Modulbaseret efteruddannelseskursus i sundhedspædagogik

Report
Modulbaseret
efteruddannelseskursus i
sundhedspædagogik
INDFØRING I SUNDHEDSPÆDAGOGIK –
TEORI, BEGREBER OG PRAKTISKE
TILGANGE
K A R E N W I S TO F T
P R O F E S S O R , I N S T I T U T F O R L Æ R I N G , I L I S I M AT U S A R F I K
L E K TO R , I N S T I T U T F O R U D D A N N E L S E O G P Æ D A G O G I K , A U
Formål m efteruddannelseskurset
 Formålet er, at medarbejderne i Afdeling for
Sundhed og Forebyggelse, Nuuk, Kommunequarfik
Sermersooq
 får et fagligt indblik og en fælles forståelse for
sundhedspædagogiske begreber og tilgange
 kan reflektere over og bruge sundhedspædagogiske
metoder i deres praktiske arbejde med
sundhedsfremme og forebyggelse ift. borgergrupper
på forskellige alderstrin (børn, unge, voksne og
ældre)
Moduler
 Modul 1: 2. februar kl. 13.00 – 16.00

Sundhedspædagogik og værdier i det forebyggende og
sundhedsfremmende arbejde
 Modul 2: 3. februar kl. 08.00 – 12.00

Pædagogisk forebyggelse og sundhedsfremme – herunder forskellen
på bogerrettet og patientrettet forebyggelse
 Modul 3: 7. februar kl. 13.00 – 16.00

Involvering og tværfagligt samarbejde – sundhedspædagogiske
tilgange i praksis
 Opgave: laves i den mellemliggende periode
 Modul 4: heldagsseminar (efter påske)

Opsamling og fælles feedback på opgaveløsningen og de praktiske
udfordringer.
Modul 1
 Sundhedspædagogik
og værdier
 i det forebyggende og
sundhedsfremmende
arbejde
 relateret til de
udfordringer, I står
overfor
Fokus på værdier – hvorfor det?
 Sundhed er ikke blot at være rask og frisk
 Sundhed handler ikke kun om helbredet
 Sundhed handler også om at leve et godt liv
 Sundhed er at være i stand til at forandre ting for
sig selv og andre – i en sundere eller bedre
retning
 Det betyder, at vi er nødt til at interessere os
for vores målgruppers værdier
Værdier i sundhedsarbejdet i Grønland
Sundhed - et værdibegreb i sig selv?
• Sundhed bliver en værdi, når:
•
•
sundhed kommunikeres som noget, der er bedre
end det noget andet (sygdom, dårligt helbred…)
sundhed er noget, der foretrækkes
• Sundhed er for mange noget værdifuldt – vel at
mærke, hvis sundhed kommunikeres i en form –
som noget, man kan tilslutte sig!
Grundlæggende antagelse
 Værdier kan ikke simpelt overføres fra ét
menneske til et andet eller fra én kontekst
til en anden
 Sundhed kan ikke simpelt overføres fra
sundhedsprofessionelle eller
forebyggelseskonsulenter til mennesker/
målgrupper eller fra én kontekst til en
anden…
Værdiafklaring
 Individuelle værdier
 Sociale værdier
 Andres værdier
 Personlige værdier (som andre tillægger mig)
 ’Alter ego’ værdier (mine værdier i andres øjne)
 Værdier bundet til normer, vaner, rutiner
 Værdier bundet til bestemte funktioner og opgaver
 Faglige værdier (viden og professionel identitet)
Værdiafklaring
 At kunne skelne
mellem:
Egne og andres værdier
 Individuelle og
professionelle værdier
 Egne værdier i den
andens øjne



