ACCIJNS - Nationaal Douanecongres

Report
ACCIJNS
In de praktijk
Mariët van Nieuwland
Feiten
1
2012 – €11,3 miljard
2
Per hoofd van de bevolking €672
3
Tweede binnen de indirecte belastingen
4
Vierde binnen alle belastingen, net iets minder dan de VPB (€11,9
miljard)
Opbouw Europese wetgeving
Horizontale richtlijn
2008/118
Diverse
structuur en
tariefrichtlijnen
Energierichtlijn
verordeningen
(overbrengen/
denaturering)
Nationale wetgeving
& bepalingen
• AWR – aangifte (art. 19 & 20)
• ADW – UTB
•
•
•
•
Wet op de accijns
Uitvoeringsbesluit accijns
Uitvoeringsregeling accijns
Kaderbeleidsbesluit accijns
• Handboek accijns (in principe niet openbaar)
Producten
GN 1992/2002
alcoholhoudende producten
tabaksproducten
minerale oliën
3 categoriën
AGP
• Opslag
• Productie
-Fictief AGP voor minerale oliën
-AGP logistiek dienstverlener / zelf
 Vergunning
 Zekerheid
 Geregistreerd geadresseerde/afzender
Belastbaar feit
UITSLAG TOT VERBRUIK
•
•
•
•
•
•
Onttrekken aan een schorsingsregeling
Voorhanden hebben buiten een AGP
Productie buiten een AGP
Invoer
Verbruik binnen AGP/Verbruik onder douaneschorsingsregeling
In strijd met de wettelijke bepalingen voorhanden hebben of gebruiken van
minerale oliën waaraan herkenningsmiddelen zijn toegevoegd
Onttrekken
• Regulier onttrekken
• Onregelmatig onttrekken
Voorhanden hebben
voorhanden hebben van accijnsgoederen door
anderen dan particulieren of
het voorhanden hebben door een particulier
anders dan voor eigen behoeften van door hem
vervoerde accijnsgoederen
Productie buiten AGP
vervaardigen van een accijnsgoed:
elk handelen waarbij of waardoor een
accijnsgoed ontstaat of de samenstelling van
een accijnsgoed wordt gewijzigd
Invoer
• het binnenbrengen van een accijnsgoed vanuit een derde land
wanneer dat goed niet wordt geplaatst onder een communautaire
douaneschorsingsregeling of niet wordt overgebracht naar een
accijnsgoederenplaats dan wel naar een plaats voor tijdelijke opslag
(rechtstreekse invoer);
• het onttrekken van een accijnsgoed aan een communautaire
douaneschorsingsregeling;
• het beëindigen van een communautaire douaneschorsingsregeling
waaronder die accijnsgoederen zijn geplaatst, anders dan door
plaatsing onder een andere communautaire
douaneschorsingsregeling;
• het verbruik, anders dan als grondstof, van een accijnsgoed dat
onder een communautaire douaneschorsingsregeling is geplaatst of
binnen een plaats voor tijdelijke opslag.
Verbruik binnen AGP/
douaneschorsingsregeling
Voorbeelden:
Verwarming van een opslagtank
Vervoersmiddelen
Nuttigen van alcoholische
dranken/tabaksproducten
Verbruik anders dan als grondstof
Rode gasolie/diesel
Sinds 1 januari 2013, alleen nog voor schepen
andere dan pleziervaartuigen
Sinds 1 januari 2013 verwijzing naar art. 1 a, lid
3 en 4 (nieuw ingevoegd)
Verbodsbepalingen
• een accijnsgoed te vervaardigen buiten een
accijnsgoederenplaats die voor dat soort
accijnsgoed als zodanig is aangewezen;
• een accijnsgoed voorhanden te hebben dat
niet overeenkomstig de bepalingen van deze
wet in de heffing is betrokken.
Vervoer
A
-
Metingen
B
- C
-
D
Vrijstellingen (1)
Zonder vergunning (64)
Vrijstelling blijkt uit het product
•
•
•
•
•
•
Vervaardiging van levensmiddelen
Niet bestemd voor inwendig gebruik
Vervaardiging van geneesmiddelen
Minerale olie voor bepaald gebruik
Minerale olie gebruikt in hoogovens
Sigaretten en rooktabak ≠ tabak –
medicinale doeleinden
Met vergunning (65)
Vrijstelling blijkt niet uit product
• Vrijstelling blijkt niet uit product
• Gronstoffenvrijstelling
Vrijstellingen (2)
Vrijstellingen (66, 66a, 66b, 67, 68, 68a
•
•
•
•
•
•
•
Bunkering scheepvaart en luchtvaart
Proviandering scheepvaart en luchtvaart
Taxfreeshops
Biobrandstoffen voor verwarming
Onderzoek, kwaliteitstesten en smaaktesten
Reizigersvrijstelling
Diplomatieke
Teruggaafbepalingen
Diverse
(Recente) jurisprudentie
1. RBZWB, 05-09-2013, AWB 12/7027
2. RBZWB, 03-09-2013, AWB 11/4683
3. HR, 12-07-2013, nr 12/03743 (Geen naheffing van accijns zonder ruime
termijn voor tegenbewijs)
4. RBNHO, 12-04-2013, HAA 12/3897
5. RBZBW, 26-02-2013, nr. 12/4961
6. HR, 20-04-2012, nr 10/04919(Geen hogere teruggaaf van accijns na
tariefsverhoging)
7. HvJ EU, 10-11-2011, nr C-505/10 (Geen accijnsteruggaaf voor vaartuig
met zelfstandig werkende graafmachine)
8. HR, 04-02-2011, nr 09/02234 (Gebruik van vliegtuig door huurders bepaalt
in casu of sprake is van een plezierluchtvaartuig)
9. HR, 29-10-2010, nr 09/01654 (Vermissing zending bier. Accijns is niet
verschuldigd wegens invoer maar wegens uitslag en kan niet worden nageheven met een UTB)
10. HR, 20-02-2009, nr 41 728(Uitslag van gasolie met vrijstelling van accijns uit
een accijnsgoederenplaats. Aansprakelijkheid vergunninghouder als de afnemer geen
bunkervergunning heeft en de gasolie heeft gebruikt voor een niet-toegestaan doel)
Casussen
Wat gebeurt er in de praktijk?

similar documents