materiaali

Report
Palveluohjaus ja
palvelutarpeenarviointi työryhmän
I kokous
4.9.2013 klo 13.00 – 15.00
Hankkeen rooli
•
•
•
•
•
Organisoi työryhmien työskentelyä,
hoitaa kokoon kutsumisen, etsii
toimivia käytäntöjä ja
toimintamalleja, järjestää
tutustumiskäyntejä tai asiantuntijoita
työryhmän tueksi
Toimii tarvittaessa kunnissa
kehittämisen ja jalkauttamisen
tukena mahdollisuuksien mukaan
Tarvittaessa mukana
työyhteisöpalavereissa
tiedottamassa tai ideoimassa
toimintoja
Verkostojen luoja (eri toimijat,
hankkeet, ylimaakunnallisuus jne.)
Rinnalla kulkija, tukielementti
Hankekunnan rooli
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sitoutuminen työskentelyyn
Tiedon välittäminen omassa
organisaatiossa
Oman nykytilan analysointi ja
kuvaaminen
Muutostarpeen tunnistaminen ja
määrittäminen (työyhteisön kanssa)
Ratkaisujen ja keinojen etsiminen ja
ideointi (työyhteisön kanssa ja
työryhmätyöskentelyssä)
Suunnitelmien laatiminen ja käytäntöön
vienti (työryhmätyöskentelyssä ja
yhdessä työyhteisöjen kanssa)
Kehittäminen on koko henkilöstön
yhteinen asia
Osaaminen on kunnissa ja
kehittäminen tapahtuu siellä
Työryhmätyöskentelyn arvioija
Työryhmän tavoitteet, tulokset ja toimintaajatus
HANKESUUNNITELMAN
MUKAISET TOIMENPITEET
TOIMENPITEIDEN
TULOSTAVOITTEET
ALATYÖRYHMÄT
Yhtenäistetään kuntien palveluohjauksen
periaatteita yhtenäisen kotiin
kuntoutuksen ideologian pohjaksi
Koottu tieto nykyisistä kriteereistä 
luotu alustavan yhteisen kriteeristön
pohja
1. Palveluohjaus: 1. nykyisten toimintamallien
kuvaaminen, 2. nykyiset kriteerit, 3. yhteisten
kriteerien suunnittelu
Kehitetään
palvelutarpeenarviointiprosessia
asiakaslähtöisemmäksi ja ennaltaehkäiseväksi erityisesti kotihoidon
ulkopuolelle jäävien toimintakyvyn
säilyttämiseksi (gerontologisen hoitotyön
periaatteiden mukaisesti)
Benchmarkattu kotihoidon ulkopuolelle
jääneiden ohjauksen käytänteet
kunnissa
2. Palvelutarpeen ulkopuolelle jäävät:
1. Keskinäinen benchmarkaus
2. Kartoituskyselyn muokkaaminen ja
hyödyntäminen
Kehitetään asiakkaille palvelutarpeen
arviointia edeltävä oman elämän
kartoituskysely
Luotu kartoituskysely ja sovittu sen
käyttöönotosta sekä hyödyntämisestä
Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen
Käynnissä mahdollisesti tarvittavan
kehittämisvalmennuksen suunnittelu
3. Arvioinnin kehittämisvalmennuksen
suunnittelu ja prosessien kehittäminen
Koetun palvelun laadun mittarin
kehittäminen / käyttöönoton suunnittelu
Kartoitettu koetun palvelun laadun
potentiaaliset mittarit
Saadaan THL:stä
Palveluohjaus: alatyöryhmä
SYKSYN TYÖSUUNNITELMA
1. Palveluohjaus
I kokous: nykyisten toimintamallien ja
kriteerien kuvaaminen
Kokouspaikka ja –aika:
II kokous: yhteisten kriteerien
suunnittelun aloittaminen
Kokouspaikka ja –aika:
III kokous: yhteisten kriteerien
suunnittelun jatkaminen
Kokouspaikka ja –aika:
Palvelutarpeen ulkopuolelle jäävät:
alatyöryhmä
SYKSYN TYÖSUUNNITELMA
Palvelutarpeen ulkopuolelle jäävät
I Kokous: Keskinäinen benchmarkaus,
perehtyminen kartoituskyselyyn, sen
tavoitteista sopiminen
Kokouspaikka ja -aika:
Keuruu xx.x klo xx
(Voimavarahoitaja)
II Kokous: Keskinäinen benchmarkaus
ja kartoituskyselyn muokkaaminen
