Ammatillisen peruskoulutuksen

Report
Työelämälähtöisen ammatillisen
peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet
ja odotukset - infoa kehittämishankkeissa
toimiville
Erityisasiantuntija
Minna Taivassalo-Salkosuo,
Opetushallitus
Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden 2013
aloitustilaisuuteen 11.9.2013, Helsinki Congress Paasitorni
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Opetushallituksen valtionavustustoiminta
•
Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet
tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja
tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen
järjestäjien tarpeiden ja valtakunnallisiin tavoitteiden
yhteensovittamista
•
Valtionavustustoiminnan tuloksellisuuteen ja
vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Valtionavustustoiminnan tavoitteet
Määrärahat on tarkoitettu kokeilu- ja
kehittämistoimintaan, ei organisaation oman
perustoiminnan rahoittamiseen
Tavoitteena on toteuttaa rakenteellisia uudistuksia
ja pysyviä toiminnallisia muutoksia tiiviissä
verkostoyhteistyössä aiemmin toteutettujen
kehittämishankkeiden tuotoksia ja tuloksia
hyödyntäen
Pedagogisten käytänteiden mallintaminen
verkostoyhteistyössä
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja
ammattiosaamisen näytöt
Tavoitteena on
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen ja
ammattiosaamisen näyttöjen laadun kehittäminen
(esim. hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa)
Oppimisen ja osaamisen arvioinnin uudet
menetelmät
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Laajennetun työssäoppimisen
kokeiluhankkeet
Tavoitteena on kehittää
vaihtoehtoisia tapoja suorittaa ammatillinen
perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa,
työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä
oppisopimuskoulutusta ja kehittää niihin liittyviä
sopimusmenettelyjä
pedagogisia malleja opiskelijaryhmän yksilöllisistä
opintopoluista laajamittaisesti työpaikalla tapahtuvaa
oppimista hyödyntäen.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Oppimisympäristöjen
kehittämishankkeet
Tavoitteena on kehittää
Ammattitaidon saavuttamista tukevia uusia
toimintamalleja ja oppimisratkaisuja, joissa
hyödynnetään digitaalisia ja muita avoimia
ympäristöjä eri koulutusaloilla
Ammatillisten perustutkintojen verkko-opiskelua
tukevat mallit
Keskeistä on tieto- ja viestintätekniikan
pedagoginen hyödyntäminen uusilla tavoilla.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Valintaperusteet
koulutuksen järjestäjien verkostoituminen ja uudet
toimijat
innovatiivisuus ja uutuusarvo
yritys-/työelämäyhteistyö hankkeen toteutuksessa
kehittämishankkeiden tulosten ja tuotosten
soveltaminen
hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja
kokonaistaloudellisuus suhteessa esitettyyn
toimintaan
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hankkeen toteuttamisessa tärkeää
Tiivis yhteistyö opiskelijoiden ja työelämän
edustajien kanssa (suunnittelu – toteutus – arviointi)
Kiinnitetään tietoisesti huomiota siihen, miten
toimintatavat vakiinnutetaan oppilaitoksen
normaaliin toimintaan
Yhteistyö sekä verkostojen ja yhteistyön
hyödyntäminen
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Koulutusja opetustoimiala
Käsitys tiedosta
ja sen pysyvyydestä onkehittyy
muuttunut
-> vaikutus oppimateriaaleihin
Työelämä muuttuu ->uudenlaiset
osaamistarpeet, myös opettajan työ uudistuu
Opiskelijan aktiivinen rooli oppimisessa
Opetusjärjestelyt ja -menetelmät kehittyvät
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrä
kasvaa, sisältöjen integrointi
Oppimisen elämyksellisyys, mielekkyys ja
yksilöllisyys ja samalla yhteisöllisyys
korostuu
Opiskelijan oikeus riittävään ja
laadukkaaseen ohjaukseen tulee toteutua
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
kaikissa ympäristöissä
Yhteiset tavoitteet kaikille
Tavoitteena toiminnalliset ja rakenteelliset
uudistukset, jotta uudenlaisten opetusmenetelmien
ja ohjausjärjestelmien hyödyntäminen on
mahdollista
Kehittää koulutuksen järjestäjien kesken yhtenäisiä
toimintakäytäntöjä ja pedagogisia toimintamalleja,
joita voidaan hyödyntää ja levittää valtakunnallisesti
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
www.edu.fi/ammattipeda
Ideoita osaamisperusteisen ammatillisen
koulutuksen toteutukseen käytännössä
Tukea yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista
esittelemällä
• työvaltaisen oppimisen,
• yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden,
• rikastetun oppimisen (virtuaalimaailmojen,
oppimispelien, simulaattorien ja lisätyn
todellisuuden) sekä
• mobiliioppimisen hyödyntämismahdollisuuksia.
