VTT, NYTin arvioita vuoden 2005 uudistuksesta

Report
Nuorten yhteiskuntatakuu –
arvioita vuoden 2005
uudistuksesta
Kari Hämäläinen - Ulla Hämäläinen (KELA) - Juha Tuomala
Nuorten yhteiskuntatakuu –työryhmä 17.8.2012
GOVERNMENT INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (VATT)
Rakenne
1.
Nuorten työttömyydestä Suomessa ja muualla
2.
Mitä VATT:ssa meneillään nuorten työmarkkinoiden tiimoilta
3.
Aiempia tutkimustuloksia nuorisotakuista
4.
Nuorten yhteiskuntatakuu 2005
•
•
•
5.
Miten arvioida?
Mikä muuttui?
Alustavia tuloksia
Joitain ajatuksia nuorisotakuun seurantaan ja arviointiin
2
1. Nuorten työttömyydestä
Suomessa ja muualla
3
Työttömyysaste vs. työttömien osuus väestöstä
4
Lähde: Eurostat – Labour Force Survey – kausitasoittamaton - alle 25-vuotiaat
5
6
Alle 25. työttömien lukumäärä Suomessa
7
2. Mitä VATT:ssa on meneillään
nuorten työmarkkinoiden tiimoilta
8
Tutkimushankkeita
•
Suomen Akatemian rahoittama perusturvan aktivointia arvioiva hanke
• Nuorten vuoden 2005 yhteiskuntatakuun arviointi
• Nuorten vuosina 1996 ja 1997 toteutettujen työmarkkinatuen rajoitusten ja pakkohaun
vaikutusarvio
–
–
–
•
Työttömyys, työllisyys, syrjäytyminen, toimeentulotukimenot, terveys
Kouluttautuminen, koulutuksen keskeyttämiset
Koulutuksen tuotto
Toisen sukupolven maahanmuuttajien kotoutuminen
• Erityiskysymyksenä kotouttamislain vaikutukset
•
Työttömyyden ylisukupolvisuus
• Haasteena vanhempien työttömyyskokemusten vaikutusten erottaminen muista työttömyyteen
vaikuttavista tekijöitä
9
Tutkimusaineisto
•
Ns. Youngster-aineisto, joka on 20% otos vuonna 1990 maassa asuneista
ikäkohorteista 1967-1990. Aineistoa täydennetty vuosittain 20% otoksella
uusista Suomen asukkaista. Tiedot kattavat vuodet 1987-2008 + 1985 ja
1980
•
Kohdehenkilöille yhdistetty kotitaloudesta kunakin vuonna löytyneet
vanhemmat, joilta kaikilta tietoja vuoteen 2008 saakka
•
Kaikki tavalliset tausta- ja etuustiedot
•
Kaikki työllisyys-, työttömyys- ja toimenpidejaksot
•
Laajalti koulutukseen hakeutumis- ja kouluttautumistietoja
•
Ja paljon muuta, kuten toimeentulotukitietoja, KELAn etuustietoja,
rikostietoja, erityiskorvattavuustietoja, kotouttamistietoja yms.
10
3. Aiempia tutkimustuloksia
’nuorisotakuista’
11
•
Carling-Larsson (2005): Utvecklingsgarantin 1998
• Työttömät 20-24v, joille taataan työvoimapoliittinen toimenpide 100 työttömyyspäivän
aikana
• Ensimmäiset 90 päivää työvoimatoimisto, jonka jälkeen kunnalla 10pv aikaa
sijoitukseen. Kunnalle korvataan n. 17€/pv sijoituksesta
• Kunnille vapaaehtoinen, mahdollisuus poistua jokaisen kalenterivuoden alussa
• 4/5 kunnista osallistui vuonna 1999
• Tulokset: Ei vaikutuksia rekisteröityneeseen työttömyyteen, Lievä positiivinen vaikutus
ensimmäisten 120 pv aikana työllisyyteen ja lievä negatiivinen tämän jälkeen,
toimenpiteeseen osallistumisen todennäköisyys kasvoi 25-30 %
•
Borland-Tseng (2008): Mutual Obligation Program 1998
• Työttömyysturvaa saavat 18-24 v, joiden osallistuttava MOI:n mukaiseen toimenpiteeseen
6 työttömyyskuukauden jälkeen
• Osa-aika/vapaaehtoistyötä, työnhakukoulutusta, työvoimapoliittisia toimenpiteitä, työkokemuksen
kartuttamista (green corps)
• Ei niin pakollinen: osallistuneiden osuus oikeutetuista vaihteli15-35 prosentin välillä
• Tulokset: Vähäinen kokonaisvaikutus, uhkavaikutus ja lukkiutumisvaikutus kumoavat toisensa
12
•
Blundell ym. (2004) + muita: New Deal 1998
• Työttömyysturvaa saavat 18-24v, jotka ohjataan 6 kuukauden jälkeen 4kk kestävään Gateawayohjelmaan (työnhakuapua ja lyhyitä perustaitoja tarjoavia koulutuksia + henkilökohtainen neuvoja,
