(ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ - Cooperation Committee for Cambodia

Report
សូមស្វាគមន៏
Welcome to
កិច្ចប្រជុំសមាជិក CCC
First CCC Members
ររៀងរាល់ពីរខែមដង
Bi-monthly Meeting
ថ្ងៃទី ១ ខែ រមស្វ ឆ្នុំ ២០១៤
រៅមជឍមណ្ឌ ល KSSA/ICF
1 April 2014
At KSSA/ICF Center
Vision: Sustainable development for Cambodia
Welcome
to PEPY!
Who are we?
PEPY = Promoting Education, emPowering Youth
Our vision: All young Cambodians empowered to
achieve their dreams
Our mission: To work with young people, to invest time
and resources, connecting them with skills, systems and
inspiration necessary to achieve their goal, raise their
standard of living and improve the quality of education in
their community
PEPY is a registered 501(c)3 INGO in the United States,
holding MOUs with the Ministry of Foreign Affairs and the
Ministry of Education, Youth, and Sport in Cambodia.
Our target area
• PEPY operates in the District of Kralanh, working with
young people from that area.
• Kralanh is located about 57km north east of Siem
Reap.
• PEPY office and HQ is in Siem Reap
Where we work
Who started PEPY, when and how?
In 2005, a group of friends who were teaching English in
Japan decided to raise money to build a school in
Cambodia, in an effort to improve the quality of education
in rural communities.
On visiting the school they built, they found many empty
classroom. There were not enough teachers to teach the
classes, and many of the students dropped out.
This made them realise that “Schools don’t teach kids,
people do,”
What were some of our first programs?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bike to school
Teacher award program
Child To Child
Young Leader
XO class
Library
Literacy camp
Classroom Library
Travelling Teacher Support
What are the main challenges for our
work?
• In this area, many young people drop out of school and
illegally migrate to Thailand for work.
• Due to low salaries and poor government teacher training,
many teachers lack the skills and commitment to attend
school
• There are not enough qualified teachers in rural areas
• Young people lack confidence in their own abilities
• Many people don’t understand the value of education
• Communities don’t have access to resources and
information about training, jobs and other opportunities
• These is a lack of good role models for young people
• Communities value tangible stuff than intangible stuff
New strategic direction 2013-2018
Key Goal: Help Kralanh graduates
accessing skilled employment
What programs are we running now ?
1.Dream Class
Help students set goals, build
confidence, and learn how to
achieve their goals and
possible futures. Including:
sharing events, a Skills Fair,
and field trips for students i.e.
Khmer Talks. We will also
contribute to connecting
students to other opportunities
and scholarships, and
supporting them in applying.
What programs are we running now ?
Scholarship
We offer scholarships to 20
students who lack of
financial support to go to
universities or Vocational
Training. PEPY provides the
following support: tuition
fee, bike, living cost,
medical care, and school
supplies. PEPY support
only two years.
What programs are we running now ?
3. Learning Center in
Siem Reap
To support the
development of PEPY
scholarship students, we
offer English, ICT, and
leadership courses to
complement their
university and vocational
studies.
What programs are we running now ?
4. Creative Learning
Class (CLC)
These supplementary
classes help students be
confident, creative, and
work in teams. At
Chanleas Dai Junior
High School, many of
these skills are
developed through
technology and use of
XO laptops.
What programs are we running now?
5. English Class
In PEPY English,
students learn more
about the world while
learning the basics of
the English language.
PEPY’s next plan
• PEPY international NGO will be localized to local NGO
(Name: PEPY-Empowering Youth).
• In September 2014.
• Programs and activities remain the same.
• Branding: There are some small change such as
name, logo, vision, mission and core value.
Our core values
At PEPY, we believe that while what we do, and why we do it our important,
perhaps even more important is HOW we do it. To this end, we developed 12 core
values to guide our decision making:
1. Commit to our unending potential for improvement
2. Think unreasonably. Dream BIG
3. Focus on impact, not inputs. Invest in people, not things
4. Be strategic in our choices, and thoughtful in our plans
5. Collaborate, both within and beyond
6. Create and sustain a culture of open feedback
7. Work with, not for
8. Do more with less. Be responsible in our environmental and economic choices.
9. Be humble in success, transparent in failure and share the lessons we learn
10. Nurture the creative and quirky PEPY culture
11. Stay connected with the PEPY family. Wave until you can’t see them anymore.
12. Live the principles we promote. Work with integrity.
