MOOTTOREITA LUONNOSSA

Report
MOOTTOREITA LUONNOSSA
PEHMYTKUDOKSIA FOSSILEISSA
GENEETTINEN ENTROPIA
Biomolecular motors
Soft tissue in fossils
Genetic entropy
Pekka Reinikainen
13 September 2014 Tartto
Bakteerin
moottori
Bacterial
motor
http://cdn.phys.
org/newman/gf
x/news/2006/2
0.jpg
E. coli
biomolecular
motor
Evoluutio ja
biologinen
informaatio
Leisola/Reinikainen
datakirjatkustannus.fi
E. Colin flagelliini: 3 valkuaisainelaskosta,
yhteen spiraalikierrokseen tarvitaan 11.
Keskellä kanava jota pitkin valkuaisaine
kuljetetaan
E. coli flagellin: 3 protein folds,
one spiral round needs 11.
In the middle is the channel for
transport of proteins
Kytkin kiinni
Kytkin irti
Molekyylikytkin EpsE kiinnittyy potkurin
roottoriin, donitsinmuotoien rakenne potkurin
tyvessä. Siinä kytkin vuorovaikuttaa roottorin FliG
valkuaisaineisiin, jolloin roottorin muoto muuttuu
ja se kytketään irti moottorista.
This molecular clutch, EpsE, is thought to dock on the
flagellum’s rotor, a donut-shaped structure at the base of
the flagellum. There, EpsE interacts with one of the rotor
proteins, called FliG, which changes the rotor’s shape so
that it disengages from the engine.
Escherichia coli bakteeri aistii ympäristön kemikaaleja,
siirtää tiedon moottorille ja liikkuu esimerkiksi kohti
suurempaa ravintopitoisuutta.
Se pystyy säätelemään sekä moottorin pyörimissuuntaa
että liikkumismopeuttaan molekyylijarrun avulla.
Nopeutta säädellään tiettävästi ainakin 5
signaalinvälittäjä- valkuaisaineen yhteistyöllä.
Escherichia coli and related species harness a chemosensory and signal
transduction machinery that governs the direction of flagellar rotation and
allows them to navigate in chemical gradients. Here, we show that Escherichia
coli can also fine-tune its swimming speed with the help of a molecular brake
(YcgR) that, upon binding of the nucleotide second messenger cyclic di-GMP,
inter-acts with the motor protein MotA to curb flagellar motor output.
Swimming velocity is controlled by the synergistic action of at least five
signaling proteins that adjust the cellular concentration of cyclic di-GMP.
Cell 141, 107–116, April 2, 2010 Elsevier Inc.
Escherichia coli
bakteeri on
ATPsyntaasin
“mallieliö”/prototype
ATPsynthase
Voiko älykästäsuunnittelua,
kuten moottoreita, havaita
luonnossa ja testata?
Can intelligent design, like
motors, be seen in nature
and tested?
Kehitysoppiin uskovat väittävät, että ajatus
Suunnittelijasta on ’täysin uskonvarainen, koska
suunnittelua ei luonnossa heidän mukaansa ole eikä
suunnittelua voisi myöskään ’testata’.
Evolutionists claim that the idea of a designer is based
totally on faith, because there is no design in nature and
design in nature cannot be tested.
Mutta muuttaisiko mikään todistusaineisto
evolutionistien näkemystä?
Kuuluisa englantilainen evolutionisti (ja kommunisti) J.B.S. Haldane
väitti vuonna 1949 että evoluutio ei koskaan kykenisi tuottamaan
‘sellaisia mekanismeja kuin pyörä ja magneetti, jotka olisivat
käyttökelvottomia puolivalmiina’. Jos tällaisia löydettäisiin, se
osoittaisi hänen mielestään evoluutioteorian vääräksi. Nyt löydetyt
pyörintämoottorit ja magneetit toteuttavat Haldanen näkemyksen.
But would any amount of evidence change evolutionists’ view?
The famous british evolutionist (and communist) J.B.S. Haldane
stated in 1949, that evolution could never produce ‘such
mechanisms as the wheel and magnet, because they would be
useless if not perfect’. If such were found, this would show that the
theory of evolution is wrong. The biomolecular motors and
magnets found today fulfil Haldane’s viewpoint.
Valitettavasti hän ehti kuolla ennen kuin moottoreita rupesi
löytymään.
Solujen energiatuotanto tapahtuu ATPase nimisen
pyörintämoottorin avulla.
Monet bakteerit liikkuvat pyörintämoottorien avulla. Bakteerit
eivät kuitenkaan liiku umpimähkäisesti.
Unfortunately Haldane died before motors were found.
Cells’ energy production is done by ATPase motors.
Many bacteria move with molecular motors in a desired
direction with a desired speed.
Niillä on anturit eli aistinvalkuaisaineet,
jotka tunnistavat missä on syötävää, haitallista
uv-säteilyä
tai jotkut hyödyntävät liikkuessaan maan
magneettikentän itse rakentamiensa
magnetiittikiteiden avulla, jotka ne laittavat
jonoon.
They have sensory proteins for identifying food
concentrations, avoiding harmful uv-radiation
and they can build magnetite particles and
align them in a row like a ”train” to navigate in
Earth’s magnetic field.
Bakteerit eivät ole “yksinkertaisia” soluja
Nykyään tiedetään, että kun yhdellä bakteerilla geenejä on
1000 – 8000 kappaletta, saman bakteerin populaatiolta on
tähän mennessä löydetty 16 000 geeniä.
Arvio on, että E. coli – lajilla voi kokonaisuudessaan olla
jopa 45 000 geeniä!
Bacteria are not simple or “primitive”
Today we know that if one bacterium has about
1000 to 8000 genes, an E. coli population can have 16 000 genes.
This is called the E.coli pan-genome. It has been estimated
that E. coli populations probably carry with them
up to 45 000 genes!
E. coli
Bakteereilla on myös viestin välittäjävalkuaisaineet,
jotka vievät nämä tiedot pyörintämoottoreille.
Siellä on erityiset vaihdevalkuaisaineet, jotka ohjaavat
kulun
tarkoituksenmukaiseen suuntaan.
Bacteria have also messenger proteins that relay
information to the motors.
The motors have a clutch and a brake – proteins that
steer to right direction at right speed.
Moottorin rakenteesta ja kokoamisesta
vastaa yli 40 erilaista valkuaisainetta, ohjausjärjestelmästä kahdeksan.
Uintisiima eli potkuri koostuu noin 20 000 kopiosta flagelliini-
valkuaisainetta.
Näitä koodaaviin geeneihin ja järjestelmän kokoonpanon säätelyyn kuuluu noin 60 000
60 000 kirjaimen mittainen kokoonpanoja käyttöohje.
DNA:n emäsparia eli
The structure and construction of the motor is
carried out by 40 different proteins, the steering
mechanism by 8 and the propeller (flagellum)
is constructed from 20 000 copies of flagellin-protein.
The genes that code the construction and its regulation
contain about 60 000 nucleotids, in other words, a construction
and operation manual containing 60 000 letters.
Stano ja Luigi (2013) Semi-synthetic minimal cells: origin and recent developments (Curr
Opin Biotechnol. 2013 Aug;24(4):633-8):
“Clearly, to observe the successful production of a protein … more than 80
different macromolecular species and many small molecules (nucleotides, amino
acids, etc.) are required to be present for the transcription–translation in the
lipid vesicle. This elicits the question: what is the probability that a vesicle,
during its formation, can entrap simultaneously all these different molecules?