jota tavattava vähintään 2 viikon välein)
• Tämän jälkeen tukitöitä, koulutusta työttömyyskorvauksilla, vapaaehtoistyötä (työttömyyskorvaus
+ £400) tai valtion järjestämiä töitä (environmental task force)
• Tulokset: Gateaway kasvatti työllistymisen todennäköisyyttä 5 %-yksiköllä (26% ->
31%). Kasvusta vähintään 1%-yksikkö työnhakuavun vaikutusta
•
Aho ym. (2007): Nuorten yhteiskuntatakuu 2005
• Aineisto: vähintään 3 kuukautta työttöminä olleet vuosina 2004 ja 2006
• Tulokset: lisännyt ja nopeuttanut työnhakusuunnitelmien laadinta; 6 kuukautta työttömyyden
alkamisesta yhä työttöminä 43% vuonna 2004 ja 38% vuonna 2006; 6 kuukautta
työnhakusuunnitelman laatimisesta työllisten ja toimenpiteillä olleiden osuus 3-4 %-yksikköä
korkeampi vuonna 2006 kuin vuonna 2004
• ”Työllisyyden lievä parantuminen lienee pikemminkin parantuneen työvoiman kysynnän kuin
uudistuksen seurausta”
•
Pakkoaktivoinnin uhkavaikutuksia
– Geerdsen (2006) & Graversen-Larsen (2012), Geerdsen-Holm (2007), Black ym. (2008),
Graversen-van Ours (2008), Rosholm-Svarer (2008), Tuomala (2011)
13
4. Nuorten yhteiskuntatakuu 2005
14
Arviointiasetelma
•
Perimmäinen kysymys on:
Mitä olisi tapahtunut alle 25-vuotiaille ilman yhteiskuntatakuuta?
•
Jos tähän kysymykseen kyetään vastaamaan, yhteiskuntatakuun vaikutukset
selviävät vertaamalla vastausta toteutuneeseen kehitykseen. Arvioinnissa
tarvitaan vertailuryhmä, jonka voidaan ajatella uskottavasti kertovan, mitä alle
25-vuotiaille olisi tapahtunut, jos takuuta ei olisi otettu käyttöön
• Tästä syystä kaikkiin kohdistuvia politiikkamuutoksia tai henkilöiden/alueiden
vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvia politiikkamuutoksia on lähes mahdoton
arvioida luotettavasti
• Ikä on kuitenkin erinomainen jaottelija kohde- ja vertailuryhmiin
•
Arviointimenetelmänä Difference-in-differences eli muutosten muutos
• Menetelmä puhdistaa ryhmien väliset tasoerot ja kaikkia koskettavat talouden suhdannevaihtelut
• Vaatii kuitenkin sen, että vertailu- ja kohderyhmän työllisyys- ja työttömyyskehitys vastaavat
toisiaan ennen yhteiskuntatakuun käyttöönottoa
15
Mikä muuttui_1
• Työnhakusuunnitelmia ennen 3 kk työttömyyttä 30 prosentille
vuonna 2004 => 70%:lle vuonna 2006
• Nuorten käyntivälit työvoimatoimistossa tihentyivät
yhteiskuntatakuun myötä tihentyneet
16
Mikä muuttui_2:
Takuun sitovuus
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
survivor function, 20-24
1
2
3
4
7
6
5
analysis time
vuosi = 2003
vuosi = 2005
8
9
10
11
12
vuosi = 2004
vuosi = 2006
17
Mikä muuttui_3: Toimenpiteisiin
osallistumisen hasardi alle 25v
Työvoimakoulutus
0
0
.01
.01
.02
.02
.03
.03
.04
.04
.05
.05
.06
.06
Tukityöllistäminen
1
2
3
year 2003
year 2007
4
5
6
7
months
year 2004
8
9
year 2005
10
11
12
year 2006
1
2
3
year 2003
year 2007
4
5
6
7
months
year 2004
8
9
year 2005
10
11
12
year 2006
18
DID - Työkuukaudet avoimilla
työmarkkinoilla 1990-2008
5
4
3
2
1
0
months
6
7
8
average months in employment
1990
1995
age 31
age 27
age23
age19
2000
vuosi
age 30
age 26
age 22
age18
2005
age 29
age 25
age 21
2010
age28
age 24
age 20
19
Työttömänä vuoden aikana 1997-2008
0
.2
per cent
.4
.6
unemployment incidence
1995
2000
2005
2010
vuosi
age 31
age 27
age23
age19
age 30
age 26
age 22
age18
age 29
age 25
age 21
age28
age 24
age 20
20
Vaikutuksia: kuukaudet
2003
2004
Treated
Age
effects
Time
effects
Control
variables
EMP
-0,02
0,03
(0.04 (0,04)
0,04
0,06
(0.04) (0,04)
0,22
0,14
(0.03) (0,03)
UNT
LMT
JOB
0,02
(0,02)
0,03
(0,02)
0,00
(0,02)
-0,01
(0,02)
0,01
(0,02)
0,03
(0,02)