(alter ego)
En evne til smidigt at
skifte blik
Typiske værdikonflikter på sundhedsområdet
I.
II.
III.
IV.
Biomedicinsk sundhedsbegreb  bredt og
værdiafklaret sundhedsbegreb
Politiske sundhedsstrategier  pædagogiske
målsætninger
Mål og handleplaner vedr. hensigtsmæssig
sundhedsadfærd/livsstil  målgruppernes egne
værdier, mål og beslutninger
Faglig identitet som ’sundhedsekspert’  faglig
identitet som pædagogisk medarbejder (ekspert i at
sætte lære- og udviklingsprocesser i gang)
Hvad er sundhedspædagogik?
 Kobling mellem sundhed og pædagogik
 Sundhedsmæssige mål med pædagogiske midler

Fx en sundhedsindsats, der bygges op med aktiviteter
der implicerer læring, forandring, kompetenceudvikling
 Pædagogiske mål med sundhed som indhold
 Fx en pædagogisk aktivitet, der bygges op omkring viden om
sundhed
Sundhedspædagogik
 Både et konkret
pædagogisk
sundhedsarbejde samt de
holdninger, indsigter,
værdier og teorier, der
knytter sig til arbejdet
 Forebyggelse og
sundhedsfremme kan
reflekteres og udføres og
pædagogisk!
Typiske sundhedspædagogiske formål
EKSEMPLER:
 At skabe rammer for kompetenceudvikling, der baner
vejen for et sundere og bedre liv
 At afklare forskellige sundhedsopfattelser, former for
viden samt de værdier (både målgruppens og de
professionelles), der er på spil
 At sikre et forandringsgrundlag, som børn og voksne
kan bruge i forhold til at fremme deres egen og
andres sundhed
Ex. sundhedspædagogisk målsætning
 At mennesker lærer at takle sundhedsmæssige




udfordringer og ændre de ting, de kan ændre – i en
sundhedsfremmende retning
At de har en oplevelse af tid og ro, livsmod og livsglæde,
både i sig selv og sammen med andre
At de lærer at se forskel på, hvad de har brug for og ikke
brug for – både kropsligt og mentalt (behovsudsættelse)
At de lærer at leve et godt liv ud fra deres egen og
omverdenens opfattelse
At de lærer at undgå krænkelser
Intentionel praksis – hvad betyder det?
 En sundhedspædagog:
 vil noget med de
mennesker, han/hun
arbejder med
 reflekterer over
udbyttet, effekten eller
resultatet med fokus på
læring og forandring
Sundhedspædagogisk værdiafklaring
 Kunne arbejde professionelt med børn og voksne,




der har en anden forståelse af sundhed og andre
værdier, end man selv har
Kunne skelne mellem egen og andres opfattelse af
sundhed
Kunne arbejde pædagogisk med forskelle
Kunne ’forstyrre’ på en stimulerende måde
Kunne skabe et meningsfuldt og aktivt miljø
Dominerende sundhedsbegreber
I.
Bredt og positivt
sundhedsbegreb
II.
Biomedicinsk
sundhedsbegreb
I. Bredt og positivt WHO
 ”Sundhed er et
dynamisk stadium af
fysisk, psykisk og
socialt velvære og
ikke kun fravær af
sygdom og svaghed”
 To dimensioner:


Det gode liv
Det sygdomsfrie liv
(1947)
WHO’s Ottawa Charter
(1986)
 Sundhed skabes af mennesker inden for de rammer,
hvor de lærer, arbejder, leger og elsker:
 ved at yde omsorg for andre
 ved at tage beslutninger og ansvar for sine levevilkår
 ved at sikre, at det samfund man lever i, skaber
betingelser, som giver mulighed for at opnå sundhed
II. Biomedicinsk sundhedsbegreb
 Sundhed er et godt




helbred
Sundhed er at være rask
Risiko- og
sygdomsorientering
Effekttænkning (årsag virkning)
Sundhed kobles til
kroppen eller det
mentale
Individualiserende adfærdsperspektiv
 Sundhed



forbindes med det
enkelte menneskets
livsstil og
risikoadfærd
er noget det enkelte
menneske kan
motiveres til at tage
ansvar for
er noget der frit kan
vælges
Inuit sundhedsbegreb
 At være menneske
 At tingene er på
rette plads
 Sundhed er i naturen
 Det gælder om at
finde sin plads i
naturens orden…

similar documents