Intuitively, this appears as a very improbable event.”
“Jotta valkuaisaine voitaisiin onnistuneesti valmistaa … tähän tarvitaan yli 80
erilaista makromolekyyliä ja paljon pieniä molekyylejä (nukleotideja,
aminohappoja jne.), vain näin transkriptio-translaatio onnistuu lipidirakkulan
sisällä. Tästä seuraa kysymys: mikä on todennäköisyys sille, että tällainen
rakkula muodostuessaan vangitsisi sisäänsä kaikki nämä eri molekyylit
samanaikaisesti? Intuitiivisesti, tämä vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä
tapahtumalta”.
Synteettisen solun kehittämisyritykset labrassa osoittaa miten äärettömän
kompleksi elämän kemia ja biokemia ovat ja että elämän synty skenaariot
ovat suuressa pulassa. BTW: ihmisen metabolomesta tunnetaan jo yli 40000
kemiallista yhdistettä.
Itse asiassa, kun lukee kemiallista evoluutiota ja elämän syntyä käsittelevää
kirjallisuutta, huomaa miten suorastaan hämmennyksissä alan tutkijayhteisö
on äärettömän epätodennäköisyyden edessä. Optimismia silti pidetään yllä.
The trying of synthesising a cell in a laboratorium shows how
extremely compex the chemistry of life and biochemistry are and
how desperate the situation is for origin of life scenarios. BTW:
In the human metabolome today already over 40 000 chemical
compunds are known. In fact, when one reads books on chemical
evolution and origin of life, one notices how confused the
researchers are with these huge improbabilities. Still optimism is
maintained.
Ossi Turunen PhD
Moottorin kierrosnopeus on 20 000 rpm (kierrosta
minuutissa) ja bakteeri voi liikkua 15 kertaa pituisensa
matkan sekunnissa, mikä vastaisi ihmisellä 100 metrin
juoksua 3,6 sekunnissa.
The motor’s speed is 20 000 rpm (rounds per minute)
and the bacterium can move 15 times its length in one
second, which corresponds to a person running 100
metres in 3,6 seconds.
Meribakteereilla on eräänlainen ”V24-moottori” ja niiden
kierrosnopeus on jopa 100 000 rpm ja nopeus 10-kertainen.
Pyörimiseen tarvittavan energian moottori saa solukalvon
läpi vaikuttavasta protonien pitoisuuserosta.
Meribakteerit käyttävät myös
Na+ -ioneja. Meidän sähkömoottorimme pyörivät
puolestaan elektroneilla. Jännite-ero on noin 0,2 V.
Sea-bacterium has a ”V24 motor” and speed is up to 100 000
rpm.
The energy is obtained from a proton gradient across the
cell membrane.
Sea bacteria use also Na+ ions.
Man-made electric motors turn with electrons.
7 potkuria ja 24 niitä pyörittävää rakennetta pyörivät sulavasti
tiukassa nipussa tarkoitukseen sopivassa tupessa. Huomaa
nuolen osoittamat päinvastaiset pyörimissuunnat.
Sea bacterium
motor has 7
propellers ->
http://creation.com/germ-7-motors-in-1 KATSO ANIMAATIO
Schematic model of 7 flagella and 24 fibrils rotating in a tight bundle smoothly within
the sheath by the counter rotation of neighboring flagella and fibrils, NOTE ARROWS
Kuvaannollisesti sanottuna bakteeri on 0,2 V paristo, joka
pyörittää super-ultra-nano-sähkömoottoria solukalvon läpi
kulkevan protonivirran avulla.
Peruutusvaihde kytkeytyy päälle salamannopeasti, sillä moottori
ehtii pyörähtää vain neljänneskierroksen, kun suunta jo vaihtuu.
Moottorit ovat todella pieniä, mutta pippurisia.
Ihmisen hiuksen poikkileikkauspinnalle mahtuisi 8 miljoonaa
tällaista moottoria
The bacterium is like a 0,2 V battery, that turns a super-ultra
-nano electric motor.
The gear is changed instantly into reverse, because the rotor
turns only ¼ of a turn and the direction has changed.
The motors are small, on the surface of a cut human hair 8
million motors can be placed.
Bakteerit kuljettavat mukanaan satoja varaosia
moottorien korjausta varten (ei tarvitse poiketa
varaosamyymälään tai huoltoon)
ja jakautuessaan rakentavat uudet moottorit
automaattisesti 20 minuutissa!
The bacteria carry with them hundreds of spare
parts for repair (= no need to go to spare part store or
service station)
and as they divide, they build new motors
automatically in 20 minutes!
Kehitysoppiin uskovat eivät näe tässä minkäänlaista
älykästä suunnittelua. He väittävät, että moottorin
osat on keräilty bakteerien muista toiminnoista ja
viittaavat bakteerien käyttämiin elimiin, joilla ne
ruiskuttavat myrkkyjä soluihin
Evolutionists do not see any design here. They claim
that the parts of the motor have been collected from
parts that the bacterium uses for some other purposes
and they say that the parts come from organs that
they use to inject poison into cells.
The figure shows structural changes to the TcA toxin during the nanoinjection. The
toxin is activated by pH changes. As a result, the exterior shell (green) opens and the
stretched molecular spring (black) can contract. In doing so, it pulls the central
channel (yellow) along with it.
Credit: © MPI f. Molecular Physiology/ Gatsogiannis, Raunser
MUTTA: Myrkkyruiskun osista ehkä kymmenen voisi kelvata
”uusiokäyttöön”.
Muut 30 osaa ovat täysin uusia.
Kehitysuskovaisten väitettä voi verrata tilanteeseen, missä
varaosakaupan hyllyllä olevat osat rakentaisivat toimivan
moottorin itsestään.
BUT: Maybe 10 of the parts of the poison injector could be
’recycled’ and used in the motor.
The other 30 parts are totally new.
Evolutionists’ claim is like saying that parts on the shelf
of a store can build a motor spontaneously.
On kuitenkin muistettava, että moottorin
kokoonpanon tulee tapahtua oikeassa järjestyksessä.
Jo tämä edellyttää omat säätelykoneistonsa.
Aistin- ja navigaatiojärjestelmille on myös
rakennettava "evoluutiopolku”
We must, however, remember that the motor
must be put together in the right order.
For this, a regulation mechanism must exist.
Chemosensory and navigation system’s ”evolution”
must also be explained.
Nykytietämyksen valossa bakteerimoottorin alkuperä
on tavallaan uskonvarainen asia.
Voi olla, että sen itsestään tapahtunut
kehitysopillinen synty selitetään joskus, voi olla ettei
koskaan.
The origin of the molecular motor is a question of
faith in light of our knowledge today.
Maybe someday its evolution will be explained or
maybe it will never be explained.
Myös kehitysuskovat tekevät työtään uskonvaraisesta maailmankuvastaan
käsin sulkiessaan älykkään
suunnittelun tutkimusalueensa ulkopuolelle.
Kun Jumala halutaan sulkea pois, on hämmästyttävää, mihin kaikkeen
tiedeyhteisö on valmis uskomaan!
On ilmeistä, että bakteerin moottori, kuten muutkin luonnossa olevat
pyörintämoottorit, on suunniteltu.