Lisätietoa sivuston tekijöistä
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
www.edu.fi/ammattipeda
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset
käytännössä?
- opetuksen yhteissuunnittelu
- jaettu opettajuus ja ohjaajuus
- työprosessilähtöisyys
- joustavuus
-> yksilölliset opintopolut
Tavoitetila: Avoimia
ammattiopistoja,
joissa monipuoliset
opetusjärjestelyt ja
-menetelmät siten että
yksilölliset opintopolut
toteutuvat
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Yksilöllisen oppimisen mahdollistaminen eri
ympäristöissä
-
Opiskelijoilla käytössä langaton verkko
Omien laitteiden (tabletit, läppärit, älypuhelimet)
käytön salliminen opiskelussa
Avoimien ja helposti päivitettävien palvelujen
hyödyntäminen
- Opiskelijan oppimisprosessin
dokumentoituminen ja ammattitaidon
läpinäkyväksi tekeminen
- Yhteisohjaajuus mahdollista avoimissa
ympäristöissä läpinäkyvyys
- Reaaliaikaisen ohjauksen saatavuus,
ohjausrakenteisiin
- Elävät yhdessä päivitettävät oppimisaineistot
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tiedottaminen, mahdolliset
hankesuunnitelman
tarkennukset sekä
selvitysvelvollisuus
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tiedottaminen
Hankkeesta tulee tiedottaa aktiivisesti omassa
organisaatiossa sekä muille toimijoille
Jokaisella hankkeella tulee olla oma www-sivusto /
wiki tms. ja/tai alasivusto ns. valtakunnallisen
koordinaatiohankkeen wikissä
Hankkeesta tiedotettaessa ja kaikissa sähköisissä
ja painetuissa julkaisuissa/esitteissä tulee aina
käyttää seuraavaa logoa
http://www.oph.fi/logot
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tiedottaminen
Avustuksen saaja on velvollinen tarvittaessa
toimittamaan Opetushallitukselle tiivistelmän
hankkeen toiminnasta, tuloksista ja siinä syntyvistä
hyvistä käytännöistä.
Hanketta tulee esitellä tiedotusvälineissä, wwwsivuilla, seminaareissa ym. tilaisuuksissa
suunnitelmanne mukaisesti.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Valtionavustuksen käyttöaika
Avustusta myönnetään vuoden 2013 määrärahasta.
Avustusten käyttöaika alkaa myöntöpäivästä ja
päättyy 31.12.2014.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tarkennetut hankesuunnitelmat
Mikäli päätöksessä on maininta
Valtionavustuksen maksamisen edellytyksenä on,
että Opetushallitus hyväksyy hankkeen tarkennetun
toiminta- ja taloussuunnitelman.
Tarkennettu toiminta- ja taloussuunnitelma on
toimitettava 15.9.2013 mennessä.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tarkennus-, väli- ja loppuselvityslomake
Yksi ja sama lomake, joka löytyy osoitteesta
http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/ammatil
linen_koulutus kohdasta
OPH selvityslomake
Ohje yhteistyösopimuksen tekemiseen
Lomakkeen täyttöohje
Lisäksi lomakkeeseen voi liittää täydentäviä liitteitä
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tarkennetun hankesuunnitelman
laatiminen
Kuvaa tarkennuksessa:
Tavoite (Mitä tavoitellaan? Määrälliset ja laadulliset
tavoitteet)
Toiminta (Millä toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan,
kuka tekee, mitä tekee ja millä aikataululla –
työnjako ja resurssit)
Tuotokset (Mitkä ovat odotettavissa olevat
konkreettiset tuotokset, jotka ovat levitettävissä?)
Tulokset (Miten kävi? Millaiseen muutokseen
pyritään?)
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tarkennetun hankesuunnitelman
laatiminen
-
Tavoitteiden ja tuotosten kuvaaminen mahdollisimman konkreettisesti
Työnjako selkeästi, jos useita yhteistyökumppaneita
eli kuka teki mitä, jos useita, jos useita organisaatioita
Työaikataulu selkeästi
Kustannusten muodostuminen ja niiden jakautuminen eri osapuolille (koordinaattori, eri yhteistyökumppanit)
Tulosten levittämistavat
Oma arvionne hankkeenne vaikuttavuudesta
paikallisesti/alueellisesti
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Selvitykset valtionavustuksen käytöstä
Avustusten saajan tulee raportoida
Opetushallitukselle hankkeensa etenemisestä ja
tuloksista selvityslomakkeella
Hankkeen loppuselvitys toimitetaan 31.1.2015
mennessä.