Any questions?
Kimline Nuch
Executive Director
kimline@pepycambodia.org
+855 116 61631
សូមស្វាគមន៏
Welcome to
កិច្ចប្រជុំសមាជិក CCC
First CCC Members
ររៀងរាល់ពីរខែមដង
Bi-monthly Meeting
ថ្ងៃទី ១ ខែ រមស្វ ឆ្នុំ ២០១៤
រៅមជឍមណ្ឌ ល KSSA/ICF
1 April 2014
At KSSA/ICF Center
Vision: Sustainable development for Cambodia
Updates for
CCC FIRST BIMONTHLY Meeting
Phnom Penh
01 April 2014
Presenter: Soeung Saroeun
CCC Executive Director
Vision: A strong and capable civil society, cooperating and responsive to Cambodia’s development challenges
Update on Bylaws Review
1. Final version of Bylaws was presented at AGM
2. Received 88 votes from members, 87 endorsed the
changes, and only one disagreed to the changes
3. Several comments received to keep the same logo with
three languages – EXCOM endorsed the comments
4. Need more votes from the rest of members to get 2/3
5. Expected to have final version with endorsement from 2/3 of
members and approval from EXCOM by June 2014
6. The implementation of the new bylaws will be from July
2014
Vision and GHP 2014 - 2018
Progress Against Indicators in 2014
1.1. Applicant CSOs
received GPP certification
increased from 45 in 2013
to at least 70 by 2014
•
•
•
•
•
1.2. At least 50% of CSOs
trained on Istanbul Principles
on CSO development
effectiveness (IPs)
implemented their action plan
for applying IPs to their
strategies and programs
•
•
•
•
Four new applications had been
received.
10 applications has been initially
screened by the GPP team.
Eight by Working Group,
Seven by field assessment by
VFA and GPP team.
Five comprehensive reports
were produced.
Conducted two meetings with HR
and ICT working groups
Learning forum on ICT conducted
A five day training courses on GPA
with 20 participants (6 female).
MoU between CCC and RUPP
developed.
Progress Against Indicators in 2014
2.1. At least one law and
•
policies (e.g. Law on
Association and NGOsLANGO, or Cyber Law,
•
National Strategic
Development Plan -NSDP,
D&D) to be proposed by the
•
government included
recommendations from CSOs
•
2.2. Funding and other support
for CSOs, especially GPP
certified CSOs gradually
increased
•
•
More than 600 laws, policies,
and research reports collected
and stored in CCC database
Join statement for releasing 23
and for a proper solution on
demands of garment workers
Roadmap and key interventions
on LANGOs developed and
implemented. The LANGO is at
MoI.
Inputs for DCPS and NSDP
provided to CDC and MoP
Worked with dozens of key
donors/partners to support their
partners to participate in the GPP
Concept notes for having regular
debates between CSOs and private
sector, CSOs and development
partners developed.
Progress Against Indicators in 2014
3.1. Number of Memorandum •
of Understanding (MoUs)
between CCC and provincial
NGO networks, informal
•
groups, and national
•
coalitions on cooperative
actions
Eight partnership agreement
signed between CCC and API,
seven provincial NGO networks
Green CSOs paper drafted
Asia Regional Coordinator for
Beyond 2015
3.2. CCC membership increased
from 160 in 2013 to 190 in
2014.
158 members, and 10 of them will
be withdrew. New 25 applicant
NGOs, 4 of them become new
members.
CCC bylaws has been reviewed.
AGM for 2013 successfully
conducted.
•
•
•
3.3. A common premise for CSO •
office and functions
Terms of Reference and
announcement for consultant (s)
done.
Progress Against Indicators in 2014
4.1. CCC operational funds
from donors reduced from
85% in 2013 to 80% by
2014
•
•
4.2. CCC complied with GPP
standards, donors' contracts
and Cambodian laws and
regulations
•
•
•
•
•
Communications, Advocacy,
and Partnership Strategies
drafted and will be ready by
first month of next quarter.
A total income is US$66,822
Personnel policies, guidelines,
procedures, and performance
management system developed
and approved by EXCOM
Two EXCOM meetings, Five Friday
Learning conducted for staff
members, several SMT meetings,
and two MT meetings conducted.
35 staff members (16 female).
M&E framework for CCC drafted.
Donors reflection meeting
conducted
Cash Flow as end of March 2014
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
Budget
Commitment
Negotiation
450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
Income
Expense
Balance
Key Events for Q2
1. Routine events (learning forums, assessments, dialogues,
feasibility study, research study, etc)
2. A workshop on CSO integrity and neutrality
3. Continue to have further consultation on CSO Green Paper
4. Support 7 signed provincial NGO networks
5. Facilitate consultations on LANGO, Union Law and Cyber
Law
6. Facilitate CCC new online database
7. Promote application of NGO GPP – Standards of Good
Governance and Professional Practice
Thank you for
your attention
www.ncdd.gov.kh
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ
(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨
រូច្ សវណ្ណ ឌី
អគគនាយករងខែនការ ប្កសួងខែនការ
មាតិកា