The evolutionists work also from their own world-view, as they do
science without considering the possibility of an Intelligent Designer.
When God is not considered, it is astonishing, what scientists
are willing to believe!
It is obvious that the biomolecular motors have been designed.
Miksi siis tiedemiehet eivät
"näe" tätä? Vastaus on Raamatussa: "Ihmiset rakastavat
pimeyttä".Toisin sanoen he ummistavat itse silmänsä ja
kehittävät mieluummin mielikuvituksellisia kehitystarinoita.
Aiheesta voi lukea lisää Aalto-yliopiston bioprosessitekniikan
emeritusprofessori Matti Leisolan kirjasta ’Evoluutiouskon ihmemaassa’
ja Münchenin teknillisen korkeakoulun mikrobiekologian professori
Siegfried Schererin kirjan ’Evoluutio – kriittinen analyysi’
päivitetystä painoksesta ’Evoluutio ja biologinen informaatio’, jonka Leisola ja
allekirjoittanut toimitimme elokuussa 2014 suomeksi (datakirjatkustannus.fi.)
Why don’t the scientists ”see” design? The answer is in
the Bible: People love darkness. In other words they
close their eyes to design and instead invent
evolutionary stories.
More on this in Stephen C. Meyer’s book Signature in
the Cell
IT IS DANGEROUS TO TALK AGAINST EVOLUTION!
• Ben Stein film: Expelled – No Intelligence Allowed
• Biochemist Jim Tour on internet: jmtour.com
• dissentfromdarwin.org
-> Lawsuit: CSUN Scientist Fired After
Soft Tissue Found On Dinosaur Fossil
http://losangeles.cbslocal.com/2014/07/24/scientist-alleges-csun-fired-h
Soft sheets of fibrillar bone from a fossil of the
supraorbital horn of the dinosaur Triceratops horridus
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065128113000020
Triceratops's head was its most imposing feature. It measured 4 to 5 feet (1.2 to 1.5 meters)
across and was ornamented with impressive horns and a head plate
Lyhennelmä
Pehmyttä kuitumaista luukudosta eristettin Triceratops horriduksen sarvesta. Sitä
havaittiin sekä ennen että jälkeen kalkin poiston. Luusoluja havaittiin ja
kerroksittain säilynyttä kudosta yksityiskohtineen ja soluelimineen. Merkkejä
kivettymisestä ei havaittu. Tämä on lisä aikaisemmin havaittujen pehmytkudosten
joukkoon.
Soft fibrillar bone tissues were obtained from a supraorbital horn of Triceratops
horridus collected at the Hell Creek Formation in Montana, USA. Soft material was
present in pre and post-decalcified bone. Horn material yielded numerous small
sheets of lamellar bone matrix. This matrix possessed visible microstructures
consistent with lamellar bone osteocytes. Some sheets of soft tissue had multiple
layers of intact tissues with osteocyte-like structures featuring filipodial-like
interconnections and secondary branching. Both oblate and stellate types of
osteocyte-like cells were present in sheets of soft tissues and exhibited organelle-like
microstructures. SEM analysis yielded osteocyte-like cells featuring filipodial
extensions of 18–20 μm in length. Filipodial extensions were delicate and showed no
evidence of any permineralization or crystallization artifact and therefore were
interpreted to be soft. This is the first report of sheets of soft tissues from
Triceratops horn bearing layers of osteocytes, and extends the range and type of
dinosaur specimens known to contain non-fossilized material in bone matrix.
KoillisKiinassa on
kaivettu
esiin alle
metrin
levyinen
pesä, josta
löytyi 24
pienen ja
yhden ison
dinosauruk
sen
fossiilit.
Luut ovat
120
miljoonaa
vuotta
vanhoja.
Psittacosaurus lujiatunensis -dinosaurukset olivat kasvinsyöjiä. Verkkolehti Science Dailyn
mukaan tutkijat uskovat, että pesä peittyi mutaan, kun tulivuori purkautui lähellä.
Toe bone
Supermassive dinosaur found in
Argentina 65 tons, 26 m long.
A giant sauropod dinosaur found in
Argentina is the largest land animal ever
discovered for which a body mass can
accurately be calculated.
Dinosauruksen luu,
jonka sisältä
pehmytkudokset
löydettiin
The dino bone
where soft tissue
was found for the
first time
Nuolet osoittavat
porausnäytteessä
olevat
jännemäiset
kudokset
Dinosaur red blood cell identified by its
nucleus and vessel collagen was also
demonstrated which proves that this is not
‘bacterial biofilm’. It is not reasonable to claim
that iron in the tissue conserved the soft
tissues for over 65 million years!
Scientists study rare dinosaur skin fossil to
determine skin colour for first time Apr 29, 2013
http://phys.org/news/2013-04-scientists-rare-dinosaur-skin-fossil.html
"It is astonishing that we can get information like
this from such an old sample," said Tim May, CLS
Mid-IR staff scientist. "Skin has fat and lots of
dead cells along with many inorganic
compounds. We can reflect the infrared beam off
the sample and we can analyze the samples to
give us very clear characteristics."
May said that infrared techniques are so
accurate at determining chemical characteristics
that it is known as the "fingerprint region" of the
light spectrum.
But perhaps the greatest question Barbi is trying
to answer at the CLS is how the fossil remained
intact for around 70-million years.
Discovery of 505-million-year old chitin
in the basal demosponge Vauxia gracilenta
Chitin (C8H13O5N)n is a chain polymer of N-acetyl-D-glucosamine, which is
one of the most chemically and thermally stable derivatives of glucose.
http://www.nature.com/srep/2013/131213/srep03497/full/srep03497.html
Chitin (C8H13O5N)n is a long-chain polymer of a N-acetylglucosamine,
a derivative
of glucose, and is found in many places throughout the natural world.
The structure of chitin is comparable to the polysaccharide cellulose,
Bacteria are believed to be major mediators of chitin degradation in nature. In soil
systems, chitin hydrolysis rates have been shown to correlate with bacterial abundance.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3682446/
Vasemmalla
fossiilitutkimus,
oikealla modernia
kitiinikuorta
Left: study report
Right: modern chitin
155million years old and still inky: The perfectly preserved squid fossil
amazing scientists
Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1207367/The-150millionyear-old-squid-fossil-perfectly-preserved-scientists-make-ink-inksac.html#ixzz3BTpF708d
PERIMÄN RAPPEUTUMINEN VAHVISTAA ELÄMÄN
RAAMATULLISEN AIKATAULUN
Ihmisen perimän tutkimus vahvistaa Raamatun
mukaisen luomisen ja lankeemuksen aikataulun.
THE SPEED OF DECAY OF DNA IS IN HARMONY
WITH BIBLICAL CREATION’S TIMETABLE
The study of human DNA is in harmony with
the Creation and the Fall timetable.
Lisääntyminen ei voi tapahtua ilman perimän
kopiointivirheitä.
Niitä tapahtuu joka sukupolvessa.
Jo tämä vie meitä sukupuuttoa kohti.
Kopiointivirheet aiheuttavat kuitenkin vain 0,1% virhekuormasta. 99,9%
mutaatioista tulee muualta.
We can not have children without DNA copying mistakes.
These happen in every generation.
This takes us toward extinction.
Copying errors cause only 0,1% of the misspellings, the rest comes from
somewhere else.
