Hvad er kommunikation?

Report
Tema: kommunikation og relationer
Mandag
Kommunikationsteori og typer
Øvelser
Pause
Anerkendende aktiv lytning
Det narrative
Narrativ coaching øvelse
Frokost
Systemteorien
Systemisk coaching og øvelser
Log bog
Hvad er kommunikation?

Kommunikation kan defineres som: ”en proces hvor vi meddeler os til
hinanden”

Kommunikation betyder egentlig meddelelse og ordet kommer af
”communicare” fra latin og betyder at gøre fælles.

Mennesket kan ikke eksistere uden kommunikation.

Manglende kommunikation medfører isolation og mennesket kan ikke
overleve som isoleret menneske, hverken fysisk og psykisk.
Kommunikation generelt

Kommunikation vil sige at møde et andet menneske eller
andre mennesker og her kommunikerer vi på forskellige
måder, den hyppigste måde er det talte sprog.

Vi kommunikerer med blandt andet med vores påklædning,
mimik, kropsholdning, stemmeføring, kommunikationsformer
som er både bevidste og ubevidste også kaldet den nonverbale kommunikation.


Forskere mener at ca.80% af måden vi bliver opfattet på er
den non-verbale, hvilket altså vil sige at det kun er 20% af det
som bliver sagt, der har betydning
Typer af kommunikation:


-
Verbal: Det talte/sproglige
Nonverbal: Det nonverbale sender meddelelser om hvordan det verbale skal
tolkes (metakommunikation).
Stemmeføring
Øjn kontakt
Bevægelser, hvordan sidder man i stolen
Hvordan kommer man ind i et lokale
Kongruent: Meddelelserne der sendes via de
forskellige kanaler (fx verbal/nonverbal) er i
overensstemmelse.
 Ex: ”du er dejlig”(smiler/ser forelsket ud). Modtageren
er tryg ved at det der siges, også er det der menes.

Inkongruent: Meddelelserne der sendes via de
forskellige kanaler (verbal/nonverbal) er
modsatrettede. Modtageren bliver utryg/usikker på at
det der siges, også er det der menes.
 Eks: ”du er dejlig” (vrisser/slår).

Funktionel: kommunikationen er karakteriseret ved at være
overvejende kongruent, og derudover ved et personligt sprog
(”jeg udsagn,” undersøgende, nysgerrig, ikke
dømmende/bedrevidende) med direkte og åbne meddelelser,
hvor der er få uoverensstemmelser mellem de verbale og
nonverbale udtryk.
Eks: ”jeg tænker du forstår det sådan? Gør du det?”

Dysfunktionel: kommunikationen er over længere tid
karakteriseret ved at være inkongruent. Den inkongruente
kommunikation kommer ofte fra personer der har
overlevelsesbetydning.
Eks: barn/voksen relation, ansat/leder, ansat/andre ansatte,
magt i sproget.
(Clausen og Krigger, ”personlig kommunikation i teori og praksis,”
2000:29-32)

Konfliktoptrappende og konfliktnedtrappende
adfærd
Submissiv adfærd
Kan oversættes til ydmyg eller underlegen. Personer der har
denne adfærd, ses ofte at frafalde egne meninger, holdninger og
rettigheder for at underordne sig andres, når de føler sig
pressede eller møder modstand. Giver ikke udtryk for egne
tanker og følelser af frygt for at blive afvist og svigtet.

Ex: en pædagog som finder sig i for meget fra forældre/kollegaer.
Ex: barn bliver sur, voksen føler skyld, giver udtryk for at det er
synd for hende/ham
Aggressiv adfærd
 Den aggressive dominerer kommunikationen og vil for enhver
pris fastholde egne meninger, holdninger og rettigheder. Der
argumenteres ikke men postuleres. Den aggressive adfærd er
typisk for folk der mangler sociale færdigheder. Oftest
inkongruent kommunikation. Forsvarsmekanismer: forskydning af
følelser og ansvar. Den ene part ønsker at dominere og ”vinde”
over den anden – relationen er magtfordrejet.


Ex: barn bliver ked, voksen nedgør eller lederen nedgør den
ansatte.
Assertiv adfærd
Tanker og følelser udtrykkes på en direkte og
kongruent måde, så den menneskelige ligeværdighed
og respekt opretholdes. Tager ansvar for egne
behov og medansvar overfor andres integritet ved
”jeg-udsagn.” Kommunikationen er præget af
nysgerrighed og forståelse. Man er assertiv når man
udtrykker ærlige følelser og udøver personlige
rettigheder – uden at du krænker andres.

Relationen er komplementær ex: barn bliver
sur/ked af det, voksen spørger hvad der er i vejen
og trøster.
Systemteorien
”I systemteorien handler det om at forstå individer i lyset af deres
handlinger, muligheder og begrænsninger i det system, som de er en
del af. Den enkelte aktør påvirker og påvirkes af systemet.”







Systemteoriens indtog
Militær, computer
Biologi
Antropologi, sociologi
Terapi
Kommunikation
Ledelse

Systemteorien A B C

Intet kan forstås isoleret

Vi er, og indgår, i systemer

Lukkede systemer, der er selvregulerende og selvkontrollerende

Systemer, der vil tilstræbe at udligne forskel mellem sig selv og omgivelserne......

Den sociale verden er en konstruktion, som til stadighed genskabes og forandres af
aktørerne; mennesker og grupper

Der er ikke kun én sandhed, men mange fortællinger, mange logikker, multiverser

Læs: Gregory Bateson, Humberto Maturana, Kenneth Gergen, Michael White,W. Barnet Pearce

similar documents