រោលរុំណ្ងថ្នការររៀរច្ុំ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨

ដុំរណ្ើរការររៀរច្ុំ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨

ទប្មង់និងែលឹមស្វរ ររស់ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨

ជុំហានប្រូវអនវរតរនត
គោលបំណងននការគរៀបចំ
ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨

រដើមបីវាយរថ្មលអុំពីលទធែលរួមនិងរញ្ហាប្រឈមច្មបងៗ ខដលបានរកើរមានរ ើងរៅកនុងការអនវរដ ែ.យ.អ.ជ. រច្ចុរបននកមម ២០០៩-២០១៣ ។

កុំណ្រ់នូវរណ្តតវិធានការរោលនរោបាយនានា ដល់ប្កសួង-ស្វារ័ន ពាក់ព័នធទុំងអស់ សប្មារ់ការអនវរដរោលនរោបាយអាទិភាពនានាររស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា តាមវិ
ស័យ រៅកនុងដុំណ្តក់កាលថ្នអាណ្រតិកាលររស់ខែនការ រដើមបីសាិរភាពកុំរណ្ើននិងប្រកររដ្ឋយររិោរ័នន ការ់រនាយភាពប្កីប្ក និងរលើកកមពស់កប្មិរជីវភាពរស់រៅររស់
ប្រជាជនកមពុជា។

ដ្ឋក់រច្ញនូវប្រព័នធមួយ សប្មារ់តាមដ្ឋនប្រួរពិនិរយនិងវាយរថ្មលប្រចុំឆ្នុំ នូវការអនវរត ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ។
ដំគណើរការគរៀបចំ
ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨

ររៀរច្ុំនូវឯកសារទស្សនទានស្ម្រាប់ការររៀបចំ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨

ការពិរប្ោោះពិភាកាខកសប្មួលសូច្នាករសនូល សប្មារ់ការតាមដ្ឋនប្រួរពិនិរយការអនវរត ែ.យ.អ.ជ.