Kun kopiointivirheistä aiheutunutta ihmiskunnan
rappeutumista tarkastellaan, voidaan todeta, että perimä on
ollut parhaimmillaan noin vuonna 4000 eKr. Tämä koskee
myös ihmisen älykkyyttä!
Vaurioiden lisääntyvää määrää nykytilanteesta eteenpäin
arvioitaessa voidaan todeta, että sukupuutto on edessä
joidenkin tuhansien, ei miljoonien vuosien kuluttua.
When we look at the copy errors, we can see that human
DNA has been at its best about 6000 years ago. This is valid
for human intellect also!
When we estimate the increasing errors in the future,
it is evident that we will die out after a few thousand,
not millions, of years from now.
Naturalistiset mallit DNA:n kopioitumisen tarkkuudesta eivät selitä näitä
havaintoja, koska ne johtavat nopeasti ”virhekatastrofiin” (mutational
meltdown).
Vain ID:n (=älykkään suunnittelun) malli, johon sisältyy alkuperäisen DNA:n
virheettömyys ja vuosituhansia jatkunut, DNA:han ohjelmoitu perimän
oikoluku- ja korjaustapahtuma, sopii tutkimustuloksiin.
Naturalistic models of the exactness of copying do not explain
these facts, because they lead rapidly to an ”error catastrophy”
(mutational meltdown).
Only the ID (=Intelligent Design) model (where the original DNA
is considered perfect and there has been a programmed error
correction mechanism in operation during DNA replication) is in
harmony with these study results.
ID -mallissa ensimmäisissä ihmissukupolvissa DNA:n vaurioita ei tapahtunut ollenkaan,
Aabrahamiin asti vain vähän ja nykyihmiskunnalla kopiointivirheitä on vain nelisen
tuhatta.
DNA:n mutaatioita on kuitenkin todellisuudessa tätä nykyä noin kolme miljoonaa
kappaletta. Naturalistinen evoluutionäkemys miljoonien vuosien ikäisestä elämästä
’mutageenisessä’ maailmassa ei sovi ollenkaan tutkimuksesta saatuihin tuloksiin.
Luodussa maailmassa ennen syntiinlankeemusta ei tapahtunut rappeutumista ja DNA
olisi siirtynyt Adamin ja Eevan pojille ja tyttärille virheettömänä, jos lankeemusta ei olisi
tapahtunut.
During the first human generations there were no copying errors, up to
Abraham only a few, and modern humans have about 4000 copying errors.
In reality, however, humans have today about 3 million mutations. The
naturalistic evolution theory of life in a mutagenic world for millions of years is
not at all in harmony with these facts.
In the created world before the Fall no errors happened and Adam’s and Eve’s
children received perfect DNA.
Kaikkitietävä Luoja ennakoi lankeemuksen ja varusti DNA:n tietojärjestelmän
ylimäärällä (redundanssi) ja korjaustoiminnoilla, jotta elämä voisi jatkua
langenneessa maailmassa säädetyn ajan.
Genetiikan tutkija, tohtori John Sanford osoittaa merkittävässä kirjassaan Genetic
Entropy and the Mystery of the Genome, että ihmiskunnan perimä rappeutuu
väistämättä ja tällainen ’geneettinen entropia’ on tosiasia.
Tämä johtuu siitä, että luonnonvalinta poistaa geenivarastosta ainoastaan
vaarallisimmat mutaatiot.
God who knows everything knew that man would fall. He equipped the
DNA information code with redundancy (extra info to tolerate mutations)*
and error scanning and repair systems so that life could go on after the Fall.
The genetic researcher. Dr. John Sanford points in his book, The Genetic
Entropy and the Mystery of the Genome that human DNA is degrading and
’genetic entropy’ can not be avoided.
This is because of the fact that natural selection deletes only the most
dangerous mutations from the genome.
* The biggest mystery in natural science is the
origin of the DNA code!
Suurin osa mutaatioista on joko neutraaleja (ainakin näennäisesti) tai vain lievästi
haitallisia tai sitten niillä ei ole mitään havaittavaa vaikutusta.
Näin ne pääsevät siirtymään sukupolvesta toiseen ja niitä kertyy ihmiskunnan
perimään jatkuvasti.
Sanfordin kirjassa on mallilaskelma, jonka mukaan ihminen ajautuu sukupuuttoon noin
300 sukupolven kuluessa (300 x 20v sukupolvi = 6000 vuotta). Eräiden muiden
arvioiden mukaan sukupuutto tapahtuu haarukassa 1 000 … 1 500 000 vuotta,
keskimäärän ollessa noin 30 000 vuotta.
Most mutations are either neutral (as far as we know) or only slightly harmful
or have no effect at all.
In this way mutations can move from generation to generation and they
accumulate in the human genome continually.
There is a mathematical model in Sanford’s book that shows that humans will
die out in 300 generations (300x 20 years generation = 6000 years). Different
models show that extinction time is in 1000 years …. 1,5 million years, the
average being about 30 000 years.
Naturalisteilla ei ole uskottavaa mallia, millä he voisivat asettaa nämä
tosiasiat kyseenalaisiksi.
Tämä on kohtalokasta heidän väitteelleen miljoonia vuosia jatkuneesta
elämästä, mutta sopii hyvin Raamatun mukaiseen virheettömään luomiseen
ja sitä seuranneeseen lankeemukseen, joka käynnisti rappeutumisen eli
geneettisen entropian.
Naturalists have no convincing model to deny these
facts.
This is a fatal blow to their claim that life has continued
for millions of years.
The facts from this study fit well with Biblical Creation
and the Fall that started the degeneration (= or genetic
entropy).
DNA:n kopiointi
Kaikkitietävä Luoja ennakoi lankeemuksen ja varusti luomansa
solut monilla oikoluku- ja korjausjärjestelmillä.
Nämä mahdollistavat nykyisen sukupolven kohtalaisen terveen
elämän ja mahdollisuuden saada terveitä jälkeläisiä vielä usean
sukupolven ajan.
DNA replication
The all-knowing God foresaw the Fall and equipped His
creation with many DNA repair systems.
This makes it possible that people today can still live a
relatively healthy life and it is possible for them to have
healthy children for yet many generations in the future.
Ilman näitä mekanismeja elämä olisi päätynyt
sukupuuttoon kopiointivirheistä johtuen varsin
nopealla aikataululla. Tätä väistämätöntä
kehitystä kutsutaan ’virhekatastrofiksi’.
Without these repair mechanisms life
would have ended quite fast because of
copying errors. This unavoidable fact is
called ’error catastrophe’.
DNA:n replikaatio
DNA:n korjausta – DNA repair
Thomas Kunkelin mukaan DNA:n kopioinnin tarkkuus on tärkeä tieteellinen
tutkimusalue. Tarkkuus torjuu sairauksien ilmestymistä.
Naturalistit ajattelevat, että huono kopioinnin tarkkuus puolestaan olisi
evoluutiolle eduksi. Eräät heistä ovat jopa väittäneet, että ’vanhojen miesten
lapset veisivät evoluutiota eteenpäin’. Samanaikaisesti kuitenkin tiedetään,
että epämuodostuma- ja sairausriski lisääntyy kun lapsia saadaan
vanhemmalla iällä.
According to Thomas Kunkel the exactness of DNA-copying is an
important research area. Exactness of copying prevents
diseases.
Naturalists think that a poor exactness in copying would be good
for evolution. Some of them have even claimed that evolution
is pushed forward if old men have children! We know, however,
that the risk of malformations and disease is increased when
parents are older.