Myönnetyn valtionavustuksen ylittäessä 50 000 €
väliselvitys toimitetaan 31.1.2014 mennessä tai
haettaessa samaan tarkoitukseen uudelleen
rahoitusta hakijan tulee toimittaa hakemuksen
yhteydessä väliselvitys aiemmasta
valtionavustuksen käytöstä.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Avustuksen käyttötarkoitus
Hankkeen kokonaismenojen tulee olla kaikki
hankkeelle hyväksyttyjä menoja, myös
omarahoitusosuuden, huomioitava mahdolliset
rajoitukset (esim. laitehankintojen osuus saa olla
enintään 20 % kokonaiskustannuksista)
Kaikkien hankkeessa, myös osa-aikaisesti
työskentelevien henkilöiden on pidettävä
työajanseurantaa, joka pyydettäessä toimitetaan
Opetushallitukselle.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Valtionavustuspäätös
Hankkeen valtionavustukseen oikeuttavat
kokonaismenot
Valtionavustuksen osuus kokonaismenoista •
(avustuksen osuus enintään 75% ja
omarahoitusosuus 25 %)
Koulutuksen järjestäjien yhteishankkeen
koordinointiin myönnetty avustus enintään 95%
(mainittu erikseen päätöksessä, jos myönnetty)
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Loppuselvityksen lisäksi
Täytetään ns. hyvät käytännöt –jakelualustalle
kuvaus kehitetyistä toimintamalleista
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hyvien käytäntöjen julkaisualusta
OPETUSHALLITUKSEN Hyvät käytännöt –
jakelualusta
Tietoa kerätään julkisella verkkolomakkeella
Tietokanta, johon kerätään määrämuotoisia kuvauksia
toimintamalleista, jotka OPH hyväksyy julkaistaviksi
Ehdotuksia voivat tehdä opetussektorin toimijat ympäri
Suomea, riippumatta hankkeen rahoitusmallista
Erityisesti valtionavustuksilla mutta myös muulla
rahoituksella toteutetuissa hankkeissa syntyneiden
tuotosten levittäminen.
Sovellus löytyy osoitteesta http://hyvatkaytannot.oph.fi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hyvien käytäntöjen julkaisualusta
HYVÄ KÄYTÄNTÖ ON TOIMINTATAPA, JOKA
Voisi innostaa useampia ihmisiä koulutuksen
toimialalla soveltamaan sitä omassa työssään tai
organisaatiossaan.
On lukijan helposti arvioitavissa (sovellettavuus).
Ei ole kirjoitettu oppijan luettavaksi, vaan opettajan,
ohjaajan, rehtorin, suunnittelijan, hallintohenkilön,
tutkijan, järjestäjän tai vastaavan koulutuksen piirissä
ammattinsa puolesta toimivan luettavaksi
Ei ole hankkeen esittely. Sitä varten on olemassa
byrokratianmakuinen hankeraportointi.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hyvät käytännöt -kuvaukseen
voi lisätä kuvia, videota sekä liitetiedostoja
Keskeistä kuvata kehitetyt pedagogiset ideat ja
toimintamallit mahdollisimman konkreettisesti siten,
että muut voivat parastaa toimintatavan käyttöönsä
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Pedagogisten käytänteiden mallintaminen
Mitä? Keskeinen idea?
Kenelle?
Miksi? Edut? Mitä lisäarvoa oppimiseen ja
opiskeluun?
Ketkä? Keiden kanssa?
Millaista resurssia aika/raha/osaaminen edellyttää?
Miten arvioitu?