ការខណ្នាុំអុំពីការររៀរច្ុំធារច្ូល

ររៀរច្ុំរសច្កតីប្ពាង ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨

ពិភាកាកនុងកិច្ចប្រជុំអនតរប្កសួង (៣-៤ ធ្នូ និង ៩ ធ្នូ ២០១៣)

រែញើរៅថ្ដគូអភិវឌឍរដើមបីពិនិរយែតល់អនស្វសន៍ តាមរយៈប្កុមការងារររច្ចករទសច្ប្មុោះ
ដំគណើរការគរៀបចំ
ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨

ពិភាកាកនុងកិច្ចប្រជុំររច្ចករទសជុំនាញរៅទីសតីការគណ្ៈរដាមប្នតី (២៧-២៨ មករា ២០១៤)

ពិភាកាកនុងកិច្ចប្រជុំអនតរប្កសួងរៅទីសតីការគណ្ៈរដាមប្នតី (១០ កមភៈ ២០១៤)

ខកសប្មួលខែែករលើអនស្វសន៍ ទទួលបានពីកនុងកិច្ចប្រជុំទុំងពីរ

រែញើរៅថ្ដគូអភិវឌឍរដើមបីពិនិរយតាមរយៈសហប្រធានសប្មរសប្មួលប្កុមការងាររច្ច្រ ករទសច្ប្មុោះ រដើមបីពិនិរយែតល់អនស្វសន៍ រខនាម ប្រឹម
ថ្ងៃរៅ១០ មីនា ២០១៤។

ពិនិរយែតល់អនស្វសន៍ខែនករោលនរោបាយ កនុងកិច្ចប្រជុំ ឧរតមប្កុមប្រឹការសដាកិច្ចជារិ ថ្ងៃទ១ី ៣ ខែមីនាឆ្នុំ២០១៤។
ទ្ម្រង់និងខ្លឹរសារ
ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨
ខច្ករច្ញជា ៧ជុំពូក៖
ជុំពូកទី១៖
ទិដាភាពរួមថ្នការវវិ ឌឍ និងរជាគជ័យកនុងការអនវរដរោលនរោបាយនានាររស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា ែារភាារ់នឹងប្រវរដិថ្នការររៀរច្ុំ ខែនការ
ជារិ ចរ់ពីការរបាោះរឆ្នរសកលរលើកទី១ ឆ្នុំ១៩៩៣ មក។
អភិវឌឍន៍
ជុំពូកទី២៖
រងាាញពីសមិទធែលជារួម ថ្នការអនវរត ែ.យ.អ.ជ. រច្ចុរបននកមម ២០០៩-២០១៣ លទធែលថ្នការសរប្មច្បាន គ.អ.ស.ក. និងរញ្ហាប្រឈមនានា ខដលបានជួរ
ប្រទោះ កនុងអុំ ុងរពលថ្នការអនវរតខែនការរច្ចុរននកមមរនោះ។
ជុំពូកទី៣៖
វិភាគពីស្វានភាពរួមថ្នដុំរណ្ើរវិវឌឍន៍ររស់មាប្កូរសដាកិច្ច និងដុំរណ្ើរការថ្នការប្គរ់ប្គងមាប្កូរសដាកិច្ចរៅកមពុជា។
ជុំពូកទី៤៖
អតាាធ្ិរាយអុំពីរណ្តតវធាិ នការណ្៍រោលនរោបាយ សកមមភាព កមមវិធ្ី និងគរប្មាងនានា រដើមបីអនវរតរោលនរោបាយគនលឹោះនិងអាទិភាពសុំខាន់ៗ ររស់រាជរដ្ឋាភិ
បាលកមពុជា ពីឆ្នុំ ២០១៤-២០១៨។
ទ្ម្រង់រប្់
ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨
ជុំពូកទី៥៖
បាន់ស្វមននូវរប្មូវការធ្នធានវិនិរោគសប្មារ់ការរធ្ាើឲ្យ សរប្មច្បាននូវច្ុំណ្ច្រៅទុំងឡាយររស់ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨
ជុំពូកទី៦៖
រងាាញពីប្ករែ័ណ្ឌថ្នការតាមដ្ឋនប្រួរពិនិរយនិងវាយរថ្មល រដ្ឋយខែែករលើមូលដ្ឋានថ្នលទធែល ថ្នការអនវរត ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨។
ជុំពូកទី៧៖
រងាាញនូវរសច្កតីសននិដ្ឋានរួមោងទូលុំទូលាយមួយ រលើខែនការទុំងមូល។
ជំហានម្តូវអនុវតតបនត