Miksi solut sitten näkevät paljon vaivaa ja
kuluttavat paljon resursseja
kopiointivirheiden torjumiseen, jos
kopiointivirheet olisivat eduksi evoluutiolle?
A relevant question is: Why do cells go into
so much trouble and spend huge resources
to prevent copying errors (mutations) if
mutations are claimed to be the ’engine of
evolution’?
Kopiointi- ja korjaussysteemistä riippuen syntyvien virheiden määrä näyttää
vaihtelevan lähes kaikkien mahdollisuuksien rajoissa, yhdestä virheestä per
nukleotidi yhteen virheeseen per 10-100 miljoonaa kopioitua nukleotidia.
Soluilla näyttäisi myös olevan kyky yhdistää eri tavoin erilaisia järjestelmiä ja
näin yhteistyössä päästä parempaan tulokseen virheiden torjunnassa. Yleisesti
ottaen solumme eivät kuitenkaan kykene kopioimaan jokaisen solun
sisältämää kolmea miljardia koodisymbolia virheettömästi.
Depending on the copying and repair system, the quantity of
errors seems to vary widely, from one error per nucleotide to one
error per 10-100 million copied nucleotides.
The cells seem to have the ability to combine different systems
and in co-operation reach a better result in repairing errors.
However, on the whole, our cells are incapable to copy our
genome’s 3 billion nucleotids perfectly.
Äskettäin on eräässä väestötutkimuksessa (viisi perhettä vauvasta vaariin) osoitettu, että
koodisymbolin (nukleotidin) mutaationopeus on 1,2 sataa miljoonaa koodisymbolia
kohden sukupolvessa (Nature Genetics 44:1277-1281, 2012). Ihmisen 3 miljardin symbolin
perimässä tästä seuraa 36 yksittäisen symbolin muutos jokaista yksilöä kohden
sukupolven aikana.
On mahdollista, että mutaationopeudet ovat vaihdelleet merkittävästikin, sillä tuore
selvitys geeneistä, jotka koodaavat valkuaisaineita osoitti, että 86 % haitallisista
mutaatioista on kertynyt viimeksi kuluneen 200 sukupolven aikana.
Recently it was shown in a population study (5 families from baby to granpa)
that the mutation frequency of a nucleotide is 1,2 for 100 million nucleotides in
one generation.
This means, in the 3 billion nucleotide human genome, 36 single nucleotide
changes per person and generation.
It is possible that the mutation frequency has varied widely, because a recent
study of genes that code proteins, showed that 86% of harmful mutations have
accumulated during the past 200 generations.
Naisen munasolu, joka siirtää elämän seuraavalle sukupolvelle jakautuu
huomattavasti harvemmin kuin miehen, joka tuottaa yli 100 miljoonaa siittiötä
päivässä.
Lisäksi iäkkäillä miehillä on paljon enemmän mutaatioita sukusoluissaan kuin
nuorilla. Kongin tutkimuksen mukaan, jos isä on alle kaksikymppinen, hän siirtää
lapselleen 20 uutta mutaatiota, mutta 65, jos hän on nelikymppinen.
Kong A. et al., Rate of de novo mutations and the importance of father´s age to
disease risk. Nature 2012,488:471-475 ja Kondrashov A. The rate of human
mutation, p. 467-8.)
The female egg cell, that transmits life to the next generation, is
divided (replicated) only a very few times when compared to
sperm that is produced up to 100 million cells daily!
In addition, old men have many more mutations in their sperm
than young ones.
After Kong, if the father is under 20, he transmits 20 new
mutations to his child, but if he is fortyish, he transmits 65.
Katsaus elämän alkuun
Luomisesta kuluneen 6 000 vuoden aikana ihmiskunta on läpikäynyt 250 sukupolvea.
Jokaisen hedelmällisen naisen alkiovaiheen sukusolut tuottavat 23
munasolusukupolvea eli noin 7 miljoonaa munasolua kasvaviin munasarjoihin.
Näistä 1-2 miljoonaa valikoituu lopulta kypsiin munasarjoihin. Uusia munasoluja
ei enää muodostu naisen elinaikana. (Tästä ei kuitenkaan ole aivan täyttä
varmuutta).
A look at life’s beginning
After creation humans have gone through 250 generations.
Every fertile woman produces 23 generations of egg cells during
her embryonic stage.
This means 7 million eggs to the growing ovaries. Out of these 1-2
million are finally selected to the mature ovaries. New eggs are
(probably) not formed after that.
Miehet sen sijaan tuottavat sukusoluja koko elämän läpi ja niihin kertyy mutaatioita iän
mukana. Niinpä 85% yhden koodisymbolin mutaatioista on isältä peräisin ja vain 15%
äidiltä.
Naisen DNA:n rooli on ratkaisevan tärkeä elämän säilymisen kannalta, sillä munasolussa
oleva tarkasti kopioitunut DNA muodostaa uuden yksilön ensimmäisen solun. Mies antaa
lapselle vain kromosomit. Solumme periytyvät siis suorassa linjassa Eevalta, ”kaiken
elävän äidiltä” (1 Moos. 3:20), ei Adamilta. Tämä asia on selvinnyt, ja Raamatun ilmoitus
samalla osoittautunut oikeaksi, tieteellisen tutkimuksen tuloksena 6000 vuotta
myöhemmin! Asian tärkeys selviää myöhemmin.
Men, on the contrary, produce sperm through their lifetime and they
accumulate mutations. So 85% of one nucleotide mutations come from father,
only 15% from mother.
The role of female DNA is very important in maintaining life, because the egg
DNA and cytoplasm with all its organelles forms every person’s first cell. Male
gives only the chromosomes.
We inherit our cells directly from Eve ”the mother of all living” (Genesis 3:20),
not from Adam. This we now know to be true and the Bible text has been
shown to be correct 6000 years later! The importance of this will become clear
later.
Tämän hetkinen väestö on läpikäynyt 23 x 250 = 5 750 munasolujen
sukupolvea luomisen jälkeen. Tuossa ajassa on kertynyt noin 3,6
miljoonaa yksittäisen koodisymbolin muutosta. Osa näistä oli
varmaan valmiiksi sisäänrakennettu Adamiin ja Eevaan, jotta
myöhempi hyödyllinen muuntelu olisi mahdollista seuraaville
sukupolville.
The human population of today has gone through
23 x 250 = 5750 egg cell generations.
During that time, about 3,6 million single nucleotide
mutations have accumulated.
Some of them were probably built into Adam and Eve
in order to make useful variation possible for the
future generations.
Kun näiden tulosten antaman tiedon valossa katsotaan menneisyyteen, on
odotettavissa että perimän laatu on aikaisemmin ollut parempi ja DNA:n
kopioinnissa on tapahtunut vähemmän virheitä.
Kun vanhemmat saavat tänä päivänä lapsia, he siirtävät perimänsä
miljoonat, yhden koodisymbolin, muutokset lapsilleen 36 uuden muutoksen
lisäksi. (Edellyttäen, että ym. väestötutkimuksen tulos, 36 mutaatiota per
sukupolvi, voidaan yleistää). Jos vanhemmista toinen on saanut yliannoksen
säteilyä, hän siirtää muutoksia suuremman määrän.
When we look into the past, in the light of these studies, we
can predict that the quality of the genome has been better in
the past, and less DNA copy errors have taken place.