0,02
(0,01)
0,00
(0,01)
0,01
(0,01)
0,01
(0,01)
0,00
(0,01)
0,02
(0,01)
-0,01
(0,01)
0,00
(0,01)
-0,01
(0,01)
-0,01
(0,01)
0,00
(0,01)
-0,01
(0,01)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- Aineisto; vuodet 2000-2008, ikäryhmät 21-24 ja 26-27, koko ikäluokka
- Ryhmävaikutukset yksivuotistasolla
- Kontrollimuuttujat 42kpl: maahanmuuttaja (lähialue, EU, OECD, Jugoslavia-Irak-Iran_Somalia, muu),
koulutus (keskiaste, ei koulutusta), vanhempien tiedot lapsen ollessa 14v (biologisuus, työllisyys, tulot,
koulutusdummyt), sukupuoli, asuinseutukunnan työttömyysaste, asuinmaakuntadummyt
21
Vaikutuksia: muuta
2002
2003
2004
EMP
-0.05
0,01
(0.04) (0.03)
-0,03
0,03
(0.05) (0.04)
0,02
0,06
(0.05) (0.04)
EMP (TK)
UNT (laaja)
-0,01
(0.04)
0,02
(0.05)
0,04
(0.04)
0,03
(0.04)
0,03
(0,02)
0,03
(0,02)
-0,01
(0,02)
0,00
(0,02)
0,07
(0.04)
0,11
(0.04)
0,22
(0.04)
0,40
(0.04)
0,07
(0.04)
0,05
(0.04)
0,14
(0.04)
0,31
(0.04)
0,05
(0.05)
0,16
(0.05)
0,24
(0.04)
0,39
(0.04)
0,01
(0.04)
0,06
(0.04)
0,12
(0.04)
0,27
(0.04)
0,01
(0,02)
0,01
(0,02)
0,01
(0,02)
-0,01
(0,02)
0,01
(0,02)
0,05
(0,02)
0,05
(0,02)
0,03
(0,02)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,000
(0.003)
0,005
(0.003)
-0,003
(0.003)
-0,006
(0,003)
0,001
(0,003)
0,001
(0,003)
-
-
-
-
-
-
-
-
X
X
X
X
X
X
Treated
2005
2006
2007
2008
Age
effects
Time
effects
Control
variables
X
X
UNT incidence
X
X
22
Yhteenveto NYT 2005 -uudistuksesta
•
Tähänastisten tulosten perusteella yhteiskuntatakuun käyttöönotto on
lisännyt 21-24v nuorten vuosittaista työssäoloa keskimäärin 0.5-1 viikolla
• ~ 2300- 4600 henkilötyövuotta, mitä vastaa 1-2 prosenttiyksikön kasvu ko. ikäryhmän
työllisyysasteessa
• Vaikutukset kasvavat ajassa - käynnistämisvaikeuksia?
•
Joitakin pienempiä vaikutuksia havaittavissa työvoimakoulutuksessa ja
laajassa työttömyydessä
•
Vielä kovin alustavaa … jatkossa
•
•
•
•
Heterogeeniset vaikutukset – keihin uudistus vaikutti?
Kestotarkastelut – uhkavaikutus?
Eri toimenpiteiden vaikutukset?
Muut tulemat: koulutukseen hakeutuminen, terveys, rikollisuus …
23
5. Lopuksi hajanaisia ajatuksia
seurantaan ja arviointiin
•
Alustavat aineistot seurantaa varten löytyvät ministeriöistä
•
Työttömien seuranta työttömyysjakson alusta lähtien yleisesti käytetyin
menetelmin
• eloonjäämisfunktio (~virta yli koko työttömyysjakson)
• hasardi (kertoo suoraan toimenpiteiden kohdentamisen kaikissa työttömyyden kestoluokissa)
•
Varhaisen aktivoinnin kielteisten vaikutusten seuraaminen
• Uhkavaikutus: koko ikäluokka seurantaan (työttömäksi ilmoittautuvien osuus ikäluokasta tms.)
• Lukkiutumisvaikutus: työttömänä ja toimenpiteissä vietetyn ajan keston seuraaminen eri ryhmissä
•
Jo seurannassa voi käyttää sopivaa vertailuryhmää … arvioinnissa sitten
viimeistään!
• Huolellinen arviointi vasta muutaman vuoden päästä, jotta (a) kaikki mahdolliset aineistot ovat
käytössä ja (b) vaikutukset ehtivät syntyä…
•
•
Mikä muuttui?
Huomionarvoisia: Alueelliset erot, vuoden sisällä eri aikoina alkaneet
työttömyysjaksot
24
Motivointia
• Korkea nuorisotyöttömyys
– EU: 22.1% (2012)
– Suomi : 20.1 % (15-24v), 31.7% (15-19v)
• Nuorten pahoinvointi - vuonna 1987 syntyneistä 21 vuoden
ikään mennessä
– 40%:lla on mielenterveysongelmia; 20% saanut psykiatrista erikoissairaanhoitoa
tai lääkitystä mielenterveysongelmaan
– 26% on saanut merkintöjä joko lievistä rikkomuksista tai tuomioista
(Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012)
• Nuorten yhteiskuntatakuu laajenee vuonna 2013
• EU-komission suunnitelmissa European Youth Guarantee
25

similar documents