សុំការអនម័រពីកិច្ចប្រជុំរពញអងគគណ្ៈរដាមប្នតី។

សុំការអនម័រពីស្វារ័នរដាសភា ប្ពឹទធសភា។

ទូលថ្វាយសុំប្ពោះហសារលខាពីប្ពោះករណ្តប្ពោះមហាកសប្រថ្នប្ពោះរាជាណ្តច្ប្កកមពុជា រលើប្ពោះរាជប្កមរដើមបីដ្ឋក់ឲ្យរប្រើប្បាស់ ។

របាោះពមពនិងែសពាែាយឲ្យបានទូលុំទូលាយ រៅង្ ន ក់ជារិ និងថ្វនក់រប្កាមជារិ។

តាមដ្ឋនប្រួរពិនិរយនិងវាយរថ្មលប្រចុំឆ្នុំ និងពាក់កណ្តតលអាណ្រតិ ថ្នការអន វរត។
្ូរអរគុណ !
សូមស្វាគមន៏
Welcome to
កិច្ចប្រជុំសមាជិក CCC
First CCC Members
ររៀងរាល់ពីរខែមដង
Bi-monthly Meeting
ថ្ងៃទី ១ ខែ រមស្វ ឆ្នុំ ២០១៤
រៅមជឍមណ្ឌ ល KSSA/ICF
1 April 2014
At KSSA/ICF Center
Vision: Sustainable development for Cambodia
សូមស្វាគមន៏
Welcome to
កិច្ចប្រជុំសមាជិក CCC
First CCC Members
ររៀងរាល់ពីរខែមដង
Bi-monthly Meeting
ថ្ងៃទី ១ ខែ រមស្វ ឆ្នុំ ២០១៤
រៅមជឍមណ្ឌ ល KSSA/ICF
1 April 2014
At KSSA/ICF Center
Vision: Sustainable development for Cambodia
CSO GREEN PAPER
DEVELOPMENT FOR 2014 AND
BEYOND
By: EL Sotheary, Head of Program, CCC
CCC Bi Monthly Meeting
01 April 2014
Vision: Sustainable Development for Cambodia
Presentation Outlines
1. Green Paper for Civil Society
2. Methodology
3. Key issues/challenges and proposed
recommendations
4. Action Plans
5. Q&A
46
GREEN PAPER FOR CIVIL
SOCIETY IN CAMBODIA
Vision: Sustainable Development for Cambodia
Why Green Paper?
1. To respond to national and global trends in a
systematic and structural manner
2. To improve participation and political will
3. To ensure collaboration rather than
competition
4. To ensure that CSOs have a common
strategic vision with clear roles and key
focuses.
48
METHODOLOGY OF THE
GREEN PAPER
Vision: Sustainable Development for Cambodia
Methodology of the Green Paper
1. Consulted with at least 11 research/studies
2. Conducted individual meetings and
consultation workshops with relevant
stakeholders since June 2013
3. Discussed with NSDP and beyond 2015
development agenda
4. Captured proposed recommendations
5. Consolidated proposed intervention strategies
50
1. The Electoral Reform Alliance (ERA) Report on the 2013
Elections
2. Report on the Enabling Environment for CSOs in Cambodia, CCC
3. Universal Periodic Review, Compiled by the Cambodian Human
Rights Action Committee (CHRAC)
4. Press Statement by the United Nations Special Rapporteur on
the Situation of Human Rights in Cambodia, Professor Surya P.
Subedi
5. Report, Multi-Stakeholder Consultation on “CSO Perspectives on
Cambodia Development Framework Beyond 2015”, CCC
6. Cambodia’s Development Dynamics: Past Performances and
Emerging Priorities, CDRI
7. Joint Statement of Civil Society Organizations: Stop the
Violence: A Call for Release, Investigation and Reparation,
8. CSO position paper on NSDP 2014 2018
9. Draft NSDP 2014 - 2018 and draft DCPS 2014 – 2018
10.Review of Cambodia Millennium Development Goals (CMDGs)
11. Post-2015 Consultations, United Nations in Cambodia, 2013
KEY ISSUES/CHALLENGES
AND PROPOSED
RECOMMENDATIONS
Vision: Sustainable Development for Cambodia
Theme 1: Socio-Economic Development
Significant poverty among the poor still exists
Vulnerable people still unable to gain opportunities
arising
Consequences of the economic growth have negatively
affected the poor
The growth enlarges the disparity between the rich and
the poor (social gap)
Unemployment, health care and quality
of education remain an issue
Low access to quality public services.
53
Proposed Recommendations
Promote SME at rural and regional level
Deliver training program to compete in ASEAN markets
Develop Employment Law and Employment Policy
Reform education system to match job market and
conduct project for employment in all sectors
Develop and enforcement of Minimum Wage Policy in
systematic and non-systematic economic sectors
Ensure that all development actors are more
accountable for their aid.
54
Theme 2: Governance, Anti-Corruption
and Inclusive Partnership
Cooperation and partnership among development
actors is still limited
Lack of information exchange and joint effort
Lack of transparency and accountability in the mgt. and
distribution of national revenue
Corruption issues are reported at all levels