When parents have children today, they transmit their millions
of one nucleotide mutations, with the 36 new errors. If one of
the parents has received for instance a high dose of radioactive
radiation, he/she transmits more mutations.
Jos toisella vanhemmalla on häiriö DNA:ta kopioivassa koneistossa niin, että
kopiointitarkkuus vähenee yhteen virheeseen kutakin koodin miljoonaa
symbolia kohden yhden sukupolven ajan, silloin tämä vanhempi siirtää
lapsilleen aikaisemmat miljoonat muutokset ja yhden sukupolven aikana
kertyneet 3000 uutta mutaatiota ja samalla taipumuksen kopiointivirheisiin
tuleville sukupolville.
DNA:n kopioinnin vajavaisuus moninkertaistaa virheiden määrät sukupolvesta
toiseen.
If the other parent has a problem in the DNA replication system so
that its copying fidelity is diminished to one mistake per one
million copied nucleotids per one generation, then this parent
transmits to his/her children the millions of mutations that he/she
was already carrying and the new 3000 errors accumulated during
one generation and the trait of faulty copying for the generations
to come. A problem in DNA duplication system multiplies the errors
in future generations.
Muista syistä (säteily, ruokavalio, tupakointi, ympäristö, aineenvaihduntatuotteet
kuten alkoholista muodostuva asetaldehydi, virussairaudet jne.) aiheutuneet
mutaatiot (kopiointivirheet) sen sijaan tulevat pelkkänä kertalisänä seuraavalle
sukupolvelle. Tässä rajoitutaan käsittelemään pelkästään kopioinnin tarkkuuden
vajavaisuuksista aiheutuvaa virhekertymää. Voimme verrata tilannetta kopiokoneen
käyttöön. Se tuottaa aina samanlaisen kopion. Kun vertaamme kopiokonetta soluun,
otamme ensin kopion alkuperäisestä ja sitten kopion kopiosta jne. Tämä muistuttaa
solussa tapahtuvaa kopioimista.
Mutations caused by other factors (radiation, diet,
smoking, acetaldehyde from alcohol, viruses etc.)
come as a ’one-time extra’ for the next generation. In
this study we look only at the error accumulation that
is due to copying errors. We can compare this to
”using a copying machine”.
Naturalistisessa mallissa kopioinnin huono
tarkkuus vie lajin sukupuuttoon hyvin nopeasti
ID malli sallii selvästi pidemmän elossa pysymisajan.
In the naturalistic model, the poor exactness in
copying takes the species to extinction very fast
The ID-model allows a clearly longer survival
time.
Käytännön sovelluksena voidaan tarkastella 5 750 munasolusukupolvea ja katsoa
minkälaisen tämänhetkisen kopioinnin tarkkuuden se ennustaa. Oletetaan, että ym.
tuoreen väestötutkimuksen tulos on luotettava ja sovellettavissa koko ihmiskuntaan eli,
että tällä hetkellä virheitä sukupolvessa tulee 1,2 sataa miljoonaa koodin symbolia
(nukleotidia) kohden. Ja koska yhden sukupolven aikana munasolu jakaantuu 23 kertaa,
se merkitsee, että jokaisen munasolun jakautumisen aikana virheistä kerääntyy 1/23osa eli noin yksi virhe kahta miljardia nukleotidia kohden.
As an example we can look at 5750 generations of egg cells and
see what kind of copying exactness it predicts.
(If the population study above is correct and humans
accumulate 1,2 nucleotide mutations per 100 million code
nucleotides).
Because egg cell divides 23 times during one generation, this
means that during each egg cell multiplication 1/23 of the
mistakes accumulate or one error per 2 billion nucleotids.
Toinen arvio koskee luomisen jälkeen tapahtuneiden
kopiointivirheiden määrää, joka on noin 9000 (36 joka
sukupolvessa 250 sukupolven ajan).
Onnistuneen mallin tulee ennustaa vähemmän virheitä kuin 9000,
sillä aikaisemmin kopiointivirheitä on täytynyt olla vähemmän.
The other estimate concerns the quantity of copying errors
after Creation, which is about 9000 (36 in every generation for
250 generations).
A successful model must predict less errors than 9000, because
there must have been less copying errors before.
Kolmas mallille tärkeä arvio on, että kopiointitarkkuuden tulee jatkuvasti heiketä
kiihtyvällä nopeudella, koska kopiointimekanismi huononee ajan kuluessa, koska
kopiointikoneistoon kumuloituu sukupolvien saatossa yhä enemmän mutaatiosta
johtuvia virheitä ja sen lisäksi vielä solun sisäisestä kitkasta aiheutuvia vaurioita.
Myös nämä mekaaniset DNA-vauriot kumuloituvat sukupolvien saatossa, sillä
vaurioita korjaaviin koneistoihinkin kumuloituu samoja vikoja. Tämä johtaa
eräänlaiseen kiihtyvään ”syöksykierteeseen”; kopiointikoneisto saa yhä enemmän
vaurioita, mutta korjauskoneisto ei pysy perässä, koska sekin vaurioituu.
The third important consideration for this model is the fact that
copying fidelity must become worse with an accelerating
speed, because the copying system accumulates more and
more errors from one generation to another.
This leads to a vicious circle: the copying system accumulates
more and more errors, but the repair system cannot help
because it accumulates errors also.
Naturalistisessa mallissa kopioinnin tarkkuus huononi nopeasti. Näin tapahtuu
vaikka alussa virheitä olisi yhdessä 10^16 nukleotidissa eli koodin symbolissa
(pienin luku minkä exel hyväksyy). Tässäkin tapauksessa genomin laatu
romahti sukupuuttoon jo 55 solusukupolven kuluttua. Tämä vastaa kolmatta
ihmissukupolvea Adamista! Toisin sanoen, kopioinnin tarkkuus ei olisi
mitenkään voinut heiketä samaa vauhtia kuin genomin laatu sillä tällöin
ihmiskunta olisi jo sukupuutossa.
In the naturalistic model, the exactness of copying worsened
fast. This happens even if in the beginning there were errors in
just one in 10^16 nucleotides (the smallest number that excel
accepts).
Even in this case the genome’s quality worsened to extinction in
55 cell generations. This corresponds to the 3rd human
generation from Adam! In other words, the exactness of
copying could not have worsened with the same speed as the
genome’s quality, because in that case humans would already
be extinct.
Luojan on täytynyt suunnitella erityinen järjestelmä
suojaamaan kopiointijärjestelmää virheiltä!
ID -malli toimii paljon paremmin. Se edellytti syntiinlankeemuksen jälkeen kopioinnin
tarkkuutta, missä tapahtui yksi virhe 23 tuhatta miljardia nukleotidia ja
sukusolupolvea kohti jotta tämä sopii tämän hetkiseen Q:n arvoon, joka on 1 virhe 2
miljardia nukleotidia kohden yhdessä sukusolupolvessa (tekniset laskennan lisätiedot,
katso Journal of Creation Vol. 28(1) 2014).
God must have designed a special way to protect the
copying system from errors!
The ID-model works much better. After the Fall it had an
exactness of copying, where one error happened in 23
thousand billion nucleotides and cell generation, for the
system to fit in today’s situation, which is 1 error for 2 billion
nucleotids in one cell generation (for technical details, see
Journal of Creation Vol. 28(1) 2014).
