=0.022 ,Ts=301K‬‬
‫‪Raw3)T = 312K , Y=0.027 , Ts=305K‬‬
‫‪Raw4)T = 315K , Y=0.032 , Ts=307K‬‬
‫پس دماي روي سيني ها ‪296‬و‪301‬و‪305‬و‪ 307‬ميباشد ‪.‬‬
‫افزايش رطوبت ‪0.032-0.005 =0.027 :‬‬
‫هواي كه سيستم را ترك مي كند داراي دماي ‪315‬كلوين و رطوبت‬
‫نسبي ‪ %60‬است ‪.‬‬
‫‪0.893 m3/kg‬‬
‫حجم ويژه هواي خشك ‪:‬‬
‫حجم ويژه هواي سيرشده ‪0.968 m3/kg :‬‬
‫‪Vh=0.6(0.968-0.893)+0.893 = 0.938‬‬
‫جرم هوايي كه از خشك كن عبور مي كند‬
‫‪5/0.938 =5.33 kg/s‬‬
‫جرم هواي خشك خروجي از خشك كن‬
‫‪x=X/(1+X) =0.32/1.32=0.031‬‬
‫‪5.33*(1-0.031)=5.16 kg/s‬‬
‫جرم آب تبخير شده ‪5.16*0.027 = 0.139 kg/s‬‬
‫ج ) هوا بايد طوري گرم شود كه دمي اشباع ‪ 307‬تامين شود محل‬
‫تالقي خط ‪ 307‬با رطوبت ‪ 0.005‬دما ‪380‬كلوين‬
‫)‪• 9‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫)‪7‬‬
‫‪T1= 350K , RH=10,Y1=0.043‬‬
‫‪T2= 300K , RH=30,Y2=0.0065‬‬
‫‪M1Y1+M2Y2=MY‬‬
‫‪Y= 0.0125‬‬
‫محل تالقي خطي كه نقاط ‪1‬و‪ 2‬را به هم متصل‬
‫مينمايد با خط ‪ Y=0.0125‬در دماي ‪T=309K‬‬
‫خواهد بود ‪.‬‬
‫=================== )‪• 8‬‬
‫وقتي ‪Y=0.014‬باشد هوا در ‪ 292K‬سير ميشود ودر‬
‫‪293‬كلوين داراي رطوبت نسبي ‪ %90‬خواهد بود ‪ .‬خط‬
‫خنك كنندگي آدياباتيك مربوط به ‪ 293‬با خط رطوبت‬
‫‪ 0.0045‬در دماي ‪ 318‬همديگر را قطع ميكنند ‪ .‬پس ‪:‬‬
‫گرما دادن تا ‪ – 318‬سير كردن تا دماي ‪294.5‬و‬
‫رطوبت ‪ 0.014‬و گرما دادن تا ‪320‬كلوين مراحل كار‬
‫خواهد بود ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪• Hg1=(1005+1884Y1)(T-273)+Y1l‬‬
‫‪• Y1=0.003 , l=2495kj/kg ,T=293‬‬
‫‪• Hg1 = 27.685 kj/kg‬‬
‫‪• Vh=0.83+(0.86-0.83)*0.003=0.83‬‬
‫‪• L = 0.68/0.83 = 0.819‬‬
‫شيب خط تبادل ‪• L.Cl/G = 1.33‬‬
‫از )‪ (293,27.68‬خطي باشيب ‪ 1.33‬رسم ميگردد تا‬
‫خط ‪ T=328‬را قطع كند ‪Hg=76.5‬‬
‫از دماي ‪ 293‬تا ‪ 328‬خطوطي عمدي رسم ميكنيم و‬
‫مقادير *‪ H ,H‬را محاسبه و منحني )‪ 1/(H*-H‬را‬
‫برحسب ‪ H‬رسم ميكنيم و سطح زير منحني آن را‬
‫حساب ميكنيم كه ‪0.648‬ميگردد ‪.‬‬
‫‪T‬‬
‫‪H‬‬
‫)‪H* 1/(H*-H‬‬
‫‪293 27.7 57.7 0.033‬‬
‫‪294.5 30 65‬‬
‫‪0.0285‬‬
‫‪302 40 98‬‬
‫‪0.0172‬‬
‫‪309 50 147 0.0114‬‬
‫‪316 60 190 0.0076‬‬
‫‪323 70 265 0.0051‬‬
‫‪328 76.5 355 0.0035‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪Z= 0.648*(0.817/0.24) = 2.2 m‬‬
‫•‬
‫================= ) ‪• 10‬‬
‫‪Tg1 = 65 , Y = 0.017 Tas =32, Yas=0.0309‬‬
‫‪Tg2 = 42 ,Y =0.0265‬‬
‫‪Ln[(0.0309-0.017)/(0.0309-0.0265)]=Kya(2)/G‬‬
‫‪Ky.a/G=0.575‬‬
‫با افزودن يك واحد به سيستم ‪ z = 4m‬ولي ‪ Tas,Kya/G‬ثابت مي‬
‫ماند ‪Ln[(0.0309-.017)/{0.0309-Y2)] .‬‬
‫= ‪=0.575*4‬‬
‫‪Y = 0.0295 , Tg2 = 34‬‬
‫=========================== )‪11‬‬
‫حرارت دادن تا ‪34‬درجه و اشباع كردن توسط گردش آب‬
‫====================)‪12‬‬
‫‪Vh1=0.87+0.3(0.96-0.87)=0.897‬‬
‫‪Vh2=0.86+0.5(0.93-0.86)=0.895‬‬
‫‪M1=14160/0.897=1578Kg/hr ,Mw=74Kg‬‬
‫‪M2=850/0.895 = 950Kg/hr‬‬
‫‪,Mw2=11.4Kg‬‬
‫‪Y=(74+11.4)/(1578+950) = 0.033‬‬
‫تالقي اين خط با خطي كه دو نقطه را بهم وصل‬
‫‪RH=45 , T=45‬‬
‫مينمايد ‪.‬‬
‫==================== )‪13‬‬
‫‪Y1=0.04 , Y2 =0.65*0.04=0.026‬‬
‫‪55/(P-55)*18/29=0.026 P=1258mmHg‬‬

similar documents