Less acknowledgement on the CSOs significant
contribution to fight against corruption,
to increase the quality of public service
and to strengthen good governance.
55
Proposed Recommendations
Enhance enabling environment for relevant
stakeholders with transparency
Having full consultation among development actors
Provide fuller delegation of responsibilities and
resources to district and commune administration
Ensure that citizens have access to information
Strengthen monitoring and evaluation system and
mechanism
Pay more attention on public service quality.
56
Theme 3: Legal and Judicial Reform
Law of effective law enforcement and absence of
independent institutions to protect people’s right
Suppression and interference by the Executive on the
Judiciary
Lack of legal aid provision and access to legal defense
especially for the poor
Corruption within the judiciary and limited resource
allocation for court officials
Openness and transparency on legislation
drafting process: no standardized practice.
57
Proposed Recommendations
The gov’t to speed up the process of creating an
independent National Human Rights Commission
The gov’t to uphold the separation of powers as clearly
stated in the Constitution
The courts shall act independently without accepting
any influence from the gov’t and other external sources
The Anti-Corruption Unit should act independently and
professionally to actively investigate and punish all the
corruption cases.
58
Theme 4: Access to Information and Media
Cambodia has not historically been an open society
Gaining access to basic information is still difficult
Institutional capacity is weak and mechanisms for
information disclosure are lacking
Low education, Cambodian’s understanding of their
rights generally is low
Law regulating the media are not clearly written and
sometimes inconsistently applied
Many media outlets in Cambodia are
state-owned or aligned to the ruling party.
59
Proposed Recommendations
Speed up the Access to Information legislation
Develop a culture of openness
Enforce existing laws and institutional capacity to
disclose information
Ensure the freedom of expression and of the press
Open the TV and radio market to independent and
community broadcaster
Make the draft of the Cyber Law available to the public
and allow CSOs to contribute to its elaboration.
60
Theme 5: Land, Housing and Eviction
Unlawful land grabbing occurs nationwide, both small
and large scale
Ever-increasing percentage of the
Cambodian population is landless
Indigenous communities face particularly tremendous
obstacles in being recognized as legal entities and
registering their land for collective ownership
Lack of transparency on how MAFF grants ELCs
The evicted people are left homeless, receive unfair
compensation or placed in the inadequate places.
61
Proposed Recommendations
Ensure appropriate financial assistance and adequate
housing given to those who were displaced by the
development
Ensure that the eviction occur in compliance with the
land law with greater attention on the community
Carry out a mapping of the housing needs of the
country and disseminate information
The gov’t should provide sufficient time to CSOs to
analyze any draft and join the consultation
Speed up the Law on Access to Information.
62
Theme 6: Environment and NRM
Land and mining concession lead to forest degradation
and deforestation
Lack of resources and capacity to adapt and mitigate
climate change and disaster risk
Most ELCs and hydrology dam construction
were allowed without any professional
environmental impact assessment
Most ELCs affected the local and indigenous peoples’
livelihood throughout forest land clearance activity.
63
Proposed Recommendations
M&E system of ELCs database should be regularly
updated and made accessible to the publics
Develop national social and environmental safeguards
for REDD+ and climate change
The gov’t should ensure that the private companies
respect the welfare of local communities
The gov’t should seriously address the drivers of
