Leena Vainio, HAMK

Report
TUOTTEISTAMINEN
Leena Vainio
Hämeen Ammattikorkeakoulu
AKTIIVI hanke
4.5.2012
Sadonkorjuuseminaari
Kiravo –kirjasto avoimena
oppimisympäristönä
5 esiselvitys hanketta
Yhteisillä vesillä - tiedosta toimintavalmiutta
vesien hoitoon ja kunnostukseen
Järjestöt lähidemokratian tukena,
verkostoitumis- ja oppimisympäristö
Osaavat verkostot
Mobiilisti
Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin
AVO2
Lähellä kaupungissa
Aistien –Avoimia
oppimisympäristöjä
kehittämässä
Avoin yhteisöllinen
virtuaalinen
oppimisympäristö AYVOT
Sápmi miehtá
Avara museo –kehittyvä
oppimisympäristö
aikuisille
Verkko haltuun!
Nätet i besittning!
Avoimet verkostot
oppimiseen -AVO
Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt -TTS
Tietotaitotalkoot
Open Zone
Esiselvitys Avoimissa
oppimisympäristöissä
aktiiviseksi kansalaiseksi kehittämisohjelmaan
Hankkeista jää paljon hiljaista tietoa
Haaste
• Miten saadaan
juurrutettua
arkityöhön?
• Miten vältetään pyörän
keksiminen aina
uudelleen
Kaupallinen tuotteistaminen
Projektituotteistaminen
Tuotteistamisen kehityspolku
AKTIIVI-hankkeissa
Parhaat käytännöt
(2010)
https://elgg.mcampus.fi/aktiivi/pg/pages/view/1029/
Tuotteistaminen (2012)
https://elgg.mcampus.fi/aktiivi/pg/pages/view/12723/hankkeiden-tuotteita
Näkyväksi tekeminen
Projektituotteistaminen
• Hanketulosten systemaattista kuvaamista niin,
että muutkin pystyvät niitä soveltamaan
• Luodaan oppimisalusta, johon eri henkilöiden
yksittäiset kokemukset ja oivallukset voidaan
liittää ja jonka pohjalta keskustellen luodaan
yhteistä ymmärrystä.
(Marja Toivonen)
Palvelulupaus
• Palvelut ovat usein prosesseja – käyttäjä tekee
päätöksen palvelulupaukseen perustuen
• Lupauksessa on oltava näkyvillä, kenelle
palvelu on tarkoitettu ja mihin tarpeisiin se
vastaa, mistä palvelu löytyy ja mitä palvelun
käyttö asiakkaalta itseltään vaatii
Mitä projektituotteistaminen on?
• Tuotteistamisen tavoite on palvelun eräiden osien
vakiointi niin, ettei palvelua tarvitse miettiä jokaisen
asiakkaan kohdalla alusta pitäen.
• Tuotteistaminen ei poista palveluun liittyvää
räätälöinnin tarvetta vaan vähentää sen
tarkoituksenmukaiselle tasolle. Jonkin-asteinen
asiakaskohtainen vaihtelu kuuluu palvelun
perusluonteeseen
(Marja Toivonen)
Tuotteistamisprosessin kulku
1. Tuotteistettavan palvelun rajaaminen
2. Asiakastarpeen arviointi ja määrittely
3. Palvelulupauksen hahmottaminen
4. Palvelun rakenteen, prosessin ja resurssien määrittely
5. Vakiointiasteen määrittely ja sovittujen palvelun osien vakiointi
6. Henkilöstön kouluttaminen ja sitouttaminen (työnkuvat ym.)
7. Tuotteistetun palvelun kuvaaminen asiakkaalle (palvelukortit ym.)
8. Seuranta ja palvelun onnistuneisuuden arviointi
9. Palvelun kehittäminen ja uudistaminen
Monipuolisen ajattelun varmistamiseksi on tärkeää osallistaa palvelun
tuotteistamisprosessiin kaikki palvelun kannalta keskeiset henkilöt.
(Jaakkola et al. 2007, muokattu)
Palvelutuote
Se mitä asiakas
ensisijaisesti hakee,
esimerkiksi työkalua
vuorovaikutukseen
Palvelun
ydin
Palvelun tukiosat
Palvelun lisäosat
Grönroos 2000, Normann 1991, Brax 2006
Välttämättömiä
ydinpalvelun
kannalta,
esimerkiksi
mobiilisovellut
Eivät
välttämättömiä
mutta nostavat
palvelun laatua,
esimerkiksi
liittymät
lisäpalveluihin
Ulkoinen tuotteistaminen
Sisäinen tuotteistaminen
Tilaaja-asiakas
Suunnittelu ja
ideointivaihe
- Konseptin
luominen
Aivoriihityöskentely
Tarvekartoitus
Asiakaslähtöisyyden
varmistaminen
Tuotteistamissuunnitelma
Testaaminen
Pilotointi
- Timantin
hiominen
Pilotointi
Prosessikuvaukset
Benchmarking
SWOT
Tuotearviointi
Tuotekuvaukset
Paketointi
Käyttäjäasiakas
Hyödyntäminen
Levittäminen
Pilotointi
Kiteytys
Brandaaminen
Resurssointi
Markkinointi
Ja levittäminen
Tuote-esitteet
Markkinointija
levityssuunnitelma
Projektituotteistajan opas, Työministeriö

similar documents