Kokouspaikka ja -aika:
III kokous:
1. Keskinäinen benchmarkaus ja
kartoituskyselyn muokkaaminen ja
hyödyntäminen
Kokouspaikka ja -aika:
Toimintakyvyn arvioinnin
kehittämisvalmennus: alatyöryhmä
SYKSYN TYÖSUUNNITELMA
Kehittämisvalmennuksen
suunnittelu ja prosessien
kehittäminen
I Kokous: Toimintakyvyn arvioinnin
osaamispuutteiden määrittely 
valmennuksen tavoitteet
Kokousaika ja –paikka:
II Kokous: Valmennuksen suunnittelu
Kokousaika ja –paikka:
III Kokous: Valmennuksen suunnittelu
Kokousaika ja –paikka:
Oma tupa, oma lupa II –
hankkeen suunnittelu
Kaste osaohjelma III (ikäihmisten palveluiden
rakennetta ja sisältöä uudistetaan
- Hankesuunnitelmassa tulee huomioida, että se tulee kohdistaa johonkin
KASTE ohjelman kuudesta osaohjelmasta. Nyt suunnitteilla oleva hanke on
luontevinta kohdistaa KASTE osaohjelmaan III ”Ikäihmisten palveluiden
rakennetta ja sisältöä uudistetaan”.
- Osaohjelman III yleiset tavoitteet ovat:
•Kotona asumisen tukeminen ja toimintakyvyn ylläpito
(riskiryhmät huomioiden)
•Moniammatillinen yhteistyö, palveluohjaus, palvelutarpeen
arviointi ja neuvonta
•Kuntoutus ja muiden toimintakykyä ylläpitävien keinojen
käyttöönotto
•Laitoshoidon purkaminen ja laadullinen kehittäminen
Toimenpide 6 ( toteutetaan ikäihmisten palveluiden
rakennemuutos)
- Osaohjelman lisäksi hankehakemus ja -suunnitelma on kohdennettava vielä
tiettyyn osaohjelman toimenpiteeseen. Käytyjen keskustelujen pohjalta
sopivin toimenpide näyttäisi olevan osaohjelman III toimenpide 6:
Toteutetaan ikäihmisten palvelujen rakennemuutos.
- Toimenpiteessä 6 kehitettäviä asioita ovat:
1. Parannetaan ja yhdenmukaistetaan palvelutarpeen arviointikäytänteitä
2. Uudistetaan ikäihmisten palvelujen laatusuositus ja käynnistetään sen
toimeenpano
3. Parannetaan hoitoketjujen koordinaatiota ja sujuvuutta.
Pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta vähennetään uudistamalla
ympärivuorokautista hoitoa, ja monipuolistamalla ja lisäämällä kotiin
saatavia palveluja ja kuntoutusta
(4. Valmistellaan ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma yhdessä YM:n
kanssa)
(5. Valmistellaan omaishoidon kehittämisohjelma, jonka avulla
vahvistetaan omaishoidon säädöspohjaa ja kehitetään
omaishoitoperheiden monimuotoista tukea)
1. Millainen on vuoden 2016 lopussa ikäihmisten
palveluiden rakennemuutoksen ihannetilanne?
2. Mitä kehittämisaskeleita se vaatii:
-
Ikääntyneen väestön itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja toimijuuden osalta?
-
Yhdenvertaisen palveluihin pääsyn osalta?
-
Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden yksilöllisiä tarpeita vastaavien ja yksilön omaa
vastuunottoa tukevien palveluiden osalta?
-
Johtamisen kehittämisen osalta?
1. Millainen on vuoden 2016 lopussa ikäihmisten
palveluiden rakennemuutoksen ihannetilanne?
2. Mitä kehittämisaskeleita se vaatii:
-
Ikääntyneen väestön itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja toimijuuden osalta?
-
Yhdenvertaisen palveluihin pääsyn osalta?
- Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden yksilöllisiä tarpeita vastaavien ja
yksilön omaa vastuunottoa tukevien palveluiden osalta?
- Johtamisen kehittämisen osalta?

similar documents