Prezentácia v plnom znení je tu.

Report
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zámery v oblasti odvodovej a
dôchodkovej reformy
Bratislava
17. apríl 2013
Ing. Jana Kolesárová
generálna riaditeľka
Hlavné ciele schválených a
pripravovaných zmien
Primerané dôchodky
Stabilita systému
Systémové väzby
Dôchodkový systém v SR
I. pilier
II. pilier
III.pilier
Dlhodobo udržateľný systém
Vyvážená miera solidarity a zásluhovosti
I. PILIER
Schválené opatrenia
PRED ZMENOU
PO ZMENE
Úprava a redukcia POMB
(16 % vs. 84 % )
Úprava a redukcia POMB
(22 % vs. 60 %, postupný
prechod – úprava +1% a
redukcia -4%)
Jednotný dôchodkový vek
62 rokov pre
mužov a ženy
Väzba dôchodkového veku
na
strednú dĺžku života
(od roku 2017)
Tzv. švajčiarska
valorizácia
Valorizácia od inflácie za
domácnosti dôchodcov
(postupný prechod cez pevnú
sumu a každoročná
zmena váhy inflácie +10% a
nominálnych
miezd -10%)
Sociálne poistenie (odvody)
Schválené opatrenia
PRED ZMENOU
Maximálny vymeriavací základ
na úrovní 1,5-nás. PM pri
NP a GP a 4-nás. PM pri
DP a PvN
Na dohody mimo pracovného
pomeru sa nevzťahuje
sociálne poistenie
Minimálny vymeriavací základ
u SZČO 44,2% PM z pred
dvoch rokov a koeficient na
úpravu základu dane 2
PO ZMENE
Jednotná výška maximálneho
vymeriavacieho základu v
sume 5-násobku PM
Z dohôd sa platí poistné na
sociálne poistenie
(ponechané výnimky pre
študentov a poberateľov
starobného a invalidného
dôchodku)
Zvýšenie minimálneho
vymeriavacieho základu na
50% PM z pred dvoch rokov a
koeficient bude postupne v
priebehu 3 rokov klesať na
cieľovú hodnotu 1,486.
I. PILIER a sociálne poistenie
Výzvy a zvažované opatrenia:
 Prechod konštrukcie z priemerných osobných
mzdových bodov na súčet osobných mzdových bodov.
 Zavedenie minimálneho dôchodku.
 UNITAS – jednotný výber daní a poistných odvodov a
zavedenie jednotného ročného zúčtovania daní a
odvodov.
 Budúcnosť transferov medzi jednotlivými základnými
fondmi Sociálnej poisťovne vs. jedna sadzba na
sociálne poistenie.
 Úrazové poistenie.
II. PILIER
Schválené opatrenia
PRED ZMENOU
Povinný vstup
(možnosť výstupu do 2
rokov)
Sadzba príspevkov na
starobné dôchodkové
sporenie 9 %
Počet dôchodkových fondov
(DDF, ZDF, ADF, IDF)
PO ZMENE
Dobrovoľný vstup
(možnosť vstupu do 35 rokov)
Zreálnenie sadzby príspevkov na
SDS
4 % s postupným zvyšovaním od
roku 2017 do roku 2024 na 6 %
(do konca roka 2016 daňové
zvýhodnenie na dobrovoľný
príspevok do výšky 2 % základu
dane)
Počet dôchodkových fondov
(min. jeden garantovaný DF
(DGDF) a min. jeden
negarantovaný DF (ANDF),
zvyšné DF na zvážení DSS)
II. PILIER
Schválené opatrenia
PRED ZMENOU
PO ZMENE
Sledované obdobie pri
garanciách
(5-ročné s postupným
nábehom)
Sledované obdobie pri
garanciách
(10-ročné pri DGDF, v iných
garantovaných DF max.
15-ročné)
Odplata za vedenie
osobného dôchodkového
účtu (max. 1 %)
Odplata za vedenie
osobného dôchodkového
účtu max. 1 %
Odplata za správu DF
0,3 % p. a. DDF, ZDF, ADF
0,2 % p. a. IDF
Odplata za správu DF
0,3 % p. a. pre všetky DF
II. PILIER
Schválené opatrenia
PRED ZMENOU
Odplata za zhodnotenie
majetku v DF
(5,6 % zo zhodnotenia vo
všetkých fondoch okrem IDF;
HWM princíp s 3 ročným
resetom)
PO ZMENE
Odplata za zhodnotenie
majetku v DF
(10 % zo zhodnotenia pre všetky
DF; HWM princíp s 3 ročným
resetom)
II. PILIER
Aktuálne pripravované opatrenie
Výplatná fáza
 Rok 2013 príprava komplexnej právnej úpravy
vyplácania dôchodkov zo systému starobného
dôchodkového
sporenia
a
vytvorenie
predpokladov pre ich vyplácanie
 Za uvedeným účelom vznikla odborná pracovná
skupina tzv. anuitná pracovná skupina
 V súčasnosti sa analyzujú dopady na prvých
dôchodcov z II. piliera
 Analyzujú sa možnosti výplaty dôchodkov z II.
piliera podľa typu inštitúcie (štátna / súkromná)
a konkrétnych produktov
III. PILIER
Opatrenia v legislatívnom procese
 Účinnosť 1.1.2014
 Rušia sa dávkové plány pre nových účastníkov a
účastníkov, ktorí prejdú na nové podmienky
(dodržanie zásady nezasahovania do účastníckych
zmlúv uzatvorených do decembra 2013)
 Opätovné zavedenia daňového zvýhodnenia pre
zamestnancov do maximálnej výšky príspevku na
úrovni 15 eur mesačne (180 eur ročne)
 Zmeny týkajúce sa odplát
 Vytvorenie predpokladov pre zlepšenie výkonnosti
doplnkových DF
Dávky

