SamiYlisto_KUOPIO NAO 2014

Report
MIKSI TYÖNHAKU EI
KIINNOSTA?
Nuorten pitkäaikaistyöttömien
työnhakuhaluttomuudelle kertomia syitä.
Sami Ylistö
12.3.2013
Kuopio NAO-seminaari
SISÄLTÖ
Tutkimuksen esittely
Taustaa: nuorisotyöttömyys Suomessa
Aineisto & menetelmät
Työnhakuhaluttomuuden selitystavat
Johtopäätökset
Lähteet
TUTKIMUKSEN ESITTELY
Tutkimus on osa väitöskirjatyötä
Tutkimusongelma: miten aktivointitoimenpiteet
vaikuttavat nuorten pitkäaikaistyöttömien
elämänhallintaan
Väitöskirja jaettu neljään osaan
– 1) elämänhallinnan tieteellinen määritteleminen
– 2) nuorten työnhakuhaluttomuuden selitystavat
– 3) nuorten kokemukset aktivointitoimenpiteistä
– 4) työttömien vaikutusmahdollisuudet koettuihin
epäkohtiin
NUORISOTYÖTTÖMYYS
Tällä hetkellä työttömiä työnhakijoita on kaikkiaan Suomessa TEM
tilastojen mukaan n. 327 0001
Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on n. 42 9001
Jokaista avointa työpaikkaa kohden on 6 työtöntä työnhakijaa1
Laajamittainen nuorisotyöttömyys sai alkunsa 1990-luvun alussa 2
Nuorten työmarkkinat ovat suhdanneherkkiä ja työmarkkina-asema
suhteellisen heikko3
Nuorten työttömyys on usein lyhytkestoista3
Nuorten työttömyyden pitkittyminen on monen tekijän summa4
Nuorten enemmistön työhalukkuus on hyvä5
Heikko työnhakuaktiivisuus ennustaa työttömyyden pitkittymistä 6
Lähdeviitteet:
1 (TEM 2014), 2 (Kuronen 2011), 3 (Hämäläinen & Tuomala 2013),
4 (Sepponen ym. 2012), 5 (Myllyniemi 2009), 6 (Virjo & Aho 2001)
AINEISTO JA MENETELMÄ
Elämänkulkuhaastattelut, sisällönanalyysi &
toimijuuden näkökulma
20 – 32-vuotiaita nuorena pitkäaikaistyöttömänä
olleita jyväskyläläisiä vapaaehtoisia
Lumipallo-otanta & työttömiä kuntouttavat /
kouluttavat organisaatiot
Yhteensä 57 tuntia haastatteluita, 28 haastateltua
Elämänjaksot, jolloin työ- tai opiskelupaikkaa ei ole
haettu ovat nuorten elämänkulussa yleisiä
TYÖNHAUN ESTEET
Emotionaaliset syyt
– Vaikeat elämäntilanteet
– Epäonnistumiset
Rationaaliset syyt
– Käytännölliset ongelmat
– Urasuunnittelun ongelmat
Elämän sisältöön liittyvät syyt
– Lomailu
– Työn sisältö
VAIKEAT ELÄMÄNTILANTEET
Sitovat voimavaroja niin että niitä ei riitä työn
hakemiseen
Päihteet, terveyden ja mielenterveyden
ongelmat, erot ja muut elämän kriisit
Henkilöt kamppailevat selvitäkseen
elämässään. Työ on toissijaista
Usein hoitoon pääsy ratkaiseva käännekohta
Emotionaaliset syyt
EPÄONNISTUMISET
Tulokseton työnhaku
Kouluaikojen huonot kokemukset
Mitä pitempi epäonnistumisten historia on sitä
vaikeampaa on suuntautua työmarkkinoille
Onko tämä kääntöpuoli vaativasta
koulutusjärjestelmästä ja osaamiskeskeisistä
työmarkkinoista?
Emotionaaliset syyt
KÄYTÄNNÖN ONGELMAT
Rakennetyöttömyyden jo tunnetut piirteet tulevat
esille: alueellinen sijainti, ammattitaito, koulutus, jotka
poikkeavat tarjolla olevan työn vaatimuksista7
Meneillään olevat työvoimapoliittiset toimenpiteet
vähentävät työnhakuaktiivisuutta10
Pätkätöiden vastaanottamisessa on ongelmia:
byrokratia ja vähäinen rahallinen korvaus
Työttömyyskorvauksen suojaosa?