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hyvien käytäntöjen jakelualusta
https://hyvatkaytannot.oph.fi/
https://hyvatkaytannot.oph.fi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
ESIMERKKI JULKAISUSTA
HYVÄSTÄ KÄYTÄNNÖSTÄ
https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/148
4/?q=8692dfbfc424020a4eaa78a929562cdb
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Työpaikkaohjaajien osaamisen
kehittäminen
Hankkeiden toteutukseen voi sisältyä
työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämistä
OPH:n ohje työpaikkaohjaajien kouluttamiseksi
27.8.2012, saatavissa osoitteessa
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoul
utus/tyopaikkaohjaajien_koulutus
Työpaikkaohjaajien osaamiskartta
http://www.oph.fi/julkaisut/2013/tyopaikkaohjaajan_o
saamiskartta
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Vaihtoehtoisia tapoja työpaikkaohjaajien
osaamisen kehittämiseen ja
opiskelijoiden ohjauksen laadun
kehittämiseen
Työssäoppimisen
ohjaus
Opettajien
työelämäjaksot
Työpaikkaohjaajien
osaamisen kehittäminen
Kehittämishankkeet
Taivassalo-Salkosuo 2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kehittämishankkeissa toimivien yhteisiä
työskentely-ympäristöjä
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja
ammattiosaamisen näyttöjen kehittämishankkeissa
toimivien yhteinen työskentelyalusta http://toppatteri.wikispaces.com/
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden
toteuttajien yhteinen työskentelyalusta
http://toplaaja.wikispaces.com/
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen
tuotoksia http://toplaaja.purot.net
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kehittämishankkeissa toimivien yhteisiä
työskentely-ympäristöjä
Ammatillisen peruskoulutuksen oppimisympäristöjen
valtakunnallinen koordinaatiohanke Nappiparisto ja
oppimisympäristöjen kehittäjien yhteinen
työskentelyalusta
http://ammatillisetoppimisymparistot.wikispaces.com/
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kehittämistyössä hyödynnettäviä julkaisuja
Julkaisut ja aineistot on jäsennetty aihealueen mukaan
Mediakastavatus
Lapset ja nuoret mediaosallistujina
Osallistumista tukevan mediakasvatuksen toimintaohjelma
Toimintaohjelmaan on koottu osallistumista tukevan mediakasvatuksen taustaa, menetelmiä,
materiaaleja sekä vaikuttamisen tapoja ja paikkoja.
Julkaisu osoitteessa
http://www.oph.fi/julkaisut/2011/lapset_ja_nuoret_mediaosallistujina
Strateginen ja pegagoinen johtajuus
Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa sopii niin tutustuttaviksi
kaikille koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneille.
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/c6aaf1804b55a9bcb544f78fcc181101/tietoyhteiskuntakehityksen+st
rateginen+johtajuus.pdf?MOD=AJPERES&lmod=1934169621
Opettajien työelämäjaksot
Opas ammatillisten opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen
http://www.educainstituutti.fi/media/pdf/FriskT_2012_Opas_ammatillisten_opettajien_tyoelamajaksojen_toteuttamiseen .
pdf
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Oppimisympäristöt
Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässä
Kansallisia kehittämislinjauksia ja kuvauksia Opetushallituksen valtionavustuksilla tuetuista
oppimisympäristöjen kehittämishankkeista 2008–2010
http://www.oph.fi/julkaisut/2012/ammatillisen_koulutuksen_oppimisymparistoja_kehittamassa
Oppimisympäristöjä avartamassa − Oivalluksia, ideoita ja esimerkkejä oppimisympäristöiksi
ammatillisessa koulutuksessa
http://www.oph.fi/download/124992_Oppimisymparistoja_avartamassa_UUSI.pdf
Oppimisympäristöjen kehittäjien yhteinen wiki
http://ammatillisetoppimisymparistot.wikispaces.com/
KenGuru-materiaalin tarkoituksena on toimia opettajien itseopiskelun ja koulutusten
tukimateriaalina, joka vastaa jatkuvasti uudistuvan tietoyhteiskunnan vaatimuksiin. Materiaalin
kehittämisen pohjana ovat toimineet nykypedagogiikan lähtökohdat ja ajatusmaailma
http://www10.edu.fi/kenguru/
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kirjallisuuskatsaus työelämästä oppimisympäristönä (luonnos)
http://wiki.eoppimiskeskus.fi/download/attachments/7635237/TYYNEkirjallisuuskatsaus_Ama_2013_01_21.pdf
Ope.fi-taitotasot
http://opefi.wikispaces.com/Johdanto+Ope.fi+I-III+tasoihin
Sosiaalisen median opetuskäytön suositykset
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopet
uksen_jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset
Laatua e-oppimateriaaleihin
http://www.oph.fi/julkaisut/2012/laatua_e_oppimateriaaleihin
Tutkintojen perusteiden toimeenpano
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano-opas koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman
ja tutkinnon järjestämissuunnitelmien laadinnassa ja perusteiden laadukkaan toimeenpanon tueksi
http://www.oph.fi/download/142550_Ammatillisten_perustutkintojen_perusteiden_toimeenpano.pdf
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Työpaikkaohjaajien osaaminen
Opetushallitus on antanut ohjeen työpaikkaohjaajien kouluttamiseksi työpaikkaohjaajien
koulutuksen järjestäjille. Ohje on hyväksytty 27.8.2012. Ohje kumoaa Työpaikkaohjaajien
koulutusohjelman perusteet Opetushallituksen moniste 2/2004.