Sprísnenie podmienok vyplácania doplnkového
starobného dôchodku




zrušenie 10 rokov sporenia,
dávka sa vyplatí ak účastníkovi vznikol nárok na výplatu
predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku
alebo ak účastník dovŕšil dôchodkový vek v I. pilieri (v
súčasnosti pri dovŕšení 55 rokov),
zachová sa možnosť vyplatenia časti dávky jednorazovo (25
% pri dočasnom dôchodku).
Sprísnenie podmienok vyplácania doplnkového
výsluhového dôchodku


10 rokov výkonu rizikových prác (v súčasnosti 5 rokov),
dávka sa vyplatí najskôr 5 rokov pred dovŕšením
dôchodkového veku (v súčasnosti vo veku 40 rokov).
Dávky

Sprísnenie podmienok vyplácania odstupného
 odstupné v sume príspevkov zaplatených
účastníkom, vrátane výnosov z investovania (v
súčasnosti 80 % nasporenej sumy),
 zrušenie odplaty za odstupné,
 príspevky zamestnávateľa sa pripíšu v prospech
ostatných účastníkov vo fonde,
 účastnícka zmluva zaniká.

Zavedenie predčasného výberu (pre účastníka
výhodnejšia alternatíva ako odstupné)
výber v sume príspevkov zaplatených účastníkom,
vrátane výnosov z investovania,
príspevky zamestnávateľa zostávajú na účte účastníka
(výplata prostredníctvom doplnkového dôchodku po
splnení podmienok),
účastnícka zmluva nezaniká.



Účasť a platenie príspevkov



Zmena pôvodnej filozofie – doplnkovú dôchodkovú
spoločnosť určuje účastník (zamestnanec), nie
zamestnávateľ
Zamestnávateľ nemusí platiť za zamestnancov:
a) dohodárov,
b) zamestnancov v skúšobnej dobe,
c) zamestnancov, ktorí sú dočasne PN, na materskej
alebo rodičovskej dovolenke,
d) zamestnancov, ktorým už bola vyplatená dávka z
doplnkového dôchodkového sporenia.
Väčšia flexibilita zamestnávateľov pri určovaní
príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie
Informačné povinnosti doplnkovej
dôchodkovej spoločnosti




Zvýšenie adresnosti vo vzťahu ku klientom a
zníženie nákladovosti vo vzťahu k DDS,
Neuverejňovanie informácií v periodickej
tlači s celoštátnou pôsobnosťou,
Informačný prospekt fondu bude nahradený
kľúčovými informáciami o fonde (stručnejšie,
zrozumiteľnejšie pre klienta) – bude upravené
opatrením MPSVR SR po dohode s NBS,
Obsah výpisu z osobného účtu - bude
upravené opatrením MPSVR SR po dohode s
NBS.
DDS a doplnkové dôchodkové fondy

Úprava podmienok na udelenie povolenia DDS a
predchádzajúceho súhlasu podľa potrieb z
aplikačnej praxe,

DDS bude povinná zabezpečiť možnosť sporiť
vo viacerých doplnkových dôchodkových
fondoch naraz (pomer sporenia).
Daňové výhody

Zachovanie možnosti pre zamestnávateľa uplatniť si
v daňových výdavkoch príspevky zamestnávateľa
platené zamestnancovi do výšky 6 % z objemu
zúčtovaných miezd,

Zavedenie nezdaniteľnej časti základu dane pre
daňovníka (účastníka) do výšky 180 eur ročne,

Nezdaniteľnú časť si môže uplatniť iba ten účastník
(fyzická osoba), ktorá pristúpi na zmenu podmienok
vyplácania dávok v novom systéme.
Zmeny v investovaní a riadení rizík




Uvoľnenie prostredia pre zvýšenie aktivity správcov
(kvantitatívne limity, nové triedy aktív – komoditné
deriváty)
Zníženie „hard“ regulácie a posilnenie prudentného
princípu regulácie posilnenie úlohy Národnej banky
Slovenska
Zosúladenie prostredia s prostredím „kolektívneho
investovania“
Zavedenie silného vnútorného systému kontroly
(systém riadenia rizík)
Alternatívna filozofia odplát
do budúcnosti
Odstupňovanie odplát na základe reálne vytvorenej
hodnoty:
 Správca si vytvára vlastnú referenčnú hodnotu pre
každý spravovaný príspevkový DDF
 3 úrovne odplát podľa aktivity správcu a pridanej
hodnoty pre účastníkov systému
 Zmeny v poplatkovej politike postupné a finančne
neutrálne pre správcov
Záver
 Zabezpečiť primerané dôchodky vrátane
posilnenia úlohy III. piliera
 Zvýšenie solidarity (v I. pilieri)
 Zabezpečiť
dlhodobú
udržateľnosť
dôchodkového systému ako celku v SR
(aj verejných financií)
Ďakujem za pozornosť!

similar documents