Hent slides.

Report
Samarbejde med pårørende:
Under udvikling og ikke helt færdig
bearbejdet
Bente
Herit Blach Petersen. Sosu Nykøbing.
Hangaard. Århus Social og sundhedsskole
SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE
• Velfærdsstaten er under forandring på en
måde, hvor dele af det, det før var
sygeplejerskers og sundhedsfagliges funktioner,
overtages af pårørende, familie, netværk og
venner.
• Et nyt perspektiv: Fra individfokus til
familiefokus
• Der har alt for længe – i både den
sundhedspolitiske og den fagprofessionelle
verden – været et fokus på det ”syge individ”,
der som individ skal kunne klare sig selv bedst
muligt. – Evt. med hjælp fra Velfærdsstaten
Paradigmeskift
• Patienter udskrives fra hospitalerne tidligere end før
• Det gennemsnitlige antal dage, en patient er indlagt, er
faldet fra 4,5 dage i 2008 til 3,6 dage i 2013.”
professor Kristian Larsen, som forsker i lighed i sundhed ved Aalborg Universitet
• Flere kronikere i Danmark. 1,7 millioner danskere har en
eller flere kroniske sygdomme
• I perioden 2007 – 2012 er antallet af somatiske
sengepladser i Region Midtjylland reduceret med 29%
• Der er nye, stigende udfordring i, at håndtere delte
opgaveområder mellem kommuner og regioner - så
patienter, borgere og pårørende reelt oplever
sammenhængende borgerforløb.
Paradigmeskift
• Pårørende skal i stigende grad inddrages i plejen
af de syge og ældre, påpeger en række eksperter
i sundhedsøkonomi og sundhedsydelser.
• Der er med det seneste generationsskifte sket et
skift i forhold til pårørendes forventninger og krav
både til information, inddragelse og fagligt niveau
• = Tidsrøvere, kritiske, bedrevidende, manglende
tillid til vores arbejde, manglende
sygdomsindsigt, kontrollerende.
Tendenser i kommunerne
En rundspørge foretaget af Politiken Research viser
At halvdelen af de 58 kommuner, der svarer, enten helt
eller delvist har en politik for inddragelsen af pårørende til
pleje af ældre, syge eller handikappede,
mens yderligere 12 har planer om en politik på området.”
»Vi skal bruge flere penge på de flere og flere ældre
borgere og de flere, der skal behandles for kroniske
sygdomme, og vi skal bruge færre penge på pleje. Det er
den vej, det går siger Bent Hansen, Danske Regioner.
Politikken. 2. august 2014
Pårørendes perspektiv
Siden maj 2014 har en rådgiver i Ældre Sagen
taget sig af pårørendes udfordringer på fuld tid.
»Pårørende henvender sig i stigende grad og er i
tvivl om, hvad de kan regne med fra det
offentlige.
Det kommer snigende, at den pårørende skal
hjælpe, uden at man spørger direkte eller tager
hensyn til den pårørendes situation«, siger
pårørendekonsulent Marie Jensen.
Politikken. 2.august 2014
Samarbejde med pårørende
• Man er som fagperson nødt til at forholde
sig aktivt til, hvordan familiers og
ægtefællers relationer bruges, trues,
støttes og forandres af de nye opgaver,
som sygdom, recovery og rehabilitering
bringer ind i familien.
Mål
•
•
Deltageren kan etablere og indgå i et konstruktivt samarbejde
med de pårørende og borgeren inden for rammerne af lokale,
kommunale eller regionale strategier og politikker.
På baggrund af viden om borgerens og de pårørendes
livssituation, forudsætninger og ønsker, kan deltageren aktivt
udvikle samspillet mellem fagprofessionel, pårørende og borger,
herunder formidle relevante informationer samt vejlede og
rådgive om tilbud til de pårørende.
•
Deltageren kender rollefordelingen i samspillet samt egen adfærds
betydning for samarbejdet og kan anvende relevante metoder, der
understøtter den professionelle relation. Endvidere kan deltageren
forstå og håndtere de udfordringer, der kan være i samarbejdet
med pårørende.
•
Deltagerne kan i dette arbejde handle ud fra etiske og juridiske
aspekter, herunder f.eks. tavshedspligt og borgerens
selvbestemmelsesret.
Målgruppe:
• Uddannelsen henvender sig især til
medarbejdere i funktioner svarende
til social- og sundhedsassistenter
ansat i den primære og den
sekundære sundhedssektor, samt
social- og sundhedshjæpere i
hjemmeplejen og på plejecentre.
Temaer
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rammer:
Pårørendes livssituation:
Medarbejder/ egen adfærd:
Det professionelle relationarbejde:
Lovgivning
Innovation
1. Rammer:
• Gennemgå og udforske rammerne
for lokale, kommunale eller regionale
strategier og politikker for
samarbejdet med pårørende
• Opgave fordeling
Rammer
• Hvori består de pårørendes arbejde
og opgaver i dag?
• Hvilke muligheder for
opgavefordeling og samarbejde ser
borgere, pårørende og fagpersoner?
• Hvilke grænser for opgavefordeling
og samarbejde ser borgere,
pårørende og fagpersoner?
2. Pårørendes livssituation:
• Hvilken betydning har det at?
• Sorg og krise teori – Kort!
• Kulturelle forskelle.
• Hvilke pårørendetilbud findes der i
kommunen/regionen/landsplan
3. Medarbejderens/Egen adfærd:
• Egen adfærds betydning for den gode relation
• Arbejdsplads og egen kultur
•
•
•
•
Diskussion:
Er alle pårørende pr. dif. uforstående og
problematiske?
Er der plads til at reflektere og plads til at undre
sig?
og hvem kan man dele sine oplevelser med?
Manglende faglig selvtillid – Kultur for uddannelse?
Vidende pårørende, pårørendeforeninger med ekspertviden
Kan empati, moral og etik læres? – Eller handler vi ud fra arv
og vaner?
4. Det professionelle
Relationsarbejde
• Relationsteorier
• Konflikthåndtering – Konfliktnedtrapning.
• Det udfordrende samarbejde med
pårørende
5. Lovgivning
• Etiske og juridiske aspekter, herunder
tavshedspligt og borgerens
selvbestemmelsesret.
Forvaltningsloven, sundhedsloven mm),
• Kommunal/ regional politik omkring
medinddragelse og samarbejde med
pårørende.
6. Innovation
• Ideudvikling til meningsfyldt samvær,
aktiviteter og det gode
pårørendeforhold
• OBS! Der findes kurser i
anderkendende kommunikation,
vejledning og rådgivning, palliation
samt innovation

similar documents