HTK-opiskelijoiden aloitustapaaminen

Report
Jatkavat opiskelijat
Hämeenlinna 10.08.2013
HTK-OPISKELIJOIDEN OPINTOJEN
KÄYNNISTYSTAPAAMINEN
HTM Riina Keskinen
TERVETULOA JATKAMAAN OPINTOJA!
Missä mennään? Opintojen tilannekatsaus
 Syksyn ohjelma ja aikataulu
 Väylä
 Opintojen suunnittelu

OPINTOJEN TILANNEKATSAUS
Millä mielellä jatkat opintoja?
 Miten opinnot ovat edenneet?
 Yllätyksiä?
 Ongelmia? (ajankäyttö, opiskelutekniikka,
materiaalit ym.)

HUOMIOTAAVAA SYKSYLLÄ
Muista tarkistaa mahdolliset uudet
tenttivaatimukset ennen tenttiä!
 Muista väylä-haku!
 Varmista tentti aika ja paikka

SYKSYN LUENTOAIKATAULU
Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan
16-17.8
 Oikeudellinen ratkaisutoiminta 23-24.8
 Ympäristöoikeuden perusteet 31.8. alkaen

YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT
SUORITETTU- MITÄ SEURAAVAKSI?
Perus- ja aine opinnot:
 Finanssioikeuden perus- ja aineopinnot
 Hallinto-oikeuden perus- ja aineopinnot
 Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden
tutkimuksen perus- ja aineopinnot
 Siviilioikeuden perus- ja aineopinnot
 Ympäristöoikeuden perus- ja aineopinnot

HTK-TUTKINTORAKENNE




Viestintä- ja aloitusopinnot 14 op
Äidinkieli
Ruotsi
Englanti
YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT 60 OP
Oikeusajattelun perusteet 15 op
Yksityisoikeuden opinnot 15 op
Julkisoikeuden opinnot 25 op
Rikos-ja prosessioikeuden opinnot 5 op
Pääaineen perus- ja aineopinnot 60 op
 Pääaineen omat perus- ja aineopinnot 50 op
 (saa sisältää 19 op muita oikeudellisia
opintoja)
 Kandidaatin tutkielma ja -seminaari sekä
kypsyysnäyte 10 op

Valinnaisia opintoja 46 op
 Mitä tahansa yliopistotasoisia opintoja

VÄYLÄ
Hakuaika 16.9-1.10.2013 klo 16.15 mennessä
 Tarvittavat opinnot tulee olla suoritettuna
hakuajan päättymiseen mennessä
 Syksyn haun valintatulokset julkistetaan
viimeistään 2.11.2012.

VALINTAMENETTELY
Opiskelijoita valitaan neljässä eri hakijaryhmässä:
 avoimen yliopiston väylässä (ei kiintiötä),
 siirto-opiskelijavalinnassa (ei kiintiötä),
 muussa erillisvalinnassa (aikaisempien
korkeakouluopintojen perusteella, ei kiintiötä) ja
 maisterivalinnassa (yliopistotutkinnon
suorittaneille ei kiintiötä, AMK-tutkinnon
suorittaneita valitaan 35).
AVOIMESSA OPINTOJA SUORITTANUT HAKIJA

Opiskelijaksi hyväksytään hakija, joka on suorittanut ItäSuomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen
opetussuunnitelman mukaiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot
60 op tai

yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen)
perusopinnot ja aineopintoja yhteensä 60 op

(kandidaatin tutkielman 10 op ei ole välttämätöntä sisältyä
edellytettyyn 60 op:seen ja 60 op voi sisältää enintään 19 op
toisen oikeustieteiden oppiaineen opintoja oikeustieteiden
laitoksen opetussuunnitelman mukaisesti).
Vaadittavista opinnoista vähintään puolet on
oltava suoritettuna avoimessa yliopistossa.
 Huomioon otetaan vuoden 2013
opiskelijavalinnassa ainoastaan 1.8.2002
jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot.
 Valittaville ei ole asetettu enimmäismäärää.
 Valituille myönnetään opinto-oikeus 1.1.2014
alkaen.


Vuoden 2014 valinnasta alkaen (opinto-oikeus
alkaa 1.1.2015) avoimen yliopiston opintojen
perusteella hakevilta vaaditaan Itä-Suomen
yliopiston oikeustieteiden laitoksen
opetussuunnitelman mukaiset Yleiset
oikeusjärjestysopinnot 60 op

TAI yhden oikeustieteiden pääaineen (tai
vastaavan oppiaineen) perusopinnot 25 op sekä
yleisiä oikeusjärjestysopintoja vähintään 35 op,
yhteensä 60 op.
SIIRTO-OPISKELIJAVALINTA (TOISESTA
YLIOPISTOSTA SAMALTA KOULUTUSALALTA
SIIRTYVÄT)
 Toisessa yliopistossa samalla koulutusalalla
samassa tai vastaavassa
pääaineessa/koulutusohjelmassa opiskelevia
otetaan suorittamaan hallintotieteiden
kandidaatin ja maisterin tutkintoja.
 Huomioon otetaan vuoden 2013
opiskelijavalinnassa ainoastaan 1.8.2002
jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot.
MUU ERILLISVALINTA (AIKAISEMPIEN
KORKEAKOULUOPINTOJEN PERUSTEELLA)
Hakijoita otetaan suorittamaan
hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin
tutkintoja aikaisempien korkeakouluopintojen
perusteella.
 Huomioon otetaan vuoden 2013
opiskelijavalinnassa ainoastaan 1.8.2002
jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot.