Ohje on saatavissa osoitteessa
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/tyopaikkaohjaajien_koulutus
Työpaikkaohjaajien osaamiskartta
http://www.oph.fi/julkaisut/2013/tyopaikkaohjaajan_osaamiskartta
Opas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseen
http://www.educainstituutti.fi/media/pdf/Lammi_A_2012_Opas_tyopaikkaohjaajien_koulutuksen_toteuttamis
een.pdf
Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana http://www.ohjaan.fi/media/pdf/Tyopaikkaohjaajaopiskelijan-arvioijana.pdf
Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana http://www.ohjaan.fi/media/pdf/Tyopaikkaohjaajaopiskelijan-ohjaajana.pdf
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Alakohtaiset oppimisympäristöjen
turvallisuusoppaat
Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen
oppimisympäristöjen turvallisuusopas
http://www.oph.fi/julkaisut/2012/rakennus_pintakasittely_ja_talotek
niikka_alojen_oppimisymparistojen_turvallisuusopas
Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen
turvallisuusopas
http://www.oph.fi/julkaisut/2012/hius_ja_kauneudenhoitoalan_oppi
misymparistojen_turvallisuusopas
Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan oppimisympäristöjen
turvallisuusopas
http://www.oph.fi/julkaisut/2013/matkailu_ravitsemis_ja_talousalan
_oppimisymparistojen_turvallisuusopas
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tekstiosiltaan lähes valmiit
turvallisuusoppaat
Vesi- ja ympäristöhuolto (tekstit valmiina 11.6., kuvat
puuttuu)
Prosessiala (alakohtaisen sisällön täydentäminen)
Yhteyshenkilö: Taisto.kuula(at)lappia.fi
Humanistinen ja kasvatusala (teksti täysin valmis)
Kumi- ja muoviala (alakohtaisen sisällön täydentäminen
ja kommentointi) Yhteyshenkilö:
timo.malen(at)salpaus.fi
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (keskeinen sisältö,
tekstit kommentoitavana)
Yhteyshenkilöt: risto.koistinen(at)edu.hel.fi ja Outi
Karvinen-Kopteff outi.karvinen-korteff(at)edu.hel.fi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Alakohtaiset oppimisympäristöjen
turvallisuusoppaat
Lisätietoa käynnissä olevista
turvallisuusopastyöryhmistä
http://turvallisuusoppaat.wikispaces.com/
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Sisällys
Laadukas työpaikalla järjestettävä koulutu
– opas ammattikoulutuksen järjestäjille
Kirjoittaminen käynnissä 2013
Johdanto
A Työpaikalla järjestettävä koulutus ammatillisessa peruskoulutuksessa
1Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu
1.1 Keskeisiä näkökulmia ja periaatteita työpaikalla järjestettävän koulutuksen
suunnitteluun
1.2 Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitteluprosessi
1.3 Työpaikalla järjestettävä koulutus opetussuunnitelmassa
1.5 Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa tarvittavat sopimukset
1.6 Työturvallisuus ja vakuutusturva
2.Työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteuttaminen
2.1 Työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutusmalleja ja -tapoja
2.2 Eri osapuolten roolit
2.3 Opiskelijan ohjaus ja oppimisen arviointi
2.4 Osaamisen arviointi työpaikalla
B Työpaikalla järjestettävä koulutus näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa
1.Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu
1.1Henkilökohtaistaminen
2.Työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaus näyttötutkintoon valmistavassa
3.Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadun varmistus näyttötutkintoon valmistavassa
koulutuksessa
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
C Työpaikalla järjestettävä koulutus oppisopimuskoulutuksessa
1.Keskeisiä asioita oppisopimuskoulutuksesta
2.Vastuut ja roolit
3. Oppisopimuksena järjestettävä ammatillinen perustutkinto
D Työpaikalla järjestettävän koulutuksen kehittäminen ja laadunvarmistus
1.Ammatillisen koulutuksessa työpaikalla järjestettävän koulutuksen kehittäminen
2. Henkilöstön osaamisen kehittäminen
3. Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen
4.Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunvarmistus osana koulutuksen järjestäjän
laadunhallintaa ja -arviointia
E Työkaluja
1.Lomakemalleja
2. Muistilista/kriteeristö
3. Lähteet ja linkit
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Yhteystiedot:
Erityisasiantuntija oppimisympäristöt ja työelämälähtöinen
ammatillinen koulutus, Opetushallitus
Minna Taivassalo-Salkosuo
[email protected]
Skype: minnat_s
Twitter: @MinnaT_S
Puh. 029 533 1294
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

similar documents