Rationaaliset syyt
Lähdeviitteet:
7 (Pehkonen 1998a), 10 (Aho & Vehviläinen 1997)
URASUUNNITTELUN
VAIKEUDET
Huomattava työnhakua passivoiva tekijä
Ilman ulkopuolista apua voi jatkua vuosia
On vaikea hakea töitä, jos ei tiedä mitä hakea
”Oman jutun” löytyminen on yleensä
ratkaiseva käännekohta
Rationaaliset syyt
TYÖTTÖMYYS ON LOMAA
Lomailu = ajanjaksot jolloin täysin työkykyiset työttömät eivät hae
työ- tai opiskelupaikkaa
Lomailu sijoittuu usein työttömyyden alkuun tai loppuun
Nuorten tapa puskuroida siirtymiä elämäntilanteista toisiin
Parista viikosta jopa vuoden mittaisiin jaksoihin
Pitemmät jaksot ovat lähellä vaihtoehtoista suuntautumista8
Edellyttää vaihtoehtoisen arkea rytmittävän aktiviteetin löytymistä
Toimettomuus ei ole mitä nuoret haluavat
Elämän sisältöön liittyvät syyt
Lähdeviitteet:
8) (Wrede-Jäntti 2010)
TYÖN SISÄLTÖ
Nuoret korostavat työn sisällön merkitystä5
Sisällöllisesti merkityksetön työ kuvataan jopa
mielenterveyden kannalta haitalliseksi
Harvat nuoret ovat valmiita hakemaan mitä tahansa
työtä
Työ ei ole vain toimeentulon väline vaan keino
toteuttaa itseään
Elämän sisältöön liittyvät syyt
Lähdeviitteet:
5 (Myllyniemi 2009)
YHTEENVETO
Haluttomuus hakea työtä tai opiskelupaikkaa on aineistossa
yleinen piirre
Työnhakuhaluttomuus ja työhaluttomuus eivät ole samoja asioita
Usein työnhakuhaluttomuus on seurausta työmarkkinoiden
toimimattomuudesta ja työnhaun ongelmista. Ei johdu yleensä
asenteista.
Ensisijaisesti työnhakuhaluttomuuden taustalla ovat työnhakuun
liittyvät kielteiset tunteet, toissijaisesti rationaaliset syyt ja
kolmantena tulevat elämän sisältöön liittyvät syyt.
Nuoret tarvitsevat aitoja työmahdollisuuksia
Pitäisikö panostaa työttömien hyvinvointia edistäviin
toimenpiteisiin11 ja uraohjaukseen?12
Lähdeviitteet:
11 (Ervasti & Venetoklis 2010), 12 (Wrede-Jäntti 2003 )
KIITOS!
Sami Ylistö
Jyväskylän yliopisto
[email protected]
LÄHTEET
Aho, Simo & Vehviläinen, Jukka (1997) Keppi ja porkkana. Tutkimus alle 20-vuotiaita aktivoivan
työvoimapoliittisen uudistuksen vaikutuksista ja koulutuksen ulkopuolelle jäävistä nuorista.
Helsinki: ESR-julkaisut 3/97.
Ervasti, Heikki & Venetoklis (2010) Unemployment and Subjective Well-being. An Empirical Test of Deprivation
Theory, Incentive Paradigm and Financial Strain Approach. Acta Sociologica 53(2): 119 – 138.
Hämäläinen, Ulla & Tuomala, Juha (2013) Faktaa nuorisotyöttömyydestä. VATT Policy Brief 2-2013. Valtion
taloudellinen tutkimuskeskus.
Kuronen, Ilpo (2011) ”Mun kompassin neula vaan pyörii”. Keskeyttämiskokemuksia ammatillisesta
koulutuksesta. Jyväskylän yliopisto: koulutuksen tutkimuslaitos.
Montén, Seppo & Tuomala, Juha (2003) Alueellinen työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys 1990-luvulla. Helsinki:
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.
Myllyniemi, Sami (2009) Taidekohtia. Nuorisobarometri 2009. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura,
julkaisuja 97. Helsinki: Yliopistopaino Oy.
Pehkonen, Jaakko (1998a) Pitkäaikaistyöttömyys. Teoksessa Matti Pohjola (toim.) Suomalainen työttömyys.
Yliopistopaino, Helsinki, 219 – 244.
Sepponen, Kaija, Wilén, Tarja & Kiviniemi, Liisa (2012). Työttömyyden pitkittyminen on monen tekijän summa.
Tutkimus pitkäaikaistyöttömyyteen johtavista tekijöistä ja työmarkkinoille kuntoutumisesta.
Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut.
TEM (2014) Työllisyyskatsaus tammikuu 2014. Työ- ja elinkeinoministeriö.
Wrede-Jäntti, Matilda (2003) Työ, rahat tai henki! – nuorten helsinkiläisten työttömien toimintastrategioita.
Teoksessa Ira, Malmberg-Heimonen, Lasse, Siurala & Matilda Wrede-Jäntti (toim.) Tulkintoja
nuorisotyöttömyydestä. Helsinki: Kaupungin tietokeskus, 25 – 84.
Wrede-Jäntti, Matilda (2010) Pengarna eller livet? : En kvalitativ och longitudinell studie om långtidsarbetslösa
unga i ett aktörsperspektiv. Helsinki: Helsingin yliopistopaino.
Virjo, Ilkka & Aho, Simo (2001) Työnhakuaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät. Työpoliittinen aikakauskirja 3/2001, 55
- 76.

similar documents