Emme tiedä kuinka monta mutaatiota tarvitaan, että ihmiskunta menee sukupuuttoon,
mutta koska 99,9% mutaatioista johtuu muista kuin kopiointivirheistä (4000 on vain
0,13% kolmesta miljardista), sukupuuttoon joudutaan paljon nopeammalla
aikataululla. Tiedetään, että influenssavirus H1N1 tuhoutuu kun 10% sen genomista
vaurioituu. Kymmenen prosenttia ihmisen genomista on 300 miljoonaa mutaatiota ja
tähän päästään ID -mallissa 27 000 vuoden kuluttua.
We don’t know how many mutations are needed for humankind
to die out, but because 99,9% of mutations are caused by other
things than copying errors (4000 is only 0,13% of 3 billion),
extinction is reached much faster. We know that the flu virus
H1N1 is destroyed when 10% of its genome is damaged. 10% of
man’s genome is 300 million mutations and this is reached in IDmodel in 27 000 years.
Kun puhutaan syntiinlankeemuksesta, siinä ihminen määrättiin kuolemalla
kuolemaan – joka siis edellyttää tauteja ja vanhenemista, josta Paavalikin
puhuu muun muassa Roomalaiskirjeen 8. luvussa, missä hän sanoo, että
koko luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle eli biologisen entropian
lain alle.
When we talk about the Fall, there man was
deemed to die a death – which presupposes
sickness and becoming older. Paul talks about
this in Romans, chapter 8, where he says that
the whole creation is subjected to decay or in
other words: biological entropy.
Naturalistinen malli ei selvästikään sovi todellisen genomidatan tuloksiin, sillä se
tuhoutuu niin nopeasti virhekatastrofiin (mutation meltdown). ID -malli sen
sijaan sopii hyvin kaikilta osin. Voidaan kysyä miten näin hyvä matemaattinen
tarkkuus on biologiassa mahdollista? Olemmeko erehtyneet jossakin?
Noudattaako kopioinnin tarkkuuden muutos sukupolvesta toiseen tässä esitettyä
mallia?
It is quite clear that the naturalistic model does not fit in the
real genome data, because it leads to error catastrophy so
fast (mutational meltdown).
The ID-model fits well.
We can ask, how is it possible that so good mathematical
exactness is possible in biology? Have we made a mistake
somewhere? Does the exactness of copying operate in this
presented way from generation to generation?
DNA:n kopiointi tapahtuu kun solu jakautuu.
DNA:n kaksoiskierre kierretään auki useasta kohden joka kromosomissa
ja kuhunkin näin paljastuneeseen nauhaan kopiointimekanismi kiinnittää
uudet nukleotidit. Auki kiertyvä DNA muuttuu kahdeksi
kaksoiskierteeksi, jotka ovat lähes täydellisiä kopioita alkuperäisestä.
Mitoosissa ne vedetään erilleen ja syntyy kaksi solua.
DNA replication happens when the cell divides.
The DNA double helix is wound open from many places in
each chromosome and into each, in this way bared string,
the copying mechanism attaches new nucleotides. The
opening helix is transformed into two helixes, which are
almost perfect copies of the original. They are pulled apart in
mitosis and two cells appear.
Tapahtuma on hyvin monimutkainen ja siinä tarvitaan useita erilaisia
molekyylikoneita ja lisäksi oikoluku ja korjauskoneita ja virhekertymän
tarkastuspisteitä.
Yleisesti arvioiden virheet ovat melko sattumanvaraisia ja kyseessä on
todennäköisyyslaskennan alueelle kuuluva tarkastelu. Todennäköisyydet
tapahtuvat aina kerrannaisina koska virheen mahdollisuus yhdessä kohdin
on riippumaton mahdollisuudesta, että virhe tapahtuisi edellisessä tai
seuraavissa kohdissa.
The process is very complicated. Several different
molecular machines are needed and also proofreading and repair machines and points of inspection
for copying errors.
Generally the errors are quite random and this can be
studied with probability mathematics.
Luonnonvalinta ylläpitää myös hyvää kopioinnin tarkkuutta. Naaras tuottaa 7
miljoonaa munasolua alkiovaiheen munasarjoihin, joista vain 1-2 miljoonaa
valikoituu hedelmällisessä iässä munasarjoihin. Voidaan olettaa että parhaat
valitaan ja eniten mutaatioita sisältävät hylätään. Luonnonvalinnalla on tärkeä rooli
myös hedelmöitymistapahtumassa. Siinä vahvin siittiö miljoonista tarjokkaista
pääsee hedelmöittämään sen yhden munasolun, joka on kyseisen kuukautiskierron
aikana kypsynyt. Samaan tapaan alkionkehityksen aikana pahoin vaurioituneet
alkiot yleensä päätyvät spontaaniin keskenmenoon ja vain kohtuullisen terveet
lapset syntyvät.
Natural selection also maintains good copying. We can
estimate that the best eggs are selected into the
mature ovaries. Natural selection also has a role in the
fertilisation. There the strongest sperm wins. In the
same way, certain embryos are discarded in
spontaneous abortions and only relatively healthy
children are born.
Nykyisen väestön kantama raskas mutaatiokuorma, jonka
ihmiset siirtävät lapsilleen, ei johdu kopioinnin virheistä –
sen täytyy johtua jostakin muusta.
The huge mutation load carried by
the modern population,
and which people transmit to their
children, is not caused by copying
errors – it must be caused by
something else.
Johtopäätöksiä
Ainoa geenien kopiointijärjestelmä, joka mahdollistaa genomin tiedon
säilymisen vuosituhansia, edellyttää kahta peruslähtökohtaa. Järjestelmän
tulee ensinnäkin olla niin huippuhienoa insinöörintyötä, että kopioinnin
tarkkuus alussa on lähes täydellistä. Toiseksi, järjestelmä tulee suojata ja sitä
tulee ylläpitää ja huoltaa läpi vuosituhansien siten, että sen ympärillä etenevä
genomin rappeutuminen ei siihen juurikaan pääse vaikuttamaan.
Conclusions
The only DNA copying system that makes it possible to conserve the genetic
information for thousands of years, needs two starting points.
Firstly the system must be so fine engineering design, that copying
exactness is nearly perfect in the beginning.
Secondly, the system must be protected, it must be maintained and serviced
for thousands of years in such way, that the genomic decay that is
worsening around the system, does not have too much effect on it.
Nämä peruslähtökohdat sopivat erinomaisen hyvin Raamatun kertomukseen
virheettömästä (”sangen hyvästä”) luomisesta ja joitakin tuhansia vuosia sitten
tapahtuneesta lankeemuksesta, mutta niitä on mahdotonta sovittaa naturalistiseen
lähtökohtaan. Naturalistien väite – että elämä olisi saanut alkunsa
vajavaisella tarkkuudella itseään kopioivista molekyyleistä – on nyt
paljastunut pahasti epäonnistuneeksi kuvitelmaksi.
These basic starting points fit very well with the
Bible’s description of a perfect (’quite good’) Creation
and a subsequent Fall that took place some thousands
of years ago, but they are impossible to fit into the
naturalistic starting point. The naturalistic claim –
that life started with molecules, that made
copies of themselves without repair systems –
can now be seen as a failed fantasy.
