UVODNO(14) - Građevinski fakultet

Report




Umiranje, spontanost;
Čovjeku je upravo organizacija omogućila
da postane dominantna vrsta (raspored).
Organizacija omogućava da se isti posao
napravi uz manje troškova, manji napor,
bolje i brže (2+2=5, hijene, Robinzon).
Međutim, organizacije imaju i negativne
strane (konc. logori, birokratizam).



Temeljni cilj nastave je osposobljavane
budućih
građevinskih
inženjera
za
upravljanje građevinskim organizacijama.
Zbog toga predmet Sociologija organizacije
pruža uvid u osnovna znanja iz sociologije,
socijalne psihologije i teorije organizacije.
Istraživat ćemo ponašanje ljudi unutar
organizacija i načine na koji se može
utjecati na njihovo ponašanje.
1.
Sikavica, Pere. 2011. Organizacija.
Dopunska literatura:
1. Jones, Gareth R. 2004. Organizational
Theory, Design and Change.
2. Aronson i dr. 2005. Socijalna psihologija.
3. Zvonarević,
Milan. 1989. Socijalna
psihologija.
4. Bilješke s predavanja.





Završna ocjena zasnivat će se na slijedećim
čimbenicima:
Prezentacija literature na seminaru ili na
internetu: 20%;
Aktivnost na seminarima i nastavi: 10%;
1. kolokvij: 20%;
2. kolokvij: 50%;




Studenti
su
dužni
prisustvovati
predavanjima i seminarima.
Student koji izostane s više od četiri
predavanja neće dobiti potpis.
Ne kasnite na predavanja!
U slučaju dugotrajnije bolesti student je
dužan odmah me obavijestiti e-mailom ili
telefonom, te donijeti mi, nakon izlječenja,
potvrdu Službe za školsku i sveučilišnu
medicinu.




Seminarske obveze možete odraditi
diskusijama na internet forumu ili
prezentacijom jednog članka na seminaru.
Prezentacija u power-pointu.
Diskusija: kratki komentar literature (100200 riječi).
Diskusija treba biti poslana u subotu do 24
sata za seminar u ponedjeljak odnosno u
četvrtak do 24 sata za seminar u petak.


Na kraju semestra studenti su mi dužni
predati sve svoje diskusije na internetu,
uključujući i datum i sat kad su diskusije
poslali.
Studenti koji će prezentirati literaturu na
seminaru NE moraju diskutirati i na
forumu.



Prvo je potrebno logirati se u sustav MERLIN:
http://merlin.srce.hr/
Korisničko ime za logiranje u sustav je
elektronički identitet [email protected] i lozinka.
Ukoliko niste primili AAI korisnički identitet i
lozinku možete se obratiti administratoru na
fakultetu.
Na linku:
http://moodle.srce.hr/course/category.php?id
=14 možete pronaći popis fakulteta i odabrati
Građevinski fakultet, akademsku godinu
2013./2014. te odabrati kolegij.



1. kolokvij: 10. ožujka;
2. kolokvij: 11. travnja kad će se održati i
popravni kolokvij za prvi kolokvij.
Na prvom kolokviju studenti će odgovarati
na pitanja u vazi sa gradivom sa prva četiri
predavanja i seminara. Na drugom
kolokviju odgovarat će na pitanja s
preostalih predavanja i seminara.


Studenti koji izvrše sve gore navedene
obaveze bit će oslobođeni završnog ispita.
Student koji izostane sa jednog kolokvija ili
koji na prvom kolokviju skupi manje od 25%
bodova moći će dobiti potpis ako položi
popravni kolokvij, ali ni u kojem slučaju
neće moći biti oslobođen završnog ispita.
U slučaju da imate bilo kakva dodatna pitanja,
nemojte se ustručavati poslati mi e-mail ili me
nazvati na telefon ili mobitel.
 Tel.: 46 39 336
 Mobilni: (95) 199 76 76
 E-mail: [email protected]
 Konzultacije: ponedjeljkom od 11-13
 Soba: 208
 Internet adresa:
http://www.grad.unizg.hr/predmet/socorg