deforestation and forest degradation
The gov’t & relevant partners to ensure an efficient,
effective strategy for climate change and disaster.
64
Theme 7: Enabling Environment and Demo. Space
Cambodian CSOs are heavily dependent/competing for
international grants and donations
Relationships between the government and CSOs are
still limited
No clear roles between LNGOs and INGOs
Cooperation among CSOs is increasing
but the depth of cooperation is generally low
Capacity of umbrella groups to receive and address
complaints from members
Gov’t roles increases through the LANGO and DCPS.
65
Proposed Recommendations
Engagement of CSOs in the LANGO and DCPS
Regular reflection on how best CSOs can support other
development actors
CSOs to work with UN institutions and other
international stakeholders to document and publicize
any human right abuse
CSOs to invest further in pursuing local philanthropy,
grants from government and social enterprise
CSOs to commit to “downward accountability”.
66
Theme 8: Electoral Reform
Need to solve some common issues: election
administration, voter registration, media coverage, the
use of state resources and seat allocation
No disclosure of relevant election data by the gov’t
bodies
Need to form an independent, external commission to
investigate election irregularities
Government, civil society and other
stakeholders to speed up the electoral
reform.
67
Proposed Recommendations
The gov’t to make ongoing consultation with the civil
societies, election monitors and political parties
There must be clear understanding of the term
“Electoral Reform”
There needs a full review of all election information
Civil society will need to play a leading role in electoral
reform
It is encouraged to have involvement/influence from
international communities.
68
Theme 9: Human Rights, Human Development and
Social Inclusion
Recent use of excessive force from the government to
brutally crackdown the civilian demonstrations
Lack of law enforcement and anti-corruption as well as
low commitment to social justice and human rights
Limited capacity of local people and local authorities
about basic human rights and human development
Education not yet responded to the current social
situation and in line with the development trends
It needs to have an affordable, high quality
and accessible to all people.
69
Proposed Recommendations
There needs to strengthen the capacity of local people
and local authorities about basic human rights
The Gov’t to ensure the well-being of all people
including vulnerable people to have better public
services with equality and equity.
All development actors to include and involve
vulnerable or marginalized people in all development
processes
The health and education institutional quality must be
improved and transparency is essential.
70
PROPOSED ACTION PLANS
Vision: Sustainable Development for Cambodia
Proposed Action Plans
4 Main Working Approaches
Evidence based advocacy
Inclusive partnership and mass support
Enabling environment (LANGO, Access to
Information….)
Empowering grass root/
Demand Vs. Supply sides.
72
Proposed Action Plans
 Consolidate all inputs into a single document/
paper and facilitate a harmonization workshop
with relevant stakeholders
 Coordinate to have a consultation with board of
directors of key CSO coalitions, informal groups,
and other group of CSOs
 Develop Communication and Advocacy
Strategies for the CSOs Green Paper.
73
Proposed Action Plans
 Share/consult with the government and development
partners on the CSO Green Paper
 Use the paper as roadmap and directive vision for CSOs
to strategize and prepare their activities
 Use the paper for the regional and international
debates on beyond 2015 development agenda
74
Question
1. What are key challenges/ key priorities
need to be added or removed?
2. What are key strategies to address
these key challenges?
3. What are the roles and responsibilities
of local and international NGOs, working
groups/sub-committee to respond to
these priorities?
THANK YOU! &
76

similar documents