”RNA – maailma”- olettamus romahtaa virhekatastrofin takia sellaisella
nopeudella, että on täysin käsittämätöntä että tällaista
pseudotiedettä voidaan kouluissa ja yliopistoissa opettaa
varteenotettavana elämän alun selitysmallina.
The ”RNA-world” model fails so fast,
because of error catastrophy,
that is is quite astonishing that this kind
of pseudoscience can be taught in
schools and universities as a believable
origin-of- life model.
ID -mallin laatimisen tarkoituksena ei ollut tuottaa täydellistä kopioinnin
tarkkuuden mallia; asiaa vain tarkasteltiin taaksepäin menneisyyden suuntaan
aina historialliseen luomisen päivämäärään asti. Se tosiasia, että malli osoitti
kopioinnin tarkkuuden olleen parhaimmillaan noin vuonna 4000eKr –
molemmissa versioissa – on itsenäinen tutkimustulos, joka täsmällisesti täyttää
Genesiksen kertomuksen mukaisen ennustusarvon.
The purpose in making an ID-model was not to
produce a model of perfect copying; the problem
was just considered backwards up to the historical
date of Creation. The fact that the ID-model
showed that the exactness of copying was at its
best about 6000 years ago (in both versions) – is
an independent research result, which exactly
fulfils the Genesis’ prediction.
Jos tämän päivän solujemme genomin laatua verrataan siihen, mitä nykyisen
kopioinnin tarkkuuden perusteella olettaisi, havaitaan, että ero ennusteen ja
todellisuuden välillä on noin miljoonakertainen; genomimme laatu tänään on
miljoona kertaa huonompi kuin mitä olettaisi pelkkien kopiointivirheiden
perusteella.
If we look at the quality of our genome today, and
what could be predicted on the basis of modern
copying exactness, we can see that the difference
between the prediction and the reality is about a
millionfold; the quality of our genome today is a
million times worse than would be expected from
copying errors.
Tämä siis merkitsee sitä, että huonon laadun takana on pääosin muita
tekijöitä kuin solujen jakaantumisen aikana tapahtuneet kopiovirheet. Näihin
nykygenomin virheisiin kuuluu siis paljon muutakin kuin nuo ym. 3,6
miljoonaa pistemutaatiota. Muita virheitä ovat mm. DNA-jaksojen deleetiot
eli häviämiset tai inversio eli jakson kääntyminen nurinpäin. ”*) Niinpä on
odotettavissa, että tarkkuus myös säilynee hyvänä vielä monien sukupolvien
ajan. Mutta näin ei voi jatkua ikuisesti. Vaikka mitään muuta ei tapahtuisi,
järjestelmä väistämättä lakkaisi toimimasta omasta rappeutumisestaan
johtuen joidenkin tuhansien (ei miljoonien) vuosien kuluttua.
This means that the bad quality is caused by other factors (not
the copying errors during replication. The 3,6 million point
mutations of the modern human genome are caused by many
other factors, namely DNA sequence deletions, inversions etc. So
it can be expected that the copying exactness probably remains
good for many generations to come. But this can not continue for
ever. Even if nothing eles should happen, the system will cease
operating, because of its own decay, in some thousands (not
millions) of years.
Samanaikaisesti suuri osa meidän mutaatioistamme johtuu muista
syistä kuin kopiointivirheistä ja juuri nämä muut mutaatiot vievät
meidät sukupuuttoon virhekatastrofin kautta (mutational meltdown) jo
paljon aikaisemmin. Ihmisen oletetut esi-isät eivät ole voineet olla
täällä muutamaa tuhatta vuotta kauemmin, sillä siinä tapauksessa
sukupuutto olisi jo tapahtunut!
At the same time most of our mutations are caused
by other things than copying mistakes and it is
these mutations that cause humanity to die out
through error catastrophy (mutational meltdown)
much earlier. The postulated forefathers of man
cannot have existed here loger than a few
thousand years, because in this case they would
already have died out!
*Sen puolesta, että perimämme laatu heikkenee sukupolvi sukupolvelta,
puhuu myös se, että ihmisfossiilien perimän laatu vaikuttaa paremmalta
kuin nykyihmisten. Pistemutaatioiden (substituutioiden) suhteen paras
toistaiseksi löydetty genomi on eräällä ikiroudasta löytyneellä eskimolla
(ns. ”Paleo Eskimo”) Häneltä löytyi vain 450 000 pistemutaatiota
(substituutiota, SNP.
(Rasmussen M. ym. Ancient human genome sequence of an extinct Paleo-Eskimo,
Nature 463:757-762, 2010.)
The fact that our genome becomes worse from generation to
generation is also seen in human fossils, whose genome
seems to better than ours. As far as point mutations
(substitutions) are concerned, the best genome found so far
is in an eskimo that was found in permafrost (so called ’Paleo
Eskimo’). From him only 450 000 point mutations were found
(substitutions, SNP).
Tieteelle on melkoinen haaste selvittää kaikki mutaatioita aiheuttavat tekijät. Eräs
mahdollisuus on radioaktiivisen hajoamisen muutos. Mielenkiintoinen seikka on
myös havainto esi-isiemme pitkäikäisyydestä. Abraham edusti vasta 19.
lankeemuksen jälkeistä sukupolvea ja ID malli, missä a = Q ennusti, että tuolloin
genomissa olisi ainoastaan vain noin 25 kopiointivirhettä. Tämä selittäisi osittain
senaikaisen avioliittokäytännön (Abraham, Iisak ja Jaakob naivat kaikki
lähisukulaisia). Vasta myöhemmin Mooseksen aikaan Jumala kielsi lähisukulaisten
liitot – tällöin mutaatiokuorma oli jo lisääntynyt liikaa.
Tässä käsitelty malli käsittelee vain kopiointivirheitä. On ilmeistä, että lankeemuksen
jälkeen huomattava mutaatiokuorma on tullut muista syistä.
It is a scientific challenge to find out all things that cause mutations. One possibility is
a change in radioactive deacay. Interesting is also the fact that our forefathers lived
for a long time. Abraham was just the 19th generation after the Fall and ID-model
predicted than in his time the genome would contain only about 25 copying errors.
This would explain the marriage practise in those days (Abraham. Isaac and Jacob all
married close relatives). Only later, at the time of Moses, God forbade marriage
between closely related persons. At that time the mutational load had increased too
much.
The model presented here is concerned only with copying errors. It is obvious that the
big mutational load since the Fall has come for other reasons.
Nykyään tiedämme myös, että ihmisellä todetut niin sanotut orpogeenit, joita
väitetyillä ”eläin esi-isillämme” ei ole, sulkevat pois väitetyn
polveutumisemme niistä. Lisäksi RNA malli kaatuu myös jo biokemialliseen
mahdottomuuteen, sillä riittävä kiraalisesti käyttökelpoisten
sokerimolekyylien (D-muotojen) saanto on mahdottomuus alkuliemen
oloissa.
Today we know that we are not related to other
animals. Humans have so called orphan genes, that our
presumed animal forefathers do not have.
The RNA world model does not work because it has no
copy error repair system and there are many
biochemical reasons also. RNA molecule is very fragile
and it is unclear where sufficient quantities of D-ribose
would come from.
Edellä oleva katsaus perustuu Alex Williamsin
artikkeliin:
Human genome decay and the origin of life JOURNAL
OF CREATION 28(1) 2014
The presentation about Genetic Entropy is based on
the above article. It can be read later (not immediately
as it is so fresh) from the internet.

similar documents