1. Uvodno predavanje (“pravila igre”)
 Definiranje temeljnih pojmova
2. Seminar – Socijalne pojave u životinja,
Zvonarević, str. 205-11
 Društvene grupe i organizacija
3. Seminar – Pokoravanje autoritetu,
Aronson, str. 288-95.
 Grupno ponašanje
 Socijalna facilitiacija
4. Suvremeni organizacijski oblici
 Seminar – Suvremeni trendovi u
organizacijskom dizajnu, Sikavica, str. 44153 i 464-8
5. 1. Kolokvij;
 Seminar – Simboli organizacijske kulture,
Sikavica, 745-50
 Kultura
 Organizacijska kultura
6. Nastajanje i održavanje organizacijske kulture
 Značenje organizacijske kulture; Utjecaj
nacionalne kulture na organizacijsku kulturu
 Seminar – Organizacijska kultura Bena i
Jerrya, Jones, 220
7. Primjeri organizacijskih kultura (1)
 Primjeri organizacijskih kultura (2)
 Seminar
Organizacijska
kultura
Građevinskog fakulteta, Antić, Cerić i Lazić
8. Primjeri organizacijskih kultura (3)
 Specifičnosti nacionalnih kultura
 Seminar – Uloga i mijenjanje organizacijske
kulture, Sikavica, str. 751-61
9. Seminar – Pitanja o poslovnoj etici
 Poslovna etika
 Primjeri etičkih dilema u poslovnoj etici
10. Seminar – Socijalna moć u animalnim
zajednicama, Zvonarević, 322-3
 Moć
 Moć u organizaciji
11. Seminar – Psihosocijalne osobine vođa,
Zvonarević 343-8, 351
 Rukovođenje
 Upravljanje organizacijom
12. Globalizacija
 Poslovna organizacija u eri globalizacije
 Seminar: Tehnologija i organizacija, Jones,
21, 69, 114, 161, 240, 347, 424
13. Razvoj organizacija: nastanak, rast, pad i
propast organizacija
 Budućnost organizacija
 Seminar: generalna diskusija o obrađenim
temama
14. Potpisi, ocjenjivanje nastavnika
 Drugi kolokvij



Riječ organizacija dolazi od grčke riječi
organon a označava alat, instrument,
spravu, napravu, glazbalo.
Što je organizam?
Organizam je živa prirodna cjelina sa
svrhovito povezanim dijelovima (organima)
od kojih svaki obavlja posebnu funkciju ali
su ti organi međusobno povezani i
usklađeni.




Organizacija je izlazno-ulazni sustav;
Organizacija je sustav transformacije
ulaznih komponenti u nove proizvode i
usluge.
Organizacija se prilagođava okolini i nastoji
u njoj opstati (Zemlja).
Istovremeno,
organizacije
mijenjaju
okolinu.




Organizacija je plan rasporeda poslova i
međusobnih veza među ljudima koji
obavljaju te poslove (Pusić).
Pod organizacijskom strukturom (dizajnom)
podrazumijevamo
formalne
veze
i
hijerarhijske odnose koji postoje u nekoj
organizaciji (Srića).
Organizacija je sinonim za red.
Organizacija je proces ali i rezultat procesa.
1. Članovi organizacije imaju zajedničke
interese i zajednički cilj i poštuju pravila.
Oni koji ne poštuju pravila sankcioniraju se.
2. Svaka organizacija uključuje podjelu rada.
3. Organizacije se zasnivaju na hijerarhiji i
nejednakosti moći i statusa.
4. Organizacija ima granice.
5. Svaka organizacija koristi sirovine,
transformira ih i daje proizvode i usluge.
6. Veće organizacije sastoje se od međusobno
povezanih manjih organizacija.
 Uspješne organizacije opstaju, neuspješne
propadaju.
 Stalno se povećava broj i veličina
organizacija – važnost tehnologije.
 Organizacije su, s jedne strane, nosioci
promjena a s druge strane glavna prepreka
promjenama.
1.
2.
3.
Prisilne (država);
Ekonomske organizacije (tvrtka);
Normativne (dobrovoljne, nematerijalna
motivacija).
•
•
•
•
Institucija je visoko strukturirana i relativno
trajna organizacija (Katolička crkva,
država).
Institucije postoje neovisno o pojedincu i
načelno imaju dulji vijek od pojedinaca koji
ju formiraju.
Institucije povezuju različite generacije i
služe socijalizaciji ljudi.
Institucije se mijenjaju evolucijom ili
revolucijom.



Što je sociologija?
Sociologija je znanost o društvu.
Sociologija organizacije je grana sociologije
koja proučava društvene pojave u
organizaciji (npr. formalne i neformalne
grupe,
strukturu
organizacija,
organizacijsku kulturu).



Znanost o organizaciji je društvena znanost
(svaka organizacija sadrži društvene
grupe). Stoga je sociologija jedan od
temelja te znanosti.
Organizacijska znanost srodna je ekonomiji
(proučava kako postići maksimalne učinke
uz minimalne troškove).
Srodna je i politologiji, jer proučava odnose
moći u organizaciji, vođenje, hijerarhiju,
itd.
1)
2)
3)
4)
5)
Anatomiju organizacija
Funkcioniranje organizacija
Utjecaj okoline na organizaciju
Utjecaj tehnologije na organizaciju
Mijenjanje organizacija






Tip djelatnosti
Veličina
Tehnologija
Ljudski potencijali
Lokacija
Okolini

similar documents