Opiskelijaksi hyväksytään hakija, joka on suorittanut ItäSuomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen
opetussuunnitelman mukaiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot
60 op tai
yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen)
perusopinnot ja aineopintoja yhteensä 60 op
(kandidaatin tutkielman 10 op ei ole välttämätöntä sisältyä
edellytettyyn 60 op:seen ja 60 op voi sisältää enintään 19 op
toisen oikeustieteiden oppiaineen opintoja oikeustieteiden
laitoksen opetussuunnitelman mukaisesti).
Valittaville ei ole asetettu enimmäismäärää.
Valituille myönnetään opinto-oikeus 1.1.2014 alkaen.
MAISTERIVALINTA
Hallintotieteiden maisterin tutkintoa
suorittamaan voivat hakeutua alla tarkennetuin
perustein yliopistotutkinnon tai
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
hakijat.
 Hallintotieteiden maisterin tutkintoa
suorittamaan valittavalle opiskelijalle tehdään
viimeistään opintojen alkaessa
henkilökohtainen opintosuunnitelma.

YLIOPISTOTUTKINNON SUORITTANEET





Alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut hakija
voidaan valita suorittamaan hallintotieteiden maisterin
tutkintoa, mikäli hakija on suorittanut Itä-Suomen yliopiston
vaatimusten mukaiset 60 opintopisteen laajuiset yleisiä
oikeusjärjestysopintoja vastaavat opinnot
sekä jonkin pääaineen aineopintoja vastaavat opinnot,
yhteensä vähintään 120 opintopistettä.
Huomioon otetaan vuoden 2013 opiskelijavalinnassa
ainoastaan 1.8.2002 jälkeen suoritetut oikeustieteiden
opinnot.
Opinto-oikeus myönnetään siihen pääaineeseen, josta hakija
on suorittanut vaatimusten mukaiset perus- ja aineopinnot
Valittaville ei ole asetettu enimmäismäärää.
AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON
SUORITTANEET






Hallintotieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan voidaan valita
yhteensä 35 soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta
hakijaa.
Ammattikorkeakoulututkinto on soveltuva, mikäli hakija on
suorittanut:
osana ammattikorkeakoulututkintoa vähintään 50 opintopisteen
laajuisesti oikeudellisia opintoja (10 opiskelijaa)
ammattikorkeakoulututkinnon rikosseuraamusalan
koulutusohjelmassa (10 opiskelijaa)
poliisipäällystön tutkinnon (poliisialan ammattikorkeakoulututkinto,
(10 opiskelijaa)
ammattikorkeakoulututkinnon turvallisuusalan koulutusohjelmassa
(5 opiskelijaa)




Jos johonkin ryhmään ei saada riittävästi kelpoisia hakijoita, voidaan
edellä mainituista ryhmäkohtaisista enimmäismääristä poiketa
siirtämällä opiskelijapaikkoja yhdestä ryhmästä toiseen ryhmään.
Mikäli kelpoisia hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta
suoritetaan ensisijaisesti ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytteen
arvosanan perusteella ja toissijaisesti ammattikorkeakoulututkintoon
sisältyvien opintojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon
perusteella.
Valituksi tulleelta hakijalta voidaan edellyttää täydentäviä, lähinnä
oikeustieteellisiä opintoja enintään 60 opintopistettä (eivät sisälly
maisterin tutkintoon).
Haussa otetaan huomioon 1.8.2002 tai sen jälkeen suoritetut
tutkinnot.
Lisää tietoa erillisvalintojen valintaperusteista
osoitteesta:
 http://www.uef.fi/oikeustieteet/erillisvalinnat

TUTKINTO-OPISKELIJAT
Mikä muuttuu kun siirryn tutkinto-opiskelijaksi – vai
muuttuuko mikään?
 Voit edelleen jatkaa opintoja Hämeenlinnasta käsin.
 Maksut pienenevät
 Hämeen kesäyliopistossa opiskelevilta Itä-Suomen yliopiston
läsnäolevilta tutkinto-opiskelijoilta laskutetaan vain ko.
opintojakson / opintokokonaisuuden avoimen yliopiston
maksu
 Kielikoulutuksista ja syventävistä opinnoista laskutetaan
kuitenkin ohjelmassa mainittu koko kurssimaksu.
-> lisätietoja maksuista Kesäyliopistolta
Saat käyttöösi opiskelijan edut kuten VR:n ja Matkahuollon
opiskelija-alennukset.

OPISKELUINTOA!
Tuutorin yhteystiedot:
 [email protected]
 050-5233522


similar documents